Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

1. Uvodne napomene

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 i 75/2014; u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisano da upravni odbor Fonda donosi finansijski plan, kao i u članu 6. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- ispr. i 108/2013) kojim je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije uz saglasnost Narodne skupštine.

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana sadržan je u članu 47. Zakona o budzetskom sistemu kojim je propisano da ako u toku fiskalne godine za koju je donet finansijski plan dođe do povećanja rashoda ili smanjenja prihoda, uravnoteženje finansijskog plana vrši se izmenama i dopunama finansijskog plana (u daljem tekstu: rebalans), smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda, na način i u proceduri u kojoj je finansijski plan donet.

Sadržaj Odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana za 2014. godinu rađen je prema Pravilniku o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 81/2004) i sastoji se iz opšteg i posebnog dela u kojem se iskazuju primanja po vrstama, izdaci po namenama u skladu sa ekonomskom klasifikacijom propisanom Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 103/11, …, 81/2014).

Razlozi za donošenje

Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 110/2013), u Razdelu 30 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 90 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, aproprijacija namenjena Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrđena je u iznosu od 27,27 milijardi dinara. Sredstva ove aproprijacije namenjena su Fondu za izmirivanje obaveza Republike za staž osiguranja po posebnim propisima (član 235. Zakona) i nadoknadu razlike do najniže penzije (član 207. Zakona), a deo sredstava u iznosu od 470,00 miliona dinara za rešavanje radno pravnog statusa određenih kategorija zaposlenih. Iznos od 470,00 miliona dinara bio je namenjen realizaciji Zaključka Vlade RS 05 Broj: 11-10643/2013 od 9. decembra 2013. godine. Ovim zaključkom, licima kojima usled organizacionih promena prestaje radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova i koji nastave da žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija, obezbeđuje se pravo na penziju i zdravstveno osiguranje u skladu sa posebnim propisom – Uredba o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 115/13 i 42/2014). Kako Finansijskim planom Fonda za 2014. godinu (koji je Upravni odbor Fonda usvojio na sednici od 14. oktobra 2013. godine) sredstva za ove namene nisu bila predviđena, a uključena su kroz amandman u Zakon o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu, po nalogu Ministarstva finansija (dopis broj: 401-00-1250/2013-03 od 20. decembra 2013. godine), Odlukom o izmenama Finansijskog plana koju je Upravni odbor Fonda usvojio na sednici od 23. decembra 2013. godine (08/2 Broj: 022.2-11/20), uvedeni su dodatni prihodi obezbeđeni Zakonom o budzetu za 2014. godinu, kojima će se finansirati isplata prava ovih korisnika. Ova odluka je ušla u skupštinsku proceduru, ali nije usvojena od strane Narodne skupštine Republike Srbije zbog njenog raspuštanja i raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, pa su sredstva po tom osnovu u izmenjenom iznosu od 412,00 miliona dinara predviđena ovom odlukom.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 57/2014), povećana je stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 24% na 26% (povećanjem stope doprinosa na teret zaposlenih sa 13% na 14% i stope doprinosa na teret poslodavca sa 11% na 12%), što je predstavljalo relativno povećanje stope od 8,3%. Istovremeno, stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje smanjena je sa 12,3% na 10,3%. Ove izmene stupile su na snagu 1. avgusta 2014. godine.

Članom 80a Zakona predviđeno je da ako do 1. jula 2014. godine ne bude donet propis kojim će se urediti ujednačavnje nivoa plata, odnosno zarada zaposlenih u javnom sektoru, usklađivanje penzije u oktobru 2014. godine neće se vršiti na način propisan stavom 1. ovog člana, već u skladu sa propisima kojima se uređuje budzetski sistem (član 27e Zakona o budzetskom sistemu), odnosno neće se vršiti planirano usklađivanje plata i penzija u visini od 1%.

Imajući u vidu potrebu sprovođenja fiskalne konsolidacije, Ministarstvo finansija naložilo je donošenje izmene i dopune finansijskog plana Fonda (dopis broj: 011-00-00632/2014-03 od 15. oktobra 2014. godine) sa sledećim parametrima: ograničenje ukupnih rashoda i izdataka na 594,2 milijarde dinara, umanjenje osnovica za obračun i isplatu zarada zaposlenih prema Nacrtu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i umanjenje visine penzije prema Nacrtu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

2. Osnovni podaci o Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje

Po članu 63. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 85/2005), Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika su 1. januara 2008. godine postali jedan fond – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), organizovan kao jedno pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđuju sredstva za ovo osiguranje.

Po članu 79. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 101/2010), od 1. januara 2012. godine Fond je preuzeo poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslova finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: FSOVO). Danom preuzimanja poslova, Fond je preuzeo imovinu, obaveze i zaposlene od FSOVO, u delu koji se odnosi na poslove penzijskog i invalidskog osiguranja. Vojni osiguranici, odnosno profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije, uključeni su u kategoriju osiguranika zaposlenih (član 11. Zakona).

U Fondu upravne, analitičke, finansijske, administrativne, tehničke i druge poslove iz delokruga Fonda obavljaju zaposleni u sledećim organizacionim jedinicama utvrđenim Pravilnikom o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 29/2008):

– Direkcija Fonda sa sedištem u Beogradu i Službom Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini;

– Direkcija Pokrajinskog fonda sa sedištem u Novom Sadu;

– Filijala za grad Beograd sa službama Filijale i ispostavama za opštine na teritoriji grada Beograda;

– filijale (23 na teritoriji Republike bez AP Vojvodine i 11 na teritoriji AP Vojvodine) sa službama filijala i ispostavama za teritoriju jedne ili više opština, odnosno gradova.

Prema podacima kadrovske evidencije, Fond je na dan 30.06.2014. godine na neodređeno vreme zapošljavao 3.252 radnika, od čega 1.419 (43,64%) zaposlenih ima visoku, 520 (15,99%) zaposlenih ima višu, 1.201 (36,93%) zaposlenih ima srednju i 112 (3,44%) zaposlenih ima nižu stručnu spremu. Tome treba dodati i 326 radnika na određeno vreme (72 radi zamene, 243 zbog povećanog obima posla i 11 pripravnika tržišta rada).

3. Plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2014. godinu

3.1. Prihodi i primanja po Obrascu 1.

– opšti deo

Prihod i primanja Fonda prema članu 169. Zakona čine sredstva:

– od doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

– za penzijsko i invalidsko osiguranje koje se u slučajevima i pod uslovima zakonom obezbeđuju u budzetu;

– od imovine kojom raspolaže Fond;

– od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda, u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili kupovinom obveznica čiji emitent je država;

– subvencija i donacija;

– ostvarena prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;

– dividende na akcije po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom;

– budzeta za obaveze Republike Srbije utvrđene zakonom;

– iz drugih izvora.

Ukupni prihodi i primanja Fonda u 2014. godini rebalansom su planirani u iznosu od 594,23 milijarde dinara i manji su za 2,06% odnosno za 12,47 milijardi dinara u odnosu na sredstva predviđena prvobitnim Finansijskim planom za 2014. godinu.

700000 – TEKUĆI PRIHODI rebalansom su planirani u ukupnom iznosu od 593,96 milijardi dinara i čine 99,96% ukupnih prihoda i primanja, a manji su za 2,09% u odnosu na prvobitni Finansijski plan za 2014. godinu, po sledećim pozicijama:

– 720000 – SOCIJALNI DOPRINOSI kao izvorni prihodi, planirani su u iznosu od 337,80 milijardi dinara, i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih 306,58 milijardi, od čega se na doprinose vojnih osiguranika odnosi 5,14 milijardi dinara;

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti 28,25 milijardi dinara i

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika 2,97 milijardi dinara.

Planirani prihodi od doprinosa manji su za 0,53%, odnosno za 1,80 milijardi dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos.

Planiranim izvornim prihodom pokriva se 56,85% planiranih rashoda i izdataka u 2014. godini.

