Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2012. godinu: Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje

III. IZVRŠAVANjE BUDžETA

Član 8.

Na osnovu čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06, 115/06, 101/07 i 99/10) utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike od plate za decembar 2011. godine u neto iznosu od 17.477,59 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Od plate za april 2012. godine osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike uskladiće se sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, uz uvećanje za polovinu realnog rasta BDP u prethodnoj godini ukoliko je taj rast pozitivan.

Od plate za oktobar 2012. godine osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike uskladiće se sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci.

Na osnovu člana 37. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09 i 101/10) i člana 69. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10 i 78/11), utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca od plate za decembar 2011. godine u neto iznosu od 30.492,37 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Od plate za april 2012. godine osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca uskladiće se sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, uz uvećanje za polovinu realnog rasta BDP u prethodnoj godini ukoliko je taj rast pozitivan.

Od plate za oktobar 2012. godine osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca uskladiće se sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci.

U 2012. godini osnovica iz st. 4. 5. i 6. ovog člana u delu koji se odnosi na sudije isplaćivaće se, i to: 70% iz izvora 01 – Prihodi iz budzeta, a 30% iz izvora 04 – Sopstveni prihodi budzetskih korisnika – sudske takse koje pripadaju pravosudnim organima.

Visinu osnovice iz st. 2, 3, 5. i 6. ovog člana utvrđuje Vlada svojim aktom koji se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 9.

Na osnovu člana 48. stav 4. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika utvrđuje se procenat od ukupnog iznosa sredstava za plate namenjen za ostvarene rezultate rada nameštenika i to 1% mesečnog platnog fonda za mesec koji prethodi mesecu za koji se isplaćuje plata, a za Upravu za zajedničke poslove republičkih organa i Avio službu Vlade u iznosu od 15% mesečnog platnog fonda.

Član 10.

Na osnovu člana 16. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, izuzetno u 2012. godini, moguće je napredovanje državnih službenika u viši platni razred najviše do 20% ukupnog broja državnih službenika u državnom organu.

Član 11.

Obaveze prema korisnicima budzetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budzeta.

Ako se u toku godine prihodi i primanja smanje, rashodi i izdaci budzeta izvršavaće se po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budzetskih sredstava.

Ako korisnici budzetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode utvrđene u članu 7. ovog zakona, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava budzeta.

Član 12.

Javna preduzeća, javne agencije i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, dužni su da u periodu koji počinje najkasnije 15 dana po isteku rokova iz člana 31. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 111/09) a završava se do 30. novembra tekuće budzetske godine, deo od najmanje 50% dobiti po završnom računu za 2011. godinu uplate u budzet Republike Srbije prema dinamici koju odrede.

Član 13.

U skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu, u budzetskoj 2012. godini neće se vršiti obračun i isplata prema Odluci o primeni Opšteg kolektivnog ugovora na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije i Aneksu I Opšteg kolektivnog ugovora („Službeni glasnik RS”, broj 104/08), kao ni obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budzeta Republike Srbije, budzeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2012. godini.

U 2012. godini ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod korisnika budzetskih sredstava ovog člana nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa (isplate u jednakim mesečnim iznosima za sve zaposlene i sl.).

Član 14.

Sredstva koja se obezbeđuju ovim zakonom za finansiranje redovnog rada političkih subjekata čiji su kandidati izabrani za narodne poslanike u ukupnom iznosu od 926.973.810 dinara, određuju se i raspodeljuju, i to:

– 293.860.500 dinara, do 30. juna 2012. godine u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 75/03, 97/08, 60/09 i 43/11-dr. zakon);

– 633.113.310 dinara, od 1. jula 2012. godine u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 43/11).

Član 15.

Direktni i indirektni korisnici budzeta Republike Srbije, budzeta lokalne vlasti, osim javnih preduzeća koja su indirektni korisnici budzeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojim upravljaju drugi korisnici javnih sredstava, namiruju samo troškove po tom osnovu.

