Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti

Naziv propisa Evropske unije :

Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted

|2. „CELEX” oznaka EU propisa

| | 3. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada 4. Datum izrade tabele: Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova 24.05.2016. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:- Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštitiDraft Law on Asylum and Temporary Protection- Zakon o zapošljavanju stranaca(„Sl. glasnik RS“, br. 128/2014)- Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)- Zakon o visokom obrazovanju(„Sl. glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje i 68/2015)- Pravilnik o vrednovanju stranih studijskih programa i priznavanju stranih visokoškolskih isprava radi nastvaka obrazovanja ( „Glasnik Univerziteta u Beogradu“ broj 188, 22. januar 2016.)- Zakon o socijalnoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br 24/11)- Zakon o strancima („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008) 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2013-235 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a1) b) b1) v) g) d) 1. PurposeThe purpose of this Directive is to lay down standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection-granted. 0.11 Predmet zakonaOvim zakonom propisuju se načela, uslovi i postupak za odobrenje i prestanak azila i privremene zaštite, kao i status, prava i obaveze tražilaca azila i lica kojima je odobren azil i privremena zaštita. PU 2. DefinitionsFor the purposes of this Directive the following definitions shall apply: 0.1.2. Osnovni pojmoviOsnovni pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje: PU 2a a)‘international protection’ means refugee status and subsidiary protection status as defined in points (e) and (g) 0.12.1.2.4 Azil je pravo na boravak i zaštitu koje ima stranac kome je, na osnovu odluke nadležnog organa koji je odlučivao o njegovom zahtevu za azil u Republici Srbiji, odobreno utočište ili supsidijarna zaštita.Stranac je svako lice koje nije državljanin Republike Srbije, bilo da je strani državljanin ili lice bez državljanstva; PU 2b) b)beneficiary of international protection’ means a person who has been granted refugee status or subsidiary protection status as defined in points (e) and (g); PU Razlog za nenavođenje pojma „korisnik međunarodne zaštite“ u osnovne pojmove jeste činjenica da je navedena kategorija lica obrađena u stavovima 1,7,8. i 9. ovog člana koji su u potunosti usklađeni sa stavom 2b Direktive 2c) c) ‘Geneva Convention’ means the Convention relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967; 0.13.4 Odredbe ovog zakona tumače se u skladu sa Konvencijom o statusu izbeglica, Protokolom o statusu izbeglica i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava. PU 2d) d)“refugee’ means a third-country national who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership of a particular social group, is outside the country of nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself or herself of the protection of that country, or a stateless person, who, being outside of the country of former habitual residence for the same reasons as mentioned above, is unable or, owing to such fear, unwilling to return to it, and to whom Article 12 does not apply; 0.12.7. Izbeglica je lice koje se, zbog opravdanog straha od progona zbog svoje rase, pola, roda, rodnog identiteta, rodno zasnovanog nasilja, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog svojih političkih uverenja, ne nalazi u državi svog porekla i nije u mogućnosti ili zbog tog straha ne želi da se stavi pod zaštitu te države, kao i lice bez državljanstva koje se nalazi izvan države svog uobičajenog boravišta i koje ne može ili zbog tog straha ne želi da se vrati u tu državu PU Imajući u vidu da se pojam“stranac“ propisan Predlogom zakona odnosi na sva lica koja nisu državljani R Srbije, kako na državljane drugih država, tako i lica bez državljanstva, pojam „izbeglica“ propisan Predlogom se odnosi na obe kategorije koje su navedene u odredbi Direktive( državljani trećih zemalja i lica bez državljanstva). 2e) ‘refugee status’ means the recognition by a Member State of a third-country national or a stateless person as a refugee; 0.12.8 Utočište je pravo na boravak i zaštitu koja se daje izbeglici na teritoriji Republike Srbije za koga nadležni organ utvrdi da je njegovo strahovanje od progona u državi porekla ili uobičajenog boravišta opravdano PU 2f) „person eligible for subsidiary protection’ means a third-country national or a stateless person who does not qualify as a refugee but in respect of whom substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if returned to his or her country of origin, or in the case of a stateless person, to his or her country of former habitual residence, would face a real risk of suffering serious harm as defined in Article 15, and to whom Article 17(1) and (2) does not apply, and is unable, or, owing to such risk, unwilling to avail himself or herself of the protection of that country; 0.125. Supsidijarna zaštita odobrava se tražiocu koji ne ispunjava uslove za priznavanje prava na utočište iz člana 24. ovog zakona ako postoje opravdani razlozi koji ukazuju da će se povratkom u zemlju porekla ili uobičajenog boravišta suočiti sa stvarnim rizikom trpljenja ozbiljne nepravde i koji nije u mogućnosti ili zbog takvog rizika ne želi da prihvati zaštitu te zemlje. PU 2g) ‘subsidiary protection status’ means the recognition by a Member State of a third-country national or a stateless person as a person eligible for subsidiary protection; 0.12.9. Supsidijarna zaštita je zaštita koju Republika Srbija odobrava strancu, koji bi u slučaju povratka u zemlju porekla ili uobičajenog boravišta bio izložen trpljenju ozbiljne nepravde i koji ne može ili se zbog takve opasnosti ne želi staviti pod zaštitu te zemlje. 2h) ‘application for international protection’ means a request made by a third-country national or a stateless person for protection from a Member State, who can be understood to seek refugee status or subsidiary protection status, and who does not explicitly request another kind of protection, outside the scope of this Directive, that can be applied for separately; 0.14. Pravo na podnošenje zahtevaStranac koji se nalazi na teritoriji Republike Srbije ima pravo da podnese zahtev u Republici Srbiji, pod uslovima propisanim ovim zakonom.Ukoliko stranac iz stava 1. ovog člana, ne ispunjava uslove za odobrenje utočišta, po službenoj dužnosti će se razmotriti da li ispunjava uslove za odobrenje supsidijarne zaštite PU 2i) ‘applicant’ means a third-country national or a stateless person who has made an application for international protection in respect of which a final decision has not yet been taken; 0.12.5. Tražilac azila (u daljem tekstu: tražilac) je stranac koji je podneo zahtev za azil ( u daljem tekstu: zahtev) na teritoriji Republike Srbije o kojem nije doneta pravosnažna odluka. PU 2j) ‘family members’ means, in so far as the family already existed in the country of origin, the following members of the family of the beneficiary of international protection who are present in the same Member State in relation to the application for international protection:1)the spouse of the beneficiary of international protection or his or her unmarried partner in a stable relationship, where the law or practice of the Member State concerned treats unmarried couples in a way comparable to married couples under its law relating to third-country nationals,2) the minor children of the couples referred to in the first indent or of the beneficiary of international protection, on condition that they are unmarried and regardless of whether they were born in or out of wedlock or adopted as defined under national law,3) the father, mother or another adult responsible for the beneficiary of international protection whether by law or by the practice of the Member State concerned, when that beneficiary is a minor and unmarried; 0.12.13 Članovima porodice smatraju se supružnici, ukoliko je brak zaključen pre dolaska u Republiku Srbiju, vanbračni partner u skladu sa propisima Republike Srbije, njihova maloletna deca rođena u braku ili van braka, maloletna usvojena deca ili maloletna pastorčad. Svojstvo člana porodice može se izuzetno priznati i drugim licima pri čemu će se posebno uzeti u obzir činjenica da su bila izdržavana od strane lica kome je odobren azil ili privremena zaštita,; pri čemu će se posebno uzeti u obzir uzrast i psihološka zavisnost lica koje je u pitanju, uključujući i zdravstvene, socijalne, kulturološke ili druge slične prilike.. PU 2k) minor’ means a third-country national or stateless person below the age of 18 years; 0.12.14 Maloletnik je stranac koji nije navršio osamnaest godina života. PU 2l) ‘unaccompanied minor’ means a minor who arrives on the territory of the Member States unaccompanied by an adult responsible for him or her whether by law or by the practice of the Member State concerned, and for as long as he or she is not effectively taken into the care of such a person; it includes a minor who is left unaccompanied after he or she has entered the territory of the Member States; 0.12.152.16 Maloletnik bez pratnje je stranac koji nije navršio osamnaest godina života i koji prilikom ulaska u Republiku Srbiju nema pratnju roditelja ili staratelja niti odrasle osobe koja je odgovorna za njega ili je nakon ulaska u Republiku Srbiju ostao bez pratnje roditelja ili staratelja ili pratnje odrasle osobe koja je odgovorna za njega.Maloletnik odvojen od roditelja je stranac koji nije navršio osamnaest godina života i koji prilikom ulaska u Republiku Srbiju nema pratnju roditelja ili staratelja niti odrasle osobe koja je odgovorna za njega ili je nakon ulaska u Republiku Srbiju ostao bez pratnje roditelja ili staratelja ili pratnje odrasle osobe koja je odgovorna za njega, ali ne i nužno od drugih rođaka. PU 2m) ‘residence permit’ means any permit or authorisation issued by the authorities of a Member State, in the form provided for under that State’s law, allowing a third-country national or stateless person to reside on its territory; 0.1 61 Pravo na boravakPravo boravka u Republici Srbiji utvrđuje se rešenjem o odobrenom utočištu, odnosno odobrenoj supsidijarnoj zaštiti, a dokazuje se ličnom kartom za lice kome je odobren azil. PU 2n) ‘country of origin’ means the country or countries of nationality or, for stateless persons, of former habitual residence. 