Pri planiranju prihoda od doprinosa pošlo se od parametara Ministarstva finansija, ostvarenih prihoda po uplatnim računima u periodu januar – avgust 2014. godine, uz povećanje stope doprinosa za PIO sa 24% na 26% od 1. avgusta tekuće godine. Kod planiranja prihoda od doprinosa kategorije osiguranika zaposlenih iz ostvarenih prihoda isključena su sredstva preneta Uredbom o podsticanju zapošljavanja („Službeni glasnik RS”, br. 32/11 i 34/2011). Sprovođenje Uredbe finansirano je iz sredstava tekućih transfernih prihoda za pokriće penzija – dotacija iz budzeta Republike. Zbog boljeg sagledavanja ostvarenih redovnih prihoda od doprinosa, kao i izbegavanja dvostrukog iskazivanja, u planirani iznos prihoda od doprinosa nisu uključeni transferisani iznosi po pomenutoj Uredbi, nego su sadržani u planiranom iznosu na poziciji transfera Ministarstva finansija.

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13, 6/14, 57/14 i 68/2014- dr.zakon) „uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa”.

– 730000 – DONACIJE I TRANSFERI iznose 251,13 milijardi dinara sa učešćem od 42,26% u ukupnim prihodima i primanjima i manji su za 4,97 milijardi dinara u odnosu na prvobitno planirane.

Transferi koji se izvršavaju preko Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja.

Ovi transferi planirani su u ukupnom iznosu od 223,14 milijardi dinara:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih rebalansom su planirana sredstva u iznosu od 206,94 milijardi dinara, od čega se na profesionalna vojna lica odnosi 22,00 milijarde dinara.

U okviru planiranih transfera sadržana su i sredstva transferisana u periodu januar – avgust 2014. godine, u iznosu od 657,50 miliona dinara, po osnovu Uredbe o podsticanju zapošljavanja, a koja su evidentirana na poziciji socijalnih doprinosa i 5,80 miliona dinara po Zaključku Vlade RS broj: 43-1343/07-7 iz novembra 2008. godine koji se odnosi na regulisanje obaveza pojedinih subjekata privatizacije sa većinskim društvenim, odnosno državnim kapitalom – u stečaju.

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika planirana su sredstva u iznosu od 16,20 milijardi dinara.

Transferima koji se izvršavaju sa razdela Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbeđuju se sredstva za isplatu ppava po posebnim propisima i to:

– po osnovu člana 235. Zakona regulisano je da Republika obezbeđuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene ovim zakonom, i to za prava utvrđena republičkim i saveznim propisima (SMUP, SMIP, borci NOR-a 1941. godine, administrativne penzije u saveznim organima, učesnici rata od 1990. godine, učesnici prvog svetskog rata, borci na odgovornim dužnostima, radnici RMUP-a, radnici u kazneno popravnim domovima, učesnici rata 1990. godine, izuzetne penzije, nosioci partizanske spomenice 1941. godine, poseban staž žena osiguranika, solidarni staž poljoprivrednih osiguranika);

– prema članu 207. stav 2. Zakona, Republika obezbeđuje sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđenog primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene.

Rebalansom su prvobitno planirana sredstva uvećana sa 26,80 milijardi dinara na 28,00 milijardi dinara, odnosno za 1,20 milijardi dinara. Prilikom procene transfera uzeto je u obzir stanje duga iz 2013. godine, koje je u najvećoj meri rezultat sprovođenja Zaključka o jednokratnoj isplati pomoći penzionerima i korisnicima naknada sa najnižim primanjima, 05 Broj: 553-10788/2013 od 18. decembra 2013. godine, zbog čije realizacije nisu u potpunosti preneti transferi predviđeni planom za 2013. godinu. Po osnovu ranije pomenute Uredbe o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija, a na osnovu realizacije u periodu januar – avgust 2014. godine, prvobitno planirana sredstva dodatno su uvećana za 412,00 miliona dinara. Dodatna sredstva u iznosu od 49,50 miliona dinara predviđena su i po osnovu čl. 22 i 23. Zakona o rehabilitaciji („Službeni glasnik RS”, broj 92/2011) kojim se rehabilitovanom licu daje pravo na mesečnu novčanu naknadu (poseban dodatak) koju obračunava, usklađuje i isplaćuje Fond, a sredstva za isplatu se obezbeđuju u budzetu Republike.

