Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju regionalne konkurentnosti u 2015. godini

IZJAVA O SAGLASNOSTI sa uslovima iz Javnog poziva i saglasnost podnosioca zahteva da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta

Akreditovana regionalna razvojna agencija:

______________________________________________________________________

i zastupnik:

______________________________________________________________________

izjavljuju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da prihvataju sve uslove navedene u Javnom pozivu

Takođe izjavljuju da:

sve priložene kopije odgovaraju originalu;

su svi dati navodi istiniti i odgovaraju stvarnom stanju;

su preostali iznos sredstava, neophodan za realizaciju projekta, obezbedili iz sopstvenih i drugih izvora.

Datum Pečat Potpis zastupnika

Ostavite komentar