0.12.11 Zemlja porekla je zemlja čije državljanstvo ima stranac ili zemlja u kojoj je lice bez državljanstva imalo uobičajeno boravište. PU 3. More favourable standardsMember States may introduce or retain more favourable standards for determining who qualifies as a refugee or as a person eligible for subsidiary protection, and for determining the content of international protection, in so far as those standards are compatible with this Directive. NP Navedena odredba nije propisana Predlogom zakona imajući u vidu da odredba propisuje mogućnost da nacionalnim zakonodavstvima članica budu propisani povoljniji uslovi za tražioce međunarodne zaštite, odnosno opšetg je i neobavezujućeg karaktera. 4.1 Assessment of facts and circumstances1.   Member States may consider it the duty of the applicant to submit as soon as possible all the elements needed to substantiate the application for international protection. In cooperation with the applicant, it is the duty of the Member State to assess the relevant elements of the application. 0.132.1 Procena činjenica i okolnosti Tražilac je dužan da sarađuje sa Kancelarijom za azil i da priloži svu raspoloživu dokumentaciju i iznese tačne i istinite podatke koji se odnose na identitet, uzrast, državljanstvo, članove porodice, zemlju i adresu prethodnog prebivališta, prethodne zahteve, kretanje lica nakon napuštanja zemlje porekla, lične i putne isprave i razloge na kojima se zasniva zahtev. PU 4.2 The elements referred to in paragraph 1 consist of the applicant’s statements and all the documentation at the applicant’s disposal regarding the applicant’s age, background, including that of relevant relatives, identity, nationality(ies), country(ies) and place(s) of previous residence, previous asylum applications, travel routes, travel documents and the reasons for applying for international protection. 0.132.1. Tražilac je dužan da sarađuje sa Kancelarijom za azil i da priloži svu raspoloživu dokumentaciju i iznese tačne i istinite podatke koji se odnose na identitet, uzrast, državljanstvo, članove porodice, zemlju i adresu prethodnog prebivališta, prethodne zahteve, kretanje lica nakon napuštanja zemlje porekla, lične i putne isprave i razloge na kojima se zasniva zahtev. PU 4.3 The assessment of an application for international protection is to be carried out on an individual basis and includes taking into account: 0.132.2 Prilikom odlučivanja o osnovanosti zahteva Kancelarija za azil će prikupiti i razmotriti sve relevantne činjenice i okolnosti posebno uzimajući u obzir: PU 4.3.a all relevant facts as they relate to the country of origin at the time of taking a decision on the application, including laws and regulations of the country of origin and the manner in which they are applied; 0.132.2.2 aktuelne izveštaje o stanju u zemlji porekla ili uobičajenog boravišta i po potrebi o zemlji kroz koju je putovao, uključujući zakone i propise te zemlje, kao i način na koji se oni primenjuju, sadržane u različitim izvorima međunarodnih organizacija kao što su UNHCR i Evropska kancelarija za podršku sistemu azila (u daljem tekstu: EASO) kao i drugih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava; PU 4.3.b the relevant statements and documentation presented by the applicant including information on whether the applicant has been or may be subject to persecution or serious harm; 0.132.2.1 relevantne činjenice i dokaze koje je izneo tražilac, u skladu sa stavom 1. ovoga člana, uključujući i informaciju da li bi bio ili može biti izložen progonu ili riziku trpljenja ozbiljne nepravde PU 4.3.c the individual position and personal circumstances of the applicant, including factors such as background, gender and age, so as to assess whether, on the basis of the applicant’s personal circumstances, the acts to which the applicant has been or could be exposed would amount to persecution or serious harm; 0.132.2.3 položaj i lične okolnosti tražioca, uključujući pol i uzrast, kako bi se na osnovu toga procenilo da li postupci i dela kojima je bio ili bi mogao biti izložen predstavljaju progon ili ozbiljnu nepravdu; PU 4.3.d whether the applicant’s activities since leaving the country of origin were engaged in for the sole or main purpose of creating the necessary conditions for applying for international protection, so as to assess whether those activities would expose the applicant to persecution or serious harm if returned to that country; 0.132.2.4 da li su aktivnosti tražioca, od momenta napuštanja zemlje porekla, bile usmerene na stvaranje odlučujućih uslova za odobrenje azila, kako bi se procenilo da li te aktivnosti mogu izložiti tražioca progonu ili riziku trpljenja ozbiljne nepravde ako se vrati u tu zemlju; PU 4.3.e whether the applicant could reasonably be expected to avail himself or herself of the protection of another country where he or she could assert citizenship. 0.132.2.5 da li tražilac može dobiti zaštitu zemlje čije bi državljanstvo mogao dokazati. PU 4.4 The fact that an applicant has already been subject to persecution or serious harm, or to direct threats of such persecution or such harm, is a serious indication of the applicant’s well-founded fear of persecution or real risk of suffering serious harm, unless there are good reasons to consider that such persecution or serious harm will not be repeated. 0.132.3 Činjenica da je tražilac već bio izložen progonu ili riziku od trpljenja ozbiljne nepravde, odnosno pretnjama takvim progonom ili nepravdom, pokazatelj je postojanja opravdanog straha od progona ili trpljenja ozbiljne nepravde, osim ako postoje opravdani razlozi koji podrazumevaju da se takav progon ili ozbiljna nepravda neće ponoviti. PU 4.5 Where Member States apply the principle according to which it is the duty of the applicant to substantiate the application for international protection and where aspects of the applicant’s statements are not supported by documentary or other evidence, those aspects shall not need confirmation when the following conditions are met: 0.132.4 Izjava tražioca smatraće se verodostojnom u delu u kome određena činjenica ili okolnost nije potkrepljena dokazima ako: PU 4.5.a the applicant has made a genuine effort to substantiate his application 0.132.4.2 je tražilac uložio iskreni napor da potkrepi svoj zahtev dokazima; PU 4.5.b all relevant elements at the applicant’s disposal have been submitted, and a satisfactory explanation has been given regarding any lack of other relevant elements; 0.132.4.3 su svi relevantni elementi koji su mu na raspolaganju podneti, uz zadovoljavajuće objašnjenje nedostataka ostalih relevantnih činjenica; PU 4.5.c the applicant’s statements are found to be coherent and plausible and do not run counter to available specific and general information relevant to the applicant’s case; 0.132.4.4 je utvrđeno da su izjave tražioca dosledne i prihvatljive kao i da nisu u suprotnosti sa specifičnim i opštim informacijama koje su relevantne za odlučivanje o zahtevu i PU 4.5.d the applicant has applied for international protection at the earliest possible time, unless the applicant can demonstrate good reason for not having done so; and 0.132.4.5 je tražilac izrazio nameru za traženjem azila u što kraćem roku ili je opravdao razlog zašto nije tako postupio. PU 4.5.e the general credibility of the applicant has been established. 0.132.4.1 je utvrđena opšta verodostojnost izjave tražioca; PU 5. International protection needs arising sur place 0.127. Načelo »sur place« PU 5.1 A well-founded fear of being persecuted or a real risk of suffering serious harm may be based on events which have taken place since the applicant left the country of origin. 0.127.1.1 Opravdani strah od progona ili stvarni rizik od trpljenja ozbiljne nepravde može se zasnivati na:događajima koji su se desili nakon što je tražilac napustio zemlju porekla ili uobičajenog boravišta ili PU 5.2 A well-founded fear of being persecuted or a real risk of suffering serious harm may be based on activities which the applicant has engaged in since he or she left the country of origin, in particular where it is established that the activities relied upon constitute the expression and continuation of convictions or orientations held in the country of origin. 0.127.1.2 aktivnostima tražioca nakon što je napustio zemlju porekla ili uobičajenog boravišta, naročito kada se utvrdi da je tražilac nastavio da izražava svoja uverenja i/ili orijentaciju koju je imao u zemlji porekla ili uobičajenog boravišta. PU 5.3 Without prejudice to the Geneva Convention, Member States may determine that an applicant who files a subsequent application shall not normally be granted refugee status if the risk of persecution is based on circumstances which the applicant has created by his or her own decision since leaving the country of origin. 0.127.2 Ako tražilac podnese naknadni zahtev, bitne činjenice i dokazi nastali nakon pravosnažnosti odluke, a odnose se na utvrđivanje ispunjavanja uslova za odobrenje azila, ne mogu se zasnivati isključivo na okolnostima koje je tražilac prouzrokovao ličnim postupanjem kako bi ispunio uslove za odobrenje azila. PU 6.6.1. Actors of persecution or serious harmActors of persecution or serious harm include: 0.129. 