Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13), a na predlog direktor Fonda broj 28-69 od 22.11.2016. godine, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 7. Uredbe i prethodne saglasnosti ministra odbrane broj 1286-4 od 21.11.2016. godine, Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na sednici održanoj 22. novembra 2016. godine, donosi:

ODLUKU o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu Član 1. U Finansijskom planu Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu, na koji je Narodna skupština dala saglasnost Odlukom RS Broj 63 od 12. decembra 2015. godine („Službeni glasnik RS“, broj 103/2015), član 2. menja se i glasi : „Član 2.“ Finansijski plan Fonda čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci i to:

1. Prihodi i primanja

Ekonomska klasifikacija O p i s Iznos u hiljadama dinara 1 2 3 700000 Tekući prihodi 4.740.431 721122 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih – za vojne osiguranike 850.000 721226 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca – za vojne osiguranike 850.000 733169 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 439.175 741166 Kamate na sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (za preplaćenu naknadu dela troškova za stanovanje KVP bez stana) 4.000 742266 Takse u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 200 742361 Prihodi OOSO od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice – Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava po osnovu učešća vojnih osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite 16.956 742366 Prihodi Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica 500 743461 Prihodi od penala u korist nivoa OOSO – Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 20.000 745122 Zakupnina za stan u državnoj svojini 4.600 745167 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 25.000 771111 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 240.000 781318 Doprinos za zdravstveno osiguranje KVP koji plaća RF za PIO – za vojne osiguranike 2.290.000 800000 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 23.000 811166 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 23.000 Ukupno planiirani prihodi i primanja (klase 7 i 8): 4.763.431

  O p i s Iznos u hiljadama dinara – Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 858.239 – Ukupna sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za finansiranje rashoda i izdataka 5.621.670

2. Rashodi i izdaci

Ekonomska klasifikacija O p i s Iznos u hiljadama dinara 1 2 3 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 0 416112 Nagrade za posebne rezultate rada 0 421000 Stalni troškovi 15.205 421111 Troškovi platnog prometa 6.500 421121 Troškovi bankarskih usluga 100 421211 Usluge za električnu energiju 1.300 421225 Centralno grejanje 5.500 421311 Usluge vodovoda i kanalizacije 200 421414 Usluge mobilnog telefona 500 421419 Ostale usluge komunikacija 500 421421 Pošta 500 421422 Usluge dostave 0 421512 Osiguranje vozila 51 421919 Ostali nepomenuti troškovi 54 422000 Troškovi putovanja 570 422111 Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji 80 422121 Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji 400 422131 Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji 50 422192 Taksi prevoz 20 422199 Ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji 20 422211 Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo 0 422231 Troškovi smeštaja na službenom putu u inostranstvo 0 423000 Usluge po ugovoru 113.350 423211 Usluge za izradu softvera 0 423212 Usluge za održavanje softvera 500 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 50 423321 Kotizacija za seminare 200 423391 Izdaci za stručne ispite 50 423413 Usluge štampanja publikacija 5.000 423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 1.700 423591 Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija 17.200 423599 Ostale stručne usluge 88.000 423711 Reprezentacija 450 423712 Pokloni 0 423911 Ostale opšte usluge 200 424000 Specijalizovane usluge 850 424911 Ostale specijalizovane usluge 850 425000 Tekuće popravke i održavanje 4.450 425119 Ostale usluge i mater. za tekuće popravke i održav. zgrada 4.000 425212 Popravke električne i elektronske opreme 0 425219 Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj 50 425222 Računarska oprema 150 425224 Elektronska i fotografska oprema 0 425226 Birotehnička oprema 150 425227 Ugradna oprema 100 425229 Ostale popravke i održavanje administrativne opreme 0 426000 Materijal 14.265 426111 Kancelarijski materijal 2.000 426191 Ostali administrativni materijal 0 426311 Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih 500 426411 Benzin 200 426819 Ostali materijal za održavanje higijene 15 426822 Pića (voda) 0 426911 Potrošni materijal 700 426912 Rezervni delovi 1.000 426913 Alat i inventar 9.800 426919 Ostali materijali za posebne namene 50 444000 Prateći troškovi zaduživanja 100 444211 Kazne za kašnjenje 100 471000 Prava iz socijalnog osiguranja(organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 4.728.750 471112 Naknade zarada u toku privremene nesposobnosti za rad prouzrokovane bolešću 1.080.000 471114 Naknada za produženu negu deteta u skladu sa Zakonom 100 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 155.000 471192 Isplate dnevn. i putnih troškova za putov. u inostran. 4.000 471193 Pogrebni troškovi 5.000 47119301 Posmrtna pomoć 60.000 471199 Ostala prava ispl. neposr. domaćin -za lečenje u zemlji 8.000 47119901 Ostala prava ispl. neposr. domaćin.-za lečenje u inostran. 3.000 47119902 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima – za trajno rešenje stambenog pitanja KVP bez stana 240.000 47119906 Refundacija ostalih troškova zakupcima stanova FSOVO 50 47119907 Refundacija trošk. komun. usluga zakupc.stanova FSOVO 250 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti 600.000 471213 Farmaceutske usluge i materijali – nabavka za potrebe VZU 1.330.000 47121301 Farmac. usluge i mater.-nabavka po recept. od strane v/o 963.000 47121601 Pomagala i naprave – nabavka po receptima od strane v/o 151.000 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 20.000 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 0 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.600 47122301 Zdrav. zaštita osigur. koji žive u inostr.-voj. izaslanstva 1.500 471224 Troškovi slanja osigur. lica na lečenje u inostranstvo 20.000 471229 Ostali troškovi zdravstvene zaštite u inostranstvu 50 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 65.000 471299 Ostala prava iz soc. osig. koja se ispl. nep. pruž. usluga 200 472000 Naknade za socijalni zaštitu iz budzeta 464.275 472311 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 100 472811 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 464.175 482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 2.100 482131 Registracija vozila 70 482191 Ostali porezi 30 482211 Republičke takse 50 482251 Sudske takse 1.900 482331 Gradske kazne 50 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000 483111 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000 512000 Mašine i oprema 276.755 512211 Kancelarijski nameštaj 350 512212 Ugradna oprema (klima uređaji i dr.) 150 512221 Računarska oprema 21.604 512222 Štampači 3.810 512232 Telefoni 100 512241 Fotokopir aparati 741 512511 Medicinska oprema 250.000 Ukupno planiirani rashodi i izdaci (klase 4 i 5): 5.621.670

