Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

6) IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU SA OBJAŠNjENjIMA

Budzet Republike Srbije za 2011. godinu usvojen je u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o budzetskom sistemu, a zasnovan je na osnovnim ciljevima i smernicama ekonomske politike u 2011. godini. Ekonomska politika u 2011. godini bila je usmerena na:

– održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti u uslovima krize;

– oporavak privrede i stvaranje uslova za povratak održivih realnih stopa rasta i

– nastavak procesa evropskih integracija i sprovođenje strukturnih reformi posebno reformi javnog sektora

RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

Budzet Republike Srbije za 2011. godinu sastojao se od:

u dinarima

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA PLAN ostvarenje/izvršenje %ostvarenja Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine (budzetska sredstva) 707.345.000.000 693.466.772.664 98,0 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine iz budzetskih sredstava 824.575.917.519 804.771.811.418 97,6 Budzetski suficit/deficit -117.230.917.519 -111.305.038.754 94,9 Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 25.515.885.000 24.569.195.994 96,3 Ukupan fiskalni suficit/deficit -142.746.802.519 -135.874.234.748 95,2 Sopstveni prihodi i donacije 81.140.234.888 80.598.433.895 99,3 Rashodi i izdaci finansirani iz sopstvenih prihoda i donacija 72.140.234.888 72.075.277.553 99,9 Suficit/deficit (po osnovu finansiranja iz sopstvenih prihoda i donacija) 9.000.000.000 8.523.156.342 94,7         B. RAČUN FINANSIRANjA       Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 537.400.000.000 460.484.102.644 85,7 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga 316.111.711.000 293.949.453.317 93,0 Neto finansiranje 133.746.802.519 127.351.078.406 95,2 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih  sredstavanegativna – smanjenje gotovinskih sredstava) 87.541.486.481 39.183.570.921 44,8

Za finansiranje rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine iz budzetskih sredstava Republike Srbije za 2011. godinu planirani su prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine (budzetska sredstva) u ukupnom iznosu od 707,3 mlrd. dinara, a ostvareni u iznosu od 693,5 mlrd. dinara, što je za 2,0% manje od planiranih.

Planirani obim rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije za 2011. godinu iznosio je 824,6 mlrd. dinara, a izdataka za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) u iznosu od 25,5 mlrd. dinara. Ostvareni obim rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije za 2011. godinu iznosio je ukupno 804,8 mlrd. dinara, što je za 2,4% manje od planiranog, a izdataka za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) iznosio je ukupno 24,6 mlrd. dinara, što je za 3,7% manje od planiranog.

Izvršeni rashodi i izdaci predstavljaju osnovne funkcije za koje je zakonom utvrđeno obezbeđenje sredstava u budzetu Republike Srbije. Pri izvršenju tekućih rashoda i izdataka budzeta za 2011. godinu, poštovani su utvrđeni prioriteti, i to:

– obaveze po osnovu javnog duga;

– plate zaposlenih;

– transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Nacionalna služba za zapošljavanje);

– socijalna davanja (naknade za decu i porodicu, naknade za porodiljsko odsustvo, naknade ratnim i civilnim invalidima itd.);

– subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama;

– ostali rashodi.

Prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije u 2011. godini, planirani su u iznosu 707.345,0 mil. dinara, a ostvareni u iznosu od 693.466,8 mil. dinara, što je 2,0% manje od planiranog.

U strukturi prihoda i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije u 2011. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 646.405,8 mil. dinara ili 93,2% i neporeski prihodi u iznosu od 47.061,0 mil. dinara ili 6,8% ukupnih prihoda i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije.

u dinarima O P I S Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje /izvršenje % ostvarenja % učešća UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA   707.345.000.000 693.466.772.664 98,0 100,0 1. Poreski prihodi 71 657.845.000.000 646.405.791.062 98,3 93,2 1.1. Porez na dohodak građana 7111 71.100.000.000 70.284.700.697 98,9 10,1 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 35.100.000.000 34.208.458.778 97,5 4,9 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 341.355.000.000 342.367.409.910 100,3 49,4 – Porez na dodatu vrednost u zemlji   104.840.000.000 113.352.439.040 108,1 16,3 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza   233.915.000.000 226.367.892.935 96,8 32,6 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina   2.600.000.000 2.647.077.935 101,8 0,4 O P I S Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje /izvršenje % ostvarenja % učešća 1.4. Akcize 717 161.625.000.000 152.424.873.236 94,3 22,0 – Akcize na derivate nafte   75.350.000.000 70.524.259.115 93,6 10,2 – Akcize na duvanske prerađevine   73.750.000.000 69.185.817.658 93,8 10,0 – Ostale akcize   12.525.000.000 12.714.796.463 101,5 1,8 1.5. Carine 715 39.765.000.000 38.804.739.200 97,6 5,6 1.6. Ostali poreski prihodi   8.900.000.000 8.315.609.242 93,4 1,2 2. Neporeski prihodi   49.500.000.000 47.060.981.601 95,1 6,8 – Takse 742 15.000.000.000 14.257.782.712 95,1 2,1 – Novčane kazne 743 2.200.000.000 3.220.526.717 146,4 0,5 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 3.500.000.000 2.977.602.860 85,1 0,4 – Ostali neporeski prihodi 741,744,745,77,78,8 28.800.000.000 26.605.069.312 92,4 3,8 od toga deo dobiti javnih preduzeća 745123 9.000.000.000 10.055.654.465 111,7 1,5 3. Donacije      

[pic]

Rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije planirani u iznosu od 850.091,8 mil. dinara, sadržali su rashode i izdatke za nabavku nefinansijske imovine u iznosu od 824.575,9 mil. dinara i izdatke za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) u iznosu od 25.515,9 mil. dinara, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 829.341,0 mil. dinara i to rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine u iznosu od 804.771,8 mil. dinara i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) u iznosu od 24.569,2 mil. dinara.

Planirani deficit za 2011. godinu u iznosu 117.230,9 mil. dinara, ostvaren je u iznosu od 111.305,0 mil. dinara, što je za 5,1% manje od planiranog.

Planirani fiskalni deficit za 2011. godinu u iznosu 142.746,8 mil. dinara, ostvaren je u iznosu od 135.874,2 mil. dinara, što je za 4,8% manje od planiranog.

U skladu sa odredbama Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”٫ br. 54/09, 73/10 i 101/10), u toku 2011. godine iz razloga promene obima poslovanja (smanjenje ili povećanje), odnosno promena nadležnosti direktnih i indirektnih budzetskih korisnika, u okviru ukupnog obima rashoda i izdataka utvrđenih Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2011. godinu, vršena su preusmeravanja aproprijacija u iznosu do 5% odnosno 10% kod budzetskih korisnika koji svoje finansijske planove iskazuju kroz programe, od vrednosti aproprijacije čija se sredstva umanjuju. Tekuća budzetska rezerva se koristila za neplanirane svrhe ili za svrhe za koje se pokazalo da sredstva nisu opredeljena u dovoljnom iznosu.

Posledica opisanih promena su odstupanja izvršenja u odnosu na plan, i to: ostalih rashoda za zaposlene, rashoda po osnovu otplate kamata na domaće kredite, ostalih subvencija, ostalih transfera, u okviru rashoda za socijalnu zaštitu iz budzeta rashodi za tranzicioni fond i ostalu socijalnu zaštitu iz budzeta i ostalih tekućih rashoda.

u dinarima

O P I S Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje/izvršenje % izvršenja u odnosu na plan %učešća 1 2 3 4 5 6 UKUPNI RASHODI I IZDACI   850.091.802.519 829.341.007.412 97,6 100,0 UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE 4+5 824.575.917.519 804.771.811.418 97,6 97,0 1. Tekući rashodi 4 801.227.266.851 785.039.245.793 98,0 94,7 1.1. Rashodi za zaposlene 41 204.129.428.785 202.757.294.609 99,3 24,4 – Plate zaposlenih 411 160.817.979.822 159.391.260.058 99,1 19,2 – Doprinosi na teret poslodavca 412 32.042.494.293 31.595.222.839 98,6 3,8 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 11.268.954.670 11.770.811.712 104,5 1,4 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 47.589.354.122 46.772.068.565 98,3 5,6 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 42.111.729.055 40.335.621.036 95,8 4,9 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 18.457.159.055 18.723.496.569 101,4 2,3 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 20.585.171.000 18.739.606.968 91,0 2,3 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancijama 443 2.698.592.000 2.582.647.580 95,7 0,3 – Prateći troškovi zaduživanja 444 370.807.000 289.869.919 78,2 0,0 1.4. Subvencije 45 54.309.353.621 51.920.642.946 95,6 6,3 – Subvencije u privredi   3.788.400.000 3.730.000.000 98,5 0,4 – Subvencije u poljoprivredi   19.785.388.000 17.956.997.851 90,8 2,2 – Subvencije za železnicu   16.040.645.000 16.040.640.000 100,0 1,9 – Subvencije u oblasti turizma   2.896.000.000 2.872.304.238 99,2 0,3 – Subvencije za kulturu   488.366.000 488.366.000 100,0 0,1 – Ostale subvencije   11.310.554.621 10.832.334.857 95,8 1,3 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 778.283.519 614.759.465 79,0 0,1 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 65.733.183.945 65.474.626.061 99,6 7,9 – Transferi opštinama i gradovima   29.265.650.000 29.265.650.000 100,0 3,5 – Transferi za zaposlene u obrazovanju i programe u oblasti kulture na teritoriji APV   25.777.248.000 25.698.820.490 99,7 3,1 – Ostali transferi   10.690.285.945 10.510.155.571 98,3 1,3 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 280.074.899.000 276.422.922.861 98,7 33,3 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   238.100.000.000 236.476.410.094 99,3 28,5 – Nacionalna služba za zapošljavanje   16.700.000.000 14.940.000.000 89,5 1,8 – Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika   23.620.760.000 23.620.760.000 100,0 2,8 – Republički zavod za zdravstveno osiguranje   615.048.000 563.794.000 91,7 0,1 – Ostali transferi   1.039.091.000 821.958.767 79,1 0,1

