Uredba o rešavanju stambenih potreba kupovinom stanova izgrađenih sredstvima za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97, 44/99-SUS i 101/05-dr.zakon) i Zakonom o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92-ispravka, 33/93, 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 46/94, 47/94-ispravka, 48/94-dr.zakon, 44/95-dr.zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 i 101/05-dr.zakon),

Vlada donosi

O REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA KUPOVINOM STANOVA IZGRAĐENIH SREDSTVIMA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, način i postupak rešavanja stambenih potreba zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: Korisnik) kupovinom stanova izgrađenih sredstvima za realizaciju Nacionalnog investicionog plana.

Član 2.

Stanovi izgrađeni iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana su u državnoj svojini.

Stanove iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: stanovi), Republika Srbija pribavlja radi rešavanja stambenih potreba zaposlenih kod Korisnika u skladu sa ovom uredbom.

Za namene iz stava 2. ovog člana Vlada opredeljuje stanove po strukturi i površini prema iskazanim potrebama.

Član 3.

Raspodelu stanova na Korisnike utvrđuje Vlada.

U slučaju da Korisnik ne raspodeli sve stanove koji su mu opredeljeni, preostali stanovi opredeljuju se drugim korisnicima u skladu sa ovom uredbom.

Član 4.

U skladu sa ovom uredbom stambene potrebe mogu rešavati zaposleni kod Korisnika, i to u:

obrazovanju;

zdravstvu;

organima državne uprave;

pravosuđu;

kulturi.

Zaposlenima u obrazovanju smatraju se lica koja su zaposlena u ustanovama i drugim javnim službama u oblasti obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija i Autonomna pokrajina Vojvodina.

Zaposlenima u zdravstvu i kulturi smatraju se lica koja su zaposlena u ustanovama i drugim javnim službama u oblasti zdravstva i kulture čiji je osnivač Republika Srbija.

Zaposlenima u pravosuđu smatraju se nosioci pravosudnih funkcija, kao i zaposleni u sudovima, u javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, organima za prekršaje i Upravi za izvršenje zavodskih sankcija.

Član 5.

Sredstva ostvarena od kupovine stanova prihod su budžeta Republike Srbije i evidentiraju se u budžetskom Fondu stanogradnje koji se osniva u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koristiće se za izgradnju novih stanova na teritoriji Republike Srbije.

Član 6.

Zaposleni kod Korisnika (u daljem tekstu: zaposleni) rešavaju stambene potrebe kupovinom stanova.

Kupovina stanova iz stava 1. ovog člana vrši se po proizvodnim cenama sa rokom otplate do 20 godina, sa učešćem od 20% od proizvodne cene stana i godišnjom kamatom od 0,5%.

Proizvodna cena iz stava 2. ovog člana, koja se utvrđuje posle izdavanja upotrebne dozvole, obuhvata troškove: opremanja lokacije za izgradnju; projektovanja objekta; izvođenja radova na izgradnji objekta i infrastrukturnog opremanja lokacije; druge troškove vezane za izgradnju objekta, u skladu sa zakonom.

Ugovorom o kupovini bliže se uređuju proizvodna cena, valutna klauzula za otplatu glavnice i kamate, obezbeđenje ugovora, raskid ugovora i dr.

2. Uslovi za rešavanje stambenih potreba

Član 7.

Pravo na rešavanje stambene potrebe u skladu sa ovom uredbom ima zaposleni koji:

je u radnom odnosu na neodređeno vreme;

je bez stana;

je kreditno sposoban;

je ostvario prioritetno mesto na listi prvenstva (u daljem tekstu: rang-lista);

5) ima prebivalište na teritoriji opštine, odnosno grada gde konkuriše.

Član 8.

Smatra se da je zaposleni bez stana ukoliko on ili član njegovog porodičnog domaćinstva (supružnik, deca, roditelji, usvojenici i usvojioci, kao i braća i sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa zaposlenim) nema stan ili porodičnu stambenu zgradu u svojini, odnosno državni ili društveni stan koji koristi po osnovu ugovora o zakupu na neodređeno vreme sa pravom otkupa na teritoriji Republike Srbije.

Član 9.

Zaposleni je kreditno sposoban ako sa 1/2 svojih mesečnih primanja ili sa 1/2 ukupnih mesečnih primanja zaposlenog i njegovog solidarnog dužnika može da podmiri mesečnu ratu za otplatu stana.

Član 10.