Ovi transferi planirani su:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih u iznosu od 14,42 milijarde dinara,

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti u iznosu od 745,00 miliona dinara i

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika u iznosu od 12,83 milijarde dinara.

– 740000 – DRUGI PRIHODI planirani su u iznosu od 436,20 miliona dinara, odnosno za 420,80 miliona dinara manje od prvobitno planiranih, a u skladu sa ostvarenjem u periodu januar – avgust tekuće godine. U ukupnim prihodima i primanjima učestvuju sa 0,07%.

– 770000 – MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODArebalansom su smanjene za 958,27 miliona dinara i iznose 748,45 miliona dinara i to zbog promene metodologije evidentiranja, zbog čega se na ovoj poziciji prihoda više ne evidentira povraćaj sredstava u tekućoj godini, već se umanjuju prethodno knjiženi rashodi. Učestvuju sa 0,13% u ukupnim prihodima i primanjima.

– 780000 – TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU rebalansom su planirani u iznosu od 3,85 milijardi dinara i učestvuju sa 0,65% u ukupnim prihodima i primanjima. Transferi iskazani na ovoj poziciji manji su za 4,50 milijardi dinara u odnosu na prvobitni plan za 2014. godinu. Uvidom u stanje na uplatnim računima ovih transfera utvrđeno je da su se pojavila značajna odstupanja u prilivu sredstava u odnosu na prethodni period i to počev od 1. marta tekuće godine (dana primene jedinstvenog uplatnog računa za uplatu javnih prihoda). Da bi se izbeglo dvostruko iskazivanje (na poziciji socijalnih doprinosa i transfera između budzetskih korisnika), jer se rebalans plana oslanja na ostvarene prihode po uplatnim računima, ove pozicije iskazane su prema izvršenju u periodu januar – avgust 2014. godine:

– sredstva u iznosu od 806,00 miliona dinara koja se odnose na doprinos za PIO koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje za zaposlene za čijim radom je prestala potreba, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781321), planirana su na nivou realizacije na odgovarajućem uplatnom računu (u finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje predviđena su sredstva u iznosu od 4,98 milijardi dinara);

– sredstva u iznosu od 1,98 milijardi dinara na ime doprinosa za PIO zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koje uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (Ko781322), (usaglašeno sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje);

– sredstva u iznosu od 49,00 miliona dinara koja uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje prema članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Ko781323) (u finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje predviđena su sredstva u iznosu od 221,23 miliona dinara);

– na poziciji doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje (Ko781324) planirana su sredstva u visini od 5,0 miliona dinara;

– sredstva u iznosu od 58,00 miliona dinara od Nacionalne službe za zapošljavanje koja obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781341), (u finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje predviđena su sredstva u iznosu od 387,64 miliona dinara);

.

– sredstva u iznosu od 955,76 miliona dinara od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju ili dok su na porodiljskom odsustvu, odnosno za vreme odsustva sa rada ili rada sa skraćenim radnim vremenom zbog posebne nege deteta (Ko781342) (usaglašeno sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje).

800000 – PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE rebalansom su planirana u iznosu od 35,20 miliona dinara sa učešćem od 0,01% u ukupnim prihodima i primanjima. Odnose se na primanja od prodaje i otkupa nepokretnosti u iznosu od 35,00 miliona dinara (Ko811000) i prodaje pokretnih stvari koja su smanjena i iznose 200,00 hiljada dinara (Ko812000).

900000 – PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE povećana su rebalansom za 181,54 miliona dinara i iznose 230,54 miliona dinara, sa učešćem od 0,04% u ukupnim prihodima i primanjima Fonda. Odnose se na primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama (po ranije realizovanim Zaključcima Vlade RS) u iznosu od 5,00 miliona dinara (Ko921500), otplate kredita ranije datih fizičkim licima i domaćinstvima u iznosu od 40,00 miliona dinara (Ko921600) i na primanja od prodaje domaćih akcija na osnovu člana 17. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 83/2014) u iznosu od 185,54 miliona dinara (Ko921900).