29.1 Počinioci progona ili ozbiljne nepravde Progon iz člana 24. i ozbiljnu nepravdu iz člana 25. ovog Zakona mogu sprovoditi: PU 6.1.a the State; 0.129.1.1 državni organi PU 6.1.b parties or organisations controlling the State or a substantial part of the territory of the State; 0.129.1.2 stranke ili organizacije koje kontrolišu državu ili značajan deo državnog područja PU 6.1.c non-State actors, if it can be demonstrated that the actors mentioned in points (a) and (b), including international organisations, are unable or unwilling to provide protection against persecution or serious harm as defined in Article 7. 0.129.1.3 nedržavni organi, ako se dokaže da državni organi ili stranke, odnosno organizacije koje kontrolišu značajan deo državnog područja, uključujući i međunarodne organizacije, nisu u mogućnosti ili ne žele pružiti zaštitu od progona ili trpljenja ozbiljne nepravde. PU 7. Actors of protection 0.130. Davaoci zaštite u zemlji porekla PU 7.1 Protection against persecution or serious harm can only be provided by: 0.130.1 Zaštitu od progona i trpljenja ozbiljne nepravde u zemlji porekla ili uobičajenog boravišta, u smislu člana 24. i 25. ovog Zakona, pod uslovom da mogu i žele, pružaju : PU 7.1.a the State; or 0.130.1.1 državni organi ili PU 7.1.b parties or organisations, including international organisations, controlling the State or a substantial part of the territory of the State; 0.130.1.2 stranke i državne ili međunarodne organizacije koje kontrolišu državu ili značajan deo državnog područja. PU 7.2. Protection against persecution or serious harm must be effective and of a non-temporary nature. Such protection is generally provided when the actors mentioned under points (a) and (b) of paragraph 1 take reasonable steps to prevent the persecution or suffering of serious harm, inter alia, by operating an effective legal system for the detection, prosecution and punishment of acts constituting persecution or serious harm, and when the applicant has access to such protection. 0.130.230.3 Zaštita iz stava 1. ovog člana mora biti efikasna i trajnog karaktera.Zaštita iz stava 1. ovog člana podrazumeva postojanje efikasnog pravnog sistema za sprečavanje, otkrivanje i kažnjavanje dela koja predstavljaju progon ili ozbiljnu nepravdu, kao i mogućnost pristupa takvoj zaštiti. PU 7.3 When assessing whether an international organisation controls a State or a substantial part of its territory and provides protection as described in paragraph 2, Member States shall take into account any guidance which may be provided in relevant Union acts. 0.144.1.2 Sigurnom zemljom porekla smatra se ona zemlja za koju se na osnovu pravnog stanja, primene propisa, kao i opštih političkih okolnosti utvrdi da u njoj ne postoje dela proganjanja iz 24. ovog zakona, niti rizik od trpljenja ozbiljne nepravde iz člana 25. stav 2. ovog zakona, što će se utvrditi na osnovu podataka o:1) relevantim propisima zemlje, kao i načinima na koji se primenjuju;2) poštovanju prava i sloboda zajamčenih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, posebno članom 15. stava 2. Evropske konvencije, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim paravima, kao i Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv torture i drugih okrutnih, nečovečnih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja;3) poštovanju načela zabrane proterivanja ili vraćanja;4) primeni efikasnog pravnog leka.Podaci iz stava 1. ovog člana prikupljaju se iz različitih merodavnih izvora, a posebno od EASO, UNHCR, Saveta Evrope kao i drugih relevantnih međunarodnih organizacija. PU Procena, odnosno uslovi propisani za sigurnu zemlju porekla se odnose na sve države i procenu stanja u zemlji 8. Internal protection 0.131. Zaštita unutar države PU 8.1 As part of the assessment of the application for international protection, Member States may determine that an applicant is not in need of international protection if in a part of the country of origin, he or she: 0.131.1 Procenjujući osnovanost zahteva utvrđuje se i mogućnost zaštite tražioca unutar države preseljenjem u određeni deo zemlje porekla ili uobičajenog boravišta gde: PU 8.1.a has no well-founded fear of being persecuted or is not at real risk of suffering serious harm; or 0.131.1.1 ne postoje opravdani razlozi za strah od progona niti postoji opasnost od trpljenja ozbiljne nepravde ili PU 8.1.b has access to protection against persecution or serious harm as defined in Article 7; 0.131.1.2 tražilac može dobiti efikasnu zaštitu od progona ili trpljenja ozbiljne nepravde. PU 8.1 and he or she can safely and legally travel to and gain admittance to that part of the country and can reasonably be expected to settle there. 0.131.2. Unutrašnje preseljenje iz stava 1. ovog člana će se smatrati mogućim ukoliko:1)tražilac do tog dela zemlje može putovati na siguran i zakonit način2)će tražiocu biti dozvoljen ulazak u taj deo zemlje i3)se razumno može očekivati da se u tom delu zemlje nastani. PU 8.2 In examining whether an applicant has a well-founded fear of being persecuted or is at real risk of suffering serious harm, or has access to protection against persecution or serious harm in a part of the country of origin in accordance with paragraph 1, Member States shall at the time of taking the decision on the application have regard to the general circumstances prevailing in that part of the country and to the personal circumstances of the applicant in accordance with Article 4. To that end, Member States shall ensure that precise and up-to-date information is obtained from relevant sources, such as the United Nations High Commissioner for Refugees and the European Asylum Support Office. 0.131.344.2 Prilikom procene postoje li kod tražioca osnovani razlozi za strah od progona ili stvarna opasnost od nepravde, ili procene ima li tražilac pristup zaštiti od progona ili ozbiljne nepravde u nekom delu zemlje porekla, uzimaju se u obzir opšte okolnosti poznate za konkretan deo zemlje kao i lične okolnosti tražioca.Podaci iz stava 1. ovog člana prikupljaju se iz različitih merodavnih izvora, a posebno od EASO, UNHCR, Saveta Evrope kao i drugih relevantnih međunarodnih organizacija. PU 9. 9.1 Acts of persecutionIn order to be regarded as an act of persecution within the meaning of Article 1(A) of the Geneva Convention, an act must: 0.128. 28.1 Dela progonaDela koja se smatraju progonom u skladu sa članom 24. ovog Zakona moraju biti: PU 9.1.a be sufficiently serious by its nature or repetition as to constitute a severe violation of basic human rights, in particular the rights from which derogation cannot be made under Article 15(2) of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; or 0.128.1.1 dovoljno ozbiljna po svojoj prirodi ili ponavljanju da predstavljaju ozbiljno kršenje osnovnih ljudskih prava, naročito prava koja ne mogu biti ograničena prema članu 15. stavu 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ili PU 9.1.b be an accumulation of various measures, including violations of human rights which is sufficiently severe as to affect an individual in a similar manner as mentioned in point (a). 0.128.1.2 skup različitih mera, uključujući i kršenje ljudskih prava, koje su dovoljno ozbiljne da mogu uticati na pojedinca na sličan način iz tačke 1. ovog stava. PU 9.2. Acts of persecution as qualified in paragraph 1 can, inter alia, take the form of: 0.128.2. Dela progona iz stava 1. ovog člana, između ostalog, mogu biti: PU 9.2.a acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence; 0.128.2.1. fizičko ili psihičko nasilje, uključujući i seksualno i rodno zasnovano nasilje PU 9.2.b legal, administrative, police, and/or judicial measures which are in themselves discriminatory or which are implemented in a discriminatory manner; 0.128.2.2 zakonske, administrativne, policijske i/ili sudske mere koje su diskriminišuće ili koje se primenjuju na diskriminišući način. PU 9.2.c prosecution or punishment which is disproportionate or discriminatory; 0.128.2.3 sudski postupak ili kažnjavanje koje je nesrazmerno ili diskriminišuće PU 9.2.d denial of judicial redress resulting in a disproportionate or discriminatory punishment; 0.128.2.4 uskraćivanje sudske zaštite što dovodi do nesrazmernih ili diskriminišućih kazni PU 9.2.e prosecution or punishment for refusal to perform military service in a conflict, where performing military service would include crimes or acts falling within the scope of the grounds for exclusion as set out in Article 12(2); 0.128.2.5 sudski postupak ili kažnjavanje radi odbijanja obavljanja vojne obaveze prilikom sukoba, kada bi obavljanje vojne obaveze uključivalo krivična dela ili radnje koje su navedene u razlozima uskraćivanja propisanim članovima 33. i 34. ovog Zakona PU 9.2.f acts of a gender-specific or child-specific nature. 