Zaposleni u odnosu na broj članova porodičnog domaćinstva ima pravo da kupi stan sledeće strukture:

1) samac – garsonjeru ili jednosoban stan;

2) dva člana – jednoiposoban ili dvosoban stan;

3) tri člana – dvoiposoban ili trosoban stan;

4) četiri člana – troiposoban ili četvorosoban stan;

5) pet i više članova – četvorosoban stan.

Zaposleni koji na odgovarajući način dokaže da se bavi naučnim radom, ima pravo na jednu sobu više u odnosu na strukturu stana iz stava 1. ovog člana.

Ako se zaposleni pismeno saglasi sa kupovinom stana čija je struktura manja od strukture stana koji ima pravo da kupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, smatra se da mu je trajno rešeno stambeno pitanje.

Član 11.

Zaposleni koji je kupio stan u skladu sa ovom uredbom u obavezi je da ostane u radnom odnosu kod Korisnika narednih pet godina od dana zaključenja ugovora o kupovini stana.

U roku iz stava 1. ovog člana zaposleni ne sme otuđiti niti na bilo koji način staviti stan koji je kupio u skladu sa ovom uredbom na raspolaganje trećem licu.

3. Merila za utvrđivanje reda prvenstva

Član 12.

Merila za utvrđivanje reda prvenstva su:

1) značaj radnog mesta s obzirom na stručnu spremu;

2) stambeni status;

3) radni staž;

4) zdravstveno stanje;

5) invalidnost;

6) telesno oštećenje;

7) broj članova porodičnog domaćinstva.

Značaj svakog od merila iz stava 1. ovog člana vrednuje se odgovarajućim brojem bodova.

Član 13.

Značaj radnog mesta s obzirom na stručnu spremu vrednuje se sa najviše 150 bodova i to:

1) visoka stručna sprema – 150 bodova;

2) viša stručna sprema – 110 bodova;

3) srednja stručna sprema – 85 bodova;

4) ostalim zaposlenim – 60 bodova.

Član 14.

Stambeni status vrednuje se sa najviše 180 bodova i to:

podstanar 30 i više godina – 180 bodova;

podstanar 25-29 godina – 170 bodova;

podstanar 20-24 godina – 160 bodova;

podstanar 15-19 godina – 150 bodova;

podstanar 10-14 godina – 140 bodova;

podstanar 5-9 godina – 130 bodova;

podstanar 1-4 godine – 120 bodova;

podstanar ispod jedne godine – 115 bodova;

9) korisnik prostorija za privremeni smeštaj koji se u smislu propisa o stanovanju ne smatraju stanom – 120 bodova;

10) stanovanje kod svojih roditelja ili roditelja bračnog druga i drugih rođaka – 120 bodova;

11) korisnik stana za službene potrebe, sobe ili ležaja u samačkom hotelu- 110 bodova;

12) nosilac stanarskog prava, odnosno zakupac na neodređeno vreme stana u svojini građana ili sustanar – 90 bodova.

Zaposleni koji bespravno stanuje u tuđem stanu ili zajedničkoj prostoriji stambene zgrade boduje se u stambenom statusu u kome je bio do bespravnog useljenja.

Stambeni status dokazuje se sledećim dokumentima: izvodom iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti i prava na njima; ugovorom ili odlukom nadležnog organa o pravu korišćenja, zakupa ili svojine; ugovorom o podstanarskom odnosu, odnosno izjavom zaposlenog koja je overena u sudu da je podstanar; izjavom da nema stan ili porodičnu stambenu zgradu; prijavom prebivališta, odnosno boravišta; potvrdom organa upravljanja stambenom zgradom potpisanom od ovlašćenog lica i overenom pečatom stambene zgrade; uverenjem uprave javnih prihoda da se ne duži porezom na stan ili porodičnu stambenu zgradu; priznanicama o uplaćenim komunalnim uslugama i drugim dokumentima kojima se dokazuje način korišćenja stana.

Zaposleni koji od dana stupanja na snagu ove uredbe, radi obezbeđenja povoljnijeg položaja za kupovinu stana, na bilo koji način svojom voljom liši sebe svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojstva zakupca stana na određeno ili neodređeno vreme ili korisnika takvog stana ili se iseli iz porodičnog domaćinstva, bodovaće se u stambenom statusu koji je imao do dana promene stambene situacije.

Član 15.

Dužina radnog staža vrednuje se sa najviše 40 bodova.

Svaka navršena godina radnog staža vrednuje se sa po jednim bodom.

Pod radnim stažom podrazumeva se vreme provedeno u radnom odnosu (efektivni radni staž), koje je upisano u radnu knjižicu.

