267. sednica Vlade Republike Srbije, 28. maj 2010. godine

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLjA DRAGAŠ

I

Imenuje se dr Muslija Rušiti za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Dragaš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3862/2010

U Beogradu, 28. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

APOTEKE GNjILANE

I

U Upravni odbor Apoteke Gnjilane imenuju se za članove, iz zdravstvene ustanove:

1) Zvezdana Tasić, diplomirani farmaceut;

2) Novica Kenić, farmaceutski tehničar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3860/2010

U Beogradu, 28. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

APOTEKE GNjILANE

I

Imenuje se Dobrila Marković, farmaceutski tehničar, za člana Nadzornog odbora Apoteke Gnjilane, iz zdravstvene ustanove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3858/2010

U Beogradu, 28. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Obren Ćetković dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3796/2010

U Beogradu, 28. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug:

1. Nenad Stefanović, predsednik;

2. Oleg Novaković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3981/2010

U Beogradu, 28. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG

I

Imenuje se Goran Ivanović, advokat iz Kragujevca, za predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug.

II

Imenuje se Nenad Dejanović, marketing menadžer iz Beograda, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3982/2010

U Beogradu, 28. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Dejan Radulović za pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za regionalni razvoj i unapređenje preduzetništva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4008/2010

U Beogradu, 28. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar