jun 2006.

143. sednica Vlade Republike Srbije, 29. jun 2006. godine

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93 – US, 20/93, 53/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 16/97 – dr. zakon, 37/97 – US, 36/98, 44/98, 65/01 – SUS, 55/04 i 101/05 – dr. zakon), Vlada postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije u …

143. sednica Vlade Republike Srbije, 29. jun 2006. godine Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 6. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu (”Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 108/05-ispravka), Vlada donosi, U R E D B U O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENjA DIREKTNIH INVESTICIJA Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi i …

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 6. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu (“Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka), Vlada donosi, UREDBU O USLOVIMA I NAčINU INTERNACIONALIZACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA Sadržaj uredbe Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi za dodeljivanje sredstava za …

Uredba o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti hrane u 2006. godini

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UVOĐENjE I SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI HRANE U 2006. GODINI Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju
sistema bezbednosti hrane u 2006. godini
Pročitaj više »

Uredba o subvencionisanju proizvodnje industrijskog bilja roda 2006. godine

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu («Službeni glasnik RS», br.106/05 i 108/05-ispravka), Vlada donosi U R E D B U O SUBVENCIONISANjU PROIZVODNjE INDUSTRIJSKOG BILjA RODA 2006. GODINE Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi i način subvencionisanja proizvodnje industrijskog bilja, i to: hmelja, uljane tikve, uljane …

Uredba o subvencionisanju proizvodnje industrijskog bilja roda 2006. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o Policijskoj akademiji

O PRESTANKU VAŽENjA ZAKONA O POLICIJSKOJ AKADEMIJI Član 1. Prestaje da važi Zakon o Policijskoj akademiji („Službeni glasnik RS“, br. 36/98 i 101/05 – dr. zakon). Član 2. Prava, obaveze, sredstva, potreban broj zaposlenih, dokumentaciju i predmete Policijske akademije preuzima Kriminalističko-policijska akademija, koja je osnovana odlukom Vlade, na način utvrđen tom odlukom. Zaposlene koji ne …

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o Policijskoj akademiji Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA Član 1. U Zakonu o uređenju sudova («Službeni glasnik RS», br. 63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05 i 46/06), u članu 81. stav 1. reči: «1. januara 2007.» zamenjuju se rečima: «1. septembra 2007.». Član 2. Posle člana 81. dodaju se naslov i član 81a koji glase: «Nastavak …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA Član 1. U Zakonu o sudijama («Službeni glasnik RS», br. 63/01, 42/02, 60/02, 17/03, 25/03, 27/03, 29/04, 35/04, 44/04, 61/05, 101/05 i 46/06), u članu 18. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: «Izuzetno, sudija može biti upućen na rad u drugi sud …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA Član 1. U Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava («Službeni glasnik RS», br. 63/01 i 42/02), u članu 7. tačka 5. posle reči: «Ćićevac,» dodaju se reči: «sa odeljenjem suda u Novom Pazaru za teritoriju opština Novi …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava Pročitaj više »