Uredba o izmeni Uredbe o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije

Na osnovu člana 116. stav 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 109/05-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM

PRINCIPIMA ZA VOĐENjE MATIČNE EVIDENCIJE

Član 1.

U Uredbi o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije („Službeni glasnik RS”, br. 6/07, 11/07-ispravka i 51/08), Obrazac M – Prijava, promena i odjava zdravstvenog osiguranja, zamenjuje se novim Obrascem M – Prijava, promena i odjava zdravstvenog osiguranja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3945/2010

U Beogradu, 28. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

_. ______ _ _________ _______ _________

Ostavite komentar