O P I S Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje/izvršenje % izvršenja u odnosu na plan %učešća 1 2 3 4 5 6 1.8. Ostale dotacije i transferi 465 1.318.002.000 1.081.198.028 82,0 0,1 1.9. Socijalna zaštita iz budzeta 47 91.540.871.991 86.521.123.249 94,5 10,4 – Tranzicioni fond   5.136.857.000 5.186.144.825 101,0 0,6 – Dečja zaštita   40.356.700.000 37.667.744.310 93,3 4,5 – Boračko – invalidska zaštita   15.180.650.000 14.501.068.782 95,5 1,7 – Socijalna zaštita   20.692.609.000 19.456.113.454 94,0 2,3 – Učenički standard   1.951.631.000 1.934.993.740 99,1 0,2 – Studentski standard   3.190.554.000 3.069.046.506 96,2 0,4 – Fond za mlade talente   589.252.000 587.922.045 99,8 0,1 – Sportske stipendije   800.000.000 773.275.632 96,7 0,1 – Izbegla i raseljena lica   1.037.905.000 1.008.430.694 97,2 0,1 – Ostala socijalna zaštita iz budzeta   2.604.713.991 2.336.383.261 89,7 0,3 1.10. Ostali tekući rashodi 48 i 49 13.642.160.813 13.138.988.973 96,3 1,6 – Sredstva rezervi 499 1.029.606.000 0 0,0 0,0 – Ostali tekući rashodi   12.612.554.813 13.138.988.973 104,2 1,6 2. Kapitalni izdaci 5 23.348.650.668 19.732.565.625 84,5 2,4 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 16.521.355.668 14.711.184.036 89,0 1,8 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 6.827.295.000 5.021.381.589 73,5 0,6 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 62 25.515.885.000 24.569.195.994 96,3 3,0

[pic]

[pic]

SOPSTVENI PRIHODI DIREKTNIH BUDžETSKIH KORISNIKA

U 2011. godini direktni korisnici sredstava budzeta Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima ostvarili su sopstvene prihode iz izvornih aktivnosti u iznosu od 46.948,5 mil. dinara. Zakonom o budzetskom sistemu članom 22. regulisano je da kao sopstveni prihodi korisnika budzeta i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, u aktu o budzetu, odnosno finansijskom planu, iskazuju se javna sredstva i prihodi koje korisnici ostvare svojom aktivnošću, odnosno prodajom roba i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom. Na osnovu uplata na evidencione račune u glavnoj knjizi trezora sačinjena je tabela istih. Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 25.790,3 mil. dinara, a neutrošena sredstva od 21.158,2 mil. dinara prenose se u 2012. godinu.

Vlada je Zaključkom broj: 401-00-1645/2011-06 od 14. novembra 2011. godine, u cilju sprovođenja člana 7. st. 3 – 7. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 101/10 i 78/11) naložila korisnicima budzeta Republike Srbije koji ostvaruju sopstvene prihode, a koji se iskazuju na klasifikaciji prema izvorima finansiranja 04 – Sopstveni prihodi budzetskih korisnika, da ne vrše plaćanja, niti preuzimaju obaveze iz tih prihoda, osim za rashode za zaposlene i stalne troškove. Ograničenje iz stava 1. ove tačke primenjivalo se do ostvarenja suficita u budzetu Republike Srbije na sopstvenim prihodima u ukupnom iznosu od 9 milijardi dinara. Ograničenje iz tačke 1. zaključka nije se odnosilo na:

– indirektne korisnike budzeta Republike Srbije, i to: ustanove iz oblasti obrazovanja (osnovne i srednje škole, više i univerzitetsko obrazovanje, učenički i studentski standard), socijalne zaštite, kulture, fizičke kulture i standardizacije; pravosudne organe; Budzetski fond za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, Budzetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

– Ministarstvo odbrane, Ministarstvo pravde sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija, Direkcijom za upravljanje oduzetom imovinom i Pravosudnom akademijom, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede osim Uprave za poljoprivredno zemljište, Uprave za šume, Budzetskog fonda za šume i Budzetskog fonda za vode Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednosno informativnu agenciju, Avio službu Vlade, Srpsku akademiju nauka i umetnosti, Komesarijat za izbeglice i Republičku komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Kako se planirani suficit od 9 milijardi dinara na sopstvenim prihodima u budzetu Republike Srbije nije ostvariten do kraja novembra 2011. godine, naloženo je korisnicima budzeta Republike Srbije da ne vrše plaćanja koja su iskazana na klasifikaciji prema izvorima finansiranja 13 – Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina. Suficit na sopstvenim prihodima ostvaren je u tokovima priliva i odliva sredstava u toku 2011. godine u iznosu od 8.523.156.342 dinara.

Tabela 3. Ostvareni sopstveni prihodi direktnih budzetskih korisnika

u dinarima

redni broj razdeo/glava Naziv direktnog korisnika ostvareniprihod izvršeni rashodi i izdaci saldo za prenos izvora 04 1  2 3 4 5 6 1 3.6 GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE 12.235.276,27   12.235.276,27 2 18 MINISTARSTVO PRAVDE 276.138.354,00 274.981.530,77 1.156.823,23 3 18.1 UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 85.216.684,85 85.158.324,74 58.360,11 4 18.2 DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM 12.235.276,32 3.992.975,88 8.242.300,44 5 18.3 PRAVOSUDNA AKADEMIJA 530.000,00 526.745,00 3.255,00 6 54 MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU 66.791.907,00 40.754.806,37 26.037.100,63 7 17 MINISTARSTVO FINANSIJA 842.470,34 665.643,96 176.826,38 8 17.1 UPRAVA CARINA 118.524.642,04 33.216.309,84 85.308.332,20 9 17.3 UPRAVA ZA TREZOR 3.054.178.945,40 827.396.364,44 2.226.782.580,96 10 17.6 UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA 8.590.000,00   8.590.000,00 11 15 MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 6.165.828.580,05 6.129.869.841,61 35.958.738,44 12 19 MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 16.355.223,62 12.405.942,03 3.949.281,59 13 19.11 UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE 1.665.760.758,40 39.021,00 1.665.721.737,40 14 57.j GENERALNI INSPEKTORAT POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 150.568.109,47 149.555.355,47 1.012.754,00

redni broj razdeo/glava Naziv direktnog korisnika ostvareniprihod izvršeni rashodi i izdaci saldo za prenos izvora 04 1  2 3 4 5 6 15 25 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA 1.249.072.365,39 106.685.813,38 1.142.386.552,01 16 52 MINISTARSTVO ZDRAVLjA 127.061.296,15 27.430.475,80 99.630.820,35 17 52.3 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SPREČAVANjA BOLESTI IZAZVANIH KONZUMIRANjEM DUVANA 1.671.024.958,24 232.243.473,66 1.438.781.484,58 18 19.6 UPRAVA ZA ŠUME 6.966.778,10 4.752.280,20 2.214.497,90 19 55 MINISTARSTVO VERA I DIJASPORE 69.292.260,00 67.346.590,00 1.945.670,00 20 35 DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE 21.261.013,68 19.120.639,03 2.140.374,65 21 57i GEOMAGNETSKI ZAVOD 186.200,00 17.960,00 168.240,00 22 48 DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU 8.060.943,00 4.756.331,28 3.304.611,72 23 20 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA 6.292.415,00 2.669.421,00 3.622.994,00 24 20.1 DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE 202.719.143,82 61.168.897,46 141.550.246,36 25 21 MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU 655.188.374,55 82.145.186,60 573.043.187,95 26 21.1 UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU 55.827.401,38 3.974.771,72 51.852.629,66 27 22 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE 42.947.349,52 13.631.239,09 29.316.110,43 28 53 MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE 94.304.142,80 15.889.024,00 78.415.118,80 29 53.1 OSNOVNO OBRAZOVANjE 6.485.912,40   6.485.912,40 30 53.2 SREDNjE OBRAZOVANjE 156.657,60   156.657,60 31 23 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA 193.275.446,75 80.848.263,65 112.427.183,10 32 23.1 AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2.805.640,54 2.299.168,88 506.471,66 33 8.1 REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO 233.163,00 233.108,98 54,02 34 9 REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 948.461,67   948.461,67 35 6.2 UPRAVNI SUD 49.871.140,00 49.448.095,04 423.044,96 36 6.5 APELACIONI SUDOVI 321.169.004,00 321.149.223,00 19.781,00 37 6.1 VRHOVNI KASACIONI SUD 99.804.702,00 99.779.917,25 24.784,75 38 6.3 PRIVREDNI APELACIONI SUD 50.644.113,17 49.709.453,20 934.659,97 39 6.6 VIŠI SUDOVI 1.009.162.570,00 1.009.104.674,26 57.895,74 40 6.7 OSNOVNI SUDOVI 2.281.630.423,51 2.281.003.232,87 627.190,64 41 6.8 PRIVREDNI SUDOVI 308.592.039,00 308.566.180,13 25.858,87 42 6.4 VIŠI PREKRŠAJNI SUD 79.660.944,00 76.490.634,63 3.170.309,37 43 6.9 PREKRŠAJNI SUDOVI 740.712.711,53 740.065.949,79 646.761,74 44 8.3 TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL 11.777.058,83 2.206.127,04 9.570.931,79 45 6 SUDOVI 1.074.262.951,65 627.867.749,54 446.395.202,11 46 8 JAVNA TUŽILAŠTVA 94.202.062,23 92.803.553,67 1.398.508,56 47 17.2 PORESKA UPRAVA 2.576.923.250,57 2.482.323.945,34 94.599.305,23 48 28 REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 63.561.852,29 42.833.427,85 20.728.424,44