  O p i s Iznos u hiljadama dinara – Ukupni prihodi i primanja – klase 7 i 8 4.763.431 – Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 858.239 – Ukupni rashodi i izdaci – klase 4 i 5 5.621.670

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.“

Prihodi i primanja i rashodi i izdaci planirani Finansijskim planom Fonda predviđeno je da se ostvare po izvorima finansiranja i iznosima, po sledećem:

1. Prihodi i primanja

Oznaka izvora finansiranja O p i s Iznos u hiljadama dinara 1 2 3 03 Socijalni doprinosi-doprinos za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika 3.990.000 04 Sopstveni prihodi budzetskih korisnika – organizacija za obavezno socijalno osiguranje 311.256 07 Transferi od drugih nivoa vlasti (od Ministarstva odbrane za naknadu dela troškova za stanovanje KVP bez stana) 439.175 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 23.000 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 858.239 U k u p n o: 5.621.670

2. Rashodi i izdaci

Oznaka izvora finansiranja O p i s Iznos u hiljadama dinara 1 2 3 03 Za naknadu putnih troškova kod ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika, pogrebne troškove i posmrtnu pomoć i ostala prava koja se isplaćuju neposredno vojnim osiguranicima, usluge rehabilitacije i rekreacije, usluge bolnica, poliklinika i ambulanti, farmaceutske usluge i materijal, medicinsku opremu, usluge izdavanja pomagala i naprava, lečenja u inostranstvu i ostala prava iz zdravstvenog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga. 3.990.000 04 Za nabavku administrativne opreme, stambeno zbrinjavanje korisnika vojne penzije bez stana, rad organa Fonda, Stručne službe i komisija Fonda. 311.256 07 Za naknadu dela troškova za stanovanje i za stambeno zbrinjavanje korisnika vojne penzije bez stana. 439.175 09 Za stambeno zbrinjavanje korisnika vojne penzije bez stana. 23.000 13 Za plaćanje obaveza koje će iz 2015. biti prenete u 2016. godinu, a koje se tiču realizacije određenog broja tranši – isporuka lekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme u 2016. godini po ugovorima zaključenim sa dobavljačima u 2015. godini i tokom 2016. godine. 858.239 U k u p n o: 5.621.670

Član 3.

Raspored prihoda i primanja i rashoda i izdataka planiranih Finansijskim planom Fonda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja daje se u Prilogu 1, koji je sastavni deo ove odluke.

Član 4.

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

UPRAVNI ODBOR FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE VOJNIH OSIGURANIKA

Broj 41-78 od VD P R E D S E D N I KA

22. novembra 2016. godine pukovnik u penziji

Nikola Guzina

_______________________

Ostavite komentar