Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

O B R A Z L O Ž E Nj E

IZMENA FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2016. GODINU

Novembar 2016. godine

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE IZMENA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Pravni osnov za donošenje izmena Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu (u daljem tekstu: Rebalans) sadržan je u odredbama člana 47. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon i 103/15), kojim je utvrđeno da ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja rashoda i izdataka ili smanjenja prihoda, budzet se uravnotežuje smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda.

Prema istom članu ovog zakona, uravnoteženje budzeta, a koje nije posledica donošenja novog zakona, se vrši putem rebalansa budzeta, koji se donosi po postupku za donošenje budzeta.

2. PLANSKI ELEMENTI ZA DONOŠENjE REBALANSA

Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) uputio je inicijativu Ministarstvu zdravlja (dopis 03 broj: 450-5813/16 od 26.09.2016. godine i urgencija 03 broj: 450-5813/16-3 od 20.10.2016. godine) i Ministarstvu finansija (dopis 03 broj: 450-5813/16-1 od 28.09.2016. godine i urgencije 03 broj: 450-5813/16-2 od 19.10.2016. godine i 03 broj: 450-5813/16-4 od 21.10.2016. godine) za obezbeđenje dodatnih sredstava u iznosu od 400,00 miliona dinara po osnovu 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće, koje se obezbeđuju u budzetu, a kako bi obaveze po osnovu trudničkog bolovanja mogle biti izmirene u zakonskom roku.

Vlada Republike Srbije donela je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 broj: 401-10298/16 od 27.10.2016. godine („Službeni glasnik RS, broj 88/16 od 28.10.2016. godine), kojim je Republičkom fondu odobren iznos od 200,00 miliona dinara za isplatu 35% naknade zarada usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće. Po donošenju navedenog rešenja, Republički fond uputio je inicijativu Ministarstvu zdravlja (dopis 03 broj: 450-5813/16-5 od 07.11.2016. godine) i Ministarstvu finansija (dopis 03 broj: 450-5813/16-6 od 07.11.2016. godine) za obezbeđivanje dodatnih 200,00 miliona dinara za ovu namenu. Predstavnici Ministarstva finansija su usmeno saopštili predstavnicima Republičkog fonda da je u hitnoj proceduri obezbeđivanje preostalih 200,00 miliona dinara za ovu namenu.

Odluke o konverziji potraživanja donose se na osnovu zaključaka Vlade donetih u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji, odnosno Zakona o stečaju, kojima se državnim poveriocima nalaže – preporučuje konverzija potraživanja u trajni ulog u kapitalu subjekta privatizacije. Članom 2. stav 1. tačka 28) Zakona o privatizaciji data je definicija državnih poverilaca, među kojima je sa navedenim statusom utvrđen Republički fond. Članom 77. stav 1. Zakona o privatizaciji propisano je da se u postupku privatizacije, može sprovesti konverzija potraživanja poverilaca u trajni ulog subjekta privatizacije, ako Vlada donese odluku o konverziji potraživanja državnih poverilaca u trajni ulog subjekta privatizacije, dok je članom 77. stav 2. propisano da su državni poverioci dužni da konvertuju potraživanja u kapital ako je Vlada donela odluku iz stava 1. ovog člana. Imajući u vidu citirane odredbe Upravni odbor Republičkog fonda je blagovremeno postupao po dostavljenim zaključcima Vlade i donosio odgovarajuće odluke o konverziji potraživanja. Kao otežavajuću okolnost u vezi sa navedenim ističemo da u velikom broju slučajeva zapisnici Poreske uprave nisu dostavljani uz zaključke Vlade, a nekada je i samim zaključkom utvrđeno da će potraživanja državnih poverilaca biti utvrđena naknadnim zapisnikom nadležne organizacione jedinice Poreske uprave. Takođe, i kada se zapisnikom Poreske uprave utvrdi iznos dugovanja,  potraživanja Republičkog fonda po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje nije moguće izdvojiti jer su uračunata u iskazani iznos objedinjene naplate doprinosa. Navedeno ukazuje da su subjekti privatizacije ti koji bi trebalo da se obrate Poreskoj upravi radi utvrđivanja iznosa koje duguju svojim poveriocima i koja će u konačnom biti predmet ugovora o konverziji. Ukoliko svi poverioci subjekta privatizacije podrže usvajanje UPPR i po dobijanju preciznih podataka od Poreske uprave o pojedinačnim iznosima dugovanja pristupa se zaključenju ugovora o konverziji između Republičkog fonda i subjekta privatizacije. Napominjemo da se zaključci Vlade ne objavljuju u „Službenom glasniku RS“, da nije moguće precizirati koliko je takvih zaključaka doneto i za koliki broj subjekata privatizacije, niti koliko će takvih zaključaka biti dostavljeno na postupanje Republičkom fondu, tako da se uz sve prethodno opisane teškoće oko utvrđivanja tačnog iznosa potraživanja Republičkog fonda ne može, osim približno, izneti projekcija o visini takvih potraživanja koja su ili će biti predmet konverzije.