3.2. Rashodi i izdaci po Obrascu 2.

– opšti i poseban deo

Članom 171. Zakona propisano je da se sredstva Fonda koriste samo za namene određene zakonom, i to za:

isplatu penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

tekuće rashode, izdatke za nefinansijsku imovinu i otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine;

druge obaveze utvrđene zakonom.

Sredstva Fonda mogu se, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa.

Ukupni rashodi i izdaci Fonda za 2014. godinu rebalansom su smanjeni za 12,47 milijardi dinara i iznose 594,23 milijarde dinara, što je manje za 2,06% u odnosu na prvobitno planirane.

400000 – TEKUĆI RASHODI rebalansom su planirani u ukupnom iznosu od 593,45 milijardi dinara i čine 99,87% ukupnih rashoda i izdataka, a manji su za 2,00% u odnosu na Finansijski plan za 2014. godinu, po sledećim pozicijama:

– 410000 – RASHODI ZA ZAPOSLENE – rebalansom su planirana sredstva u manjem iznosu od prvobitno planiranog i to za 501,10 miliona dinara i iznose 4,00 milijarde dinara, a učestvuju sa 0,67% u ukupnim rashodima i izdacima.

Plate zaposlenih planirane su u iznosu od 3,17 milijardi dinara (Ko411000) i doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 567,60 miliona dinara (Ko412000). Aprilske plate zaposlenih povećane su za 0,50% (po članu 27e stav 25. Zakona o budzetskom sistemu). Po preporukama Državne revizorske institucije, Fondu je osporena mogućnost uvećanja zarada do 30% predviđena Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 63/06 – ispr. dr. zakona, 116/08 – dr. zakoni, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13 i 55/2013), te su počev od aprila tekuće godine zarade isplaćivane bez uvećanja. Nakon štrajka zaposlenih u Fondu, u junu tekuće godine doneta je Uredba o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 58/2014), kojom je počev od majskih zarada, omogućeno uvećanje ukupnog koeficijenta zaposlenog do 17,5% (u odnosu na osnovni koeficijent). Prvobitno planirano povećanje plata za oktobar 2014. godine, neće biti izvršeno, u skladu sa članom 27e Zakona o budzetskom sistemu – u slučaju da se do 1. jula 2014. godine ne donese propis kojim će se urediti ujednačavanje nivoa plata, odnosno zarada zaposlenih u javnom sektoru, neće se vršiti usklađivanje plata i penzija u skladu sa stavom 26. ovog člana. Prema Nacrtu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, izvršeno je umanjenje zarada zaposlenima, počev od zarada za novembar 2014. godine, tako što se osnovice umanjuju za 10% zaposlenima čija je osnovna neto plata viša od 25,00 hiljada dinara.

Naknade u naturi (Ko413000) na ime kupovine markica za prevoz zaposlenih i drugo, planirane su u nepromenjenom iznosu od 16,00 miliona dinara.

Socijalna davanja zaposlenima (Ko414000) na ime naknada za vreme odsustvovanja sa posla (porodiljsko bolovanje, bolovanje preko 30 dana, invalidi rada), otpremnina i pomoći zaposlenima, rebalansom su planirana iznosu od 85,00 miliona dinara, što je manje u odnosu na prvobitni plan za 33,00 miliona dinara. Smanjenje planiranog iznosa rezultat je promene u metodologiji evidentiranja naknada za vreme odsustvovanja sa posla, u skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS”, broj 106/2013).

Naknada troškova za zaposlene (Ko415000) na ime troškova prevoza na posao i sa posla planirana je u iznosu od 115,00 miliona dinara, što je manje u odnosu na prvobitni plan za 5,00 miliona dinara.

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi (Ko416000), planirani su u iznosu od 45,40 miliona dinara na ime isplate jubilarnih nagrada za navršen staž u Fondu i naknada za učešće u posebnim komisijama.

– 420000 – KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – rebalansom su smanjena planirana sredstva za 587,50 miliona dinara i iznose 2,33 milijarde dinara sa učešćem od 0,39% u ukupnim rashodima i izdacima.

Na ime stalnih troškova (Ko421000), koje čine troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih, komunalnih, usluga komunikacije, osiguranja i zakupa planiran je iznos od 576,93 miliona dinara što je manje od prvobitno planiranog iznosa za 198,50 miliona dinara na ime smanjenja troškova platnog prometa (smanjenje provizija Uprave za trezor), troškova osiguranja (sklopljeni povoljniji ugovori) i zakupa nepokretnosti.