0.128.2.6 dela koja su po svojoj prirodi specifično vezana za pol ili decu. PU 9.3 In accordance with point (d) of Article 2, there must be a connection between the reasons mentioned in Article 10 and the acts of persecution as qualified in paragraph 1 of this Article or the absence of protection against such acts. 0.128.3.28.4 Imeđu razloga progona i dela progona kao i/ili nepostojanja zaštite od takvih dela mora postojati povezanost.Prilikom procene da li postoji opravdan strah od progona nije važno da li tražilac zaista poseduje rasne, verske, nacionalne, društvene ili političke karakteristike koje su razlog za progon, ako mu počinilac progona pripisuje takve karakteristike. PU 10. Reasons for persecution 0.126. Razlozi progona PU 10.1 Member States shall take the following elements into account when assessing the reasons for persecution: 0.126.1 Razlozi progona iz člana 24. ovog Zakona procenjuju se s obzirom na sadržaj sledećih pojmova: PU 10.1.a the concept of race shall, in particular, include considerations of colour, descent, or membership of a particular ethnic group; 0.126.1.1 Rasa se odnosi na boju kože, poreklo i pripadnost određenoj etničkoj grupi. PU 10.1.b the concept of religion shall in particular include the holding of theistic, non-theistic and atheistic beliefs, the participation in, or abstention from, formal worship in private or in public, either alone or in community with others, other religious acts or expressions of view, or forms of personal or communal conduct based on or mandated by any religious belief; 0.126.1.2 Veroispovest se odnosi na verska i ateistička uverenja, učestvovanje ili neučestvovanje u privatnim ili javnim formalnim verskim obredima, samostalno ili u zajednici s drugima, druge verske obrede ili izražavanje vere, kao i oblike ličnog ili zajedničkog ponašanja koji se zasnivaju na verskom uverenju ili iz njega proizilaze PU 10.1.c the concept of nationality shall not be confined to citizenship or lack thereof but shall, in particular, include membership of a group determined by its cultural, ethnic, or linguistic identity, common geographical or political origins or its relationship with the population of another State; 0.126.1.3 Nacionalnost se odnosi na pripadnost grupi koja je određena po svom kulturnom, etničkom ili jezičkom identitetu, zajedničkom geografskom ili političkom poreklu ili odnosom sa stanovništvom neke druge zemlje, a može obuhvatiti i državljanstvo. PU 10.1.d a group shall be considered to form a particular social group where in particular- members of that group share an innate characteristic, or a common background that cannot be changed, or share a characteristic or belief that is so fundamental to identity or conscience that a person should not be forced to renounce it, and- that group has a distinct identity in the relevant country, because it is perceived as being different by the surrounding society.Depending on the circumstances in the country of origin, a particular social group might include a group based on a common characteristic of sexual orientation. Sexual orientation cannot be understood to include acts considered to be criminal in accordance with national law of the Member States. Gender related aspects, including gender identity, shall be given due consideration for the purposes of determining membership of a particular social group or identifying a characteristic of such a group; 0.126.1.5.a.b a)Određena društvena grupa se odnosi na društvene grupe čiji članovi koji imaju zajedničke urođene osobine ili zajedničko poreklo koje se ne može izmeniti, ili imaju zajedničke karakteristike i/ili uverenja, a koja su u toj meri značajna za njihov identitet ili svest, da se te osobe ne smeju prisiliti da ih se odreknu, pri čemu ta grupa ima poseban identitet u zemlji porekla, jer se smatra drugačijom od društva koje je okružuje.b)Zavisno od okolnosti u zemlji porekla, određena društvena grupa može označavati i grupu koja se zasniva na zajedničkim karakteristikama roda, pola, polnog identiteta i seksualnog opredeljenja. PU 10.1.e the concept of political opinion shall, in particular, include the holding of an opinion, thought or belief on a matter related to the potential actors of persecution mentioned in Article 6 and to their policies or methods, whether or not that opinion, thought or belief has been acted upon by the applicant. 0.126.1.4 Političko mišljenje se odnosi na mišljenje, stav ili uverenje o stvarima povezanim s mogućim počiniocima progona iz člana 29. ovog zakona, kao i njihove politike ili metode, bez obzira je li tražilac postupao po tom mišljenju, stavu ili uverenju PU 10.2. When assessing if an applicant has a well-founded fear of being persecuted it is immaterial whether the applicant actually possesses the racial, religious, national, social or political characteristic which attracts the persecution, provided that such a characteristic is attributed to the applicant by the actor of persecution. 0.126.1.5.a a)Određena društvena grupa se odnosi na društvene grupe čiji članovi koji imaju zajedničke urođene osobine ili zajedničko poreklo koje se ne može izmeniti, ili imaju zajedničke karakteristike i/ili uverenja, a koja su u toj meri značajna za njihov identitet ili svest, da se te osobe ne smeju prisiliti da ih se odreknu, pri čemu ta grupa ima poseban identitet u zemlji porekla, jer se smatra drugačijom od društva koje je okružuje PU 11.1. CessationA third-country national or a stateless person shall cease to be a refugee if he or she: 0.182. Prestanak prava na utočištePravo na utočište prestaje iz sledećih razloga : PU 11.1a has voluntarily re-availed himself or herself of the protection of the country of nationality; or 0.182.1.1 ako lice ponovo uživa zaštitu države porekla i pristaje na tu zaštitu; PU 11.1.b having lost his or her nationality, has voluntarily re-acquired it; or 0.182.1.2 ako je lice ponovo steklo državljanstvo koje je ranije izgubilo; PU 11.1.c has acquired a new nationality, and enjoys the protection of the country of his or her new nationality; or 0.182.1.3 ako je lice steklo novo državljanstvo i time uživa zaštitu nove države; PU 11.1.d has voluntarily re-established himself or herself in the country which he or she left or outside which he or she remained owing to fear of persecution; or 0.182.1.4 ako se lice svojom voljom vratilo u zemlju koju je napustilo ili van koje je ostalo iz straha od progona ili zlostavljanja PU 11.1.e can no longer, because the circumstances in connection with which he or she has been recognised as a refugee have ceased to exist, continue to refuse to avail himself or herself of the protection of the country of nationality; or 0.182.1.5 ako lice više ne može da odbije zaštitu svoje države porekla, jer su prestale okolnosti u vezi sa kojima mu je dodeljena zaštita, ili PU 11.1.f being a stateless person, he or she is able, because the circumstances in connection with which he or she has been recognised as a refugee have ceased to exist, to return to the country of former habitual residence. 0.182.1.6 ako se lice bez državljanstva može vratiti u zemlju svog uobičajenog boravišta, jer su prestale okolnosti u vezi sa kojima mu je dodeljena zaštita. PU 11.2 In considering points (e) and (f) of paragraph 1, Member States shall have regard to whether the change of circumstances is of such a significant and non-temporary nature that the refugee’s fear of persecution can no longer be regarded as well-founded. 0.182.2. Prilikom razmatranja razloga iz stava 1. tačaka 5. i 6. ovog člana uzeće se u obzir da li je promena okolnosti značajna i stalna pa se strah od progona više ne može smatrati opravdanim. PU 11.3 Points (e) and (f) of paragraph 1 shall not apply to a refugee who is able to invoke compelling reasons arising out of previous persecution for refusing to avail himself or herself of the protection of the country of nationality or, being a stateless person, of the country of former habitual residence. 0.182.3 Prestanak zaštite u skladu sa odredbama stava 1. tačka 5. i 6. ovog člana neće se primenjivati na lice koje odbija da koristi zaštitu svoje države porekla, odnosno države u kojoj je imalo uobičajeno boravište, ako se može pozvati na uverljive razloge vezane za moguće proganjanje ili zlostavljanje. PU 12.1 ExclusionA third-country national or a stateless person is excluded from being a refugee if: 0.133 Razlozi za uskraćivanje prava na utočište PU 12.1.a he or she falls within the scope of Article 1(D) of the Geneva Convention, relating to protection or assistance from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for Refugees. When such protection or assistance has ceased for any reason, without the position of such persons being definitely settled in accordance with the relevant resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations, those persons shall ipso facto be entitled to the benefits of this Directive; NU Biće uneto u Predlog pre usvajanja u Parlamentu 12.1.b he or she is recognised by the competent authorities of the country in which he or she has taken up residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country, or rights and obligations equivalent to those. 0.133.2 Utočište se neće odobriti tražiocu koji već ima odobren boravak u zemlji koja mu na osnovu tog boravka priznaje ista prava i obaveze kao državljanima te zemlje. PU 12.2 A third-country national or a stateless person is excluded from being a refugee where there are serious reasons for considering that: 0.133.1 Pravo na utočište se neće odobriti tražiocu za koga postoje ozbiljni razlozi na osnovu kojih se smatra da je počinio, podstrekivao ili na drugi način učestvovao u izvršenju: PU 12.2.a he or she has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; 0.133.1.1 zločina protiv mira, ratnog zločina ili zločina protiv čovečnosti, u skladu sa odredbama sadržanim u međunarodnim konvencijama donetim u cilju sprečavanja takvih zločina; PU 12.2.b he or she has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his or her admission as a refugee, which means the time of issuing a residence permit based on the granting of refugee status; particularly cruel actions, even if committed with an allegedly political objective, may be classified as serious non-political crimes; 0.133.1.2 teškog krivičnog dela koje nije političkog karaktera, izvan Republike Srbije, pre nego što je ušlo na njenu teritoriju. PU 12.2.c he or she has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations as set out in the Preamble and Articles 1 and 2 of the Charter of the United Nations 0.133.1.3 dela suprotna ciljevima i principima Ujedinjenih nacija, kako je istaknuto u Preambuli i članu 1. i 2. Povelje Ujedinjenih nacija. PU 12.3 Paragraph 2 applies to persons who incite or otherwise participate in the commission of the crimes or acts mentioned therein. 0.133.1 Pravo na utočište se neće odobriti tražiocu za koga postoje ozbiljni razlozi na osnovu kojih se smatra da je počinio, podstrekivao ili na drugi način učestvovao u izvršenju. PU 13. Granting of refugee statusMember States shall grant refugee status to a third-country national or a stateless person who qualifies as a refugee in accordance with Chapters II and III. 0.124. Pravo na utočištePravo na utočište, odnosno status izbeglice, priznaće se tražiocu koji se nalazi izvan zemlje svog porekla ili uobičajenog boravišta, a opravdano strahuje od progona zbog svoje rase, jezika, pola, roda, rodnog identiteta, rodno zasnovanog nasilja, veroispovesti, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili političkog mišljenja zbog čega ne može il i ne želi da prihvati zaštitu te zemlje. PU 14. Revocation of, ending of or refusal to renew refugee status 0.184. Ukidanje odluke o usvajanju zahteva PU 14.1. Concerning applications for international protection filed after the entry into force of Directive 2004/83/EC, Member States shall revoke, end or refuse to renew the refugee status of a third-country national or a stateless person granted by a governmental, administrative, judicial or quasi-judicial body if he or she has ceased to be a refugee in accordance with Article 11. 