Shodno navedenom, Republički fond je procenio da je u Rebalansu potrebno planirati 1.200,00 miliona dinara za konverziju potraživanja Republičkog fonda po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje u trajni ulog Republičkog fonda u kapitalu koja bi se sprovela do kraja 2016. godine kod sledećih privrednih društava: FAP Priboj, Šumadija Kragujevac, Budućnost Sevojno i Tigar Pirot.

Zaključkom od 09.11.2016. godine Vlada je omogućila podnošenje zahteva za zamenu zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama i preko portala eUprave i preko šaltera JP Pošta Srbije. Navedeni načini podnošenja zahteva omogućili su da veći broj osiguranih lica izvrši uplatu naknade za izradu kartice, čime su prihodi Republičkog fonda u 2016. godini bitno uvećani u odnosu na rashode za ovu namenu koji su mogli biti planirani u  Finansijskom planu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranju za 2016. godinu (u daljem tekstu: Finasijski plan za 2016. godinu) u skladu sa dostavljenim parametrima. Po ovom pitanju je dana 15.11.2016. godine održan sastanak u Ministarstvu finansija, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca i Republičkog fonda, na kojem je dogovoreno da se u Rebalansu za 500 miliona povećaju rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja na aproprijaciji 426000 – Materijal, a u okviru koje se izvršavaju rashodi po osnovu izrađenih i fakturisanih zdravstvenih kartica. Po usvajanju Rebalansa, Republički fond će zaključiti aneks ugovora sa Zavodom za izradu novčanica i kovanog novca i na osnovu istog izvršiti avansni prenos sredstava u navedenom iznosu, za izradu zdravstvenh kartica za koje je Republički fond podneo zahtev Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca. Navedeno je neophodno i zbog činjenice da su dostavljenim parametrima za izradu finansijskog plana za 2017. godinu limitirani rashodi i izdaci koje je moguće planirati za sprovođenje zdravstvenog osiguranja u okviru kojih se izvršavaju i navedeni rashodi.

U vezi sa navedenim, na sastanku održanom 15.11.2016. godine u Ministarstvu finansija, predstavnicima Republičkog fonda je saopšteno da mogu pristupiti izradi Rebalansa, kojim će ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci biti uvećani za 2.100,00 miliona dinara.

Pored navedenog, za izradu Rebalansa korišćeni su:

ostvareni prihodi i primanja i izvršeni rashodi i izdaci Republičkog fonda u periodu januar-oktobar 2016. godine

visina obaveza u toku 2016. godine, sa projekcijom na godišnji nivo,

odluke v.d. direktora Republičkog fonda o preusmeravanju aproprijacija za izdatke utvrđene Finansijskim planom Republičkog fonda za 2016. godinu

parametri dobijeni od Republičkog fonda za PIO i Nacionalne službe za zapošljavanje za transfere po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Ukupno planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci utvrđeni Rebalansom iznose 221.700,00 miliona dinara i veći su u odnosu na Finansijski plan za 2016. godinu za 2.100,00 miliona dinara.

