Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2017. godinu: 1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Nacionalne službe za zapošljavanje, 4) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 05/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014)

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 22. novembra 2016. godine, doneo je

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2017. GODINU

OPŠTI DEO

1. Ukupni tekući prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za 2017. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 603.555.000 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 393.960.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 188.884.500 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 170.615.500 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 30.520.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 3.940.000 730000 DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI 201.340.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 201.340.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 201.340.000   Transferi Ministarstva finansija 178.340.000   Transferi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 23.000.000 740000 DRUGI PRIHODI 123.500 741000 PRIHODI OD IMOVINE 9.500 741100 Kamate 9.500 741160 Kamate na sredstva organizacija za obavezno socijalno osiguranje 9.500 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 14.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 14.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 100.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 100.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 229.130 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 229.130 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 229.130 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 7.902.370 781300 Transferi između organizacija za obavezno socijalno osiguranje 7.902.370 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 3.936.134 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 2.109.942 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 45.240 781324 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) 6.200 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 355.015 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delanost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 1.449.839 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 25.000 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 25.000 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 25.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 25.000 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 20.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 20.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 20.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 20.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 20.000   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 603.600.000

2. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda za 2017. godinu, utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 595.705.000 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.544.900 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.745.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 491.400 413000 Naknade u naturi 13.500 414000 Socijalna davanja zaposlenima 137.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 117.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 41.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.254.000 421000 Stalni troškovi 1.454.000 422000 Troškovi putovanja 68.000 423000 Usluge po ugovoru 314.000 424000 Specijalizovane usluge 37.000 425000 Tekuće popravke i održavanje 189.000 426000 Materijal 192.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 50.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 50.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 465000 Ostale dotacije i transferi 8.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 583.975.060 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE) 583.975.060 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 530.912.100 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 395.960 471900 Transferi drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje 52.667.000 480000 OSTALI RASHODI 5.873.040 482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 537.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 614.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 4.722.040 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 895.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 895.000 511000 Zgrade i građevinski objekti 336.000 512000 Mašine i oprema 287.800 513000 Ostale nekretnine i oprema 8.400 515000 Nematerijalna imovina 262.800 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 7.000.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 7.000.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 7.000.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5 603.600.000

POSEBAN DEO

3. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda prikazani u okviru OPŠTEG DELA po vrstama koje su karakteristične za Fond:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 595.705.000 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.544.900 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.745.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 491.400 413000 Naknade u naturi 13.500 414000 Socijalna davanja zaposlenima 137.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 117.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 41.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.254.000 421000 Stalni troškovi 1.454.000 422000 Troškovi putovanja 68.000 423000 Usluge po ugovoru 314.000 424000 Specijalizovane usluge 37.000 425000 Tekuće popravke i održavanje 189.000 426000 Materijal 192.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 50.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 50.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 465000 Ostale dotacije i transferi 8.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 583.975.060 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE) 583.975.060 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 530.912.100 471121-3 Osnovne penzije 510.000.000 471124 Nega i pomoć penzionera 14.534.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.138.000 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 91.400 471134 Privremena naknada zarade od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto 1.119.000 471135 Naknade za telesno oštećenje 165.900 471136 Naknade za invalide III kategorije 264.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 588.800 471193 Pogrebni troškovi 2.835.000 471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 176.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 395.960 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 2.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 393.960 471900 Transferi drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje 52.667.000 471911 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 50.317.000 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 30.000 471913 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknade zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 105.000 471961 Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje 2.215.000 480000 OSTALI RASHODI 5.873.040 482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 537.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 614.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 4.722.040 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 895.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 895.000 511000 Zgrade i građevinski objekti 336.000 512000 Mašine i oprema 287.800 513000 Ostale nekretnine i oprema 8.400 515000 Nematerijalna imovina 262.800 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 7.000.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 7.000.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 7.000.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 603.600.000

4. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije.

5. Finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

08/2 Broj: 022.2-11/57

U Beogradu, 22. novembar 2016. godine

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Predsednik,

Branislav Mitrović

Ostavite komentar