Uredba o izmenama Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

Na osnovu člana 100. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15 i 99/16),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR

Član 1.

U Uredbi o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 116/13, 80/14 i 12/15), u članu 2. tačka 1) reči: „Integrisanog sistema platnog prometa (u daljem tekstu: ISPP)” zamenjuju se rečima: „elektronskog servisa platnog prometa”.

U tački 10) reč: „ISPP” zamenjuje se rečima: „elektronskog servisa platnog prometa”.

U tački 12) reč: „ISPP” zamenjuje se rečima: „platnog prometa”.

Član 2.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Naplata naknade po tarifnom broju 12. Tarife vrši se u iznosu nabavne cene uređaja za autentifikaciju potpisnika platne transakcije u elektronskom servisu platnog prometa sa PDV, uvećanom za 20% za materijalne troškove prilikom pružanja usluge.”.

Član 3.

Tarifa koja čini sastavni deo Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 116/13, 80/14 i 12/15) zamenjuje se novom Tarifom, koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-10109/2017-1

U Beogradu, 26. oktobra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić,s.r.

TARIFA

Tarifni broj

Vrsta usluge

Osnov za obračun naknade

Visina naknade

1

2

3

4

1.

Bezgotovinska plaćanja preko računa u okviru Uprave elektronskim putem preko elektronskog servisa platnog prometa

iznos na nalogu

0,20%, a najviše 10.600,00 dinara

2.

Bezgotovinska plaćanja preko računa u okviru Uprave na osnovu papirnog naloga/instrukcije

iznos na nalogu

0,25%, a najviše 13.200,00 dinara

3.

Naknada za obračun u RTGS po nalozima za plaćanje u vremenskim terminima

 

– od 9,00 do 14,00 časova

nalog

30,00 dinara

 

– od 14,00 do 16,30 časova

nalog

72,00 dinara

 

– posle 16,30 časova

nalog

144,00 dinara

4.

Naknada za obračun u KLIRINGU:

 

– obračunate u prvom ciklusu

nalog

3,60 dinara

 

– obračunate u drugom ciklusu

nalog

4,20 dinara

 

– obračunate u trećem ciklusu

nalog

5,40 dinara

5.

Uplate i isplate u gotovom novcu:

 

A) uplate

iznos uplate

0,50%

 

B) isplate

iznos isplate

0,90%

6.

Obračun, raspored i prenos javnih prihoda korisnicima tih prihoda

nalog

37,00 dinara

7.

Prepis naloga platnog prometa

nalog

28,00 dinara

8.

Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod) kao i za listing neizvršenih naloga

izvod po danu

41,00 dinara

9.

Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod) elektronskim putem

izvod po danu

11,00 dinara

10.

Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod) elektronskim putem za korisnike elektronskog servisa platnog prometa

izvod po danu

5,00 dinara

11.

Raspored sredstava po ugovoru

nalog

Ugovorena naknada + troškovi međubankarskog obračuna

12.

Priključenje u elektronski servis platnog prometa

elektronski uređaj

za autentifikaciju

7.056,00 dinara

13.

Izdavanje drugih potvrda, izvoda i prepisa

potvrda, izvod

99,00 dinara

14.

Izdavanje podataka iz registra po zahtevu trećih lica

stranica

99,00 dinara

15.

Realizacija čekova po tekućim računima građana

iznos po specifikaciji

0,15%

16.

Pružanje informatičkih

usluga i drugih usluga u

skladu sa ugovorom

ugovor

Ugovorena naknada

17.

Upis i brisanje menica i ovlašćenja

menica, ovlašćenje

92,00 dinara

Ostavite komentar