redni broj razdeo/glava Naziv direktnog korisnika ostvareniprihod izvršeni rashodi i izdaci saldo za prenos izvora 04 1  2 3 4 5 6 49 29 REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 15.591.086,12 13.514.459,79 2.076.626,33 50 30 REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 3.429.409.475,84 1.934.589.387,47 1.494.820.088,37 51 31 REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD 4.407.673,10 4.380.441,99 27.231,11 52 43 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE 6.767.880,00   6.767.880,00 53 50 UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 206.288.421,00 191.077.714,34 15.210.706,66 54 38 UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE 1.250.000,00   1.250.000,00 55 19.2 UPRAVA ZA VETERINU 852.115.733,21 814.002.480,17 38.113.253,04 56 19.3 UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA 1.008.070.197,39 808.138.627,70 199.931.569,69 57 54.3 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE 347.380.724,28 142.782.239,05 204.598.485,23 58 52.2 BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE CRVENOG KRSTA SRBIJE 347.380.724,28 318.273.291,00 29.107.433,28 59 22.2 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM 345.202.067,09 270.397.568,91 74.804.498,18 60 22.3 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA 19.277.390,61 803.447,09 18.473.943,52 61 22.4 BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 330.281.978,52 160.984.872,42 169.297.106,10 62 24.1 BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA 347.380.724,28 229.348.605,77 118.032.118,51 63 23.2 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 4.477.647.196,69 1.455.501.355,24 3.022.145.841,45 64 20.3 BUDžETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM 2.567.980.462,26 688.584.015,71 1.879.396.446,55 65 15.1 BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE 495.937.873,92 5.500.000,00 490.437.873,92 66 19.8 BUDžETSKI FOND ZA RAZVOJ LOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE 100.285.198,02   100.285.198,02 67 19.1 FOND ZA PODSTICANjE RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U REPUBLICI 1.215.691.000,00   1.215.691.000,00 68 19.5 BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE 3.341.649.264,98 979.649.827,00 2.361.999.437,98 69 19.7 BUDžETSKI FOND ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE 1.022.403.439,64 39.461.633,74 982.941.805,90 70 3.12 AVIO-SLUŽBA VLADE 118.493.889,38 100.051.746,90 18.442.142,48 71 14 MINISTARSTVO ODBRANE 1.502.623.879,58 1.143.126.132,62 359.497.746,96 72 14.1 INSPEKTORAT ODBRANE 4.469.000,00 3.186.366,88 1.282.633,12 73 14.2 VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA 594.533,71 499.693,67 94.840,04 74 14.3 VOJNOOBAVEŠTAJNA AGENCIJA 183.452,71 182.253,65 1.199,06 75 34 ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU 29.844.092,64 19.166.166,59 10.677.926,05      U K U P N O: 46.948.488.333,38 25.790.329.997,15 21.158.158.336,23

Ukupni rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2011. godinu izvršeni su u iznosu od 1.253.059,3 mil. dinara, što je u odnosu na plan izvršenje od 92,4%, a ukupno izvršenje rashoda i izdataka iz prihoda iz konsolidovanih izveštaja iznosi 58.966,8 mil. dinara.

Izvršenje rashoda i izdataka u sistemu izvršenja budzeta je u okvirima planiranog nivoa, a prekoračenje planiranog izvršenja rashoda i izdataka iskazano je iz prihoda iz izvornih aktivnosti indirektnih korisnika sredstava budzeta, a na osnovu dostavljenih konsolidovanih godišnjih izveštaja o izvršenju budzeta od strane direktnih korisnika sredstava budzeta Republike Srbije. U skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu direktni korisnici sredstava budzeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budzeta Republike Srbije kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budzeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budzeta koji podnose Upravi za trezor.

Ukupni konsolidovani rashodi i izdaci iznose 58.966,8 mil. dinara i izvršeni su iz sopstvenih prihoda u iznosu od 30.088,0 mil. dinara, donacija od inostranih zemalja u iznosu od 162,0 mil. dinara, donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 1.021,5 mil. dinara, donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca u iznosu od 840,8 mil. dinara, donacija od ostalih nivoa vlasti (transfera) u iznosu od 24.420,5 mil. dinara, primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 82,5 mil. dinara, primanja od otplate datih kredita u iznosu od 345,6 mil. dinara i neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 224,4 mil. dinara i neutrošenih sredstva od donacija iz prethodnih godina u iznosu od 111,4 mil. dinara. U konsolidovanim izveštajima prikazani su rashodi i izdaci i iz primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 1.669,8 mil. dinara.

Tabela 4. Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2011. godinu:

u dinarima

ek. klasifikacija OPIS Tekuća aproprijacija Izvršenje % izvršenja Sredstvaiz budzeta Izdaciiz dodatnihprihoda Ukupnasredstva Sredstvaiz budzeta 1 2 3 Global Fond Ministarstvo zdravlja 304.359.944,71 Kraljevina Norveška Ministarstvo rada i socijalne politike 28.798.736,91 Evropska komisija Generalni sekretarijat predsednika Republike 241.939,75 CITES Sekretarijat iz Švajcarske Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 307.581,50 Svetska banka Republička direkcija za imovinu Republike Srbije 1.643.465,22 Evropska komisija Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo 473.027,91 Centar za međunarodnu saradnju i razvoj (CRMS) iz Slovenije Fond za zaštitu životne sredine 3.152.034,84 Evropska komisija Ministarstvo rada i socijalne politike 5.341.325,37 Republika Italija Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 1.973.290,92 Evropski Savet i Evropska komisija Ministarstvo kulture 57.887,98 Evropska komisija Kancelarija za evropske integracije 25.140.048,97 SIDA Republički zavod za statistiku 26.213.332,07 Kraljevina Norveška Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 5.951.853,31 Evropska komisija Republički hidrometeorološki zavod 2.438.002,57

Donator Korisnik Konvertovano u toku 2011. 1 2 3 Savet Evrope Ministarstvo prosvete 207.277,08 UNECE Kraljevina Holandija Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 1.043.464,13 OSCE Tužilaštvo za ratne zločine 15.332.077,99 Kraljevina Norveška Agencija za borbu protiv korupcije 19.500.002,88 Kraljevina Norveška Agencija za zaštitu životne sredine 50.296.800,36 Kraljevina Norveška Devizni inspektorat 14.407.632,16 Balkanski fond za demokratiju-Projekat nemačkog Maršal fonda Koordinaciono telo RS za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa 3.012.631,81 GTZ Organizacija za tehničku saradnju Republike Nemačke Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 1.330.346,81 Svetska banka Ministarstvo pravde 22.187.142,45 Evropska komisija Ministarstvo unutrašnjih poslova 4.125.070,08 United Nations Office of Drugs and Crime Republički zavod za statistiku 1.099.211,04 Evropska komisija Republički zavod za statistiku 987.899.897,90 Evropska komisija Uprava carina 2.086.193,99 SIDA-CBM Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 3.267.452,12 Savet Evrope Ministarstvo pravde 121.656,54 CEI – Italija Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 569.389,70 UNESKO Ministarstvo prosvete i nauke 1.053.275,94 FAO – Italija Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 153.773,39

Tabela – Izveštaj o primljenim donacijama na osnovu uplata na evidencione račune direktnih korisnika i iz konsolidovanih izveštaja

Redni broj Naziv korisnika donacije Iznos primljenih donacija izvor A Direktni korisnici budzetskih sredstava     1 Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom 2.319.788,20 05 2 Uprava carina 2.086.193,99 05

Redni broj Naziv korisnika donacije Iznos primljenih donacija izvor 3 Devizni inspektorat 14.407.632,16 05 4 Ministarstvo unutrašnjih poslova 4.455.070,08 05 5 Direkcija za nacinalne referentne laboratorije 3.267.452,12 05 6 Ministarstvo rudarstva i energetike 542.884,34 05 7 Ministarstvo kulture,informisanja i informaciono društva 5.836.141,51 05 8 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 1.330.346,81 05 9 Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 1.684.136,60 05 10 Ministarstvo rada i socijalne politike 28.798.736,91 05 11 Ministarstvo životne sredine,rudarstva i prostornog planiranja 7.925.144,23 05 12 Agencija za zaštitu životne sredine 50.296.800,36 05 13 Državna revizorska institucija 612.191,60 05 14 Kancelarija za evropske integracije 28.886.733,13 05 15 Zaštitnik građana 10.302.755,72 05 16 Agencija za borbu protiv korupcije 19.500.752,20 05 17 Ministarstvo odbrane 62.495.253,27 05 18 Predsednik republike 241.939,75 06 19 Služba koordinacionog tela Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu 3.596.495,54 06 20 Ministarstvo pravde 22.308.798,99 06 21 Pravosudna akademija 18.266.820,30 06 22 Uprava za ljudska i manjinska prava 3.240.964,24 06 23 Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 153.773,39 06 24 Ministarstvo kulture, informisanja i informaciono društva 57.887,98 06 25 Ministarstvo zdravlja 308.947.132,56 06 26 Direkcija za vodne puteve 9.066.335,00 06 27 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 504.853,47 06 28 Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 940.123,21 06 29 Ministarstvo rada i sovijane politike 7.975.725,36 06 30 Uprava za rodnu ravnopravnost 25.167.531,35 06 31 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj 172.684,35 06 32 Ministarstvo prosvete i nauke 127.861.921,37 06 33 Ministarstvo omladine i sporta 348.314,40 06 34 Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 1.351.045,63 06 35 Narodna skupština – stručne službe 772.500,00 06 36 Državna revizorska institucija 577.975,54 06 37 Tužilaštvo za ratne zločine 15.332.077,99 06

Redni broj Naziv korisnika donacije Iznos primljenih donacija izvor 38 Republički zavod za statistiku 1.015.212.441,01 06 39 Republički hidrometeorološki zavod 2.438.002,57 06 40 Republička direkcija za imovinu republike srbije 1.643.465,22 06 41 Republički seizmološki zavod 1.431.299,62 06 42 Komesarijat za izbeglice 121.847.599,60 06 43 Južnobački upravni okrug 650.962,40 06 44 Zaštitnik građana 2.674.778,82 06 45 Agencija za borbu protiv korupcije 440.436,00 06 46 Fond za zaštitu životne sredine 3.152.034,84 06 47 Ministarstvo odbrane 313.332,30 06 48 Služba koordinacionog tela Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu 620.000,00 08 49 Budzetski fond za program sprečavanja bolesti izazvanih konzumiranjem duvana 16.583.072,24 08 50 Ministarstvo za kosovo i metohiju 878.500,00 08 51 Republički hidrometeorološki zavod 600.000,00 08 52 Diplomatsko-konzularna predstavništva 3.500.000,00 08 53 Ministarstvo odbrane 445.000,00 08 54 Vojno-obaveštajna agencija 1.539.480,00 08 A Ukupno direktni korisnici budzetskih sredstava 1.965.603.318,27   55 Indirektni korisnici budzetskih sredstava – iz konsolidovanih izveštaja 162.051.000,00 05 56 Indirektni korisnici budzetskih sredstava – iz konsolidovanih izveštaja 1.021.494.000,00 06 57 Indirektni korisnici budzetskih sredstava – iz konsolidovanih izveštaja 840.832.000,00 08 B. Ukupno indirektni korisnici budzetskih sredstava – iz konsolidovanih izveštaja 2.024.377.000,00     Ukupno A + B 3.989.980.318,27  

7.2. IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM KREDITIMA, DOMAĆIM I INOSTRANIM I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U TOKU 2011. GODINE

I DIREKTNE OBAVEZE

DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2011. GODINE

DRŽAVNE HARTIJE OD VREDNOSTI

Radi finansiranja budzetskog deficita i refinansiranja javnog duga Republika Srbija je u 2011. godini nastavila sa emitovanjem i aukcijskom primarnom prodajom kratkoročnih državnih zapisa, kao i dugoročnih finansijskih instrumenata diskontnog tipa: pedesettronedeljnih, osamnaestomesečnih i dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije; u martu 2011. godine Republika Srbija je prvi put emitovala trogodišnju kuponsku obveznicu, denominovanu u dinarima, a pored dinarskih emitovane su i državne hartije od vrednosti denominovane u evrima: pedesettronedeljne i osamnaestomesečne diskontne hartije od vrednosti i trogodišnje i petnaestogodišnje kuponske obveznice.