0.184. Kancelarija za azil će po službenoj dužnosti ukinuti odluku kojom se usvaja zahtev ako se utvrdi da postoje razlozi iz člana 82. i 83. ovog zakona. PU 14.2 Without prejudice to the duty of the refugee in accordance with Article 4(1) to disclose all relevant facts and provide all relevant documentation at his or her disposal, the Member State which has granted refugee status shall, on an individual basis, demonstrate that the person concerned has ceased to be or has never been a refugee in accordance with paragraph 1 of this Article. 0.184. Kancelarija za azil će po službenoj dužnosti ukinuti odluku kojom se usvaja zahtev ako se utvrdi da postoje razlozi iz člana 82. i 83. ovog zakona. PU 14.3. Member States shall revoke, end or refuse to renew the refugee status of a third-country national or a stateless person if, after he or she has been granted refugee status, it is established by the Member State concerned that: 0.185. Kancelarija za azil će po službenoj dužnosti poništiti odluku kojom se usvaja zahtev ako se naknadno utvrdi: PU 14.3.a. he or she should have been or is excluded from being a refugee in accordance with Article 12; 0.185.1.2. da postoje razlozi zbog kojih bi mu, na osnovu zakona, pravo na utočište odnosno supsidijarnu zaštitu bilo uskraćeno, da su bili poznati u trenutku podnošenja zahteva. PU 14.3.b his or her misrepresentation or omission of facts, including the use of false documents, was decisive for the granting of refugee status. 0.185.1.1. da je odluka kojom se usvaja zahtev doneta na osnovu neistinito iznetih činjenica ili prikrivanju činjenica od strane tražioca i da zbog toga u trenutku podnošenja zahteva nije ispunjavao uslove za odobrenje azila, i PU 14.4 Member States may revoke, end or refuse to renew the status granted to a refugee by a governmental, administrative, judicial or quasi-judicial body, when: NP Odredba nije obavezujuća 14.4.a there are reasonable grounds for regarding him or her as a danger to the security of the Member State in which he or she is present; NP Odredba nije obavezujuća 14.4.b he or she, having been convicted by a final judgment of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that Member State. NP Odredba nije obavezujuća 14.5. In situations described in paragraph 4, Member States may decide not to grant status to a refugee, where such a decision has not yet been taken. NP Odredba nije obavezujuća 14.6. Persons to whom paragraphs 4 or 5 apply are entitled to rights set out in or similar to those set out in Articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 and 33 of the Geneva Convention in so far as they are present in the Member State. NP Paragrafi 4 i 5 su opcioni. Nisu predviđeni Predlogom 15. Serious harmSerious harm consists of:the death penalty or execution; or torture or inhuman or degrading treatment or punishment of an applicant in the country of origin; orserious and individual threat to a civilian’s life or person by reason of indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflict 0.125.2 Ozbiljnom nepravdom smatra se pretnja smrtnom kaznom ili pogubljenjem, mučenje, nečovečno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, kao i ozbiljna i individualna pretnja po život izazvana nasiljem opštih razmera u situacijama međunarodnog ili unutarašnjeg oružanog sukoba PU 16.1 CessationA third-country national or a stateless person shall cease to be eligible for subsidiary protection when the circumstances which led to the granting of subsidiary protection status have ceased to exist or have changed to such a degree that protection is no longer required. 0.183.1 Prestanak supsidijarne zaštiteSupsidijarna zaštita će prestati kada su okolnosti na osnovu kojih je odobrena prestale ili su se promenile do te mere da zaštita više nije potrebna odnosno da licu više ne preti opasnost od ozbiljne nepravde. PU 16.2 In applying paragraph 1, Member States shall have regard to whether the change in circumstances is of such a significant and non-temporary nature that the person eligible for subsidiary protection no longer faces a real risk of serious harm. 0.183.1 Supsidijarna zaštita će prestati kada su okolnosti na osnovu kojih je odobrena prestale ili su se promenile do te mere da zaštita više nije potrebna odnosno da licu više ne preti opasnost od ozbiljne nepravde. PU 16.3 Paragraph 1 shall not apply to a beneficiary of subsidiary protection status who is able to invoke compelling reasons arising out of previous serious harm for refusing to avail himself or herself of the protection of the country of nationality or, being a stateless person, of the country of former habitual residence. 0.183.2 Prestanak zaštite u skladu sa stavom 1. neće se primenjivati na lice koje odbija da koristi zaštitu svoje države porekla, odnosno države u kojoj je prethodno boravilo ako se radi o licu bez državljanstva, jer se može pozvati na uverljive razloge koji proizilaze iz prethodno ozbiljne nepravde PU 17. Exclusion 0.134. Razlozi za uskraćivanje supsidijarne zaštite PU 17.1 A third-country national or a stateless person is excluded from being eligible for subsidiary protection where there are serious reasons for considering that: 0.134.1 Supsidijarna zaštita se neće odobriti tražiocu za koga postoje ozbiljni razlozi na osnovu kojih se smatra da je počinio, podstrekivao ili na drugi način učestvovao u izvršenju: PU 17.1a he or she has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; 0.134.1.1 zločina protiv mira, ratnog zločina ili zločina protiv čovečnosti, u skladu sa odredbama sadržanim u međunarodnim konvencijama donetim u cilju predupređivanja takvih zločina; PU 17.1.b he or she has committed a serious crime; 0.134.1.2 teškog krivičnog dela PU 17.1.c he or she has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations as set out in the Preamble and Articles 1 and 2 of the Charter of the United Nations; 0.134.1.3 dela suprotnih ciljevima i principima Ujedinjenih nacija, kako je istaknuto u Preambuli i članu 1. i 2. Povelje Ujedinjenih nacija PU 17.1.d he or she constitutes a danger to the community or to the security of the Member State in which he or she is present. 0.134.2 Supsidijarna zaštita se neće odobriti tražiocu koji predstavlja opasnost po nacionalnu bezbednost i javni poredak Republike Srbije. PU 17.2 Paragraph 1 applies to persons who incite or otherwise participate in the commission of the crimes or acts mentioned therein. 0.134.1 Supsidijarna zaštita se neće odobriti tražiocu za koga postoje ozbiljni razlozi na osnovu kojih se smatra da je počinio, podstrekivao ili na drugi način učestvovao u izvršenju PU 17.3. Member States may exclude a third-country national or a stateless person from being eligible for subsidiary protection if he or she, prior to his or her admission to the Member State concerned, has committed one or more crimes outside the scope of paragraph 1 which would be punishable by imprisonment, had they been committed in the Member State concerned, and if he or she left his or her country of origin solely in order to avoid sanctions resulting from those crimes. NP Odredba nije obavezujuća 18 Granting of subsidiary protection statusMember States shall grant subsidiary protection status to a third-country national or a stateless person eligible for subsidiary protection in accordance with Chapters II and V. 0.125.1 Supsidijarna zaštitaSupsidijarna zaštita odobrava se tražiocu koji ne ispunjava uslove za priznavanje prava na utočište iz člana 24. ovog zakona ako postoje opravdani razlozi koji ukazuju da će se povratkom u zemlju porekla ili uobičajenog boravišta suočiti sa stvarnim rizikom trpljenja ozbiljne nepravde i koji nije u mogućnosti ili zbog takvog rizika ne želi da prihvati zaštitu te zemlje. PU 19.1 Revocation of, ending of or refusal to renew subsidiary protection status Concerning applications for international protection filed after the entry into force of Directive 2004/83/EC, Member States shall revoke, end or refuse to renew the subsidiary protection status of a third-country national or a stateless person granted by a governmental, administrative, judicial or quasi-judicial body if he or she has ceased to be eligible for subsidiary protection in accordance with Article 16. 0.184. Ukidanje odluke o usvajanju zahteva Kancelarija za azil će po službenoj dužnosti ukinuti odluku kojom se usvaja zahtev ako se utvrdi da postoje razlozi iz člana 82. i 83. ovog zakona. PU 19.2 Member States may revoke, end or refuse to renew the subsidiary protection status of a third-country national or a stateless person granted by a governmental, administrative, judicial or quasi-judicial body, if after having been granted subsidiary protection status, he or she should have been excluded from being eligible for subsidiary protection in accordance with Article 17(3). 0.184. Ukidanje odluke o usvajanju zahteva Kancelarija za azil će po službenoj dužnosti ukinuti odluku kojom se usvaja zahtev ako se utvrdi da postoje razlozi iz člana 82. i 83. ovog zakona. PU 19.3 Member States shall revoke, end or refuse to renew the subsidiary protection status of a third-country national or a stateless person, if: 0.185. Kancelarija za azil će po službenoj dužnosti poništiti odluku kojom se usvaja zahtev ako se naknadno utvrdi: PU 19.3.a he or she, after having been granted subsidiary protection status, should have been or is excluded from being eligible for subsidiary protection in accordance with Article 17(1) and (2); 0.185.2 da postoje razlozi zbog kojih bi mu, na osnovu zakona, pravo na utočište odnosno supsidijarnu zaštitu bilo uskraćeno, da su bili poznati u trenutku podnošenja zahteva. PU 19.3.b his or her misrepresentation or omission of facts, including the use of false documents, was decisive for the granting of subsidiary protection status. 