Ukoliko u slučajevima iz stava 1. ovog člana plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, korisnik koji upravlja javnim sredstvima vrši plaćanje, a zatim direktni, odnosno indirektni korisnik iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Refundacija iz stava 2. ovog člana smatra se načinom izvršavanja rashoda u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu.

Direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava budzeta Republike Srbije koriste poslovni prostor iz stava 1. ovog člana, prema planu korišćenja koji donosi Vlada.

Član 16.

Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju direktni ili indirektni korisnici budzeta Republike Srbije, plaćaju nastale troškove, troškove tekućeg i investicionog održavanja, odnosno zakupa, u skladu sa kriterijumima koje propisuje Vlada.

Član 17.

Izuzetno, Vlada može da odluči o otpisu, odnosno pretvaranju pojedinih dospelih potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu pozajmica iz budzeta Republike Srbije, u kapital dužnika – pravnog lica, a na osnovu kriterijuma koje utvrđuje Ministarstvo finansija i nakon pribavljene saglasnosti Narodne skupštine.

Član 18.

Direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budzeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2012. godini, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budzeta i sredstava ostvarenih po osnovu donacija.

Član 19.

Rashodi i izdaci organa i organizacija Republike Srbije izvršavaće se preko trezora Republike Srbije, koji će obavljati kontrolu tih rashoda i izdataka, u odnosu na utvrđene aproprijacije i odobravati plaćanja na teret budzetskih sredstava.

Član 20.

Za poslove koji se u skladu sa Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS”, broj 99/09), vrše kao povereni, sredstva se usmeravaju sa ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti.

Član 21.

Na predlog ministarstva koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan, Vlada uredbom uređuje postupak po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupak po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi.

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, Vlada donosi na predlog ministarstva koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan.

Aktom Vlade iz stava 2. ovog člana, deo sredstava raspoređen u okviru Razdela – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom budzetskom korisniku za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana iz nadležnosti tog budzetskog korisnika.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos aproprijacije 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, a preneta sredstva iskazuju se na aproprijaciji 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru razdela direktnog budzetskog korisnika kome je taj deo sredstava prenet.

Sredstva za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana raspoređena u okviru Razdela – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja koja se aktom Vlade iz stava 2. ovog člana rasporede, odnosno prenesu za nadležnost u oblasti vera Ministarstvu vera i dijaspore za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, izvršavaće se preko aproprijacije 489 – Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, za čiji iznos će se umanjiti iznos aproprijacije 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

Sredstva iz stava 5. ovog člana prenose se investitorima – crkvama i verskim zajednicama.

Član 22.

Nalog za izvršenje ukupnih izdataka za realizaciju Nacionalnog investicionog plana zajednički izdaju funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 21. stav 2. ovog zakona, projekat koji se realizuje i ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan.

Funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 21.stav 2. ovog zakona, projekat koji se realizuje i ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan, zajednički su odgovorni za preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje i za izvršavanje izdataka namenjenih za realizaciju Nacionalnog investicionog plana.

Ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan ili lice koje on ovlasti učestvuje u pregovaranju oko izdavanja garancija i odobravanja projektnih zajmova namenjenih za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana iz člana 3. ovog zakona.

Za sredstva Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja koja predlaže ministarstvo koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan, kao i za sredstva namenjena za projekte na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, nalogodavac je ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan.

Za sredstva Nacionalnog investicionog plana namenjena za projekte na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosu ne manjem od 800.000.000 dinara, u Razdelu – Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku, nalogodavac je ministar zadužen za infrastrukturu i energetiku.

Izvršena sredstva iz st. 4. i 5. ovog člana namenjena za projekte na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, evidentiraju se u budzetu Republike Srbije kao izvršeni izdaci budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine. Ova sredstva izvršavaće se prenosom budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine prema dinamici koju određuju ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan i ministar nadležan za infrastrukturu i energetiku.

Listu projekata Nacionalnog investicionog plana na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za koje se rasporede sredstva u okviru Razdela – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja utvrdiće Vlada na predlog nadležnog organa Autonomne pokrajine Vojvodine.

Član 23.

