jun 2013.

78. sednica Vlade Republike Srbije, 27. jun 2013. godine

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E O DAVANJU SAGLASNOSTI …

78. sednica Vlade Republike Srbije, 27. jun 2013. godine Pročitaj više »

Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 –ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi STRATEGIJU PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE I. UVODNI DEO Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije (u daljem tekstu: Strategija), je usaglašen sistem mera, uslova i instrumenata javne politike koje …

Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije Pročitaj više »

Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 –ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi STRATEGIJU PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE I. UVODNI DEO Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije (u daljem tekstu: Strategija), je usaglašen sistem mera, uslova i instrumenata javne politike koje …

Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije Pročitaj više »

Uredba o prestanku važenja Uredbe o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi Član 1. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama („Službeni glasnik RS”, broj …

Uredba o prestanku važenja Uredbe o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa upravljanja vodama u 2013. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa upravljanja vodama u 2013. godini Pročitaj više »

Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća „Putevi Srbije” prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE” PREMA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PO OSNOVU NEIZMIRENIH OBAVEZA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuje se način, postupak i dinamika izmirivanja obaveza Javnog preduzeća „Putevi Srbije” prema putarskim i drugim društvima sa kojima Javno preduzeće „Putevi Srbije” ima …

Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća „Putevi Srbije” prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni Zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PREUZIMANJU OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA PO OSNOVU NABAVKE LEKOVA I MEDICINSKOG MATERIJALA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE Član 1. U Zakonu o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije …

Predlog zakona o izmeni Zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU Član 1. U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12), član 80a menja se i glasi: ,,Član 80a Izuzetno od člana …

Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU Član 1. U Zakonu o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12), u članu 2. stav 1. posle tačke 21) dodaje se tačka 21a), koja glasi: „21a) Kapitalni projekti su projekti izgradnje i kapitalnog održavanja zgrada i građevinskih objekata infrastrukture …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu Pročitaj više »