novembar 2005.

105. sednica Vlade Reublike Srbije, 24. novembar 2005. godine

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA NIŠ I Razrešava se Rade Rajković dužnosti vršioca dužnosti direktora Studentskog centra Niš. II Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku …

105. sednica Vlade Reublike Srbije, 24. novembar 2005. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA NIŠ I Razrešava se Rade Rajković dužnosti vršioca dužnosti direktora Studentskog centra Niš. II Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o zaštiti predela izuzetnih odlika „Šargan – Mokra Gora“

Na osnovu člana 43. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95 i 135/04), Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „ŠARGAN-MOKRA GORA“ Član 1. U Uredbi o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora“ („Službeni glasnik RS“, broj 52/05) u članu 6. …

Uredba o izmeni Uredbe o zaštiti predela izuzetnih odlika „Šargan – Mokra Gora“ Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O OBAVEZNOJ PROIZVODNjI ODREĐENIH PROIZVODA I PRUŽANjU USLUGA I O USLOVIMA DAVANjA NA PRIVREMENO KORIŠĆENjE SREDSTAVA PREDUZEĆA Član 1. U Uredbi o …

Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća Pročitaj više »

Uredba o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, broj 34/01), Vlada donosi O DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA Član 1. U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 44/01, 15/02, …

Uredba o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o platama lica koja obaljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala

Na osnovu člana 18. stav 2. i u vezi sa članom 23. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04, 45/05 i 61/05), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O PLATAMA LICA KOJA OBAVLjAJU POSLOVE U POSEBNIM …

Uredba o dopuni Uredbe o platama lica koja obaljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala Pročitaj više »

Odluka o ustanovljenju i sastavu tima za političke razgovore o budućem statusu Kosova i Metohije

Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi ODLUKU O USTANOVLjENjU I SASTAVU TIMA ZA POLITIČKE RAZGOVORE O BUDUĆEM STATUSU KOSOVA I METOHIJE Uvodna odredba Član 1. 1. Polazeći od Rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o mandatu za političke razgovore o budućem statusu …

Odluka o ustanovljenju i sastavu tima za političke razgovore o budućem statusu Kosova i Metohije Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI I OBEZBEĐIVANjU SOCIJALNE SIGURNOSTI GRAĐANA Član U Zakonu o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS“, br. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01 i 84/04), u članu 15. posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase: …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM Član 1. U Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom (”Službeni glasnik RS”, broj 16/02), u članu 2. stav 1. reč: ”usvojioci” zamenjuje se rečju: ”usvojitelji”. Član 2. Član 3. menja se i glasi: ”Za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom Pročitaj više »

Predlog zakona o rehabilitaciji

PREDLOG ZAKONA O REHABILITACIJI Član 1. Ovim zakonom uređuje se rehabilitacija lica koja su bez sudske ili administrativne odluke ili sudskom ili administrativnom odlukom lišena, iz političkih ili ideoloških razloga, života, slobode ili nekih drugih prava od 6. aprila 1941. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, a imala su prebivalište na teritoriji Republike …

Predlog zakona o rehabilitaciji Pročitaj više »