Troškovi putovanja koji obuhvataju troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu, planirani su u nepromenjenom iznosu od 65,33 miliona dinara (Ko422000). Troškovi putovanja odnose se pre svega na troškove službenih putovanja lekarskih komisija (redovni i kontrolni pregledi) i održavanja informacionog sistema. Fond ima razgranatu službu filijala i ispostava – 35 filijala na teritoriji Republike sa sa službama filijala i ispostavama za teritoriju jedne ili više opština, odnosno gradova.

U okviru grupe rashoda za usluge po ugovoru (Ko423000), najveći rashod od oko 80% ove grupe, vezan je za gotovinsku isplatu penzija i naknada čija je visina direktno uslovljena planiranom visinom penzija i naknada. Rashodi za usluge po ugovoru obuhvataju administrativne, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge i ostale opšte usluge. Ovi rashodi rebalansom su smanjeni za 289,00 miliona dinara i iznose 1,33 milijarde dinara. Uštede od 17,8% u odnosu na planom opredeljena sredstva za 2014. godinu izvršene su po osnovu zaključenja novog ugovora o gotovinskoj isplati penzija i naknada i na ime konsultantskih usluga.

Specijalizovane usluge planirane su u iznosu od 12,80 miliona dinara, što predstavlja smanjenje za 10,00 miliona dinara u odnosu na prvobitni plan (Ko424000). Najveći rashod odnosi se na usluge instituta zaštite na radu neophodnih za izradu stručne dokumentacije za reviziju i utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž), u skladu sa članom 55. Zakona i prema Pravilniku o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Službeni glasnik RS”, br. 105/03, …, 22/13).

Tekuće popravke i održavanje imovine i opreme, planirane su u iznosu od 165,34 miliona dinara, što je za 60,00 miliona manje u odnosu na prvobitni plan (Ko425000).

Rashodi na ime materijala koji obuhvataju administrativni, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj, medicinski i laboratorijski, za održavanje higijene i posebne namene, su planirani u iznosu od 176,00 miliona dinara što je za 30,00 miliona manje u odnosu na prvobitni plan (Ko426000).

– 440000 – OTPLATA KAMATA – planirana su sredstva u nepromenjenom iznosu od 50,00 miliona dinara na ime negativnih kursnih razlika prilikom isplate penzija i naknada u inostranstvu i drugo (Ko444000).

– 460000 – DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI – u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom planiran je iznos od 8,50 miliona dinara što je za 2,00 miliona manje u odnosu na prvobitni plan.

– 470000 – PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA – rebalansom su smanjena za 11,06 milijardi dinara i iznose 586,64 milijardi dinara, sa učešćem od 98,72% u ukupnim rashodima i izdacima.

Pri planiranju rashoda za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za 2014. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

1) da se u 2014. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

– za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih (uključujući i korisnike iz kategorije vojnih osiguranika) za decembar 2013. godine i jedanaest meseci 2014. godine;

– za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2014. godine;

– za korisnike iz kategorije osiguranika poljoprivrednika za decembar 2013. godine i jedanaest meseci 2014. godine;

2) da se za oktobar 2014. godine neće izvršiti prvobitno planirano usklađivanje penzija i naknada u visini od 1%, u skladu sa članom 27e. Zakona o budzetskom sistemu i

3) privremeno umanjenje visine penzija, prema Nacrtu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, počev od isplate penzija za mesec novembar 2014. godine (za zatečene i buduće korisnike). Korisnicima čija je visina penzija veća od 25,00 hiljada dinara, a manja od 40,00 hiljada dinara, penzija će se isplaćivati u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzija odbija iznos koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,22 sa razlikom između ukupne visine penzije i 25,00 hiljada dinara. Korisnicima čija je visina penzije veća od 40,00 hiljada dinara, penzija će se isplaćivati u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzija odbija zbir iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta 0,22 sa 15,00 hiljada dinara i iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,25 sa razlikom između ukupne visine penzije i 40,00 hiljada dinara.

