Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

III. IZVRŠAVANjE BUDžETA

Član 7.

U članu 8. stav 3. menja se i glasi:

„Od plate za novembar 2014. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike u neto iznosu od 17.101,29 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.”

Stav 6. menja se i glasi:

„Od plate za novembar 2014. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u neto iznosu od 29.835,87 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.”

Stav 10. menja se i glasi:

„Od plate za novembar 2014. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata predsednika i sudija Ustavnog suda u neto iznosu od 29.835,87 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.”

U stavu 11. reči: „Visinu osnovice iz st. 2, 3, 5, 6, 9. i 10. ovog člana”, zamenjuju se rečima: „Visinu osnovice iz st. 2, 5. i 9. ovog člana”.

Član 8.

Posle člana 11. dodaje se novi član 11a, koji glasi:

„Član 11a

Izvršenje rashoda za finansiranje formiranja, skladištenja, obnavljanja i drugih troškova vezanih za obavezne rezerve nafte, kao i investicija u skladišta i prateću infrastrukturu, obezbeđenih na razdelu Ministarstva rudarstva i energetike i Republičke direkcije za robne rezerve može se vršiti do visine ostvarenih prihoda po osnovu naknade za formiranja obaveznih rezervi nafte, u skladu sa članom 22. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik RS”, broj 104/13), ukoliko je nivo ostvarenih prihoda manji od odobrenih aproprijacija”.

Član 9.

U članu 17. stav 3. reči: „najkasnije do 30. juna 2014. godine”, brišu se.

Član 10.

Član 20. menja se i glasi:

„Član 20.

Vlada može da odluči o otpisu potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu datih pozajmica i plaćenih obaveza po osnovu izdatih garancija privrednim subjektima, kao i o pretvaranju pojedinih dospelih potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu pozajmica iz budzeta Republike Srbije, u kapital dužnika, a na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede”.

Član 11.

U članu 24. st. 2. i 3. reči: „u okviru Razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave” zamenjuju se rečima: „u okviru Razdela – Ministarstvo privrede”.

U stavu 4. reči: „u okviru Razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave” zamenjuju se rečima: „u okviru Razdela – Ministarstvo privrede”, a reči: „Kancelariji za saradnju s crkvama i verskim zajednicama” zamenjuju se rečima: „Upravi za saradnju s crkvama i verskim zajednicama”.

Član 12.

U članu 25. stav 3. reči: „u okviru Razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave” zamenjuju se rečima: „u okviru Razdela – Ministarstvo privrede”.

Član 13.

U članu 32. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Iznos nenamenskog transfera iz stava 1. ovog člana, umanjuje se onim jedinicama lokalne samouprave koje su na osnovu odluka svojih skupština opredelile deo sredstava za otklanjanje posledica poplava, odnosno aktiviranja klizišta na područjima pogođenim poplavama u Republici Srbiji, koje su nastupile u maju 2014. godine i ista se koriste za namene predviđene stalnom budzetskom rezervom, u visini:

R.br.

JJedinica lokalne samouprave

j

Izoi J

Visina transfernih sredstava opredeljena skupštinskom odlukom

j

IzIii

1.

Aleksinac

3.000.000

2.

Gadzin Han

500.000

3.

Doljevac

2.000.000

4.

Zrenjanin

800.000

5.

Niš

10.000.000

6.

Svrljig

1.500.000

7.

Senta

500.000

8.

Sokobanja

1.000.000

UKUPNO:

19.300.000

Član 14.

U članu 33. reči: „ministar bez portfelja određen da vodi Kancelariju”, zamenjuju se rečima: „direktor Kancelarije”.

Član 15.

U članu 34. stav 1. broj: „300.000.000”, zamenjuje se brojem: „450.000.000”.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar