oktobar 2017.

Strategija za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017 – 2020. godine (sa Akcionim planom)

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi S T R A T E G I J U ZA SUZBIJANjE NEPRAVILNOSTI I PREVARA U POSTUPANjU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2017 – 2020. …

Strategija za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017 – 2020. godine (sa Akcionim planom) Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine

3937000-114300020000 PROGRAM OSTVARIVANjA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE ZA PERIOD OD 2017. DO 2023. GODINE 1. OPŠTI DEO Na osnovu Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) energetska politika Republike Srbije utvrđuje se Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine („Službeni …

Uredba o utvrđivanju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine

Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA OSTVARIVANJA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA …

Uredba o utvrđivanju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

Na osnovu člana 100. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15 i 99/16), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR Član …

Uredba o izmenama Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU TRANSPORTNE ZAJEDNICE Član 1. Potvrđuje se Ugovor o osnivanju Transportne zajednice potpisan u Trstu 12. jula 2017. godine u originalu na engleskom jeziku i u Briselu 9. oktobra 2017. godine u originalu na srpskom jeziku i na službenim jezicima institucija Evropske unije i Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope. …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice

TREATY ESTABLISHING THE TRANSPORT COMMUNITY The Parties, being THE EUROPEAN UNION, hereinafter referred to as ‘the Union’ or ‘the European Union’, and THE SOUTH EAST EUROPEAN PARTIES, the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo* (hereinafter referred to as Kosovo), Montenegro, the Republic of Serbia, all the above-mentioned parties …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice

UGOVOR O OSNIVANJU TRANSPORTNE ZAJEDNICE Strane EVROPSKA UNIJA (u daljem tekstu: Unija ili: Evropska unija) i STRANE POTPISNICE IZ JUGOISTOČNE EVROPE, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo* (u daljem tekstu: Kosovo), Crna Gora, Republika Srbija sve gore navedene strane (u daljem tekstu zajedno kao: Ugovorne strane). NASTAVLJAJUĆI obavljeni posao u okviru …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”)

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O SARADNJI U OKVIRU ATINSKOG MULTINACIONALNOG STRATEŠKO-POMORSKOG KOORDINACIONOG CENTRA („AMSCC”) Član 1. Potvrđuje se Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”), koji je potpisan u Beogradu, …

Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”) Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

I. OSNOVNE ODREDBE  Član 1. Ovim zakonom se uređuju pravila saobraćaja, ponašanje učesnika u saobraćaju na putu, ograničenja saobraćaja, saobraćajna signalizacija, znaci i naredbe kojih se moraju pridržavati učesnici u saobraćaju, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači za upravljanje vozilima, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkih ispita, pravo na upravljanje vozilima, izdavanje vozačkih dozvola, izdavanje …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

OBRAZLOŽENjE I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA Pravni osnov za donošenje ovog zakona je član 97. stav 1. tačka 13. Ustava Republike Srbije, koji propisuje da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja. II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA 1. Određivanje problema koje Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Pročitaj više »