3. PRIHODI I PRIMANjA

Pregled prihoda i primanja planiranih u Finansijskom planu za 2016. godinu i Rebalansu i ostvarenih prihoda i primanja u periodu januar-oktobar 2016. godine dat je u sledećoj tabeli:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija |PRIHODI I PRIMANjA |Finansijski plan za 2016. godinu |Ostvareno u periodu januar-oktobar 2016. godine |Indeks |Rebalans |Indeks | |1 |2 |3 |4 |4/3×100 |5 |5/3×100 | |700000 |TEKUĆI PRIHODI |219.598.930 |170.109.139 |77,46 |221.698.930 |100,96 | |720000 |SOCIJALNI DOPRINOSI |135.100.000 |111.259.508 |82,35 |136.300.000 |100,89 | |721000 |Doprinosi za socijalno osiguranje |135.100.000 |111.259.508 |82,35 |136.300.000 |100,89 | |721100 |Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih |61.999.635 |51.099.199 |82,42 |62.636.134 |101,03 | |721200 |Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca |64.647.569 |53.275.770 |82,41 |65.304.120 |101,02 | |721300 |Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica |8.318.752 |6.782.902 |81,54 |8.236.330 |99,01 | |721400 |Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati |134.044 |101.637 |75,82 |123.416 |92,07 | |730000 |DONACIJE I TRANSFERI |28.200.000 |12.641.061 |44,83 |28.600.000 |101,42 | |733000 |TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI |28.200.000 |12.641.061 |44,83 |28.600.000 |101,42 | |733100 |Tekući transferi od drugih nivoa vlasti |28.200.000 |12.641.061 |44,83 |28.600.000 |101,42 | |733160 |Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |28.200.000 |12.641.061 |44,83 |28.600.000 |101,42 | |733161 |Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje |28.200.000 |12.641.061 |44,83 |28.600.000 |101,42 | |7331611 |Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona |668.000 |556.667 |83,33 |668.000 |100,00 | |7331615 |Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti |600.000 |300.000 |50,00 |600.000 |100,00 | |7331616 |Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće |1.380.000 |1.265.000 |91,67 |1.780.000 |128,99 | |7331617 |Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade |300.000 |239.394 |79,80 |300.000 |100,00 | |7331618 |Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje |20.852.000 |10.280.000 |49,30 |20.852.000 |100,00 | |7331619 |Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama |4.400.000 |  |0,00 |4.400.000 |100,00 | |740000 |DRUGI PRIHODI |2.412.211 |3.440.682 |142,64 |3.987.360 |165,30 | |741000 |PRIHODI OD IMOVINE |360 |1.878 |521,67 |2.000 |555,56 | |742000 |PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA |860.856 |2.038.108 |236,75 |2.358.350 |273,95 | |742100 |Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija |8.916 |5.400 |60,57 |6.500 |72,90 | |742160 |Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |8.916 |5.400 |60,57 |6.500 |72,90 | |742200 |Takse i naknade |19.715 |21.548 |109,30 |25.000 |126,81 | |742300 |Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |832.225 |2.011.160 |241,66 |2.326.850 |279,59 | |742360 |Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |832.225 |2.011.160 |241,66 |2.326.850 |279,59 | |743000 |NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST |995 |843 |84,72 |1.010 |101,51 | |745000 |MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI |1.550.000 |1.399.853 |90,31 |1.626.000 |104,90 | |745100 |Mešoviti i neodređeni prihodi |1.550.000 |1.399.853 |90,31 |1.626.000 |104,90 | |745160 |Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |1.550.000 |1.399.853 |90,31 |1.626.000 |104,90 | |745161 |Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje |200.000 |146.061 |73,03 |176.000 |88,00 | |745166 |Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti |1.350.000 |1.253.792 |92,87 |1.450.000 |107,41 | |770000 |MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |748.100 |570.110 |76,21 |748.100 |100,00 | |771000 |MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |507.600 |331.714 |65,35 |498.100 |98,13 | |772000 |MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE |240.500 |238.396 |99,13 |250.000 |103,95 | |780000 |TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |53.138.619 |42.197.778 |79,41 |52.063.470 |97,98 | |781000 |TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |53.138.619 |42.197.778 |79,41 |52.063.470 |97,98 | |781300 |Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |53.138.619 |42.197.778 |79,41 |52.063.470 |97,98 | |781310 |Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje |53.138.619 |42.197.778 |79,41 |52.063.470 |97,98 | |781311 |Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje |2.141.976 |1.339.268 |62,52 |2.017.333 |94,18 | |781312 |Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene |44.780.000 |36.017.825 |80,43 |43.805.000 |97,82 | |781313 |Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje |2.655.000 |2.158.033 |81,28 |2.600.000 |97,93 | |781314 |Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje |2.565.000 |1.878.988 |73,25 |2.575.000 |100,39 | |781315 |Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju |40.000 |13.693 |34,23 |40.000 |100,00 | |781316 |Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje |895.143 |789.927 |88,25 |964.637 |107,76 | |781317 |Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje |61.500 |44 |0,07 |61.500 |100,00 | |800000 |PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |570 |368 |64,56 |570 |100,00 | |810000 |PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA |570 |368 |64,56 |570 |100,00 | |811000 |Primanja od prodaje nepokretnosti |500 |363 |72,60 |500 |100,00 | |812000 |Primanja od prodaje pokretne imovine |50 |5 |10,00 |50 |100,00 | |813000 |Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |20 |  |0,00 |20 |100,00 | |900000 |PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |500 |296 |59,20 |500 |100,00 | |920000 |PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |500 |296 |59,20 |500 |100,00 | |921000 |Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |500 |296 |59,20 |500 |100,00 | |  |UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 |219.600.000 |170.109.803 |77,46 |221.700.000 |100,96 | |

U Rebalansu prihodi i primanja planirani su u iznosu od 221.700,00 miliona dinara, što je za 2.100,00 miliona dinara više u odnosu na plan.

Prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje planirani su na većem nivou u odnosu na Finansijski plan za 2016. godinu za 1.200,00 miliona dinara po osnovu konverzije potraživanja Republičkog fonda za doprinose za zdravstveno osiguranje u trajni ulog u kapitalu privrednih društava (tačka 2. ovog obrazloženja), a na osnovu strukture ostvarenih prihoda u periodu januar-oktobar 2016. godine.

Transferi od budzeta uvećani su za 400,00 miliona dinara po osnovu većeg transfera za 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće.

Rebalansom su drugi prihodi (prihodi od imovine, prihodi od prodaje dobara i usluga, prihodi po osnovu novčanih kazni i oduzete imovinske koristi i mešoviti i neodređeni prihodi) planirani u iznosu od 3.987,36 miliona dinara, što je za 1.575,15 miliona dinara više u odnosu na Finansijski plan za 2016. godinu. U okviru ove kategorije prihoda najznačajniji su prihodi od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica, sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti i prihodi od međunarodnih sporazuma i konvencija. Napominjemo da su ovi prihodi morali biti planirani u Finansijskom planu za 2016. godinu na nižem nivou u odnosu na realno procenjeno ostvarenje za 2016. godinu, zbog dostavljenih parametara za izradu Finansijskog plana za 2016. godinu od strane Ministarstva finansija, kojima su limitirani ukupni prihodi i primanja, doprinosi za zdravstveno osiguranje i transferi od budzeta, kao i zbog dostavljenih planiranih transfera Republičkog fonda za PIO i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u Rebalansu planirani su u iznosu od 52.063,47 miliona dinara, što je za 1.075,15 miliona dinara manje u odnosu na Finansijski plan za 2016. godinu. Ovi transferi su planirani na osnovu podataka dobijenih od Republičkog fonda za PIO i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i procene ostvarenja prihoda po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanja).

4. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u Finansijskom planu Republičkog fonda, planirani su u iznosu od 219.600,00 miliona dinara, a u periodu januar-oktobar 2016. godine izvršeni su u iznosu od 167.207,27 miliona dinara (76,14% plana).

U skladu sa članom 61. stav 11. Zakona o budzetskom sistemu i članom 6. Finansijskog plana, v.d. direktora Republičkog fonda doneo je odluke o preusmeravanju aproprijacija za izdatke utvrđene Finansijskim planom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu 03 broj: 450-2335/16 od 21.04.2016. godine, 03 broj: 450-4741/16 od 08.08.2016. godine i 03 broj: 450-6944/16 od 09.11.2016. godine (u daljem tekstu: odluke o preusmeravanju aproprijacija).

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija |RASHODI I IZDACI |Finansijski plan za 2016. godinu |Odluke o preusme-

