jul 2005.

86. sednica Vlade Republike Srbije, 28. jul 2005. godine

Na osnovu člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91 i 71/94) i člana 17. stav 2. Statuta Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje Beograd, Vlada donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA PRAVOSUDNOG CENTRA ZA OBUKU I STRUČNO USAVRŠAVANjE BEOGRAD I Imenuje se …

86. sednica Vlade Republike Srbije, 28. jul 2005. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o platama lica koja vrše funkciju i obavljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 i 61/05), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O PLATAMA LICA KOJA VRŠE FUNKCIJU I OBAVLjAJU POSLOVE U POSEBNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA DRŽAVNIH ORGANA NADLEŽNIH ZA SUZBIJANjE ORGANIZOVANOG KRIMINALA …

Uredba o izmenama Uredbe o platama lica koja vrše funkciju i obavljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o platama lica koja vrše funkciju i obavljaju poslove u Tužilaštvu za ratne zločine i posebnim organizacionim jedinicama državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina

Na osnovu člana 17. stav 3. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS“, br. 67/03, 135/04 i 61/05), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O PLATAMA LICA KOJA VRŠE FUNKCIJU I OBAVLjAJU POSLOVE U TUŽILAŠTVU ZA RATNE ZLOČINE I POSEBNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU PROTIV …

Uredba o izmenama Uredbe o platama lica koja vrše funkciju i obavljaju poslove u Tužilaštvu za ratne zločine i posebnim organizacionim jedinicama državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina Pročitaj više »

84. sednica Vlade Republike Srbije, 21. jul 2005. godine

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT I Razrešava se Saša Strižak dužnosti člana Upravnog odbora Republičkog zavoda za sport. II Imenuje se prof. dr Slobodan Unković, dekan Fakulteta …

84. sednica Vlade Republike Srbije, 21. jul 2005. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLjAVANjU I OSIGURANjU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI Član 1. U Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni Glasnik RS», br. 71/03 i 84/04), u članu 1. reči: «i doprinosi» brišu se. Član 2. U članu 5. stav 1. reči: «student više škole i osnovnih studija (u …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA Član 1. U Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“, br. 63/01, 42/02, 27/03, 103/03 i 29/04), u članu 10. stav 3. posle reči: „Viši trgovinski sud“ dodaju se zapeta i reči: „prekršajni sudovi, Viši prekršajni sud,“. Član 2. U članu 12. posle reči: „Viši …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA Član 1. U Zakonu o sudijama („Službeni glasnik RS“, br. 63/01, 42/02, 17/03, 27/03, 29/04, 35/04, 44/04 i 61/05), u članu 41. stav 2. alineja prva posle reči: „opštinskog“ dodaju se reči: „i prekršajnog“, a u alineji četvrtoj posle reči: „Višeg trgovinskog suda“ dodaje se zapeta …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama Pročitaj više »