maj 2010.

267. sednica Vlade Republike Srbije, 28. maj 2010. godine

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLjA DRAGAŠ I Imenuje se dr Muslija Rušiti …

267. sednica Vlade Republike Srbije, 28. maj 2010. godine Pročitaj više »

Uredba o troškovima postupka registracije i overe reda vožnje i ispunjenosti propisanih uslova u prevozu u drumskom saobraćaju

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 i 62/06), Vlada donosi UREDBU O TROŠKOVIMA POSTUPKA REGISTRACIJE I OVERE REDA VOŽNJE I ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA U PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU Član 1. Ovom uredbom propisuju se …

Uredba o troškovima postupka registracije i overe reda vožnje i ispunjenosti propisanih uslova u prevozu u drumskom saobraćaju Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja geoloških istražnih radova za 2010. godinu

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 44/95 i 101/05 – dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 , 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZVOĐENjA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA ZA …

Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja geoloških istražnih radova za 2010. godinu Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije

Na osnovu člana 116. stav 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 109/05-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA ZA VOĐENjE MATIČNE EVIDENCIJE Član 1. …

Uredba o izmeni Uredbe o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Francuske o mobilnosti mladih

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O MOBILNOSTI MLADIH Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o mobilnosti mladih, potpisan 2. decembra 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom i francuskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Francuske o mobilnosti mladih Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima pod kojima strani brodovi mogu da plove i drugim unutrašnjim plovnim putevima Savezne Republike Jugoslavije radi ulaska u jugoslovensko pristanište otvoreno za međunarodni saobraćaj

Na osnovu člana 37. stav 2 Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi („Službeni list SRJ”, br. 12/98, 44/99, 74/99, 73/00 i „Službeni glasnik RS”, br. 85/05-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima pod kojima strani brodovi mogu da plove i drugim unutrašnjim plovnim putevima Savezne Republike Jugoslavije radi ulaska u jugoslovensko pristanište otvoreno za međunarodni saobraćaj Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o razmeni sredstava i dokumentacije

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O RAZMENI SREDSTAVA I DOKUMENTACIJE Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o razmeni sredstava i dokumentacije, koji je potpisan u Beogradu, 14. aprila 2010. godine, u originalu na srpskom i crnogorskom jeziku. Član 2. Tekst …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o razmeni sredstava i dokumentacije Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti zdravstva između Republike Srbije i Države Kuvajt

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SARADNjI U OBLASTI ZDRAVSTVA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVE KUVAJT Član 1. Potvrđuje se Sporazum o saradnji u oblasti zdravstva između Republike Srbije i Države Kuvajt, koji je potpisan 15. marta 2010. godine u Kuvajtu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma o saradnji …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti zdravstva između Republike Srbije i Države Kuvajt Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivnju Sporazuma o osnivanju Regionalne škole za državnu upravu

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O OSNIVANjU REGIONALNE ŠKOLE ZA DRŽAVNU UPRAVU (RESPA) Član 1. Potvrđuje se Sporazum o osnivanju Regionalne škole za državnu upravu (Respa), potpisan 21. novembra 2008. godine u Podgorici, u originalu na engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma o osnivanju Regionalne škole za državnu upravu (Respa) u originalu na engleskom jeziku …

Predlog zakona o potvrđivnju Sporazuma o osnivanju Regionalne škole za
državnu upravu
Pročitaj više »