ravanju apropri-

jacija |Finansijski plan za 2016. godinu posle odluka o preusme-

ravanju

apropri-

jacija |Izvršenje u periodu januar-oktobar 2016. godine |Indeks |Rebalans |Indeks | |1 |2 |3 |4 |5=3+4 |6 |7=6/5*100 |8 |9=8/5×100 | |400000 |TEKUĆI RASHODI |219.396.800 |  |219.396.800 |167.126.754 |76,18 |220.338.711 |100,43 | |410000 |RASHODI ZA ZAPOSLENE |2.371.303 |-80.000 |2.291.303 |1.631.141 |71,19 |2.264.238 |98,82 | |411000 |PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) |1.832.351 |-67.770 |1.764.581 |1.296.993 |73,50 |1.764.581 |100,00 | |412000 |SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |330.687 |-12.230 |318.457 |231.845 |72,80 |318.457 |100,00 | |413000 |NAKNADE U NATURI |5.165 |  |5.165 |475 |9,20 |1.200 |23,23 | |414000 |SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA |85.000 |  |85.000 |30.353 |35,71 |70.000 |82,35 | |415000 |NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE |85.000 |  |85.000 |59.119 |69,55 |85.000 |100,00 | |416000 |NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI |33.100 |  |33.100 |12.356 |37,33 |25.000 |75,53 | |420000 |KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA |1.804.935 |-64.600 |1.740.335 |1.135.925 |65,27 |2.237.600 |128,57 | |421000 |STALNI TROŠKOVI |395.000 |-10.000 |385.000 |271.651 |70,56 |385.000 |100,00 | |422000 |TROŠKOVI PUTOVANjA |17.000 |  |17.000 |2.050 |12,06 |5.000 |29,41 | |423000 |USLUGE PO UGOVORU |206.125 |-10.300 |195.825 |113.373 |57,90 |175.000 |89,37 | |424000 |SPECIJALIZOVANE USLUGE |1.800 |  |1.800 |25 |1,39 |1.000 |55,56 | |425000 |TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE |30.000 |13.408 |43.408 |12.000 |27,64 |30.000 |69,11 | |426000 |MATERIJAL |1.155.010 |-57.708 |1.097.302 |736.826 |67,15 |1.641.600 |149,60 | |440000 |OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA |20.100 |  |20.100 |600 |2,99 |20.100 |100,00 | |441000 |OTPLATA DOMAĆIH KAMATA |100 |  |100 |0 |0,00 |100 |100,00 | |444000 |PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA |20.000 |  |20.000 |600 |3,00 |20.000 |100,00 | |460000 |DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |15.000 |  |15.000 |7.211 |48,07 |15.000 |100,00 | |465000 |OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |15.000 |  |15.000 |7.211 |48,07 |15.000 |100,00 | |465100 |Ostale tekuće dotacije i transferi |15.000 |  |15.000 |7.211 |48,07 |15.000 |100,00 | |465112 |Ostale tekuće dotacije po zakonu |15.000 |  |15.000 |7.211 |48,07 |15.000 |100,00 | |470000 |SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA |215.008.396 |144.600 |215.152.996 |164.221.463 |76,33 |215.623.707 |100,22 | |471000 |PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) |215.008.396 |144.600 |215.152.996 |164.221.463 |76,33 |215.623.707 |100,22 | |471100 |Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima |10.771.434 |144.600 |10.916.034 |9.261.227 |84,84 |11.334.270 |103,83 | |471110 |Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad |9.694.670 |144.600 |9.839.270 |8.384.784 |85,22 |10.239.270 |104,07 | |4711111 |Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) |4.670.151 |69.657 |4.739.808 |  |  |4.842.656 |102,17 | |4711122 |Porez |863.203 |12.875 |876.078 |  |  |895.088 |102,17 | |4711123 |Doprinos za PIO zaposlenih |1.985.938 |29.621 |2.015.559 |  |  |2.089.387 |103,66 | |4711123 |Doprinos za PIO samostalnih delatnosti |1.270.052 |18.943 |1.288.995 |  |  |1.435.715 |111,38 | |4711124 |Doprinos za zdravstveno osiguranje |895.143 |13.352 |908.495 |  |  |964.637 |106,18 | |4711125 |Doprinos za NSZ |10.183 |152 |10.335 |  |  |11.787 |114,05 | |471191 |Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji |1.076.764 |  |1.076.764 |876.443 |81,40 |1.095.000 |101,69 | |471200 |Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga |204.236.962 |  |204.236.962 |154.960.236 |75,87 |204.289.437 |100,03 | |471211 |Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) |43.197.167 |-665.000 |42.532.167 |31.745.864 |74,64 |42.532.167 |100,00 | |471212 |Usluge dijalize (materijal za dijalizu) |4.481.577 |-207.000 |4.274.577 |3.228.922 |75,54 |4.274.577 |100,00 | |471213 |Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) |26.344.020 |  |26.344.020 |21.945.946 |83,31 |26.344.020 |100,00 | |471214 |Stomatološke usluge |4.755.853 |  |4.755.853 |3.509.517 |73,79 |4.755.853 |100,00 | |471215 |Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) |113.516.352 |617.000 |114.133.352 |85.482.025 |74,90 |114.133.352 |100,00 | |471216 |Pomagala i naprave |3.240.000 |  |3.240.000 |2.638.596 |81,44 |3.265.475 |100,79 | |471217 |Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite |959.993 |-50.000 |909.993 |670.201 |73,65 |909.993 |100,00 | |471219 |Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji |400.000 |50.000 |450.000 |328.547 |73,01 |450.000 |100,00 | |471221 |Zdravstvena zaštita po konvenciji |630.000 |  |630.000 |284.099 |45,10 |657.000 |104,29 | |471223 |Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu |22.000 |  |22.000 |2.329 |10,59 |22.000 |100,00 | |471224 |Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo |600.000 |  |600.000 |307.476 |51,25 |600.000 |100,00 | |471292 |Usluge rehabilitacije i rekreacije |3.440.000 |  |3.440.000 |2.651.642 |77,08 |3.440.000 |100,00 | |471299 |Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) |2.650.000 |255.000 |2.905.000 |2.165.072 |74,53 |2.905.000 |100,00 | |480000 |OSTALI RASHODI |177.066 |  |177.066 |130.414 |73,65 |178.066 |100,56 | |482000 |POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI |32.000 |  |32.000 |15.728 |49,15 |32.000 |100,00 | |483000 |NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA |133.066 |  |133.066 |111.735 |83,97 |133.066 |100,00 | |485000 |NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA |12.000 |  |12.000 |2.951 |24,59 |13.000 |108,33 | |500000 |IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |203.200 |  |203.200 |80.517 |39,62 |161.289 |79,37 | |510000 |OSNOVNA SREDSTVA |203.200 |  |203.200 |80.517 |39,62 |161.289 |79,37 | |511000 |ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI |45.497 |  |45.497 |3.141 |6,90 |15.000 |32,97 | |512000 |MAŠINE I OPREMA |131.414 |  |131.414 |60.075 |45,71 |120.000 |91,31 | |515000 |NEMATERIJALNA IMOVINA |26.289 |  |26.289 |17.301 |65,81 |26.289 |100,00 | |600000 |IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |1.200.000 |  | |620000 |NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |1.200.000 |  | |621000 |NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |1.200.000 |  | |  |UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 |219.600.000 |0 |219.600.000 |167.207.271 |76,14 |221.700.000 |100,96 | |

