Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

PROJEKCIJA FINANSIJSKOG

PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2015. I 2016. GODINU

Pretpostavke za izradu projekcije plana Fonda za 2015. godinu:

– primenjeni su parametri iz smernica Ministarstva finansija i to:

projektovana inflacija 5,0%;

realni rast BDP 2,0%;

BDP 4.321,9 milijardi dinara.

– osnov za izradu plana za ovu godinu je Predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu;

– da se u 2015. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

za kategoriju osiguranika zaposlenih za decembar 2014. godine i jedanaest meseci 2015. godine,

za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2015. godine,

za kategoriju osiguranika poljoprivrednika za decembar 2014. godine i jedanaest meseci 2015. godine;

Ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2015. godinu planirani su u iznosu od 622,7 milijardi dinara.

Pretpostavke za izradu projekcije plana Fonda za 2016. godinu:

– takođe su primenjeni parametri smernica Ministarstva finansija i to:

projektovana inflacija 4,5%;

realni rast BDP 2,5%;

BDP 4.638,1 milijarda dinara.

– osnov za izradu plana za ovu godinu je projekcija finansijskog plana Fonda za 2015. godinu;

– da se u 2016. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

za kategoriju osiguranika zaposlenih za decembar 2015. godine i jedanaest meseci 2016. godine,

za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2016. godine,

za kategoriju osiguranika poljoprivrednika za decembar 2015. godine i jedanaest meseci 2016. godine;

Ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2016. godinu planirani su u iznosu od 637,9 milijardi dinara.

Usklađivanje penzija i naknada u 2015. i 2016. godini planirano je na osnovu smernica Ministarstva finansija.

Projekcije ukupnih tekućih prihoda i primanja i tekućih rashoda i izdataka Fonda za 2015. i 2016. godinu:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA PROJEKCIJA PLANA 2015 2016 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 622.647.000 637.757.000 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 357.800.000 380.600.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 172.220.000 183.190.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 152.936.000 162.710.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 27.972.000 29.750.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 4.672.000 4.950.000 730000 DONACIJE I TRANSFERI 253.100.000 244.700.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 253.100.000 244.700.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 253.100.000 244.700.000   Transferi Ministarstva finansija 226.400.000 218.200.000   Transferi Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike 26.700.000 26.500.000 740000 DRUGI PRIHODI 872.700 888.400 741000 PRIHODI OD IMOVINE 100.000 100.000 741100 Kamate 50.000 50.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 50.000 50.000 741200 Dividende 50.000 50.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 50.000 50.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 14.700 15.400 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 14.700 15.400 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 3.000 3.000 743460 Prihodi od penala u korist nivoa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 3.000 3.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 755.000 770.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 755.000 770.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 2.105.345 2.405.450 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 2.105.345 2.405.450 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 2.105.345 2.405.450 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 8.768.955 9.163.150 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 8.768.955 9.163.150 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 5.299.140 5.537.600 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 2.365.000 2.471.000 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 248.425 259.600 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 525.790 549.450 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delanost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 330.600 345.500 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 38.000 40.000 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 38.000 40.000 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 37.000 39.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 37.000 39.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 1.000 1.000 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.000 1.000 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 59.000 59.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 59.000 59.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 59.000 59.000 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 20.000 20.000 921560 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 20.000 20.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 39.000 39.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 39.000 39.000 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 0 0 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja       UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA 622.744.000 637.856.000

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija IZDACI PROJEKCIJA PLANA 2015 2016 1 2 3 4 400000 TEKUĆI RASHODI 621.814.000 636.876.000 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.629.800 4.698.900 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 3.665.000 3.716.300 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 656.000 665.000 413000 Naknade u naturi 16.800 17.600 414000 Socijalna davanja zaposlenima 120.000 122.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 126.000 132.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 46.000 46.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 3.021.700 3.119.410 421000 Stalni troškovi 814.200 850.840 422000 Troškovi putovanja 68.600 71.700 423000 Usluge po ugovoru 1.662.300 1.698.870 424000 Specijalizovane usluge 24.000 25.000 425000 Tekuće popravke i održavanje 236.600 247.300 426000 Materijal 216.000 225.700 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 51.500 52.700 444000 Prateći troškovi zaduživanja 51.500 52.700 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 11.300 12.200 465000 Ostale dotacije i transferi 11.300 12.200 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 613.714.200 628.604.790 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 613.714.200 628.604.790 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 548.302.730 561.569.510 471121-3 Osnovne penzije 526.571.265 539.240.780 471124 Nega i pomoć penzionera 14.806.000 15.197.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.254.100 1.299.490 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 166.000 170.000 471134 Privremena naknada za rad od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto 1.302.710 1.340.740 471135 Naknade za telesno oštećenje 190.255 194.260 471136 Naknade za invalide III kategorije 285.800 290.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 643.300 655.640 471193 Pogrebni troškovi 2.909.300 3.007.600 471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 174.000 174.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 370.900 393.700 471216 Pomagala i naprave 9.100 9.100 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 4.000 4.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 357.800 380.600 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 65.040.570 66.641.580 471911 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 64.765.000 66.365.000 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 55.570 56.580 471913 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknadu zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 220.000 220.000 480000 OSTALI RASHODI 385.500 388.000 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 1 1 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 54.499 55.999 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 328.000 329.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 3.000 3.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 801.820 801.820 510000 OSNOVNA SREDSTVA 801.820 801.820 511000 Zgrade i građevinski objekti 390.500 390.500 512000 Mašine i oprema 225.260 225.260 513000 Ostale nekretnine i oprema 12.700 12.700 515000 Nematerijalna imovina 173.360 173.360 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 128.180 178.180 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 128.180 178.180 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 128.180 178.180   UKUPNI RASHODI I IZDACI 622.744.000 637.856.000

Ostavite komentar