januar 2006.

116. sednica Vlade Republike Srbije, 26. januar 2006. godine

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U TRSTENIKU I Razrešava se Dragan Terzić dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika …

116. sednica Vlade Republike Srbije, 26. januar 2006. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U TRSTENIKU I Razrešava se Dragan Terzić dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno naftnih derivata

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 39/96, 20/97, 46/98, 24/99 – dr. propis, 25/99 – dr. propis, 33/99 – dr. zakon, 34/01 – dr. zakon, 80/02 – dr. zakon …

Uredba o izmeni Uredbe o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno naftnih derivata Pročitaj više »

Uredba o korišćenju sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2006. godini

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU SREDSTAVA PODRŠKE NEKOMERCIJALNIM POLjOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U 2006. GODINI Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi, način korišćenja i visina sredstava podrške nekomercijalnim …

Uredba o korišćenju sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2006. godini Pročitaj više »

Uredba o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2006. godinu

Na osnovu člana 99. stav 5. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon), Vlada donosi U R E D B U O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENjE VODA, NAKANDE ZA ZAŠTITU VODA I NAKNADE ZA IZVAĐENI MATERIJAL IZ VODOTOKA ZA 2006. GODINU Član 1. …

Uredba o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2006. godinu Pročitaj više »

Uredba o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja

Na osnovu člana 17. stav 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, broj 120/04), Vlada donosi U R E D B U O VISINI NAKNADE NUŽNIH TROŠKOVA ZA IZDAVANjE KOPIJE DOKUMENATA NA KOJIMA SE NALAZE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA Član 1. Ovom uredbom propisuje se visina naknade nužnih troškova koje …

Uredba o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja Pročitaj više »

Uredba o pripremi Kadrovskog plana u državnim organima

Na osnovu člana 155. stav 4. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka), Vlada donosi UREDBU O PRIPREMI KADROVSKOG PLANA U DRŽAVNIM ORGANIMA I. OSNOVNE ODREDBESadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom uređuje se priprema kadrovskih planova ministarstava, posebnih organizacija, stručnih službi upravnih okruga, sudova, javnih tužilaštava, …

Uredba o pripremi Kadrovskog plana u državnim organima Pročitaj više »

Uredba o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 164. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 101/05) Vlada donosi O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom bliže se uređuje disciplinska odgovornost u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). Član 2. O disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika u prvom stepenu odlučuje lice određeno zakonom, …

Uredba o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Pročitaj više »

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 22, člana 23. stav 1. i člana 129. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 101/05) Vlada donosi MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom propisuju se načela za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) i, s tim u vezi, utvrđuju područne policijske uprave, policijske stanice …

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova Pročitaj više »

113. sednica Vlade Republike Srbije, 19. januar 2006. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05), Vlada donosi R E Š E Nj E O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA -KOORDINATORA PORESKE UPRAVE-MINISTARSTVO FINANSIJA I Postavlja se Dejan Stojanović za pomoćnika direktora-koordinatora Poreske uprave-Ministarstvo finansija. II Ovo rešenje objaviti u «Službenom …

113. sednica Vlade Republike Srbije, 19. januar 2006. godine Pročitaj više »