septembar 2006.

156. sednica Vlade Republike Srbije, 28. septembar 2006. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj E O …

156. sednica Vlade Republike Srbije, 28. septembar 2006. godine Pročitaj više »

Uredba o rešavanju stambenih potreba kupovinom stanova izgrađenih sredstvima za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97, 44/99-SUS i 101/05-dr.zakon) i Zakonom o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92-ispravka, 33/93, 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 46/94, 47/94-ispravka, 48/94-dr.zakon, 44/95-dr.zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 i 101/05-dr.zakon), …

Uredba o rešavanju stambenih potreba kupovinom stanova izgrađenih sredstvima za realizaciju Nacionalnog investicionog plana Pročitaj više »

Uredba o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca („Službeni list SRJ”, br. 24/98, 29/98 – ispravka i 25/00 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05 – dr. zakon), Vlada donosi U R E D B U O REŠAVANjU …

Uredba o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA Član 1. U Uredbi o koeficijentima …

Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubriva i dizel goriva za setvu ozimih kultura u 2006. godini

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 108/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE MINERALNIH ĐUBRIVA I DIZEL GORIVA ZA SETVU OZIMIH KULTURA U 2006. GODINI Član 1. Ovom uredbom …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubriva i dizel goriva za setvu ozimih kultura u 2006. godini Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni Zakona o prekršajima

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PREKRŠAJIMA Član 1. U članu 308. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik RS», broj 101/05), reči: «1. januara 2007.» zamenjuju se rečima: 1. septembra 2007.». Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije». O B R A Z L O Ž …

Predlog zakona o izmeni Zakona o prekršajima Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE Član 1. U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine («Službeni glasnik RS», br. 67/03, 135/04 i 61/05) u članu 2. tačka 1) menja se i glasi: «1) krivična dela iz čl. …

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLjANSTVU REPUBLIKE SRBIJE Član 1. U Zakonu o državljanstvu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), čl. 3. i 4. brišu se. Član 2. U članu 7. tač. 3, 4. i 5. brišu se. Dosadašnja tačka 6. postaje tačka 3. Član 3. Član 8. briše se. Član …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije Pročitaj više »

154. sednica Vlade Republike Srbije, 21. septembar 2006. godine

Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 62/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA FINANSIRANjE LOKALNE SAMOUPRAVE I U Komisiju za finansiranje lokalne …

154. sednica Vlade Republike Srbije, 21. septembar 2006. godine Pročitaj više »