Predsednik Visokog saveta sudstva nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu naplate sudskih taksi na evidencione račune sudova, kao i za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu sudskih taksi sa računa budzeta na podračune sudova, a u skladu sa posebnim propisima.

Predsednik Visokog saveta sudstva nadležan je i za davanje naloga za prenos sudovima i ostalih sredstava, osim sredstava za plate zaposlenih u sudovima koji su sudsko osoblje iz razdela 6 – Sudovi sa računa budzeta na podračune sudova, izuzev Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu, Privrednom apelacionom sudu i Višem prekršajnom sudu.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje jesu funkcioneri koji rukovode radom sudova iz razdela 6 – Sudovi.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za izdavanje naloga za plaćanja kod javnih nabavki koja se vrše jedinstveno za sudove, nadležan je predsednik Visokog saveta sudstva.

Član 24.

Predsednik Državnog veća tužilaca nadležan je za davanje naloga za prenos javnim tužilaštvima sredstava, osim sredstava za plate zaposlenih u javnim tužilaštvima koji su osoblje u javnom tužilaštvu, iz razdela 8 – Javna tužilaštva sa računa budzeta na podračune javnih tužilaštava, izuzev Republičkom javnom tužilaštvu, Tužilaštvu za ratne zločine i Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Izuzetno, predsednik Državnog veća tužilaca nadležan je i za prenos sredstva iz sopstvenih prihoda na evidencione račune i podračune tužilaštava, a u skladu sa posebnim propisima.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanja jesu funkcioneri koji rukovode javnim tužilaštvima iz razdela 8 – Javna tužilaštva, osim za izdavanje naloga za plaćanja kod javnih nabavki koje se vrše jedinstveno za tužilaštva, u kom slučaju je nadležan predsednik Državnog veća tužilaca.

Član 25.

Ministar nadležan za poslove pravde nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu naplate sudskih taksi na evidencione račune pravosudnih organa, kao i za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu sudskih taksi sa računa budzeta na podračune pravosudnih organa a u skladu sa posebnim propisima.

Ministar nadležan za poslove pravde nadležan je i za davanje naloga za prenos sudovima i javnim tužilaštvima sredstava iz razdela 6 – Sudovi i razdela 8 – Javna tužilaštva, za izvršavanje rashoda za plate zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima – sudsko osoblje i osoblje u javnom tužilaštvu sa računa budzeta na podračune sudova i javnih tužilaštava osim Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu, Privrednom apelacionom sudu, Republičkom javnom tužilaštvu, Tužilaštvu za ratne zločine, Tužilaštvu za organizovani kriminal i Višem prekršajnom sudu.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje za jesu funkcioneri koji rukovode radom sudova iz razdela 6 – Sudovi i funkcioneri koji rukovode radom tužilaštava iz razdela 8 – Javna tužilaštva, osim za izdavanje naloga za plaćanje za javne nabavke za projekte koje za sudove i javna tužilaštva sprovodi Ministarstvo pravde.

Član 26.

Ministar nadležan za poslove nauke daje naloge za izvršavanje rashoda sa ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, za programe i projekte u skladu sa čl. 10. i 98. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 i 18/10).

Projektno finansiranje obuhvata i isplatu zarada istraživača u institutima koji su angažovani na projektima.

Ministarstvo nadležno za poslove nauke će sredstva za Sedmi Okvirni program za istraživanja (FP7) u okviru Projekta „Podrška učešću Republike Srbije u Programima Zajednice” izvršiti sa ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, a sredstva koja će biti vraćena (refundirana) po tom osnovu koristiće kao prihod od donacije organa, u celokupnom iznosu, bez ograničenja, i to za namene predviđene ovim zakonom na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge.

Član 27.

Izuzetno, u 2012. godini, sredstva koja se kao prihod budzeta Republike Srbije ostvaruju po osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09), kao i sredstva koja po osnovu naknade za vode pripadaju Budzetskom fondu za vode Republike Srbije u skladu sa Zakonom o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) mogu se koristiti i za realizaciju podsticaja po osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Član 28.