Na ime prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima (Ko471100) smanjen je prvobitno planirani iznos za 5,82 milijarde dinara i iznosi 528,16 milijardi dinara, i to:

– rashodi za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih (uključujući korisnike iz kategorije vojnih osiguranika) rebalansom su smanjeni za 4,74 milijarde dinara i iznose 475,46 milijardi dinara;

– za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti smanjeni su za 443,50 miliona dinara i iznose 23,71 milijardu dinara i

– za korisnike iz kategorije osiguranika poljoprivrednika smanjeni su za 635,80 miliona dinara i iznose 28,99 milijardi dinara.

Sredstva za isplatu osnovnih penzija (Ko471121) planirana su u iznosu od 507,70 milijardi dinara što je za 4,94 milijarde dinara manje od prvobitno planiranog iznosa.

Planirana sredstva za novčane naknade za pomoć i negu drugog lica korisnicima penzija (Ko471124), iznose 14,01 milijardu dinara i manja su za 513,00 miliona dinara od prvobitno planiranog iznosa. Novčane naknade za pomoć i negu drugog lica osiguranicima (Ko471137), iznose 600,00 miliona dinara i manje su za 28,20 miliona dinara od prvobitno planiranog iznosa. Čl. 18, 41a, 75a i 81. Zakona regulišu ostvarivanje ovog prava, visinu i usklađivanje na način predviđen za usklađivanje penzija.

Sredstva za novčane naknade za telesno oštećenje korisnicima penzija (Ko471125), planirana su u iznosu od 1,20 milijardi dinara i manja su za 44,40 miliona dinara. Novčana naknada za telesno oštećenje osiguranika (Ko471135), planirana je u iznosu od 175,00 miliona dinara, što je za 11,25 miliona dinara manje od prvobitno planiranog iznosa. Čl. 17, 18, 37, 74. i 81. Zakona regulišu ostvarivanje navedenog prava, visinu novčane naknade i njeno usklađivanje.

Rashodi za naknade za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije osiguranika zaposlenih (Ko471131), smanjeni su na 130,00 miliona dinara što je za 40,00 miliona dinara manje od prvobitnog plana. Privremena naknada za rad od dana nastanka invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto za osiguranike zaposlenih i osiguranike samostalnih delatnosti (Ko471134) smanjena je za 102,70 miliona dinara i iznosi 1,20 milijardi dinara. Naknade za invalide III kategorije osiguranika zaposlenih (Ko471136), smanjene su za 50,00 miliona dinara i iznose 240,00 miliona dinara. Član 224. Zakona reguliše visinu zatečenih prava i način njihovog usklađivanja.

Planirana sredstva za isplatu pogrebnih troškova (Ko471193) iznose 2,66 milijardi dinara i manja su za 163,70 miliona dinara. Čl. 18, 41. i 75. Zakona regulišu pravo i visinu ove naknade.

Na poziciji ostalih prava (Ko471199), planiran je iznos u visini od 246,10 miliona dinara i viši je od prvobitno planirnog za 72,10 miliona dinara, što se odnosi se na sredstva koja su prvobitno planirana na poziciji Ko471216 – Pomagala i naprave za slepa lica koja se više ne isplaćuju pružaocima usluga, već neposredno korisnicima i na ime naknada po osnovu čl. 22 i 23. Zakona o rehabilitaciji kojim se rehabilitovanom licu daje pravo na mesečnu novčanu naknadu (poseban dodatak) koju obračunava, usklađuje i isplaćuje Fond.

Sredstva za prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (Ko471200), planirana su iznosu od 342,60 miliona dinara što je za 28,30 miliona dinara niže u odnosu na prvobitni plan. Smanjenje se odnosi na prethodno pomenuto preusmeravanje sredstva za pomagala i naprave za slepa lica u iznosu od 27,30 miliona dinara i smanjenje potrebnog iznosa na ime troškova smeštaja penzionera u domove za stare u visini od 1,00 miliona dinara. Ova sredstva učestvuju sa 0,06% u ukupnim rashodima i izdacima.