Kratkoročne državne hartije od vrednosti

Primanja budzeta u 2011. godini po osnovu realizovanih kratkoročnih državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa Republike Srbije čija je ročnost do godinu dana) denominovanih u dinarima bila su 111.036.562.416,05 dinara, dok je otplata glavnice duga po ovom osnovu iznosila 219.562.578.984,60 dinara, a otplata kamata 13.802.833.970,22 dinara.

Stanje javnog duga 31. decembra 2011. godine po osnovu ove kategorije državnih zapisa Republike Srbije, iskazano po diskontovanoj vrednosti, iznosilo je 38.297.555.266,44 dinara.

Dugoročne državne hartije od vrednosti denominovane u dinarima

Kada su dugoročni finansijski instrumenti u pitanju, u 2011. godini budzetska primanja iznosila su 166.380.236.676,00 dinara, otplata glavnice duga 9.637.697.557,48 dinara, a otplata kamata 2.073.692.942,52 dinara.

Stanje javnog duga dugoročnih državnih hartija od vrednosti denominovanih u dinarima na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 174.729.409.435,26 dinara i sastoji se od pedesettronedeljnih, osamnaestomesečnih i dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije diskontnog tipa, iskazanih po diskontovanoj vrednosti (tržišnoj vrednosti ostvarenoj prilikom primarne prodaje ) i trogodišnjih državnih obveznica kuponskog tipa iskazanih u stanju javnog duga po nominalnoj vrednosti.

Dugoročne državne hartije od vrednosti denominovane u evrima

Republika Srbija, kao pravno lice, emitovala je u 2011. godini državne hartije od vrednosti denominovane u evrima, i to pedesettronedeljne i osamnaestomesečne državne zapise diskontnog tipa, s jedne i trogodišnje i petnaestogodišnje državne obveznice kuponskog tipa, s druge strane.

Budzetska primanja po osnovu ovih finansijskih instrumenata u 2011. godini iznosila su 533.565.723,50 evra. Otplata glavnice nije bilo, dok je po osnovu dospelih kamatnih kupona isplaćeno 5.638.907,20 evra.

Stanje javnog duga dugoročnih državnih hartija od vrednosti denominovanih u evrima na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 532.754.303,50 evra (odnosno 55.747.889.797,11 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2011. godine).

PREUZETE OBAVEZE PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA

Zakonom o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 85/05), i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 115/05) Republika Srbija preuzela je kao javni dug Republike obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada, u ukupnom iznosu do 23.500.000.000,00 dinara. To je dug u visini 1,5 neisplaćene penzije koji je nastao pre 2000. godine. U januaru 2007. otplaćena je četvrta rata po osnovu ovog duga u iznosu od 4.125.138.778,82 dinara, a u decembru 2007. godine peta rata u iznosu od 4.419.849.918,80 dinara.

Stanje javnog duga po ovom osnovu na dan 31. decembar 2008. godine bilo je 754.639.283,80 dinara, a 31. decembra 2009. godine 728.609.975,99 dinara. U 2009. godini preneto je na zahtev Fonda 26.029.307,81 dinara po osnovu izvršenih otplata glavnice duga, a 2.455.084,32 dinara po osnovu otplaćenih kamata (ukupno 28.484.392,13 dinara).

U 2010. i 2011. godini nije bilo otplate duga, tako da je stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine po ovom osnovu ostalo nepromenjeno u odnosu na 31.12.2009. godine: 728.609.975,99 dinara.

Zakonom o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 85/05) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 115/05), Republika Srbija preuzela je kao javni dug Republike obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada, u ukupnom iznosu do 20.000.000.000,00 dinara. To je dug u visini od 20,5 neisplaćenih penzija koji je nastao pre 2000. godine.

Stanje javnog duga po ovom osnovu iznosilo je na dan 31.12.2010. godine 6.614.704.881,02 dinara; u 2011. godini obaveza je uvećana za 1.298.624.541,39 dinara, otplaćeno je 4.074.164.991,40 dinara po osnovu glavnice duga i 2.063.592.473,38 dinara po osnovu kamate, tako da je stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine iznosilo 3.839.164.431,01 dinara.

STARA DEVIZNA ŠTEDNjA

Zakonom o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJ“, broj 36/02 i „Službeni glasnik RS“, broj 80/04) Republika Srbija i Republika Crna Gora preuzele su obaveze SRJ po osnovu devizne štednje građana. Učešće pojedinih republika u ukupnom dugu određeno je srazmerno visini devizne štednje građana čije je prebivalište na teritoriji tih republika i po utvrđenom osnovu emitovane su obveznice stare devizne štednje.

U toku 2011. godine isplaćeno je po osnovu obveznica stare devizne štednje građana (otplata glavnice i unapred obračunate i pripisane kamate) 251.845.485,91 evra (uključeni i diskonti obračunati povodom isplata obveznica pre roka njihovog dospeća).

Stanje duga prema građanima na dan 31.12.2011. bilo je 2.134.708.620,58 evra (odnosno 223.377.831.295,25 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2011. godine).

Tokom 2011. godine isplaćeno je po osnovu člana 16. Zakona („stara devizna štednja – banke“) 6.754.873,56 evra, a po osnovu člana 31. Zakona („stara devizna štednja – NBS“) 43.563.040,56 dinara.

Stanje javnog duga u kategoriji „stara devizna štednja – banke“ na dan 31.12.2011. godine bilo je 45.363.096,54 evra (odnosno 4.746.835.248,73 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2011. godine), a u kategoriji „stara devizna štednja – NBS“ 292.552.367,15 dinara.

ZAJAM ZA PRIVREDNI RAZVOJ

Zakonom o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RS“, broj 43/04) uređuju se način i uslovi izmirenja obaveze Republike Srbije koje su nastale prikupljanjem namenske devizne štednje i izdavanjem obveznica koje glase na strana sredstva plaćanja po osnovu zajma raspisanog u skladu sa Zakonom za privredni razvoj u SRS („Službeni glasnik SRS“, br. 25/89, 49/89, 56/89, 57/89, 9/90 i 32/90 i „Službeni glasnik RS“ broj 5/91).

Ukupna obaveza Republike Srbije utvrđena je na iznos od 56.000.000,00 evra. Do 31. decembra 2006. godine ukupno je konvertovano 49.008.942,71 evra potraživanja u obveznice Republike Srbije.

Otplate glavnice i pripisane kamate u 2011. godini nije bilo, a stanje javnog duga 31.12.2011. godine ostalo je nepromenjeno u odnosu na stanje na kraju 2010. godine: 8.016.007,44 evra (odnosno 838.802.232,93 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2011. godine).

DUGOROČAN KREDIT KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD

Dugoročan kredit Komercijalne banke a.d. Beograd odobren Republici Srbiji radi finansiranja pribavljanja nepokretnosti u svojinu Republike Srbije za potrebe Ministarstva spoljnih poslova – Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji i Ambasade Republike Srbije u Briselu – Belgija, potpisan je 17. januara 2008. godine, a povučen 28. februara 2008. godine u dinarskoj protivvrednosti 12.500.000,00 evra.

U 2011. godini otplata glavnice iznosila je 892.857,14 evra, a izdaci po osnovu kamata bili su 338.094,39 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je 11.607.142,86 evra u dinarskoj protivvrednosti (odnosno 1.214.581.875,30 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2011. godine).

DUGOROČAN KREDIT HYPO ALPE-ADRIA BANK AD BEOGRAD

Dugoročan kredit Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd odobren Republici Srbiji u svrhu finansiranja realizacije 25. letnje Univerzijade u Beogradu 2009. godine, potpisan je 27.03.2009. godine, a povučen 31.03.2009. godine u vrednosti od 1.500.000.000,00 dinara.

Otplata glavnice duga u 2011. godini bila je 500.000.000,00 dinara; izdaci po osnovu kamate iznosili su 170.248.402,80 dinara. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je 750.000.000,00 dinara.

DUGOROČAN DEVIZNI KREDIT VOJVOĐANSKE BANKE a.d.

NOVI SAD

Ugovor o dugoročnom kreditu Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, odobrenom Republici Srbiji za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije, potpisan je 28. oktobra 2009. godine, a kredit je povučen 29. oktobra 2009. godine u vrednosti od 20.000.000,00 evra.

U 2011. godini otplata glavnice duga iznosila je 5.000.000,00 evra; na ime kamata isplaćeno je 1.028.085,49 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine je 15.000.000,00 evra (odnosno 1.569.613.500,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2011. godine dinara).

SREDNjOROČAN DEVIZNI KREDIT ALPHA BANK SRBIJA A.D.

Ugovor o srednjoročnom kreditu Alpha Bank Srbija a.d, odobrenom Republici Srbiji za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije, potpisan je 28. oktobra 2009. godine, a kredit je povučen 4. novembra 2009. godine u vrednosti od 30.000.000,00 evra.

Otplata glavnice duga u 2011. godini iznosila je 7.500.000,00 evra, a otplata kamata 1.608.186,47 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine je 22.500.000,00 evra (2.354.420.250,00 dinara).

DUGOROČAN DEVIZNI KREDIT PIRAEUS BANK BEOGRAD A.D.

Ugovor o dugoročnom kreditu Piraeus Bank Beograd a.d, odobrenom Republici Srbiji za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije, potpisan je 20. novembra 2009. godine, a kredit je povučen 26. novembra 2009. godine u vrednosti od 40.000.000,00 evra.

