decembar 2005.

111. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2005. godine

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija («Službeni glasnik RS», br. 16/97, 34/01 i 85/05-dr. zakon), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA U SMEDEREVU I Razrešava se Toma Nedić dužnosti upravnika Okružnog zatvora u Smederevu. II Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije». …

111. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2005. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija («Službeni glasnik RS», br. 16/97, 34/01 i 85/05-dr. zakon), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA U SMEDEREVU I Razrešava se Toma Nedić dužnosti upravnika Okružnog zatvora u Smederevu. II Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije». …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste se za finansiranje lokalne samouprave

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 17. stav 2. i čl. 5. i 18. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 84/04 i 85/05), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI I DOPUNI UREDBE O NAČINU RASPODELE DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANjA …

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste se za finansiranje lokalne samouprave Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2005. godinu

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama (″Službeni glasnik RS″, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/05 – dr. zakon), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2005. GODINU Član 1. U Uredbi o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije …

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2005. godinu Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije i člana 18. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni list SRJ“, broj 11/02), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI I DOPUNI UREDBE O OBRAZOVANjU SAVETA REPUBLIKE SRBIJE ZA NACIONALNE MANjINE Član 1. U Uredbi o obrazovanju Saveta Republike Srbije …

Uredba o dopuni Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine Pročitaj više »

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis poslova radnih mesta državnih službenika

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka), Vlada donosi UREDBU O RAZVRSTAVANjU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I. UVODNE ODREDBE Obim primene uredbe Član 1. Ova uredba primenjuje se na državne službenike u ministarstvima, posebnim …

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis poslova radnih mesta državnih službenika Pročitaj više »

110. sednica Vlade Republike Srbije, 22. decembar 2005. godine

Na osnovu člana 30. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05), Vlada donosi R E Š E Nj E O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA-MINISTARSTVO FINANSIJA I Postavlja se Julije Miladinović za direktora Uprave za sprečavanje pranja novca – Ministarstvo finansija. II …

110. sednica Vlade Republike Srbije, 22. decembar 2005. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 30. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05), Vlada donosi R E Š E Nj E O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA-MINISTARSTVO FINANSIJA I Postavlja se Julije Miladinović za direktora Uprave za sprečavanje pranja novca – Ministarstvo finansija. II …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2005. godinu

Na osnovu člana 99. stav 5. Zakona o vodama (″Službeni glasnik RS″, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/05), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENjE VODA, NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA I NAKNADE ZA IZVAĐENI MATERIJAL IZ VODOTOKA ZA 2005. GODINU Član 1. U Uredbi …

Uredba o izmeni Uredbe o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2005. godinu Pročitaj više »