mart 2011.

Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanja određenih vrsta robe

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU o izmeni i dopunama Uredbe o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanja određenih vrsta robe Član 1. …

Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanja određenih vrsta robe Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU Član 1. U Zakonu o platnom prometu („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS”, br. 43/04, 62/06 i 111/09-dr. zakon), u članu 2. stav 1. tačka 10), podtačka a) reči: „i druge finansijske organizacije” brišu se. Član 2. U članu 3. …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu Pročitaj više »

422. sednica Vlade Republike Srbije, 24. mart 2011. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi R E Š E Nj E O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA LjUDSKA I …

422. sednica Vlade Republike Srbije, 24. mart 2011. godine Pročitaj više »

Uredba o sprovođenju evakuacije

Na osnovu člana 59. stav 5. Zakona o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS”, broj 111/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O SPROVOĐENjU EVAKUACIJE Član 1. Ovom uredbom uređuju se sprovođenje evakuacije i …

Uredba o sprovođenju evakuacije Pročitaj više »

Uredba o vršenju verske službe u Vojsci Srbije

Na osnovu člana 26. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07 i 88/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U o vršenju verske službe u Vojsci Srbije I. UVODNE ODREDBE Član 1. …

Uredba o vršenju verske službe u Vojsci Srbije Pročitaj više »

Strategija o HIV infekciji i AIDS-u

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05,71/05-dr.zakon, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi STRATEGIJU O HIV INFEKCIJI I AIDS-U UVOD Nadležni državni organi i drugi subjekti preduzimali su veliki broj aktivnosti i donosili propise koji predstavljaju izraz organizovanog odgovora države na ovaj problem još od 1985. godine kada …

Strategija o HIV infekciji i AIDS-u Pročitaj više »

Strategija razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji za period od 2011. do 2016. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi STRATEGIJU RAZVOJA SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2011. DO 2016. GODINE UVOD Strategija razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji za period od 2011. do 2016. godine (u daljem tekstu: …

Strategija razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji za period od 2011. do 2016. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji EPS Elektronska brojila između Republike Srbije i Evropske investicione banke

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU UGOVORA O GARANCIJI EPS ELEKTRONSKA BROJILA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE Član 1. Potvrđuje se Ugovor o garanciji EPS elektronska brojila između Republike Srbije i Evropske investicione banke, zaključen 29. novembra 2010. godine, u Beogradu. Član 2. Tekst Ugovora o garanciji EPS elektronska brojila između Republike Srbije i Evropske …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji EPS Elektronska brojila između Republike Srbije i Evropske investicione banke Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora Koridor 10 Autoput (E-80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU FINANSIJSKOG UGOVORA KORIDOR 10 AUTOPUT (E-80) FAZA 1 IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE Član 1. Potvrđuje se Finansijski ugovor Koridor 10 Autoput (E-80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke, zaključen 29. novembra 2010. godine, u Beogradu, Republika Srbije. Član 2. Tekst Finansijskog ugovora Koridor 10 Autoput …

Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora Koridor 10 Autoput (E-80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke Pročitaj više »