Otplata glavnice duga u 2011. godini iznosila je 10.000.000,00 evra, a otplata kamata 2.189.512,64 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine je 30.000.000,00 evra (3.139.227.000,00 dinara).

Kredit EUROBANK EFG a.d. Beograd

Ugovor o kreditnom aranžmanu u vrednosti od 25.000.000,00 USD, zaključen je 25.02.2010. godine radi finansiranja projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji, a kredit je u celini povučen 25.03.2010. godine. Povučeno je 25.000.000,00 američkih dolara.

Otplata glavnice duga u 2011. godini iznosila je 5.882.352,96 američkih dolara. Na ime kamata isplaćeno je 1.163.975,76 američkih dolara. Stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine je 19.117.647,04 američkih dolara (1.545.971.469,07 dinara).

Kredit VOJVOĐANSKE BANKE A.D. Novi Sad – 2

Ugovor o kreditu 05 Broj 420-2741/2010-1 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 20.04.2010. godine, a kredit je u celini – u iznosu od 20.000.000,00 evra – povučen 28.04.2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2011. godini iznosila je 3.333.333,36 evra. Otplaćeno je na ime kamate 1.020.976,57 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine je 16.666.666,64 evra (odnosno 1.744.014.997,21 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2011. godine).

Kredit BANCA INTESA a.d. Beograd

Ugovor o kreditu br. 00-511-0000220.9 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010. godine, a kredit je u celini (38.892.000,00 evra) povučen 20.12.2010. godine.

Na ime kamata isplaćeno je u 2011. godini 2.510.617,24 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine je 38.892.000,00 evra (4.069.693.882,80 dinara).

Kredit RAIFFEISEN BANK a.d. Beograd

Ugovor o kreditu br. 265-0000000034254-65 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010 godine, a kredit je u celini (38.892.000,00 evra) povučen 20.12.2010. godine.

Na ime kamata isplaćeno je u 2011. godini 2.510.617,23 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine je 38.892.000,00 evra (4.069.693.882,80 dinara).

Kredit UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd

Ugovor o kreditu R 4902/10 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010. godine, a kredit je u celini (46.662.000,00 evra) povučen 20.12.2010. godine.

Na ime kamata isplaćeno je u 2011. godini 3.012.198,43 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine je 46.662.000,00 evra (4.882.753.675,80 dinara).

Kredit SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA a.d. Beograd

Ugovor o kreditu br. 001/2010 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010. godine, a kredit je u celini (15.554.000,00 evra) povučen 20.12.2010. godine.

Na ime kamata isplaćeno je u 2011. godini 1.004.066,14 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine je 15.554.000,00 evra (1.627.584.558,60 dinara).

Kredit HYPO ALPE-ADRIA BANK ad Beograd – 2

Ugovor o dugoročnom kreditu br. L 2299/10 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010 godine, a kredit je u celini (20.000.000,00 evra) povučen 17.12.2010. godine.

Na ime kamata isplaćeno je u 2011. godini 1.293.882,62 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine je 20.000.000,00 evra (2.092.818.000,00 dinara).

Kredit EUROBANK EFG a.d. Beograd – 2

Ugovor o kreditnom aranžmanu u vrednosti od 20.000.000,00 EUR (bančin broj 02-23890/10; zavedeno pod brojem 05 broj 42-9312/2010-1) za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije zaključen je 15.12.2010. godine, a kredit je u celini (20.000.000,00 evra) povučen 17.12.2010. godine.

Na ime kamata isplaćeno je u 2011. godini 1.278.241,67 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine je 20.000.000,00 evra (2.092.818.000,00 dinara).

Kredit VOJVOĐANSKE BANKE a.d. Novi Sad – 3

Ugovor o kreditu (bančin broj 01-11184; zavedeno pod brojem 05 br. 42-9312/2010-3) za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010, a kredit je u celini – u iznosu od 20.000.000,00 evra – povučen 17.12.2010. godine.

Otplate glavnice nije bilo, a na ime kamata isplaćeno je u 2011. godini 1.279.524,22 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine je 20.000.000,00 evra (odnosno 2.092.818.000,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2011. godine).

Kredit KBC BANKE a.d. Beograd

Ugovor o kreditu broj KR2010/9209 (partija: 90-741-8700000.5) za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije zaključen je 15.12.2010. godine , a kredit je u celini (10.000.000,00 evra) povučen 17.12.2010. godine.

Na ime kamata isplaćeno je u 2011. godini 544.397,77 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2011. godine je 10.000.000,00 evra (1.046.409.000,00 dinara).

DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2011. GODINE

1. Krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD):

1) IBRD – 7086-0 YF – Konsolidacioni zajam A za teritoriju Centralne Srbije – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 375.546.445,73 evra (39.297.518.072,99 dinara). Tokom 2011. godine plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 18.810.742,38 evra, a po osnovu kamate 11.385.885,09 evra.

2) IBRD – 7087-0 YF – Konsolidacioni zajam B za teritoriju Centralne Srbije i AP Vojvodine – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 713.653.886,44 evra (74.677.384.965,58 dinara). Tokom 2011. godine plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 35.746.202,80 evra, a po osnovu kamate 22.403.152,54 evra.

3) IBRD – 74660 (FSL) – Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 8.583.636,90 evra (898.199.490,49 dinara). Tokom 2011. godine, povlačenje je bilo u iznosu od 5.566.558,07 evra, nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamate plaćeno 45.760,53 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva 25.648,51 evra.

4) IBRD – 75100 (FSL) – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 13.909.810,13 evra (1.455.535.050,83 dinara). Povlačenje u 2011. godini je bilo u iznosu 8.241.799,72 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova kamate plaćeno 119.271,67 evra.

5) IBRD –  74640 (FSL) – Regionalni razvoj Bora – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 4.157.889,16 evra (435.085.263,80 dinara). Tokom 2011. godine, povučeno je 3.487.405,08 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamate plaćeno 14.370,80 evra, a po osnovu provizije na nepovućena sredstva 58.063,33 evra.

6) IBRD – 74650 (FSL) – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 6.063.645,51 evra (634.505.323,45 dinara). Tokom 2011. godine, povučeno je 3.003.712,49 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamate plaćeno 40.249,71 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva 24.825,60 evra.

7) IBRD – 76510 (VSLN – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 34.900.000,00 evra (3.651.967.410,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime troškova kamate plaćeno 460.321,34 evra.

8) IBRD – 77460 (VSLN) – Koridor X – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 19.550.600,90 evra (2.045.792.473,72 dinara). Tokom 2011. godine, povučeno je 4.629.618,01 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamate plaćeno 223.482,08 evra.

9) IBRD – 74630 (FSL) – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 21.659.602,94 evra (2.266.480.345,28 dinara). Tokom 2011. godine, povučeno je 15.082.957,66 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamate plaćeno 94.431,10 evra, a po osnovu provizije na nepovučena srestva plaćeno 76.613,10 evra.

10) IBRD – 74670 (FSL) – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 16.608.299,86 evra (1.737.907.444,82 dinara). Tokom 2011. godine, povučeno je 12.621.837,39 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 69.403,29 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva 80.840,77 evra.

11) IBRD – 78250 – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 70.800.000,00 evra (7.408.575.720,00 dinara). Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 900.497,32 evra.

12) IBRD – 77930 – Programski zajam za razvoj javnih finansija – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 70.100.000,00 evra (7.335.327.090,00 dinara). Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 1.066.746,76 evra.

13) IBRD – 76950 – Projekat zdravlja – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 4.337.446,01 evra (453.874.254,19 dinara). Tokom 2011. godine, povučeno je 3.071.962,37 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 21.920,52 evra.

14) IBRD – 80610 – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 100.000.000,00 dolara (8.086.620.000,00 dinara). Tokom 2011. godine, povučeno je 100.000.000,00 dolara. Nije bilo otplate po osnovu glavnice i kamate.

15) IBRD – 80310 – Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 0,00 dolara (0,00 dinara). Nije bilo otplate po osnovu glavnice i kamate, dok je po osnovu početne provizije plaćeno 12.500,00 dolara.

2. Krediti Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA):

1) IDA – SAC-3599-YF – Ratifikovan je 1. marta 2002. godine i namenjen strukturnom prilagođavanju. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 55.500.000,00 specijalnih prava vučenja (6.868.546.800,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 463.677,92 evra.

2) IDA – PFSAC I-3643-YF – Ratifikovan je 4. juna 2002. godine i namenjen za razvoj privatnog i bankarskog sistema. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 68.100.000,00 specijalnih prava vučenja (8.427.892.560,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 553.764,26 evra.

3) IDA – MOES-3636-YF – Ratifikovan je 14. maja. 2002. godine i namenjen za razvoj školstva. Ugovoreni iznos kredita je 7.305.720,25 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 7.305.720,25 specijalnih prava vučenja (904.138.404,41 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 59.407,51 evra.

4) IDA – HIP-3768-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat zdravstva. Ugovoreni iznos kredita je 14.700.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo 14.692.746,72 specijalnih prava vučenja (1.818.339.071,48 dinara). Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 123.842,33 evra.

5) IDA – SMECA-3693-YF – Ratifikovan je 13. novembra 2002. godine za Projekat finansiranja fonda za osiguranje i olakšavanje izvoza. Ugovoreni iznos kredita je 8.345.236,90 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 8.345.237,00 specijalnih prava vučenja (1.032.786.502,55 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok na ime troškova servisiranja plaćeno 70.340,50 evra.

6) IDA – SOSAC-3750-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 60.400.000,00 specijalnih prava vučenja (7.474.959.040,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 509.100,63 evra.

7) IDA – PFSAC II – 3780-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 58.700.000,00 specijalnih prava vučenja (7.264.571.120,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 494.771,63 evra.

8) IDA – LABOR LIL-3753-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat finansiranja socijalnog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 1.779.856,60 specijalnih prava vučenja Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 1.779.856,60 specijalnih prava vučenja (220.270.781,16 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 14.473,13 evra.

9) IDA-3723-YF – Ratifikovan je 26. novembra 2002. godine za Projekat tehničke pomoći u restrukturiranju privatnog i bankarskog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 7.710.968,41 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 7.710.968,41 specijalnih prava vučenja (954.290.944,10 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 62.390,12 evra.