Ukupan radni staž se utvrđuje sa stanjem na dan sačinjavanja rang-liste.

Član 16.

Zdravstveno stanje zaposlenog ili članova njegovog porodičnog domaćinstva vrednuje se sa najviše 10 bodova.

Pod zdravstvenim stanjem, u smislu ove uredbe, podrazumevaju se: maligne bolesti i intrakranijalni tumori; teže bolesti krvi i krvotvornih organa; insulin zavisni dijabetis melitus; hronična bubrežna insuficijencija na dijalizi i posle transplantacije; teže urođene i stečene srčane mane; teži oblik astme; hronična nespecifična bolest pluća; aktivna tuberkuloza; sistemske autoimune bolesti; teži oblici poremećaja metabolizma; skleroza; progresivna neuromišićna obolenja; epilepsija; teži duševni poremećaji.

Zdravstveno stanje se dokazuje konzilijarnim mišljenjem zdravstvene ustanove u kojoj se lice iz stava 1. ovog člana leči.

Član 17.

Invalidnost se vrednuje sa najviše 20 bodova.

Zaposlenom po osnovu lične invalidnosti ili invalidnosti člana porodičnog domaćinstva pripada sledeći broj bodova, i to:

ako postoji gubitak radne sposobnosti 20 bodova;

ako postoji preostala radna sposobnost 10 bodova.

Invalidnost se dokazuje rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.

Član 18.

Telesno oštećenje vrednuje se sa najviše 20 bodova.

Zaposlenom po osnovu ličnog telesnog oštećenja ili telesnog oštećenja člana porodičnog domaćinstva pripada sledeći broj bodova, i to:

za telesno oštećenje 100% – 10 bodova;

za telesno oštećenje 90% – 9 bodova;

za telesno oštećenje 80% – 8 bodova;

za telesno oštećenje 70% – 7 bodova;

za telesno oštećenje 60% – 6 bodova;

za telesno oštećenje 50% – 5 bodova;

za telesno oštećenje 40% – 4 boda;

za telesno oštećenje 30% i manje 3 boda.

Ako je telesno oštećenje nastalo usled nesreće na poslu ili je posledica profesionalnog oboljenja, broj bodova iz stava 2. ovog člana uvećava se za po pet bodova, ako je telesno oštećenje nastalo u oružanim akcijama i ratnim dejstvima posle 17. avgusta 1990. godine broj bodova se uvećava za po 10 bodova.

Telesno oštećenje se dokazuje rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.

Član 19.

Za svakog člana porodičnog domaćinstva zaposlenom pripada po pet bodova.

III. POSTUPAK REŠAVANjA STAMBENIH POTREBA

Član 20.

Postupak rešavanja stambenih potreba zaposlenih, uključujući i proveru dokumentacije, sprovodi komisija za raspodelu stanova koja se obrazuje kod Korisnika (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija može za obavljanje stručno-administrativnih poslova obrazovati potkomisije.

Član 21.

Komisija, po dobijanju podataka da su obezbeđene lokacije za izgradnju stanova i zaključeni ugovori o izgradnji, raspisuje javni konkurs kojim poziva zainteresovane da u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa podnesu prijave sa potrebnim dokazima za utvrđivanje broja bodova po kriterijumima utvrđenim ovom uredbom.

Član 22.

Po isteku roka iz konkursa, Komisija obrađuje podatke po podnetim prijavama i proverava ih po potrebi uvidom na licu mesta ili na drugi način i utvrđeno stanje konstatuje zapisnički.

Bodovanje se vrši samo po merilima za koje su priloženi odgovarajući dokazi.

Član 23.

Na osnovu utvrđenog broja bodova Komisija sačinjava rang-listu.

Broj bodova na rang-listi utvrđuje se sa stanjem na dan isteka roka za podnošenje prijave na konkurs.

Član 24.

Rang-lista sadrži: naziv komisije; pravni osnov na osnovu koga je pripremljen predlog; redni broj; ime i prezime podnosioca zahteva; broj bodova po svakom osnovu; ukupan zbir bodova po svim osnovama; datum utvrđivanja predloga; datum javnog oglašavanja; rok i način podnošenja prigovora.

Član 25.

Komisija objavljuje rang-listu na način dostupan svim zainteresovanim zaposlenim kod Korisnika (u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli, na sajtu Ministarstva finansija, sajtu Vlade i sajtu Nacionalnog investicionog plana).

