april 2011.

435. sednica Vlade Republike Srbije, 29. april 2011. godine

Na osnovu člana 23. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKREDITACIONOG …

435. sednica Vlade Republike Srbije, 29. april 2011. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 23. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKREDITACIONOG …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIČNOJ KARTI U Zakonu o ličnoj karti („Službeni glasnik RS”, broj 62/06), član 5. menja se i glasi: „Član 5. Lična karta izdaje se sa rokom važenja od 10 godina, a deci sa rokom važenja od pet godina. Državljaninu starijem od 65 godina života, na njegov zahtev, …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti Pročitaj više »

434. sednica Vlade Republike Srbije, 28. april 2011. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi R E Š E Nj E O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA …

434. sednica Vlade Republike Srbije, 28. april 2011. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti

PREDLOG ZAKONA O FINANSIRANjU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I. UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se izvori i način finansiranja, evidencija i kontrola finansiranja političkih aktivnosti političkih stranaka, koalicija i grupa građana (u daljem tekstu: politički subjekti). Značenje pojmova Član 2. Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeće značenje: – „politička aktivnost” je …

Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE JERMENIJE O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan 4. aprila 2011. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Pročitaj više »

Predlog zakona o Dvorskom kompleksu na Dedinju u Beogradu

PREDLOG ZAKONA O DVORSKOM KOMPLEKSU NA DEDINjU U BEOGRADU Član 1. Ovim zakonom uređuje se status, zaštita, korišćenje, održavanje i druga pitanja od značaja za Dvorski kompleks na Dedinju u Beogradu (u daljem tekstu: Dvorski kompleks). Član 2. Dvorski kompleks je jedinstvena i nedeljiva imovinskopravna celina, koja se sastoji od Starog dvora i Belog Dvora, …

Predlog zakona o Dvorskom kompleksu na Dedinju u Beogradu Pročitaj više »

432. sednica Vlade Republike Srbije, 21. april 2011. godine

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije” („Službeni glasnik RS”, br. 72/91 i 30/10 i „Službeni list SRJˮ, broj 11/93 –SUS) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 …

432. sednica Vlade Republike Srbije, 21. april 2011. godine Pročitaj više »