0.185.1 da je odluka kojom se usvaja zahtev doneta na osnovu neistinito iznetih činjenica ili prikrivanju činjenica od strane tražioca i da zbog toga u trenutku podnošenja zahteva nije ispunjavao uslove za odobrenje azila, i PU 19.4 Without prejudice to the duty of the third-country national or stateless person in accordance with Article 4(1) to disclose all relevant facts and provide all relevant documentation at his or her disposal, the Member State which has granted the subsidiary protection status shall, on an individual basis, demonstrate that the person concerned has ceased to be or is not eligible for subsidiary protection in accordance with paragraphs 1, 2 and 3 of this Article. 20.1 General rulesThis Chapter shall be without prejudice to the rights laid down in the Geneva Convention. 0.13.4 Odredbe ovog zakona tumače se u skladu sa Konvencijom o statusu izbeglica, Protokolom o statusu izbeglica i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava. PU 20.2 This Chapter shall apply both to refugees and persons eligible for subsidiary protection unless otherwise indicated. PU Navedena odredba nije posebno propisana, međutim, u Pogvlavlju 1. Predloga su propisani osnovni pojmovi i načela koja se odnose i na izbeglice i na lica sa odobrenom supsidijarnom zaštitom 20.320.4 When implementing this Chapter, Member States shall take into account the specific situation of vulnerable persons such as minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children, victims of human trafficking, persons with mental disorders and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence.Paragraph 3 shall apply only to persons found to have special needs after an individual evaluation of their situation 0.1 15. Načelo obezbeđenja posebnih procesnih i prihvatnih garancijaU postupku azila vodiće se računa o specifičnoj situaciji lica kojima su potrebne posebne procesne i/ili prihvatne garancije, kao što su maloletnici, maloletnici bez pratnje, maloletnici odvojeni od roditelja ili staratelja lica potpuno ili delimično lišena poslovne sposobnosti, deca odvojena od roditelja ili staratelja osobe sa invaliditetom, stare osobe, trudnice, samohrani roditelji sa maloletnom decom i lica koja su bila izložena mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja. Posebnim procesnim i prihvatnim garancijama pruža se odgovarajuća pomoć tražiocu koji s obzirom na svoje lične okolnosti nije sposoban da ostvaruje prava i obaveze iz ovog zakona bez odgovarajuće pomoći. PU 20.5 The best interests of the child shall be a primary consideration for Member States when implementing the provisions of this Chapter that involve minors. 0.1 10. Načelo zaštite najboljeg interesa maloletnikaPrilikom sprovođenja odredbi ovog zakona postupaće se u skladu sa načelom najboljeg interesa maloletnika.Prilikom procene najboljeg interesa maloletnika uzeće se u obzir dobrobit, socijalni razvoj i poreklo maloletnika; mišljenje maloletnika u zavisnosti od njegovog uzrasta i zrelosti; načelo jedinstva porodice kao i zaštita i bezbednost maloletnika posebno ukoliko postoji sumnja da se radi o maloletniku – žrtvi trgovine ljudima ili žrtvi nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. PU 21.1 Protection from refoulementMember States shall respect the principle of non-refoulement in accordance with their international obligations. 0.1 6.1. Zabrana proterivanja ili vraćanjaNijedno lice ne sme biti proterano ili vraćeno na teritoriju gde bi njegov život ili sloboda bili ugroženi zbog njegove rase, pola, roda, rodnog identiteta, jezika, veroispovesti, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili političkog mišljenja. PU 21.2.a.b. Where not prohibited by the international obligations mentioned in paragraph 1, Member States may refoule a refugee, whether formally recognised or not, when:there are reasonable grounds for considering him or her as a danger to the security of the Member State in which he or she is present; or he or she, having been convicted by a final judgment of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that Member State. 0.1 6.2 Odredba stava 1. ovog člana neće se primenjivati na lice za koje se osnovano može smatrati da ugrožava bezbednost zemlje ili koje je pravosnažnom presudom osuđeno za teško krivično delo, zbog čega predstavlja opasnost za javni poredak. PU 21.3 Member States may revoke, end or refuse to renew or to grant the residence permit of (or to) a refugee to whom paragraph 2 applies. NP Odredba nije obavezujuća 22. InformationMember States shall provide beneficiaries of international protection, as soon as possible after refugee status or subsidiary protection status has been granted, with access to information, in a language that they understand or are reasonably supposed to understand, on the rights and obligations relating to that status. 0.1 57. Informisanje i pravna pomoć Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao i tražilac ima pravo da bude informisan o svojim pravima i obavezama tokom celog postupka azila. Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao kao i tražilac može koristiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim organima od strane udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na pružanje pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobren azil kao i besplatnu pravnu pomoć UNHCR-a. PU 23.1 Maintaining family unityMember States shall ensure that family unity can be maintained. 0.1 9. Načelo jedinstva porodiceNadležni organi će preduzeti sve raspoložive mere radi održanja jedinstva porodice u toku postupka, kao i po odobrenju azila ili privremene zaštite. PU 23.2 Member States shall ensure that family members of the beneficiary of international protection who do not individually qualify for such protection are entitled to claim the benefits referred to in Articles 24 to 35, in accordance with national procedures and as far as is compatible with the personal legal status of the family member. 0.1 9.1 Lica kojima je odobren azil ili privremena zaštita imaju pravo na spajanje porodice, u skladu sa odredbama ovog zakona. PU 23.3 Paragraphs 1 and 2 are not applicable where the family member is or would be excluded from international protection pursuant to Chapters III and V. 0.171.4 Član porodice kod kojeg postoje razlozi zbog kojih se može uskratiti pravo na utočište nema pravo na spajanje porodice. PU 23.4 Notwithstanding paragraphs 1 and 2, Member States may refuse, reduce or withdraw the benefits referred to therein for reasons of national security or public order. 0.13.30.7350.7.11.1.6. Na pitanja obima, sadržine i vrste prava i obaveza tražilaca i lica kojima je odobren azil i privremena zaštita, a koja nisu uređena ovim zakonom, primenjuju se propisi kojima je uređen pravni položaj stranaca i propisi kojima je uređeno upravljanje migracijama. Strancu u Republici Srbiji, kome je odobren boravak do 90 dana i strancu kome je odobren privremeni boravak u Republici Srbiji, nadležni organ, otkazaće boravak ako nastupi neka od smetnji iz člana 11. ovog zakona, ili se za nju naknadno saznaUlazak u R Srbiju će se odbiti strancu ako to zahtevaju razlozi zaštite bezbednosti i javnog poretka R Srbije i njenih građana PU 23.5 Member States may decide that this Article also applies to other close relatives who lived together as part of the family at the time of leaving the country of origin, and who were wholly or mainly dependent on the beneficiary of international protection at that time. 0.12.13.2 Svojstvo člana porodice može se izuzetno priznati i drugim licima pri čemu će se posebno uzeti u obzir činjenica da su bila izdržavana od strane lica kome je odobren azil ili privremena zaštita,; pri čemu će se posebno uzeti u obzir uzrast i psihološka zavisnost lica koje je u pitanju, uključujući i zdravstvene, socijalne, kulturološke ili druge slične prilike.. PU 24.1 Residence permits1.As soon as possible after international protection has been granted, Member States shall issue to beneficiaries of refugee status a residence permit which must be valid for at least 3 years and renewable, unless compelling reasons of national security or public order otherwise require, and without prejudice to Article 21(3).Without prejudice to Article 23(1), the residence permit to be issued to the family members of the beneficiaries of refugee status may be valid for less than 3 years and renewable. 0.161.0.191. Pravo na boravakPravo boravka u Republici Srbiji utvrđuje se rešenjem o odobrenom utočištu, odnosno odobrenoj supsidijarnoj zaštiti, a dokazuje se ličnom kartom za lice kome je odobren azil.Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, pravo na boravak imaju članovi porodice lica kome je odobren azil, u skladu sa odredbama ovog zakona.Lična karta za lice kome je odobren azilLicu kome je odobren azil u Republici Srbiji, Kancelarija za azil izdaje ličnu kartu na propisanom obrascu. Zahtev za izdavanje lične karte iz stava 1. podnosi lice starije od 16 godina, a za lice mlađe od 16 godina zahtev podnosi roditelj odnosno staratelj.Licu kome je odobreno utočište lična karta se izdaje sa rokom važenja od 5 godina PU 24.2 2.As soon as possible after international protection has been granted, Member States shall issue to beneficiaries of subsidiary protection status and their family members a renewable residence permit which must be valid for at least 1 year and, in case of renewal, for at least 2 years, unless compelling reasons of national security or public order otherwise require. 