Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 23. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Akreditacionog tela Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Aleksandar Gajić, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) dr Jovanka Lević, dipl. inženjer tehnologije, direktor Naučnog instituta za prehrambene tehnologije Univerziteta u Novom Sadu;

(2) Biljana Tomić, dipl. pravnik, načelnik Odeljenja za pravne i opšte poslove, Akreditaciono telo Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3352/2011

U Beogradu, 29. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 15. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

U Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Snježana Pupavac, dipl. inženjer poljoprivrede, direktor laboratorije EKO-LAB za upravljanje kvalitetom, Padinska Skela;

2) za članove:

(1) dr Lazar Turubatović, naučni savetnik, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd;

(2) Zlatibor Savić, dipl. pravnik iz Kragujevca;

(3) Nenad Spasović, dipl. menadžer industrijskog menadžmenta, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja;

(4) dr Bratislav Milošević, doktor veterinarske medicine, istraživač saradnik, Akreditaciono telo Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3354/2011

U Beogradu, 29. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 15. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Akreditacionog tela Srbije:

1. prof. dr Slobodan D. Petrović, predsednik;

2. Dejan Stojiljković, član;

3. mr Kosa Rašković, član;

4. dr Lazar Turubatović, član;

5. Bogoljub Simonović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3353/2011

U Beogradu, 29. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar