mart 2006.

127. sednica Vlade Republike Srbije, 29. mart 2006. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92)), Vlada donosi O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALjEVO I Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo: 1. Ema Radulović, predsednik; 2. …

127. sednica Vlade Republike Srbije, 29. mart 2006. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92)), Vlada donosi O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALjEVO I Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo: 1. Ema Radulović, predsednik; 2. …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o službi u pomoćnoj policiji i pravima i dužnostima pomoćnih policajaca

Na osnovu člana 193. stav 1. tačka 4. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 101/05), Vlada donosi U R E D B U O SLUŽBI U POMOĆNOJ POLICIJI I PRAVIMA I DUŽNOSTIMA POMOĆNIH POLICAJACA Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se potrebni uslovi za zaključenje ugovora o dobrovoljnoj službi u pomoćnoj policiji, načini izvršavanja zadataka, …

Uredba o službi u pomoćnoj policiji i pravima i dužnostima pomoćnih policajaca Pročitaj više »

Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 193. stav 1. tačka 2. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 101/05), Vlada donosi U R E D B U O VRSTAMA NAORUŽANjA I OPREME POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA Član 1. Ovom uredbom propisuju se vrste naoružanja i opreme policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), koji imaju …

Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2006. godini

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE OSIGURANjA ŽIVOTINjA, USEVA I PLODOVA U 2006. GODINI Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi i …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2006. godini Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja u 2006. godini

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆA, VINOVE LOZE I HMELjA U 2006. GODINI Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja u 2006. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju kriterijuma, bližih uslova i namene korišćenja sredstava za subvencije u turizmu u 2006. godini

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS“, br. 45/05, a u vezi sa članom 6. Zakona o budžetu Republike Srbije(«Službeni glasnik RS», br. 106/05 i 107/05-ispravka), Vlada donosi U R E D B U o utvrđivanju kriterijuma, bližih uslova i namene korišćenja sredstava za subvencije u turizmu u 2006. godini …

Uredba o utvrđivanju kriterijuma, bližih uslova i namene korišćenja sredstava za subvencije u turizmu u 2006. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, broj 34/01), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA Član 1. U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama …

Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA Član 1. U Zakonu o telekomunikacijama («Službeni glasnik RS», broj 44/03), u članu 34. stav 4. posle reči: «pravnog lica» dodaju se reči: «ili preko ogranaka obrazovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava (u daljem tekstu: ogranak)» Član 2. U članu …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama Pročitaj više »

126. sednica Vlade Republike Srbije, 23. mart 2006. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05), Vlada donosi R E Š E Nj E O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM I Postavlja se Velimir Gavrilović za pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za …

126. sednica Vlade Republike Srbije, 23. mart 2006. godine Pročitaj više »