Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2016. godini

PROGRAMSTANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2016. GODINI

I. PREDMET

Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program – 1505 Regionalni razvoj, Funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/projekat 0004 – Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, obezbeđena su sredstva u iznosu od 29.536.000,00 dinara za realizaciju Programa standardizovanog seta usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2016. godini (u daljem tekstu: Program), od čega su opredeljena sredstva u iznosu od 28.000.000,00 dinara za realizaciju Programa.

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Programa.

Program sadrži dve grupe usluga koje pružaju akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA), i to:

1) učešće u pripremi i sprovođenju regionalnih i lokalnih razvojnih projekata u 2016. godini;

2) organizovanje i predstavljanje programa Ministarstva privrede, i to: Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini.

Usluge iz tač. 1) i 2) ove glave ARRA pruža u skladu sa članom 39. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon).

Korisnici usluga koje pružaju ARRA mogu biti jedinice lokalne samouprave koje mogu biti korisnici sredstava Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini.

Neposredni korisnici sredstava mogu biti isključivo ARRA, koje je u prethodnom periodu akreditovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12), odnosno Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu Razvojna agencija), u skladu sa Zakonom o ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 89/15).

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom. Program se sprovodi do 30. novembra 2016. godine.

II. CILj

Opšti cilj Programa je unapređenje obima i kvaliteta usluga koju ARRA pružaju jedinicama lokalne samouprave za izradu programa i projekata.

III. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva za realizaciju usluga iz Programa opredeljena su u ukupnom iznosu od 28.000.000,00 dinara.

Sredstva iz Programa namenjena su za realizaciju sledećih usluga ARRA:

1) za realizaciju usluge pružanja pomoći u pripremi i sprovođenju regionalnih i lokalnih razvojnih projekata. ARRA će se finansirati za pripremljen predlog projekta uz priloženu potvrdu o podnetom predlogu projekta na konkurse koje sprovode domaće i međunarodne institucije.

Sredstva će se odobravati u visini do 3% vrednosti pripremljenog predloženog projekta, a u maksimalnom iznosu do 200.000,00 dinara.

Ukoliko pripremljen predlog projekta bude odobren na javnom konkursu, uz dostavljanje adekvatnog dokaza, sredstva će se uvećati za dodatnih 50.000,00 dinara.

Osnov za odobravanje sredstava predstavlja objavljen javni konkurs koji sprovode domaće i/ili međunarodne institucije.

Obavezna dokumentacija koju ARRA dostavlja u dva primerka Razvojnoj agenciji radi odobrenja sredstava je: pripremljen predlog projekta sa celokupnom konkursnom dokumentacijom koja je podneta na javni konkurs, informacija o vrednosti projekta, osnovne informacije o javnom konkursu, izjava korisnika usluge da je ARRA pružila pomoć u pripremi predloga projekta, potvrda o podnetom pripremljenom predlogu projekta na javni konkurs.

2) za realizaciju usluge organizovanja i predstavljanja Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini svaka ARRA je u obavezi da organizuje najmanje jedan događaj za koji su opredeljena sredstva do 50.000,00 dinara po svakoj promociji, odnosno do 100.000,00 dinara po svakoj ARRA na godišnjem nivou.

Sredstva će se odobravati na osnovu dostavljenog pregleda ARRA koji mora da sadrži: prosleđen poziv za predstavljanje, dokaz o organizaciji o predstavljanju, pregled sa potpisima prisutnih i pripremljenu prezentaciju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini.

Neophodno je da ARRA dostave dokaz da su na događaju prisustvovali predstavnici najmanje pet jedinica lokalnih samouprava.

IV. NAČIN KORIŠĆENjA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena Programom dodeljuju se kao bespovratna sredstva isključivo ARRA, a namenjena su za finansiranje sprovođenja standardizovanog seta usluga predviđenog Programom.

Ministarstvo će po usvajanju Programa potpisati ugovor o realizaciji Programa sa Razvojnom agencijom, kojim će Razvojna agencija preuzeti obavezu:

– utvrđivanja ispunjenosti uslova ARRA za učešće u programu;

– zaključivanja ugovora o realizaciji Programa koje ispunjavaju uslove za učešće u programu;

– realizacije svih aktivnosti predviđenih Programom;

– nadzora i kontrole realizacije Programa od strane ARRA;

– prenosa sredstava i kontrole namenskog korišćenja sredstava i

– da Razvojna agencija ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, ta sredstva mora da vrati u budzet Republike Srbije.

Po potpisivanju ugovora između Ministarstva i Razvojne agencije, Razvojna agencija će pisanim putem obavestiti ARRA i pozvati ih da pristupe potpisivanju ugovora o realizaciji Programa.

ARRA koja ispunjava uslove za pružanje usluga predviđenih Programom mora zaključiti ugovor sa Razvojnom agencijom u roku od osam dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje Razvojna agencija i ARRA. Ugovor naročito sadrži mogući novčani iznos za namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava, rokove za završetak aktivnosti, kao i obavezu ARRA da sve aktivnosti realizuje najkasnije do 30. novembra 2016. godine.

Ministarstvo će po zaključenju ugovora između Razvojne agencije i pojedinačne ARRA prenositi sredstva na podračun za posebne namene Razvojne agencije za realizaciju standardizovanog seta usluga, a u visini iznosa odobrenog od strane Ministarstva na osnovu odobrenih izveštaja koje Razvojna agencija dostavlja Ministarstvu.

Prenos sredstava ARRA vršiće se na osnovu dostavljenog kvartalnog izveštaja i prateće dokumentacije o realizovanim aktivnostima koje će ARRA dostavljati Razvojnoj agenciji do 5. u mesecu za prethodni kvartal. Razvojna agencija će izveštaj o realizovanim aktivnostima dostavljati Ministarstvu do 10. u mesecu za prethodni kvartal koje će Ministarstvo odobravati do 15. u mesecu, a Razvojna agencija će prenositi sredstva ARRA tek po odobrenju Ministarstva.

Sredstva će se odobravati samo za finansiranje onih aktivnosti koje su započete 1. januara 2016. godine i čiji je vremenski plan realizacije do 30. novembra 2016. godine.

V. PRAĆENjE REALIZACIJE

ARRA je dužna da po završetku kvartalnih aktivnosti dostavi Razvojnoj agenciji izveštaj o realizaciji tih aktivnosti, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju čiji će sadržaj biti detaljno definisan ugovorom. Obaveza svih ARRA je da dostave godišnji izveštaj o realizaciji aktivnosti Razvojnoj agenciji najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

ARRA je dužna da Ministarstvu i Razvojnoj agenciji, radi praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi realizacije Programa tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije aktivnosti i uvid u dokumentaciju.

Razvojna agencija je u obavezi da sve aktivnosti u vezi sa ovim programom završi do 31. decembra 2016. godine i o tome podnese Izveštaj o realizovanim aktivnostima Ministarstvu najkasnije do 31. januara 2017. godine, koje će taj izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Ostavite komentar