Na ime transfera drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Ko471900) rebalansom su smanjena sredstva za 5,21 milijardu dinara, i iznose 58,14 milijardi dinara. Smanjenje planiranog transfera, pored umanjenja visine penzija, rezultat je promene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika sa 12,3% na 10,3%, od 1. avgusta tekuće godine. Učešće planiranog transfera u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 9,78%.

Planirana su sredstva za zdravstveno osiguranje penzionera (Ko471911) u ukupnom iznosu od 56,73 milijarde dinara, i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih, bez profesionalnih vojnih lica, u iznosu od 49,60 milijardi dinara;

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti iznos od 2,58 milijardi dinara;

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika iznos od 3,02 milijarde dinara.

Za ove kategorije osiguranika doprinosi se transferišu Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Do otvaranja nove pozicije u Kontnom planu za budzetski sistem, sredstva na ime zdravstvenog osiguranja profesionalnih vojnih lica, koja se transferišu Fondu za socijalno osiguranja vojnih osiguranika, evidentirana su u okviru ove pozicije u iznosu od 1,53 milijarde dinara.

Nakon otvaranja pozicije Transferi Fondu za socijalno osiguranja vojnih osiguranika za dorpinose za osiguranje (Ko471961), sredstva na ime zdravstvenog osiguranja profesionalnih vojnih lica, evidentirana su i planirana na ovoj poziciji u iznosu od 1,21 milijarde dinara. Ukupan iznos koji se transferiše Fondu za socijalno osiguranja vojnih osiguranika planiran je u iznosu od 2,74 milijarde dinara.

Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera utvrđena članom 8. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije, iz kategorije osiguranika zaposlenih, prvobitno planirani iznos smanjen je za 16,58 miliona dinara i iznosi 40,00 miliona dinara (Ko471912).

Naknada zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja, iz kategorije osiguranika zaposlenih i kategorije osiguranika samostalnih delatnosti, po članu 94a. Zakona, smanjena je za 80,00 miliona dinara i iznosi 160,00 miliona dinara (Ko471913).

– 480000 – OSTALI RASHODI na ime poreza, obaveznih taksi i eventualnih kazni i naknada šteta planirani su u iznosu od 421,85 miliona dinara što je više za 38,85 miliona dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos.

Na poziciji poreza, obaveznih taksi i kazni (Ko482000), prvobitno planirani iznos povećan je na 108,35 miliona dinara, na ime poreza na imovinu i na ime poreza na prenos apsolutnih prava prilikom prenosa vlasništva banjskih lečilišta na Fond po sudskim presudama.

Sredstva na poziciji novčanih kazni i penala po rešenju sudova (Ko483000) planirana su u iznosu od 310,50 miliona dinara, što je manje za 16,50 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos.

Na poziciji naknade štete za povrede ili štetu nanetu od državnih organa (Ko485000) planiran je nepromenjeni iznos od 3,00 miliona dinara.

500000 – IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU rebalansom su planirani u iznosu od 502,10 miliona dinara što je za 299,72 miliona dinara manje i čine 0,08% ukupnih rashoda i izdataka.

Planirana sredstva za izgradnju, kapitalno održavanje zgrada i objekata i projektno planiranje i praćenje projekata, iznose 170,62 miliona dinara i manja su za 160,58 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirana sredstva (Ko511000).

Planirana sredstva za nabavku opreme iznose 179,24 miliona dinara i manja su za 46,02 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirana sredstva (Ko512000).

Za ostale nekretnine i opremu koja se nabavlja kroz radove planiran je iznos od 44,01 milion dinara i manji je za 27,99 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirana sredstva (Ko513000).

Sredstva vezana za nabavku nematerijalne imovine (kompjuterski softveri i licence), iznose od 108,23 miliona dinara što je manje za 65,13 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirana sredstva (Ko515000).

600000 – IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 280,00 miliona dinara. Odnose se na potraživanja prema privrednom društvu „Simpo“ AD Vranje po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koja su dospela, a nenaplaćena na dan 30. jun 2014. godine i koja se konvertuju u trajni ulog Fonda u društvu shodno Zaključku Vlade 05 broj: 023-8463/2014-3 od 7. avgusta 2014. godine.

Ostavite komentar