0.191. Lična karta za lice kome je odobren azilLicu kome je odobren azil u Republici Srbiji, Kancelarija za azil izdaje ličnu kartu na propisanom obrascu. Licu kome je odobrena supsidijarna zaštita lična karta se izdaje sa rokom važenja od 1 godine PU 25.1 Travel document1.Member States shall issue to beneficiaries of refugee status travel documents, in the form set out in the Schedule to the Geneva Convention, for the purpose of travel outside their territory unless compelling reasons of national security or public order otherwise require 0.192.1 Putna isprava za izbegliceNa zahtev lica kome je odobreno utočište u Republici Srbiji, Kancelarija za azil izdaje putnu ispravu za izbeglice na propisanom obrascu, sa rokom važenja od 5 godina. PU 25.2 2.Member States shall issue to beneficiaries of subsidiary protection status who are unable to obtain a national passport, documents which enable them to travel outside their territory, unless compelling reasons of national security or public order otherwise require. 0.192.3 U izuzetnim slučajevima humanitarne prirode, putna isprava iz stava 1. ovog člana izdaje se i licima kojima je odobrena supsidijarna zaštita, a koja ne poseduju nacionalnu putnu ispravu, sa rokom važenja do 1 godine. PU 26.1 Access to employment1.   Member States shall authorise beneficiaries of international protection to engage in employed or self-employed activities subject to rules generally applicable to the profession and to the public service, immediately after protection has been granted. 0.1660.2.4.1. Pravo na pristup tržištu radaLice kome je odobren azil, ima pravo na pristup tržištu rada. Uslovi za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana su bliže uređeni zakonom koji reguliše zapošljavanje stranaca.Stranac koji se zapošljava u Republici u skladu sa ovim zakonom, ima jednaka prava i obaveze u pogledu rada, zapošljavanja i samozapošljavanja kao i državljani Republike, ako su ispunjeni uslovi u skladu sa zakonom. PU 26.2 2.Member States shall ensure that activities such as employment-related education opportunities for adults, vocational training, including training courses for upgrading skills, practical workplace experience and counselling services afforded by employment offices, are offered to beneficiaries of international protection, under equivalent conditions as nationals. 0.3.2.4.0.3.49. Odredbe ovog zakona primenjuju se na zaposlene strane državljane i lica bez državljanstva koji rade kod poslodavca na teritoriji Republike Srbije, ako zakonom nije drukčije određeno.Poslodavac je dužan da zaposlenom omogući obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kada to zahteva potreba procesa rada i uvođenje novog načina i organizacije rada.Zaposleni je dužan da se u toku rada obrazuje, stručno osposobljava i usavršava za rad.Troškovi obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja obezbeđuju se iz sredstava poslodavca i drugih izvora, u skladu sa zakonom i opštim aktom.U slučaju da zaposleni prekine obrazovanje, stručno osposobljavanje ili usavršavanje, dužan je da poslodavcu naknadi troškove, osim ako je to učinio iz opravdanih razloga. PU 26.3 3.Member States shall endeavour to facilitate full access for beneficiaries of international protection to the activities referred to in paragraph 2. 0.2.4.1. Stranac koji se zapošljava u Republici u skladu sa ovim zakonom, ima jednaka prava i obaveze u pogledu rada, zapošljavanja i samozapošljavanja kao i državljani Republike, ako su ispunjeni uslovi u skladu sa zakonomDomaći i strani državljani, odnosno lica kojima je odobrena zaštita su izjednačeni. Nije predviđen povoljniji položaj lica sa zašttitom i olakšani uslovi u odnosu na domaće državljane PU Domaći i strani državljani ili lica kojima je odobrena zaštita su izjednačeni u pogledu prava na rad. Za ovu kategorilju lica nepostoje povoljniji uslovi u odnosu na domaće državljane. 26.4 4.The law in force in the Member States applicable to remuneration, access to social security systems relating to employed or self-employed activities and other conditions of employment shall apply. 0.3.1.0.3.12.1 Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju se ovim zakonom i posebnim zakonom, u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama.Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju se i kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, a pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu – samo kada je to ovim zakonom određeno.Zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, bezbednost i zdravlje na radu, zdravstvenu zaštitu, zaštitu ličnog integriteta, dostojanstvo ličnosti i druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti, materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti, kao i pravo na druge oblike zaštite, u skladu sa zakonom i opštim aktom, odnosno ugovorom o radu. PU 27.1. Access to education1.   Member States shall grant full access to the education system to all minors granted international protection, under the same conditions as nationals. 0.1.65 Pravo na obrazovanjeLice kome je odobren azil u Republici Srbiji ima pravo na osnovno, srednje i visoko obrazovanje pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije u skladu sa posebnim propisima. PU 27.2 2. Member States shall allow adults granted international protection access to the general education system, further training or retraining, under the same conditions as third-country nationals legally resident. 0.1.65. Lice kome je odobren azil u Republici Srbiji ima pravo na osnovno, srednje i visoko obrazovanje pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije u skladu sa posebnim propisima. PU 28.1 Access to procedures for recognition of qualifications1.   Member States shall ensure equal treatment between beneficiaries of international protection and nationals in the context of the existing recognition procedures for foreign diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications. 0.4.15.0.5. Priznavanje stranih visokoškolskih isprava i vrednovanje stranih studijskih programaPravilnik o vrednovanju stranih studijskih programa i piznavanju stranih visokoškolskih isprava radi nastvaka obrazovanja PU Tekst Pravilnika se u celosti odnosi na priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi nastvaka obrazovanja 28.2 Member States shall endeavour to facilitate full access for beneficiaries of international protection who cannot provide documentary evidence of their qualifications to appropriate schemes for the assessment, validation and accreditation of their prior learning. Any such measures shall comply with Articles 2(2) and 3(3) of Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications NU Biće usklađeno nakon usaglašavanja propisa koji se odnose na oblast obrazovanja 29.1 Social welfare1.   Member States shall ensure that beneficiaries of international protection receive, in the Member State that has granted such protection, the necessary social assistance as provided to nationals of that Member State. 0.1.68 Pravo na socijalnu pomoćLice kome je odobren azil ima pravo na socijalnu pomoć u skladu sa posebnim propisom koje donosi Ministar nadležan za socijalnu politiku. PU 29.2 2. By way of derogation from the general rule laid down in paragraph 1, Member States may limit social assistance granted to beneficiaries of subsidiary protection status to core benefits which will then be provided at the same level and under the same eligibility conditions as nationals. 0.1.68 Lice kome je odobren azil ima pravo na socijalnu pomoć u skladu sa posebnim propisom koje donosi Ministar nadležan za socijalnu politiku. PU 30.1 Healthcare1.   Member States shall ensure that beneficiaries of international protection have access to healthcare under the same eligibility conditions as nationals of the Member State that has granted such protection. 0.1. 55.1 55.2 0.1. 64. Zdravstvena zaštitaPrilikom prijema u Centar za azil ili drugi objekat za smeštaj, svi tražioci se zdravstveno pregledaju na način utvrđen propisom koji donosi ministar nadležan za zdravlje. Tražilac u Republici Srbiji ima prava na zdravstvenu zaštitu, u skladu sa propisima kojima je uređena zdravstvena zaštita stranaca.Pravo na zdravstvenu zaštituLice kome je odobren azil u Republici Srbiji ima prava na zdravstvenu zaštitu, u skladu sa propisima kojima je uređena zdravstvena zaštita stranaca.Troškovi zdravstvene zaštite lica iz stava 1. ovog člana padaju na teret Budzeta Republike Srbije. PU 30.2 2. Member States shall provide, under the same eligibility conditions as nationals of the Member State that has granted protection, adequate healthcare, including treatment of mental disorders when needed, to beneficiaries of international protection who have special needs, such as pregnant women, disabled people, persons who have undergone torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence or minors who have been victims of any form of abuse, neglect, exploitation, torture, cruel, inhuman and degrading treatment or who have suffered from armed conflict. 0.1. 55.3 Prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu tražilaca azila, zdravstvena zaštita će se prioritetno pružiti žrtvama mučenja, silovanja i drugih teških oblika psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja kao i tražiocima sa mentalnim smetnjama. PU 31.1 Unaccompanied minors1.   As soon as possible after the granting of international protection Member States shall take the necessary measures to ensure the representation of unaccompanied minors by a legal guardian or, where necessary, by an organisation responsible for the care and well-being of minors, or by any other appropriate representation including that based on legislation or court order. 0.1.74.1 Posebna prava maloletnika bez pratnje Maloletniku bez pratnje kome je odobren azil, u što kraćem roku postaviće se staratelj od strane organa starateljstva, odnosno zakonski zastupnik.Lice iz stava 1. ovog člana biće prvenstveno smešteno sa svojim odraslim srodnicima ili licima sa kojima ga veže naročita bliskost. Maloletnik bez pratnje kome je odobren azil može biti smešten u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite pod uslovima i postupku propisanom članom 53. ovog zakona. PU 31.2 2.Member States shall ensure that the minor’s needs are duly met in the implementation of this Directive by the appointed guardian or representative. The appropriate authorities shall make regular assessments. 