Izuzetno od odredbe člana 37. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 47/11), godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera koji se raspoređuje jedinicama lokalne samouprave, u 2012. godini utvrđuje se u ukupnom iznosu od 33.204.288.796 dinara.

Raspodela transfera iz stava 1. ovog člana vršiće se po sledećoj tabeli:

  u dinarima R.br. Jedinica lokane samouprave Opšti transfer Transfer solidarnosti UKUPNO 1 Ada 64.364.133 24.253.037 88.617.170 2 Aleksandrovac 200.477.996 28.721.793 229.199.789 3 Aleksinac 418.268.171 40.962.348 459.230.519 4 Alibunar 139.307.471 31.156.379 170.463.850 5 Apatin 148.057.398 22.598.319 170.655.717 6 Aranđelovac 185.247.086 25.514.134 210.761.220 7 Arilje 66.885.067 14.792.476 81.677.543 8 Babušnica 162.270.271 62.811.767 225.082.038 9 Bajina Bašta 114.269.928 35.884.863 150.154.791 10 Batočina 73.160.252 32.331.952 105.492.204 11 Bač 77.598.790 29.137.167 106.735.957 12 Bačka Palanka 201.786.811 21.149.117 222.935.928 13 Bačka Topola 119.161.393 24.752.742 143.914.135 14 Bački Petrovac 77.340.845 29.239.261 106.580.106 15 Bela Palanka 149.351.730 77.181.359 226.533.089 16 Bela Crkva 145.879.172 35.664.208 181.543.380 17 Beograd 0 0 0 18 Beočin 29.639.146 15.129.557 44.768.703 19 Bečej 148.964.088 23.914.710 172.878.798 20 Blace 114.464.111 45.915.239 160.379.350 21 Bogatić 280.512.681 32.432.520 312.945.201 22 Bojnik 147.779.871 52.127.390 199.907.261 23 Boljevac 162.044.788 37.394.645 199.439.433 24 Bor 276.188.551 22.689.849 298.878.400 25 Bosilegrad 121.589.849 122.285.607 243.875.456 26 Brus 127.236.736 47.359.339 174.596.075 27 Bujanovac 338.843.776 55.932.515 394.776.291 28 Valjevo 368.215.508 21.826.917 390.042.425 29 Varvarin 181.964.703 46.211.867 228.176.570 30 Velika Plana 270.783.194 35.541.129 306.324.323 31 Veliko Gradište 164.381.094 35.462.624 199.843.718 32 Vladimirci 154.861.462 37.560.250 192.421.712 33 Vladičin Han 204.967.840 66.548.008 271.515.848 34 Vlasotince 264.796.643 49.428.056 314.224.699 35 Vranje 355.192.494 24.209.878 379.402.372 36 Vrbas 161.160.141 21.057.211 182.217.352 37 Vrnjačka Banja 70.785.098 22.241.282 93.026.380 38 Vršac 123.963.458 15.379.084 139.342.542 39 Gadzin Han 97.502.258 48.983.224 146.485.482 40 Golubac 95.129.402 64.530.634 159.660.036 41 Gornji Milanovac 183.268.713 23.482.520 206.751.233 42 Despotovac 201.895.481 31.702.704 233.598.185 43 Dimitrovgrad 67.445.161 34.223.042 101.668.203 44 Doljevac 132.437.808 43.818.892 176.256.700 45 Žabalj 142.875.806 32.034.780 174.910.586 46 Žabari 127.606.328 34.407.537 162.013.865 47 Žagubica 187.175.416 53.160.469 240.335.885 48 Žitište 153.064.950 42.378.231 195.443.181 49 Žitorađa 163.068.853 54.808.659 217.877.512 50 Zaječar 249.666.934 25.980.910 275.647.844 51 Zrenjanin 257.583.500 15.203.138 272.786.638 52 Ivanjica 268.090.445 42.730.028 310.820.473 53 Inđija 122.780.956 24.819.323 147.600.279 54 Irig 60.266.079 32.999.223 93.265.302 55 Jagodina 334.341.064 24.067.866 358.408.930 56 Kanjiža 55.653.449 14.599.921 70.253.370 57 Kikinda 198.729.436 21.453.130 220.182.566 58 Kladovo 112.677.206 29.750.403 142.427.609 59 Knić 135.904.813 36.973.283 172.878.096 60 Knjaževac 338.389.299 42.800.484 381.189.783 61 Kovačica 173.673.518 35.747.742 209.421.260 62 Kovin 172.949.586 30.274.131 203.223.717 63 Kosjerić 36.503.075 15.797.158 52.300.233 64 Koceljeva 110.262.168 36.981.173 147.243.341 65 Kragujevac 533.808.386 14.801.441 548.609.827 66 Kraljevo 668.431.018 28.939.007 697.370.025 67 Krupanj 187.942.917 47.927.895 235.870.812 68 Kruševac 458.200.330 23.360.113 481.560.443 69 Kula 168.322.110 23.956.211 