Svaki učesnik na konkursu može uložiti prigovor u roku od 15 dana od dana objavljivanja rang liste Drugostepenoj centralnoj komisiji koju obrazuje Vlada i čija je odluka konačna.

Član 26.

Komisija utvrđuje konačnu rang-listu i donosi odluku o ostvarivanju prava na kupovinu stana koja sadrži:

naziv komisije koja je donela odluku i datum donošenja;

ime i prezime zaposlenog koji kupuje stan, poslove koje obavlja, naziv organa;

podatke o članovima njegovog porodičnog domaćinstva zaposlenog (ime, prezime, srodstvo, matični broj);

podatke o uslovima kupovine;

podatke o stanu (adresa, sprat, broj stana, struktura stana i površina);

pouku o pravnom sredstvu.

Odluku, koja mora biti obrazložena, potpisuje predsednik Komisije.

Komisija konačnu rang-listu dostavlja Drugostepenoj centralnoj komisiji koja je dostavlja Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, sa odlukama iz stava 1. ovog člana i podacima o stanovima i zaposlenima sa kojima se zaključuje ugovor o kupovini stana.

Član 27.

Ugovor o kupovini stana zaključuju zaposleni i direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 28.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ivana Dulić Marković

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe je u članu 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97, 44/99-SUS i 101/05-dr.zakon) i Zakonom o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92-ispravka, 33/93, 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 46/94, 47/94-ispravka, 48/94-dr.zakon, 44/95-dr.zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 i 101/05-dr.zakon).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Osnovni razlog za donošenje Uredbe je potreba da se radi rešavanja stambenih potreba zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije u obrazovanju, zdravstvu, organima državne uprave, pravosuđu i kulturi, izgrade stanovi koje zaposleni mogu da kupe po proizvodnoj ceni, što će naročito stimulativno uticati na stambeno zbrinjavanje mladih stručnjaka i poboljšanje kvalitativne i starosne strukture zaposlenih.

Sredstvima za realizaciju Nacionalnog investicionog plana za 2006. i 2007. godinu opredeljena su značajna finansijska sredstva za stanove koji su izgrađeni ili će biti izgrađeni radi rešavanja stambenih potreba radnika zaposlenih kod korisnika sredstava Budžeta Republike Srbije. Nacionalnim investicionim planom za pomenutu namenu planiranoje je ukupno 3.655 stanova, od kojih je u potpunosti završeno, 229 stanova, do kraja 2006. će biti završeno 100 stanova, a ostatak će biti završen do kraja 2007. godine.

III OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. propisana je sadržina uredbe, odnosno šta se njome uređuje.

Članom 2. propisano je da su stanovi izgrađeni iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u državnoj svojini, da Republika Srbija pribavlja stanove radi rešavanja stambenih potreba zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije i da za te namene Vlada opredeljuje stanove po strukturi i površini prema iskazanim potrebama.

Članom 3. propisano je da Vlada utvrđuje raspodelu stanova na Korisnike i da u slučaju da Korisnik ne raspodeli sve stanove koji su mu opredeljeni, preostali stanovi opredeljuju se drugim korisnicima u skladu sa ovom uredbom.

Članom 4. propisano je da u skladu sa ovom uredbom stambene potrebe mogu rešavati zaposleni kod Korisnika i to u: obrazovanju, zdravstvu, organima državne uprave, pravosuđu i kulturi. Istim članom precizirano je koja lica se smatraju zaposlenima u u obrazivanju, zdravstvu, kulturi i pravosuđu.

Članom 5. propisano je da su sredstva ostvarena od kupovine stanova prihod budžeta Republike Srbije i evidentiraju se u budžetskom Fondu stanogradnje koji se osniva u skladu sa zakonom i koja će se koristiti za izgradnju novih stanova na teritoriji Republike Srbije.

Članom 6. propisan je način rešavanja stambenih potreba kupovinom stanova po proizvodnim cenama sa rokom otplate do 20 godina, učešćem od 20% od proizvodne cene i godišnjom kamatom od 5%, kao i to da se proizvodna cena utvrđuje posle izdavanja upotrebne dozvole i da obuhvata troškove: opremanja lokacije za izgradnju; projektovanja objekata; izvođenja radovana izgradnji objekta i infrastrukturno opremanje lokacije, kao i druge troškove vezane za izgradnju objekta u skladu sa zakonom. Ugovorom o kupovini bliže se uređuju proizvodna cena, valutna klauzula za otplatu glavnice i kamate, obezbeđenje ugovora, raskid ugovorai dr.