0.1.10.1 Prilikom sprovođenja odredbi ovog zakona postupaće se u skladu sa načelom najboljeg interesa maloletnika. PU 31.3 3.Member States shall ensure that unaccompanied minors are placed either:a) with adult relatives; orb) with a foster family; orc) in centres specialised in accommodation for minors; ord) in other accommodation suitable for minors.In this context, the views of the child shall be taken into account in accordance with his or her age and degree of maturity. 0.1.74.3 Lice iz stava 1. ovog člana biće prvenstveno smešteno sa svojim odraslim srodnicima ili licima sa kojima ga veže naročita bliskost. Maloletnik bez pratnje kome je odobren azil može biti smešten u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite pod uslovima i postupku propisanom članom 53. ovog zakona. PU 31.4 4.As far as possible, siblings shall be kept together, taking into account the best interests of the minor concerned and, in particular, his or her age and degree of maturity. Changes of residence of unaccompanied minors shall be limited to a minimum. 0.1.74.4 Prilikom smeštaja maloletnika bez pratnje, ukoliko postoji mogućnost, braća i sestre smeštaće se zajedno, u skladu sa njihovim najboljim interesom, uzimajući u obzir njihove godine i stepen zrelosti. PU 31.5 5. If an unaccompanied minor is granted international protection and the tracing of his or her family members has not already started, Member States shall start tracing them as soon as possible after the granting of international protection, whilst protecting the minor’s best interests. If the tracing has already started, Member States shall continue the tracing process where appropriate. In cases where there may be a threat to the life or integrity of the minor or his or her close relatives, particularly if they have remained in the country of origin, care must be taken to ensure that the collection, processing and circulation of information concerning those persons is undertaken on a confidential basis. 0.1.74.5 Kada je neophodno, nadležni organi će započeti traganje za članovima porodice maloletnika bez pratnje štiteći najbolji interes maloletnika. U slučajevima kada život ili integritet maloletnika ili njegove bliske rodbine mogu biti ugroženi, posebno ako su ostali u zemlji porekla, mora se osigurati prikupljanje, obrada i razmena informacija u skladu sa načelom poverljivosti. PU 31.6 6.Those working with unaccompanied minors shall have had and continue to receive appropriate training concerning their needs. 0.6.143.1144.1 Stručno usavršavanje, u smislu ovog zakona, jeste neprekidno sticanje znanja i veština stručnih radnika i stručnih saradnika u socijalnoj zaštiti. Stručni radnici i stručni saradnici u socijalnoj zaštiti imaju pravo i dužnost da u toku profesionalnog rada stalno prate razvoj nauke i struke i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređivanja profesionalnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada. PU 32.1 Access to accommodation1.   Member States shall ensure that beneficiaries of international protection have access to accommodation under equivalent conditions as other third-country nationals legally resident in their territories. 0.1.62 Pravo na smeštajLicu kome je odobren azil smeštaj se obezbeđuje prema mogućnostima Republike Srbije, najduže jednu godinu od konačnosti odluke kojom mu je priznat status, ukoliko ne poseduje novčana sredstva u skladu sa posebnim propisom koji reguliše smeštaj lica kojima je odobren azil. Pod smeštajem u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se davanje određenog stambenog prostora na privremeno korišćenje ili davanje novčane pomoći potrebne za privremeni smeštaj. PU 32.2 While allowing for national practice of dispersal of beneficiaries of international protection, Member States shall endeavour to implement policies aimed at preventing discrimination of beneficiaries of international protection and at ensuring equal opportunities regarding access to accommodation. 0.1.7. Načelo nediskriminacijePrilikom sprovođenja odredbi ovog zakona, zabranjena je svaka diskriminacija po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, boje kože, pola, roda, rodnog identiteta, seksualnog opredeljenja, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla ili sličnog statusa, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog ubeđenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti ili intelektualnog, senzornog odnosno fizičkog invaliditeta. PU 33. Freedom of movement within the Member StateMember States shall allow freedom of movement within their territory to beneficiaries of international protection, under the same conditions and restrictions as those provided for other third-country nationals legally resident in their territories. 0.1.63 Sloboda kretanjaLice kome je odobren azil ima pravo da se slobodno kreće unutar teritorije Republike Srbije kao i van teritorije Republike Srbije, u skladu sa odredbama ovog Zakona. PU 34. Access to integration facilitiesIn order to facilitate the integration of beneficiaries of international protection into society, Member States shall ensure access to integration programmes which they consider to be appropriate so as to take into account the specific needs of beneficiaries of refugee status or of subsidiary protection status, or create pre-conditions which guarantee access to such programmes. 0.1.72 Pomoć pri integraciji Republika Srbija će u okviru svojih mogućnosti obezbediti uslove za uključivanje lica kojima je odobren azil u društveni, kulturni i privredni život, kao i da omogući naturalizaciju izbeglica. Uslove, način, postupak i druga pitanja od značaja za uključivanje lica kojima je odobren azil u društveni, kulturni i privredni život u Republici Srbiji, kao i njihovu naturalizaciju, propisuje Vlada, na predlog Komesarijata. PU 35. RepatriationMember States may provide assistance to beneficiaries of international protection who wish to be repatriated. 0.1.86 Dobrovoljni povratak Na zahtev lica iz člana 23. stav 3. ovog zakona, Komesarijat za izbeglice i migracije preduzima odgovarajuće mere kako bi mu se omogućio dobrovoljan povratak u zemlju porekla vodeći računa o ljudskom dostojanstvu. U slučaju iz stava 1. ovog člana Komesarijat će razmotriti relevantne izveštaje o stanju u zemlji porekla, upoznati lice sa istim i omogućiti mu da svoju odluku o povratku donese uz potpuno poznavanje činjenica. Lice iz stava 1. ovog člana zadržava prava zagarantovana ovim zakonom do dana povratka u zemlju porekla. Program za podršku dobrovoljnog povratka donosi Vlada, na predlog Komesarijata za izbeglice i migracije. PU 36. CooperationMember States shall each appoint a national contact point and communicate its address to the Commission. The Commission shall communicate that information to the other Member States.Member States shall, in liaison with the Commission, take all appropriate measures to establish direct cooperation and an exchange of information between the competent authorities. NP Propisana obaveza se odnosi na saradnju država članica sa Evropskom Komisijom 37. StaffMember States shall ensure that authorities and other organisations implementing this Directive have received the necessary training and shall be bound by the confidentiality principle, as defined in the national law, in relation to any information they obtain in the course of their work. NU Predlog Zakona ne propisuje obavezu obučavanja službenika nadležnih organaMeđutim, službenici nadležnih organaučestvuju u obukama koje se odnose na oblast međunarodne zaštiteAkcionim planom za Poglavlje 24. predviđene stalne obuke zaposlenih 38 Reports1.   By 21 June 2015, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application of this Directive and shall propose any amendments that are necessary. Those proposals for amendment shall be made by way of priority in Articles 2 and 7. Member States shall send the Commission all the information that is appropriate for drawing up that report by 21 December 2014.2.   After presenting the report, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application of this Directive at least every 5 years. NP Propisana obaveza se odnosi na izveštavanje Evropskog Parlamenta od strane Evropske Komisije 39 Transposition1.   Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Articles 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 35 by 21 December 2013. They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions.When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. They shall also include a statement that references in existing laws, regulations and administrative provisions to the directive repealed by this Directive shall be construed as references to this Directive. Member States shall determine how such reference is to be made and how that statement is to be formulated.2.   Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law covered by this Directive. NP definiše rok za prenošenje direktive 40 Article 40RepealDirective 2004/83/EC is repealed for the Member States bound by this Directive with effect from 21 December 2013, without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time limit for transposition into national law of the Directive set out in Annex I, Part B.For the Member States bound by this Directive, references to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and shall be read in accordance with the correlation table in Annex II. NP definiše rok za prenošenje direktive za države članice 41 Entry into forceThis Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.Articles 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 35 shall apply from 22 December 2013. NP definiše rok za prenošenje direktive

Ostavite komentar