192.278.321 70 Kuršumlija 196.272.256 80.787.356 277.059.612 71 Kučevo 190.909.968 51.751.416 242.661.384 72 Lajkovac 31.031.496 14.700.320 45.731.816 73 Lapovo 20.714.162 22.092.797 42.806.959 74 Lebane 238.451.431 61.828.355 300.279.786 75 Leskovac 845.910.488 35.777.227 881.687.715 76 Loznica 500.569.478 30.769.624 531.339.102 77 Lučani 133.121.074 25.087.088 158.208.162 78 Ljig 74.493.384 37.267.637 111.761.021 79 Ljubovija 124.362.479 52.771.810 177.134.289 80 Majdanpek 210.632.971 31.338.676 241.971.647 81 Mali Zvornik 87.351.158 52.591.231 139.942.389 82 Mali Iđoš 52.513.436 37.286.528 89.799.964 83 Malo Crniće 140.235.454 47.554.420 187.789.874 84 Medveđa 105.632.150 91.177.939 196.810.089 85 Merošina 121.735.778 51.362.008 173.097.786 86 Mionica 120.356.144 41.781.309 162.137.453 87 Negotin 223.466.996 24.518.422 247.985.418 88 Niš 725.618.274 14.412.145 740.030.419 89 Nova Varoš 130.697.656 43.591.021 174.288.677 90 Nova Crnja 81.409.474 31.820.975 113.230.449 91 Novi Bečej 109.491.242 24.266.236 133.757.478 92 Novi Kneževac 64.477.525 29.282.560 93.760.085 93 Novi Pazar 477.579.531 35.157.318 512.736.849 94 Novi Sad 809.474.442 9.386.332 818.860.774 95 Opovo 52.713.765 32.374.445 85.088.210 96 Osečina 133.059.533 34.899.129 167.958.662 97 Odzaci 201.041.777 30.095.365 231.137.142 98 Pančevo 261.941.820 13.096.162 275.037.982 99 Paraćin 250.205.993 31.334.482 281.540.475 100 Petrovac 325.015.140 47.742.732 372.757.872 101 Pećinci 53.085.894 15.752.064 68.837.958 102 Pirot 280.952.559 26.000.931 306.953.490 103 Plandište 116.881.150 43.417.748 160.298.898 104 Požarevac 169.405.126 13.602.622 183.007.748 105 Požega 163.142.544 29.265.678 192.408.222 106 Preševo 329.815.599 55.278.033 385.093.632 107 Priboj 248.261.084 47.277.762 295.538.846 108 Prijepolje 347.131.960 54.957.790 402.089.750 109 Prokuplje 283.666.567 36.321.964 319.988.531 110 Ražanj 114.832.756 51.017.043 165.849.799 111 Rača 123.861.238 43.092.086 166.953.324 112 Raška 163.346.290 37.585.567 200.931.857 113 Rekovac 142.949.784 41.324.711 184.274.495 114 Ruma 204.420.121 23.712.083 228.132.204 115 Svilajnac 164.350.131 40.948.784 205.298.915 116 Svrljig 178.337.868 62.634.087 240.971.955 117 Senta 68.757.927 14.030.510 82.788.437 118 Sečanj 91.025.268 25.503.115 116.528.383 119 Sjenica 309.918.377 70.632.616 380.550.993 120 Smederevo 385.649.503 25.937.878 411.587.381 121 Smederevska Palanka 249.568.050 30.744.797 280.312.847 122 Sokobanja 113.699.262 30.297.284 143.996.546 123 Sombor 339.133.400 22.573.004 361.706.404 124 Srbobran 61.204.926 34.245.786 95.450.712 125 Sremska Mitrovica 247.914.097 22.220.492 270.134.589 126 Sremski Karlovci 18.432.648 14.904.946 33.337.594 127 Stara Pazova 178.837.386 21.974.732 200.812.118 128 Subotica 343.325.608 14.128.144 357.453.752 129 Surdulica 166.199.588 56.909.811 223.109.399 130 Temerin 86.555.660 22.796.268 109.351.928 131 Titel 89.272.201 34.714.946 123.987.147 132 Topola 138.900.671 24.330.680 163.231.351 133 Trgovište 82.530.109 103.436.957 185.967.066 134 Trstenik 398.655.012 29.368.739 428.023.751 135 Tutin 333.200.987 94.541.763 427.742.750 136 Ćićevac 69.308.518 36.932.611 106.241.129 137 Ćuprija 148.770.460 28.847.160 177.617.620 138 Ub 103.881.637 32.822.639 136.704.276 139 Užice 214.037.891 14.467.527 228.505.418 140 Crna Trava 38.198.818 48.410.496 86.609.314 141 Čajetina 62.514.432 21.427.770 83.942.202 142 Čačak 308.271.693 14.895.555 323.167.248 143 Čoka 97.261.101 46.069.722 143.330.823 144 Šabac 373.597.355 23.468.541 397.065.896 145 Šid 171.748.817 31.363.659 203.112.476 UKUPNO: 28.022.706.759 5.181.582.037 33.204.288.796