Skraćeni prikaz planiranih rashoda i izdataka za 2016. godinu i rashoda i izdataka izvršenih u periodu januar-oktobar 2016. godini dat je u sledećoj tabeli:

(u 000 dinara)

RASHODI I IZDACI |Finansijski plan za 2016. godinu |Odluke o presme-ravanju apropri-jacija |Finansijski plan za 2016. godinu posle odluka o preusm. apropr. |Stru-ktura plani-ranih rashoda (%) |Izvršeno u periodu januar-oktobar 2016. godine |Stru-ktura izvrš. rashoda (%) |% |Rebalans |Stru-ktura rashoda plani-ranih Reba-lansom (%) | |  |1 |2 |3=1+2 |4 |5 |6 |5/3×100 |8 |9 | |Zdravstvena zaštita |204.236.962 |0 |204.236.962 |93,00 |154.960.236 |92,68 |75,87 |204.289.437 |92,15 | |Naknade osiguranim licima |10.771.434 |144.600 |10.916.034 |4,97 |9.261.227 |5,54 |84,84 |11.334.270 |5,11 | |Rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja |4.591.604 |-144.600 |4.447.004 |2,03 |2.985.808 |1,78 |67,14 |4.876.293 |2,20 | |Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine |  |  |  |  |  |  |  |1.200.000 |0,54 | |UKUPNI RASHODI I IZDACI |219.600.000 |0 |219.600.000 |100,00 |167.207.271 |100,00 |76,14 |221.700.000 |100,00 | |

Odlukama o preusmeravanju aproprijacija, u odnosu na rashode i izdatke utvrđene Finansijskim planom za 2016. godinu izvršeno je umanjenje sledećih aproprijacija u ukupnom iznosu od 1.080,01 miliona dinara i to:

plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) za 67,77 miliona dinara,

socijalni doprinosi na teret poslodavca u iznosu za 12,23 miliona dinara,

stalni troškovi za 10,00 miliona dinara,

usluge po ugovoru za 10,30 miliona dinara,

materijal za 57,71 miliona dinara,

primarna zdravstvena zaštita za 665,00 miliona dinara,

usluge dijalize za 207,00 miliona dinara i

usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite za 50,00 miliona dinara.

Odlukama o preusmeravanju aproprijacija, u odnosu na rashode i izdatke utvrđene Finansijskim planom za 2016. godinu izvršeno je uvećanje sledećih aproprijacija u ukupnom iznosu od 1.080,01 miliona dinara i to:

tekuće popravke i održavanje za 13,41 miliona dinara,

naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad za 144,60 miliona dinara,

sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita za 617,00 miliona dinara,

ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji (Institut/zavodi za transfuziju krvi i Institut za virusologiju i imunologiju) za 50,00 miliona dinara i

instituti i zavodi za javno zdravlje za 255,00 miliona dinara.

Odlukama o preusmeravanju aproprijacija ukupni rashodi za zdravstvenu zaštitu ostali su na nivou utvrđenom Finansijskim planom za 2016. godinu (u istom iznosu za koje su određene aproprijacije umanjene, uvećane su druge aproprijacije u okviru ovih rashoda). Ukupni rashodi za naknade osiguranim licima uvećani su za 144,60 miliona dinara, a u istom iznosu umanjeni rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja.