10) IDA – TTFSE – 3651-YF – Ratifikovan je 14. juna 2002. godine za Projekat olakšavanja trgovine i saobraćaja u jugoistočnoj Evropi. Ugovoreni iznos kredita je 4.345.397,79 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 4.345.397,79 specijalnih prava vučenja (537.776.001,54 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 53.297,46 dolara.

11) IDA – RPRCP-3908-YF – Ratifikovan je 9. juna 2004. godine za Projekat katastra i upisa nepokretnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 20.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar. 2011. godine je iznosilo 18.173.026,52 specijalnih prava vučenja (2.249.050.146,85 dinara). Povlačenje u toku 2011. godine je iznosilo 1.213.910,29 SDR. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 141.817,57 evra.

12) IDA – HAP-3870-YF – Ratifikovan je 31. marta 2004. godine za Projekat energetske efikasnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 14.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo 14.094.512,13 specijalnih prava vučenja (1.744.302.994,38 dinara). U toku 2011. godine bio je povraćaj sredstava u iznosu od 5.442,64 SDR. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 118.837,46 evra.

13) IDA – SAC II- 4017 -YF – ratifikovan je 21. decembra 2004. godine za Projekat strukturnog prilagođavanja u Republici Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 30.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo 30.100.000,00 specijalnih prava vučenja (3.725.103.760,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 253.707,43 evra.

14) IDA – 4071-YF – Ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji. Ugovoreni iznos je 16.600.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2011. godine iznosilo je 11.638.334,04 specijalnih prava vučenja (1.440.332.288,79 dinara). Povlačenje u toku 2011. godine je iznosilo 4.455.235,07 SDR. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 65.406,95 evra.

15) IDA – SAC II -4105-YF – Ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije. Ugovoreni iznos kredita je 16.600.000 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo 8.475.947,31 specijalnih prava vučenja (1.048.962.896,81 dinara). Povlačenje u toku 2011. godine je iznosilo 3.323.331,16 SDR. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 46.435,61 evra.

16) IDA – 4131-YF – Ratifikovan je 23. decembra 2006. godine za Projekat Regionalno energetsko tržište jugoistočne Evrope – komponenta za Srbiju i Crnu Goru. Ugovoreni iznos kredita je 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembara 2011. godine iznosilo 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja (4.702.788.800,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 320.295,11 evra.

17) IDA – TID-3909-YF – Ratifikovan je 2. jula 2004. godine za Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 37.500.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo 36.665.414,21 specijalnih prava vučenja (4.537.623.665,64 dinara). Povlačenje u toku 2011. godine je iznosilo 1.256.605,01 SDR. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja kamata plaćeno 298.987,57 evra.

18) IDA – 38701-YF – Ratifikovan je 10. septembra 2008. godine za dodatno finansiranje Projekta energetska efikasnost za Srbiju. Ugovoreni iznos kredita je 6.600.000 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 3.537.174,11 specijalnih prava vučenja (437.752.178,64 dinara). Povlačenje u toku 2011. godine je iznosilo 2.083.295,39 SDR. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 12.464,81 evra.

19) IDA – 43260 -YF – Patifikovan je 10. septembra 2008. godine za Projekat regionalni razvoj Bora. Ugovoreni iznos kredita je 6.600.000 specijalnih prava vučenja. Ctanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 0,00 SDR (0,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice i troškova servisiranja u 2011. godini nije bilo.

3. Krediti Evropske investicione banke:

1) EIB – 22265 – za Projekat rekonstrukcije 20 regionalnih bolnica i modernizaciju Instituta «Torlak». Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2011. godine iznosilo je 47.439.180,29 evra (4.964.078.520,81 dinara). U toku 2011. godine na ime glavnice plaćeno je 2.140.819,71 evra, dok je na ime kamate plaćeno 2.129.090,57 evra.

2) EIB – 22994 – za Projekat obnove škola. Ugovoreni iznos kredita je 25.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2011. godine iznosilo je 25.000.000,00 evra (2.616.022.500,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 1.225.862,00 evra.

3) EIB – 21630 – Apex Global 1 – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 20.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2011. godine iznosilo je 947.333,33 evra (99.129.812,25 dinara). Na ime otplate glavnice u 2011. godini je plaćen iznos od 215.722,22 evra, a na ime kamata 46.895,00 evra.

4) EIB – 22592 – Apex Global 2 – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 45.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2011. godine iznosilo je 34.588.740,67 evra (3.619.396.953,58 dinara). Na ime otplate glavnice u 2011. godini je plaćen iznos od 2.223.984,88 evra, a na ime kamate 623.009,93 evra.

5) EIB – 24938 – Apex Global MSP – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 250.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2011. godine iznosilo je 239.275.639,91 evra (25.038.018.307,78 dinara). U toku 2011. godine povlačenje je iznosilo 11.995.878,39 evra i 8.852.500,00 švajcarskih franaka. Na ime glavnice plaćeno je 9.174.107,88 evra i 1.778.936,01 švajcarskih franaka, dok je na ime kamata plaćeno 4.578.252,53 evra i 102.147,41 švajcarskih franaka .

6) EIB – 23761 – Projekat klinički centri A – Ugovoreni iznos kredita je 80.000.000,00 evra. Stanje duga po ovo kreditu je 31. decembra 2011. godine iznosilo 5.000.000,00 evra (523.204.500,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 225.250,00 evra.

7) EIB – 24744 – Opštinska i regionalna infrastruktura – Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra. Stanje duga po ovo kreditu je 31. decembra 2011. godine iznosilo 24.725.057,58 evra (2.587.252.277,72 dinara). Povlačenje u toku 2011. godine je iznosilo 15.053.055,14 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 255.564,75 evra.

8) EIB – 25497 – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru – Ugovoreni iznos kredita je 200.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2011. godine iznosilo 20.000.000,00 evra (2.092.818.000,00 dinara). Povlačenje u toku 2011. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 156.580,31 evra.

9) EIB – Projekat modernizacije škola – Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2011. godine iznosilo 7.500.000,00 evra (784.806.750,00 dinara). Povlačenje u toku 2011. godine je iznosilo 7.500.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 33.250,67 evra.

4. Krediti Razvojne banke Saveta Evrope (CEB):

1) CEB – 1593 – Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007 – Ugovoreni iznos kredita je 20.000.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembara 2011. godine je bilo 7.900.000,00 evra (826.663.110,00 dinara). Tokom 2011. godine nije bilo otplata po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 285.980,00 evra.

2) CEB – 1528 – Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica) – Ugovoreni iznos kredita je 10.000.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembara 2011. godine je bilo 2.000.000,00 evra (209.281.800,00 dinara). Tokom 2011. godine nije bilo otplata po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 50.000,00 evra.

3) CEB – 1571 – Klizišta I (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – Ugovoreni iznos kredita je 10.000.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembara 2011. godine je bilo 9.000.000,00 evra (941.768.100,00 dinara). Tokom 2011. godine nije bilo otplata po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 205.600,00 evra.

4) CEB – Reprogramirani zajam – Ugovoreni iznos kredita je 27.738.794,99 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembara 2011. godine je bilo 0,00 evra (0,00 dinara). Tokom 2011. godine po osnovu glavnice je plaćeno 3.029.957,66 evra, dok je na ime kamate plaćeno 80.854,42 evra.

5) CEB – 1539 – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini – Ugovoreni iznos kredita je 9.600.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembara 2011. godine je bilo 9.600.000,00 evra (1.004.552.640,00 dinara). Tokom 2011. godine nije bilo otplata po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 202.080,00 evra.

6) CEB – 1711 – Zajam za delimično finansiranje kvalifikovanih investicija za unapređenje naučne i obrazovne infrastrukture i obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji – Ugovoren iznos kredita je 35.000.000 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembara 2011. godine je bilo 17.500.000,00 evra (1.831.215.750,00 dinara). Povlačenje u toku 2011. godine je iznosilo 17.500.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 98.425,83 evra.

5. Krediti Nemačke banke za razvoj (KFW):

1) KFW – Kredit Nemačke banke za razvoj – Projekat daljinsko grejanje – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 9.487.633,54 evra (992.794.512,50 dinara). U 2011. godini plaćeno je na ime glavnice iznos od 1.331.652,80 evra, na ime kamate iznos od 413.109,55 evra

2) KFW – 24406-01 – Kredita Nemačke banke za razvoj – Program vodosnadbevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji I-faza 2a – Ugovoreni iznos kredita je 25.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2011. godine je iznosilo 0,00 evra (0,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime ostalih provizija plaćeno 62.299,84 evra;

6. Obaveza prema EXIM Bank of China:

1) Sporazum o restrukturiranju duga između Republike Srbije kao zajmoprimca i „EXIM Bank of China“ kao zajmodavca, nekadašnji kredit od 200 miliona dolara – BLA99012, potpisan 20. februara 2009. godine. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosi 87.410.257,25 dolara (7.068.535.344,83 dinara). U 2011. godini na ime kamate plaćeno je 1.808.271,85 dolara dok je na ime glavnice plaćeno 9.201.079,72 dolara.

2) Sporazum o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat sistem NUCTECH™ za inspekciju kontejnera/vozila između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i „Kineske Export-Import banke“ kao zajmodavca u iznosu od 31.523.076,92 dolara. Stanje duga na 31. decembar 2011. godine iznosi 31.523.076,92 dolara (2.549.151.442,83 dinara). Povlačenje u toku 2011. godine je iznosilo 15.761.538,46 dolara. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2011. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 652.108,71 dolara i provizija na nepovučena sredstva plaćeno 15.433,17 dolara.

3) Kredit EXIM bank of China za izgradnju mosta Zemun-Borča – Ugovoren iznos kredita je 217.400.000,00 dolara. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 49.852.500,00 dolara (4.031.382.235,50 dinara). U 2011. godini povučeno je 49.852.500,00 dolara. Tokom 2011. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate za 2011. godinu plaćeno 40.640,63 dolara, provizije na nepovučena sredstva plaćeno 583.160,68 dolara i ostale provizije plaćeno 2.174.000,00 dolara.