Član 29.

U cilju efikasnijeg korišćenja sredstava opredeljenih za realizaciju programa i projekata koji se odnose na mesne zajednice Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu može ova sredstva neposredno usmeravati mesnim zajednicama.

Član 30.

U skladu sa članom 18. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 16/11) naloge za izvršavanje izdataka u oblasti obrazovanja, socijalne politike, kulture i infrastrukture za teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji se finansiraju iz budzeta Republike Srbije zajednički izdaju ministar u čijem razdelu su obezbeđena sredstva za te izdatke i ministar nadležan za Kosovo i Metohiju.

Član 31.

Transfere sredstava prema indirektnim korisnicima budzeta Republike Srbije mogu vršiti svi direktni korisnici budzetskih sredstava kada transferišu sredstva indirektnom korisniku na istom nivou vlasti.

Član 32.

Funkcioner koji rukovodi radom direktnog korisnika budzetskih sredstava može, uz saglasnost Vlade, preneti direktoru Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije ovlašćenje za raspolaganje odobrenim aproprijacijama utvrđenim ovim zakonom, koje se odnose na kapitalne investicije i održavanje objekata u svojini Republike Srbije, osim za kapitalne investicije iz Nacionalnog investicionog plana.

Član 33.

Za javnu nabavku iznad iznosa sredstava od 673.000.000 dinara, naručilac zahteva bankarsku garanciju u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08).

Nabavkom male vrednosti, u smislu Zakona o javnim nabavkama, smatra se nabavka čija je procenjena vrednost od 331.000 dinara do 3.311.000 dinara.

Član 34.

Obaveze Republike Srbije po Zakonu o izdavanju kratkoročnih obveznica („Službeni glasnik RS”, broj 54/96) izmiriće se do kraja 2012. godine.

Član 35.

Izuzetno od odredaba člana 3. ovog zakona, Vlada može da odluči o pokretanju postupka za zaduživanje i davanje garancija Republike Srbije radi obezbeđivanja finansijske stabilnosti, održivosti duga, podsticanja izvoza, finansiranja ili refinansiranja likvidnosti pravnih lica, odnosno radi sprečavanja nastupanja ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili da prouzrokuju štetu većih razmera, u iznosu do 400.000.000 evra, a na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Zaduživanje i davanje garancija iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa postupkom koji je uređen Zakonom o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11).