Ukupno planirani rashodi i izdaci utvrđeni Rebalansom iznose 221.700,00 miliona dinara, odnosno u odnosu na Finansijski plan za 2016. godinu posle odluka o preusmeravanju aproprijacija veći su za 2.100,00 miliona dinara. Navedeno uvećanje se odnosi na sledeće rashode:

naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad u iznosu od 400,00 miliona dinara,

za materijal (u delu koji se odnosi na rashode za zdravstvene kartice) u iznosu od 500,00 miliona dinara i

izdatke za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine (koji nisu bili planirani u Finansijskom planu za 2016. godinu) u iznosu od 1.200,00 miliona dinara.

Razlozi uvećanja planiranih rashoda i izdataka utvrđenih Rebalansom za 2.100,00 miliona dinara u odnosu na Finansijski plan za 2016. godinu posle odluka o preusmeravanju aproprijacija, detaljno su opisani u tački 2. ovog obrazloženja.

Osim navedenog uvećanja, Rebalansom su izvršene i određene izmene u okviru ukupno planiranih rashoda i izdataka utvrđenih Finansijskim planom za 2016. godinu posle odluka o preusmeravanju aproprijacija, a na osnovu podataka o izvršenim rashodima i projekcije obaveza koje treba izmiriti do kraja 2016. godine. Navedenim izmenama uvećani su rashodi za zdravstvenu zaštitu i naknade osiguranim licima u ukupnom iznosu od 70,71 miliona dinara (52,47 miliona dinara za zdravstvenu zaštitu i 18,24 miliona dinara za naknade osiguranim licima), dok su u istom iznosu (70,71 miliona dinara) umanjeni rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja.

U okviru rashoda zdravstvene zaštite, uvećani su rashodi za pomagala i naprave u iznosu od 25,47 miliona dinara i zdravstvena zaštita po konvenciji u iznosu od 27,00 miliona dinara.

U okviru rashoda za naknade osiguranim licima, uvećani su rashodi za troškove putovanja osiguranih lica van matične filijale čija je udaljenost preko 50 km, u iznosu od 18,24 miliona dinara.

U okviru rashoda sprovođenja zdravstvenog osiguranja uvećani su rashodi za meterijal u iznosu od 544,30 miliona dinara (od čega 500,00 miiona dinara za avansni prenos sredstava Zavodu za isplatu novčanica i kovanog novca za zdravstvene kartica) i rashodi za naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa u iznosu od 1,00 miliona dinara (rashodi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja), dok su sledeći rashodi umanjeni: naknade u naturi za 3,96 miliona dinara, socijalna davanja zaposlenima za 15,00 miliona dinara, nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi za 8,10 miliona dinara, troškovi putovanja za 12,00 miliona dinara, usluge po ugovoru za 20,83 miliona dinara, specijalizovane usluge za 0,80 miliona dinara, tekuće popravke i održavanje za 13,41 miliona dinara, zgrade i građevinski objekti za 30,50 miliona dinara i mašine i oprema za 11,41 miliona dinara.

4.1 Rashodi zdravstvene zaštite

Struktura planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za zdravstvenu zaštitu prikazana je u sledećoj tabeli:

(u 000 dinara)