Članom 7. propisano je da u skladu sa ovom uredbom pravo na rešavanje stambene potrebe u skladu sa uredbom ima zaposleni koji je: u radnom odnosu na neodređeno vreme, bez stana, je kreditno sposobno, je ostvarilo prioritetno mesto na listi prvenstva i da ima prebivalište na teritoriji opštine odnosno grada gde konkuriše.

Članom 8. propisano je da da se smatra da je zaposleni bez stana ukoliko on ili član njegovog porodičnog domaćinstva (supružnik deca, roditelji, usvojenici i usvojioci, kao i braća i sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa zaposlenim)nema stan ili porodičnu stambenu zgradu u svojini, odnosno državni ili društveni stan koji koristi po osnovu ugovora o zakupu na neodređeno vreme sa pravom otkupa na teritoriji Republike Srbije.

Članom 9. propisana je kreditna sposobnost zaposlenog koje je kreditno sposobno ako sa 1/2 svojih ili sa 1/2 ukupnih mesečnih primanja zaposlenog i njegovog solidarnog dužnika može da podmiri mesečnu ratu otplate stana.

Članom 10. propisana je struktura stana koja pripada zaposlenom s obzirom na broj članova porodičnog domaćinstva, bavljenje naučnim radom, kao i to da se smatra da je zaposlenom trajno rešeno stambeno pitanje ako se zaposleni pismeno saglasi sa kupovinom stana čija je struktura manja od strukture stana na koji ima pravo u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Članom 11. propisano je da zaposleni koji je kupio stan u skladu sa ovom uredbom u obavezi da ostane u radnom odnosu kod Korisnika narednih pet godina od dana zaključenja ugovora o kupovini stana kao i da u istom roku ne sme otuđiti niti na bilo koji način staviti stan na raspolaganje trećem licu.

Članovima od 12.-19. propisana su merila za utvrđenje reda prvenstva i to su: značaj radnog mesta s obzirom na stručnu spremu; stambeni status; radni staž; zdravstveno stanje; invalidnost; telesno oštećenje; broj članova porodičnog domaćinstva, broj bodova i način dokazivanja za svako pojedinačno merilo.

Članom 20. propisano je da postupak rešavanja stambenih potreba zaposlenih uključujući i proveru dokumentacije vodi Komisija za raspodelu stanova koju obrazuje kod korisnika, kao i to da ista može za obavljanje administrativno-stručnih poslova obrazovati potkomisije.

Članom 21. propisano je da Komisija, po dobijanju podataka da su obezbeđene lokacije za izgradnju i zaknjučeni ugovori o izgradnji, raspisuje konkurs kojim poziva zainteresovane da u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa podnesu prijave sa potrebnim dokazima za utvrđivanje broja bodova po kriterijumima utvrđenim ovom uredbom.

Članom 22. propisano je da po isteku roka iz konkursa obrađuje podatke po podnetim prijavama i proverava ih po potrebi uvidom na licu mesta ili na drugi način i utvrđeno činjenično stanje konstatuje zapisnički, kao i da se bodovanje vrši samo po merilima za koje su priloženi odgovarajući dokazi.

Članom 23. propisano je da na osnovu utvrđenog broja bodova Komisija sačinjava rang listu, i da se broj bodova na rang- listi utvrđuje sa stanjem na dan isteka roka za podnošenje prijave na konkurs.

Članom 24. propisana je sadržina rang-liste.

Članom 25. propisano je da Komisija objavnjuje rang –listu na način dostupan svim zainteresovanim zaposlenim kod Korisnika (u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli, na sajtu Ministarstva finansija, na sajtu Vlade i na sajtu NIPa je sadržina rang-liste, kao i to da svaki učesnik u konkursu može uložiti prigovor u roku od 15 dana od dana objavljivanja rang – liste Drugostepenoj centralnoj komisiji koju obrazuje Vlada.

Članom 26. propisan je da Komisija utvrđuje konačnu rang-listu i donosi donosi odluku o ostvarivanju prava na kupovinu stana sa elementima koje ona sadrži, kao i to da Komisija konačnu rang- listu dostavlja Drugostepenoj centralnoj komisiji koja je dostavlja Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije sa odlukama i podacima o stanovima i zaposlenima sa kojim se zaključuje ugovor o kupopoprodaji stana.

Članom 27. propisano je da ugovor o kupovini stana zaknjučuju zaposleni i direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

Članom 28. propisano je stupanje na snagu uredbe.

IV SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su finansijska sredstava u budžetu za 2006. i 2007. godinu u iznosu od 145.000.000. evra.

Ostavite komentar