Član 36.

Predlog za obustavu transfernih sredstava jedinicama lokalne samouprave koje postupaju suprotno odredbama Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), Ministarstvu finansija dostavlja:

– ministarstvo nadležno za poslove državne uprave i lokalne samouprave za zaposlene u organima jedinica lokalne samouprave;

– ministarstvo nadležno za poslove rada i socijalne politike za zaposlene u ustanovama (osim ustanova u oblasti obrazovanja, zdravstva i predškolskih ustanova), a koje se finansiraju iz budzeta jedinica lokalne samouprave;

– ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja za zaposlene u privrednim društvima i drugim oblicima organizovanja čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave (izuzev u javnim preduzećima), a koje se finansiraju iz budzeta.

U sprovođenju odredbe člana 10. stav 2. Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji, Vlada će u 2012. godini davati saglasnost za povećanje broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koje imaju manji broj zaposlenih na neodređeno vreme od maksimalnog broja, na predlog ministarstva nadležnog za državnu upravu.

Član 37.

Direktni i indirektni korisnici sredstava budzeta Republike Srbije ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima, ukoliko to nije u skladu sa kadrovskim planom.

Direktni i indirektni korisnici sredstava budzeta Republike Srbije koji nemaju kadrovski plan ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima bez saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, a na predlog direktnog korisnika.

Član 38.

U organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvenim ustanovama koje se finansiraju iz javnih prihoda, radni odnos sa novim licima može se zasnovati na osnovu kadrovskog plana koji sačinjava nadležno ministarstvo.

Član 39.

Ukoliko se u 2012. godini prihodi organizacija za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ostvaruju u manjim iznosima od iznosa utvrđenih finansijskim planovima za 2012. godinu, upravni odbori će svojim odlukama, na koje saglasnost daje Vlada, prilagoditi rashode smanjenim prihodima.

Član 40.

Ukoliko korisnici sredstava budzeta Republike Srbije u izvršavanju rashoda i izdataka postupe suprotno odredbama ovog zakona, Vlada, na predlog Ministarstva finansija, donosi odluku o obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovim zakonom tom budzetskom korisniku.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.

Sredstva opredeljena ovim zakonom za finansiranje izgradnje i sanacije objekata na teritorijama opština Kolubarskog upravnog okruga pogođenog zemljotresom, prenosiće se Direkciji za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom (u daljem tekstu: Direkcija) po dobijanju izveštaja o utrošku sredstava prenetih Direkciji iz budzeta Republike Srbije u 2011. godini.

Ako su sredstva iz stava 1. ovog člana utrošena u skladu sa principima efikasnosti i ekonomičnosti, propisanih u članu 4. Zakona o budzetskom sistemu, sredstva opredeljena ovim zakonom preneće se Direkciji u skladu sa utvrđenim kvotama u roku od pet dana po dobijanju izveštaja.

U narednom periodu sredstva će se prenositi Direkciji tromesečno u roku od pet dana po dobijanju izveštaja o sredstvima prenetim iz budzeta Republike Srbije, ukoliko su sredstva utrošena u skladu sa principima iz stava 2. ovog člana.

Izveštaji iz st. 1. i 3. ovog člana dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove planiranja i izgradnje najkasnije do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 42.

Izveštaj o sredstvima ostvarenim od prodaje kapitala u postupku privatizacije, a pre isplate provizije u visini od 5% od ugovorene cene, određene Pravilnikom o visini posebne naknade ostvarene zaključenjem ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine („Službeni glasnik RS”, broj 49/05) koja se uplaćuju na uplatni račun budzeta Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07-dr. zakon i 30/10), dostavlja se Ministarstvu finansija i nadležnim odborima Narodne skupštine u roku od sedam dana od zaključenja prodaje.

Član 43.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.

Ostavite komentar