R. br. |Namene za zdravstvenu zaštitu |Finansijski plan za 2016. godinu |Odluke o preusme-

ravanju

apropri-

jacija |Finansijski plan za 2016. godinu

posle odluka

o preusme-

ravanju

aproprijacija |Izvršeno u periodu januar-oktobar 2016. godine |Indeks |Rebalans |Indeks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |1 |2 |3 |4=2+3 |6 |6/4×100 |7 |7/4×100 | |1. |Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca |86.872.568 |  |86.872.568 |68.476.905 |78,82 |86.872.568 |100,00 | |2. |Prevoz zaposlenih na posao i sa posla |3.294.276 |-150.000 |3.144.276 |2.702.948 |85,96 |3.144.276 |100,00 | |3. |Troškovi energenata |8.255.392 |-250.000 |8.005.392 |5.867.038 |73,29 |8.005.392 |100,00 | |4. |Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama |38.679.841 |589.000 |39.268.841 |29.154.102 |74,24 |39.268.841 |100,00 | |4.1. |Lekovi za lečenje retkih bolesti |600.000 |  |600.000 |289.974 |48,33 |600.000 |100,00 | |5. |Ishrana bolesnika |2.465.000 |-250.000 |2.215.000 |1.697.854 |76,65 |2.215.000 |100,00 | |6. |Materijalni i ostali troškovi |15.516.136 |  |15.516.136 |8.335.519 |53,72 |15.516.136 |100,00 | |6.1 |Otpremnine po Programu Vlade |4.223.000 |  |4.223.000 |  |0,00 |4.223.000 |100,00 | |6.2 |Sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom |326.623 |  |326.623 |201.578 |61,72 |326.623 |100,00 | |7. |Ustanove van Plana mreže |1.534.306 |13.000 |1.547.306 |916.498 |59,23 |1.547.306 |100,00 | |8. |Zavod za sudsku medicinu Niš i Institut za sudsku medicinu Novi Sad |96.000 |  |96.000 |77.025 |80,23 |96.000 |100,00 | |I |RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (1-8) |156.713.519 |-48.000 |156.665.519 |117.227.889 |74,83 |156.665.519 |100,00 | |9. |Usluge dijalize (materijal za dijalizu) |4.481.577 |-207.000 |4.274.577 |3.228.922 |75,54 |4.274.577 |100,00 | |10. |Lekovi izdati na recept |26.344.020 |  |26.344.020 |21.945.946 |83,31 |26.344.020 |100,00 | |11. |Stomatološke usluge |4.755.853 |  |4.755.853 |3.509.517 |73,79 |4.755.853 |100,00 | |11.1 |Otpremnine po Programu Vlade |177.000 |  |177.000 |  |0,00 |177.000 |100,00 | |11.2 |Sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom |14.391 |  |14.391 |9.708 |67,46 |14.391 |100,00 | |12. |Pomagala i naprave |3.240.000 |  |3.240.000 |2.638.596 |81,44 |3.265.475 |100,79 | |13. |Ustanove socijalne zaštite |959.993 |-50.000 |909.993 |670.201 |73,65 |909.993 |100,00 | |14. |Troškovi lečenja u inostranstvu |1.252.000 |  |1.252.000 |593.904 |47,44 |1.279.000 |102,16 | |15. |Instituti, zavodi za javno zdravlje i Zavod za antirabičnu zaštitu |2.650.000 |255.000 |2.905.000 |2.165.072 |74,53 |2.905.000 |100,00 | |16. |Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju |3.440.000 |  |3.440.000 |2.651.642 |77,08 |3.440.000 |100,00 | |17. |Institut/zavodi za transfuziju krvi i Institut za virusologiju i imunologiju |400.000 |50.000 |450.000 |328.547 |73,01 |450.000 |100,00 | |II |OSTALI RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (9-17) |47.523.443 |48.000 |47.571.443 |37.732.347 |79,32 |47.623.918 |100,11 | |III |UKUPNI RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (I + II) |204.236.962 |0 |204.236.962 |154.960.236 |75,87 |204.289.437 |100,03 | |

Odlukama o preusmeravanju aproprijacija, u odnosu na rashode zdravstvene zaštite utvrđene posebnim delom Finansijskog plana za 2016. godinu izvršeno je umanjenje sledećih pozicija u ukupnom iznosu od 907,00 miliona dinara i to:

prevoz zaposlenih na posao i sa posla za 150,00 miliona dinara,

troškovi energenata za 250,00 miliona dinara, ishrana bolesnika za 250,00 miliona dinara,

usluge dijalize (materijal za dijalizu) za 207,00 miliona dinara i

ustanove socijalne zaštite za 50,00 miliona dinara.

Odlukama o preusmeravanju aproprijacija, u odnosu na rashode zdravstvene zaštite utvrđene posebnim delom Finansijskog plana za 2016. godinu izvršeno je uvećanje sledećih pozicija u ukupnom iznosu od 907,00 miliona dinara i to:

lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama za 589,00 milina dinara,

ustanove van Plana mreže za 13,00 miliona dinara,

instituti, zavodi za javno zdravlje i Zavod za antirabičnu zaštitu za 255,00 miliona dinara i

Institut/zavodi za transfuziju krvi i Institut za virusologiju i imunologiju za 50,00 miliona dinara.

Ukupni rashodi zdravstvene zaštite, Rebalansom su uvećani za 52,47 miliona dinara u odnosu na Finansijski plan za 2016. godinu posle odluka o preusmeravanju aproprijacija. U okviru rashoda zdravstvene zaštite, uvećani su rashodi za pomagala i naprave u iznosu od 25,47 miliona dinara i troškovi lečenja u inostranstvu u iznosu od 27,00 miliona dinara, a na osnovu projekcije obaveza koje treba izmiriti do kraja 2016. godine.

*******

Na osnovu svega gore navedenog, predlaže se Upravnom odboru da donese Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za 2016. godinu.

56016.03/15

Ostavite komentar