7. Ostali krediti

1. Reprogramirani dug prema Pariskom klubu poverilaca – Stanje ovog duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 2.047.088.556,53 dolara (165.540.272.630,31 dinara). Na ime glavnice po ovom dugu u 2011. godini plaćeno je u martu 2011. godine 21.772.452,99 dolara i u septembru 2011. godine 22.811.127,35 dolara. Na ime kapitalisane kamate plaćeno je u martu 2011. godine 17.345.106,18 dolara i u septembru 2011. godine 16.819.410,29 dolara. Na ime kamata plaćeno je u martu 2011. godine 33.019.178,79 dolara i u septembru 2011. godine 31.944.405,87 dolara.

2. Dug prema Evropskoj uniji za makroekonomsku pomoć – Po osnovu zaduženja Savezne Republike Jugoslavije radi podrške platnom bilansu i jačanju deviznih rezervi zemlje, Sporazum o zajmu u iznosu od 55.000.000,00 evra od čega je deo za Republiku Srbiju 49.500.000 evra. Stanje ovog duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 49.500.000 evra (5.179.724.550,00 dinara), otplate glavnice po ovom dugu u 2011. godini nije bilo, dok je na ime kamate u 2011. godini plaćeno 1.858.440,00 evra.

3. Dug prema Londonskom klubu poverilaca – Stanje ovog duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 932.202.197,77 dolara (75.383.649.365,31 dinara). Na ime glavnice u 2011. godini plaćeno je 71.707.778,97 dolara, dok je na ime kamate u 2011. godini plaćeno 66.553.854,64 dolara.

4. Kredit Vlade Republike Italije za Projekat razvoja privatnog sektora – Podrška malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka. Ugovoren iznos kredita je 33.250.000,00 evra, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 30.479.166,64 evra (3.189.367.428,46 dinara). Tokom 2011. godine po osnovu glavnice je plaćeno 2.770.833,36 evra, dok je na ime kamate plaćeno 325.572,92 evra.

5. Ugovor između Republike Srbije i „Marfin bank“ a.d. Beograd za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu u iznosu od 100.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 85.416.666,69 evra (8.938.076.877,44 dinara). Tokom 2011. godine po osnovu glavnice je plaćeno 14.583.333,31 evra, dok je na ime kamate plaćeno 5.138.184,51 evra.

6. Ugovor između Republike Srbije i „Erste Bank“ a.d. Novi Sad, za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu u iznosu od 30.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 30.000.000,00 evra (3.139.227.000,00 dinara). Otplate glavnice po ovom dugu u 2011. godini nije bilo, dok je na ime kamate u 2011. godini plaćeno 1.326.522,03 evra i ostale provizije plaćeno 632.664,49 evra.

7. Ugovor između Republike Srbije i „Erste Bank“ a.d. Novi Sad, za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu u iznosu od 40.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 33.333.333,36 evra (3.488.030.002,79 dinara). Tokom 2011. godine po osnovu glavnice je plaćeno 6.666.666,64 evra, dok je na ime kamate plaćeno 1.554.222,35 i ostale provizije plaćeno 471.618,91 evra.

8. Ugovor između Republike Srbije i „Nove Kreditne Banke Maribor“, za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 10.000.000,00 evra (1.046.409.000,00 dinara). Isplate glavnice nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 611.723,10 evra.

9. Sporazum o zajmu radi sprovođenja Finansijskog protokola zaključenog 15. decembra 2009. godine između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske između Vlade Republike Srbije i NATIXIS, koji postupa u ime i za račun Vlade Republike Francuske u ukupnom iznosu od 11.185.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 5.582.600,00 evra (584.168.288,34 dinara). U 2011. godini povučeno je 3.351.600,00 evra. Na ime kamate je plaćeno 5.955,84 evra.

10. Međunarodni monetarni fond – Sredstva alokacije – Ugovorena vrednost kredita je 388.370.952,00 SDR. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 388.370.952,00 SDR (48.063.856.929,24 dinara). U toku 2011. godine nije bilo povlačenja i otplate glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 1.887.661,89 evra i ostalih provizija plaćeno 5.793,89 evra.

11. Sporazum o reprogramu duga zaključen između Republike Srbije i Kuvajtske državne agencije za investicije KIA u iznosu od 375.715.037,25 dolara. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 375.715.037,25 dolara (30.382.647.345,27 dinara). Plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate za 2011. godinu isplaćeno 5.713.999,52 dolara.

12. Kredit Ruske federacije za finansiranje budzetskog deficita u iznosu od 200.000.000,00 dolara. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 200.000.000,00 dolara (16.173.240.000,00 dinara). Tokom 2011. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate za 2011. godinu isplaćeno 6.910.122,72 dolara.

13. Kredit vlade Republike Italije za Projekat razvoja privatnog sektora – Podrška malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka. Ugovoren iznos kredita je 30.000.000 evra, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 15.000.000,00 evra (1.569.613.500,00 dinara). U 2011. godini povučeno je 15.000.000,00 evra. Tokom 2011. godine plaćanja glavnice i kamate nije bilo.

14. Dug prema Evropskoj uniji za makroekonomsku pomoć – Ugovoren iznos kredita je 200.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 100.000.000,00 evra (10.464.090.000,00 dinara). U 2011. godini povučeno je 100.000.000,00 evra. Tokom 2011. godine plaćanja glavnice i kamate nije bilo.

15. Kredit Societe Generale Paris – Finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu – Ugovoren iznos kredita je 292.600.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 292.600.000,00 evra (30.617.927.340,00 dinara). U 2011. godini povučeno je 292.600.000,00 evra. Tokom 2011. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate isplaćeno 6.436.398,36 evra i ostale provizije 9.633.391,70 evra.

16. EUROBOND – Ugovoren iznos kredita je 1.000.000.000,00 dolara. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 1.000.000.000,00 dolara (80.866.200.000,00 dinara). U 2011. godini povučeno je 1.000.000.000,00 dolara. Tokom 2011. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime ostalih provizija plaćeno 1.145.382,93 dolara.

17. Kredit Evropske banke za obvnovu i razvoj – Koridor X – Ugovoren iznos kredita je 150.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 12.680.794,14 evra (1.326.929.711,52 dinara). U 2011. godini povučeno je 12.680.794,14 evra. Tokom 2011. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamata plaćeno 42.284,75 evra i provizije na nepovučena sredstva plaćeno 1.232.995,11 evra.

18. Dug Republike Srbije prema Libiji – isporuka farmaceutskih proizvoda kompaniji Hemofarm ad Vršac – Ugovoren iznos kredita na dan 31. decembar 2011. godine bio je 53.789.887,22 dolara. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 50.569.890,78 dolara (4.089.394.901,79 dinara). 17. januara 2011. godine dug Republike Srbije umanjen je za vrednost isporučenih farmaceutskih proizvoda Libiji od strane kompanije Hemofarm ad Vršac u visini od 3.219.996,44 dolara (Ovaj dug nije prikazan u excel izveštaju jer je još uvek neregulisa te nije poznat ni ukupan iznos duga koji tek treba da bude usaglašen, ni uslovi).

II INDIREKTNE OBAVEZE

INDIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2011. GODINE

1) Ugovor o kreditu br. P0778/09 zaključen između „Unicredit Bank“ a.d. Beograd i JP „Putevi Srbije“ u iznosu od 75.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 47.460.000,00 evra (4.966.257.114,00 dinara). U 2011. godini na ime otplate glavnice ukupno je plaćeno 18.360.000,00 evra, dok je na ime kamate u 2011. godini ukupno plaćeno 2.897.639,09 evra.

2) Ugovor o kreditu br. 389/06 zaključen između „Marfin Bank“ a.d. Beograd i JP „Putevi Srbije“ u iznosu od 60.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 37.959.183,60 evra (3.972.083.135,17 dinara). Na ime otplate glavnice u 2011. godini ukupno je plaćeno 14.693.816,46 evra, dok je na ime kamate u 2011. godini ukupno plaćeno 2.408.435,41 evra.

3) Ugovor o kreditu br.00-420-1303056,6 zaključen između „Banca Intesa“ a.d. Beograd i JP „Srbijagas“ u iznosu od 50.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 50.000.000,00 evra (5.232.045.000,00 dinara). U 2011. godini na ime otplate glavnice nije bilo plaćanja, na ime kamate u 2011. godini je ukupno plaćeno 3.145.802,80 evra.

4) Ugovor o kreditu br.00-420-1303052,3 zaključen između „Banca Intesa“ a.d. Beograd i JP „Srbijagas“ u iznosu od 120.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12. 2011. godine je iznosilo 120.000.000,00 evra (12.556.908.000,00 dinara). Na ime otplate glavnice u 2011. godini nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 6.617.450,00 evra.

5) Ugovor o kreditu br.p 04/10 zaključen između „UniCredit Bank Srbija“ a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 20.000.000,00 evra (2.092.818.000,00 dinara). U toku 2011. godine nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 1.009.022,20 evra.

6) Ugovor o kreditu br.p 04/10 zaključen između „Societe Generale Bank“ a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 20.000.000,00 evra (2.092.818.000,00 dinara). U toku 2011. godine nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 1.009.022,20 evra.

7) Ugovor o kreditu br.p 07/10 zaključen između „UniCredit Bank Srbija“ a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 4.750.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 4.750.000,00 evra (497.044.275,00 dinara). U toku 2011. godine nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 239.594,62 evra.

8) Ugovor o kreditu br.p 07/10 zaključen između „Societe Generale Bank“ a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 4.750.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2010. godine je iznosilo 4.750.000,00 evra (497.044.275,00 dinara). U toku 2011. godine nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 239.594,62 evra.

9) Ugovor o kreditu br.p 08/10 zaključen između „UniCredit Bank Srbija“ a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 1.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 1.000.000,00 evra (104.640.900,00 dinara). U toku 2011. godine nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 50.329,44 evra.

10) Ugovor o kreditu br.p 08/10 zaključen između „Societe Generale Bank“ a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 1.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 1.000.000,00 evra (104.640.900,00 dinara). U toku 2011. godine nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 50.329,44 evra.

11) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između „Banca Intesa“ a.d. Beograd i JP „Srbijagas“ u iznosu od 45.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 45.000.000,00 evra (4.708.840.500,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2011. godini (45.000.000,00 evra). U 2011. godini, na ime otplate glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 801.677,75 evra.

12) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između „Societe Generale Bank“ a.d. Beograd i JP „Srbijagas“ u iznosu od 40.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 40.000.000,00 evra (4.185.636.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2011. godini (40.000.000,00 evra). U 2011. godini, na ime otplate glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate 712.602,44 evra.

13) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između „Erste Bank Beograd” i JP „Srbijagas“ u iznosu od 40.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 40.000.000,00 evra (4.185.636.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2011. godini (40.000.000,00 evra). U 2011. godini, na ime otplate glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate 712.602,44 evra.

14) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između „Komercijalna banka Beograd” i JP „Srbijagas“ u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 20.000.000,00 evra (2.092.818.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2011. godini (20.000.000,00 evra). U 2011. godini, na ime otplate glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate 356.091,85 evra.

15) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između „Hypo Alpe Adria Bank” a.d. Beograd i JP „Srbijagas“ u iznosu od 35.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 35.000.000,00 evra (3.662.431.500,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2011. godini (35.000.000,00 evra). U 2011. godini, na ime otplate glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate 623.527,14 evra.

16) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između „Unicredit Bank” a.d. Beograd i JP „Srbijagas“ u iznosu od 30.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 30.000.000,00 evra (3.139.227.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2011. godini (30.000.000,00 evra). U 2011. godini, na ime otplate glavnice i kamate nije bilo plaćanja.

17) Ugovor o kreditu br. L 2158/10 zaključen između „Hypo Alpe Adria Bank” a.d. Beograd i Opštine Kosovska Mitrovica u iznosu od 4.510.874,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 148.000,00 evra (15.486.853,20 dinara). Tokom 2011. godine je povučeno 148.000,00 evra. U 2011. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 3.703,26 evra.

18) Ugovor o kreditu br. L 2159/10 zaključen između „Hypo Alpe Adria Bank” a.d. Beograd i Opštine Zvečan u iznosu od 2.255.437,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 74.000,00 evra (7.743.426,60 dinara). Tokom 2011. godine je povučeno 74.000,00 evra. U 2011. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 1.845,71 evra.

19) Ugovor o kreditu br. L 2159/10 zaključen između „Hypo Alpe Adria Bank” a.d. Beograd i Opštine Zubin Potok u iznosu od 2.255.437,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 74.000,00 evra (7.743.426,60 dinara). Tokom 2011. godine je povučeno 74.000,00 evra. U 2011. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 1.845,71 evra.

20) Ugovor o kreditu br. 00-410-4700000.7 zaključen između „Komercijalna banka Beograd“ i „Gradske građevinske direkcije“ u iznosu od 18.539.154,61 evra. Stanje duga na dan 31.12.2011. godine je iznosilo 18.539.154,61 evra (1.939.953.823,63 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2011. godini (18.539.154,61 evra). Tokom 2011. godine nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 430.151,65 evra.

INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2011. GODINE

II INDIREKTNE OBAVEZE

INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2011. GODINE

Krediti Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD):

1) EBRD – 17829 – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora – JP „Elektroprivreda Srbije“. Ugovor o kreditu potpisan je na 39.600.000,00 evra. U februaru 2011. godine otkazan je deo zajma u iznosu od 1.179,00 evra tako da je ugovoren iznos korigovan na 39.598.821,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 22.547.427,85 evra (2.359.383.142,91 dinara). U 2011. godini je povučeno 2.430.074,03 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 4.767.532,12 evra, na ime kamate 565.138,35 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 7.748,14 evra.

2) EBRD – 39051 – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora – JP „Elektromreža Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 34.150.000,00 evra. U junu 2011. godine otkazan je deo zajma u iznosu od 56.477,41 evra tako da je ugovoren iznos korigovan na 34.093.522,59 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 17.088.324,05 evra (1.788.137.608,08 dinara). U 2011. godini je povučeno 296.825,84 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 3.767.722,76 evra, na ime kamate 449.908,96 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 1.473,71 evra.

3) EBRD – 18659 – Sanacija Koridora X – A.D. „Železnice Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 56.988.419,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 25.902.996,58 evra (2.710.512.874,83 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2011. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 5.180.598,90 evra, a na ime kamate plaćeno 713.417,74 evra.

4) EBRD – 22705 – Dogradnja Koridora X – JP „Putevi Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 76.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 38.000.005,00 evra (3.976.354.723,20 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2011. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 6.909.090,00 evra a na ime kamate plaćeno 1.086.613,18 evra.

5) EBRD – 27005 – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora II – JP „Elektroprivreda Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 59.864.142,51 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 42.433.298,89 evra (4.440.258.585,82 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2011. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 6.061.899,84 evra a na ime kamate 1.074.527,65 evra.

6) EBRD – 19296 -Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpadnih voda – Grad Niš. Ugovoren iznos kredita je 5.547.987,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 2.016.042,75 evra ( 210.960.527,80 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2011. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 490.388,76 evra a na ime kamate plaćeno je 55.606,09 evra.

7) EBRD – 26806 -Unapređenje sistema vodosnabdevanja – Grad Kragujevac. Ugovoren iznos kredita je 3.939.486,20 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 1.438.191,51 evra (150.493.653,98 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2011. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 349.830,38 evra a na ime kamate plaćeno je 42.664,08 evra.

8) EBRD – 29147 – Kontrola leta – Ugovoren iznos kredita je 30.820.000,00 evra. U julu 2011. godine otkazan je deo zajma u iznosu od 939.595.01 evra tako da je ugovoren iznos korigovan na 29.880.404,99 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2011. godine iznosilo je 25.387.977,47 evra (2.656.620.811,64 dinara). U 2011. godini je povučeno ukupno 17.202.012,83 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 3.286.676,46 evra, na ime kamate 391.404,76 evra, na ime provizije na nepovučena sredstva 6.617,94 evra, dok je za ostale provizije plaćeno 115.860,83 evra.

9) EBRD – 26807 – Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode – opština Subotica. Ugovoren iznos kredita je 8.999.999,00 evra. Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2011. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 6.513.797,31 evra (681.609.612,94 dinara). Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 814.224,66 evra a na ime kamate plaćeno je 181.239,22 evra.

10) EBRD – 32190 – Autoput Bg – NS i most kod Beške – JP „Putevi Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 72.000.000.00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 54.976.477,39 evra (5.752.788.072,92 dinara). U 2011. godini je povučeno ukupno 10.272.077,01 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 5.579.174,98 evra, na ime kamate plaćeno je 1.031.222,13 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 93.709,91 evra.

11) EBRD – 36651 – Obilaznica oko Beograda – JP „Putevi Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 80.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 31.243.980,84 evra (3.269.398.274,68 dinara). U 2011. godini je povučeno ukupno 13.882.491,20 evra. Otplate glavnice nije bilo u 2011. godini, na ime kamate plaćeno je 305.878,94 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 333.919,17 evra.

12) EBRD – 35414 – Vozna sredstva – A.D. „Železnice Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 60.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 51.972.205,45 evra (5.438.418.353,27 dinara). U 2011. godini nije bilo povlačenja po ovom kreditu. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 5.470.758,46 evra, na ime kamate 1.278.806,85 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 4.746,10 evra.

13) EBRD – 38711 – Vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture – A.D. „Železnice Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 100.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 1.000.000,00 evra (104.640.900,00 dinara). U 2011. godini nije bilo povlačenja po ovom kreditu. U 2011. godini otplate glavnice nije bilo, na ime kamate plaćeno je 23.374,25 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 501.875,00 evra.

14) EBRD – 40379 – Nabavka i ugradnja elektronskih pametnih brojila- JP EPS. Ugovoren iznos kredita je 40.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 827.605,10 evra (86.601.342,51 dinara). U 2011. godini po ovom kreditu ukupno je povučeno 827.605,10 evra. U 2011. godini otplate glavnice nije bilo, na ime kamate plaćeno je 6.472,67 evra, na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 168.104,61 evra, dok je na ime ostalih provizija plaćeno ukupno 400.000,00 evra (reč je o jednokratnoj naknadi banci koja je plaćena iz sredstva povučenih od banke).

15) EBRD – 40760 – Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa – JP „Srbijagas“. Ugovoren iznos kredita je 150.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 50.000.000,00 evra (5.232.045.000,00 dinara). U 2011. godini nije bilo povlačenja po ovom kreditu. U 2011. godini otplate glavnice nije bilo, na ime kamate plaćeno je 1.246.594,44 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 505.555,56 evra.

16) EBRD – 41125 – Koridor 10 – A.D. „Železnice Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 100.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 1.000.000,00 evra (104.640.900,00 dinara). U 2011. godini po ovom kreditu povučeno je 1.000.000,00 evra. U 2011. godini otplate glavnice nije bilo, na ime kamate plaćeno je 9.308,44 evra, na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 416.277,78 evra, dok je na ime ostalih provizija plaćeno 1.000.000,00 evra (reč je o jednokratnoj naknadi banci koja je plaćena iz sredstva povučenih od banke).

2.Krediti Evropske investicione banke (EIB):

1) EIB – 21499 – A.D. „Železnice Srbije“ – Obnova železničke infrastrukture – Ugovoren iznos kredita je 70.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 53.374.193,54 evra (5.585.123.648,80 dinara). U 2011. godini na ime glavnice je plaćen ukupan iznos od 4.627.956,99 evra, a na ime kamate ukupan iznos od 2.653.641,59 evra.

2) EIB – 21631 – JP „Putevi Srbije“ – Rehabilitacija postojećih puteva – Ugovoren iznos kredita je 95.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 86.913.333,31 evra (9.094.689.419,56 dinara). U 2011. godini na ime glavnice plaćeno 4.890.000,01 evra, a na ime kamate 4.025.831,42 evra.

3) EIB – 21756 – JP „Elektromreža Srbije“ – Rekonstrukcija energetskog sistema – Rehabilitacija postojećih puteva – Ugovoren iznos kredita je 25.272.101,96 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 25.122.101,96 evra (2.628.799.358,99 dinara). U 2011. godini otplate glavnice iznosila je 150.000,00 evra, a na ime kamate je plaćen iznos od 1.194.103,81 evra.

4) EIB – 22096 – Grad Beograd – Obnova beogradskog jezgra – Ugovoren iznos kredita je 90.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 78.960.925,60 evra (8.262.542.319,62 dinara). U 2011. godini nije bilo povlačenja. U 2011. godini na ime glavnice je plaćeno 1.138.778,81 evra, a na ime kamate 3.738.913,62 evra.

5) EIB – 21386- JP „Putevi Srbije“ – Hitna sanacija saobraćaja – Ugovoren iznos kredita je 37.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 26.696.774,14 evra (2.793.574.473,11 dinara). U 2011. godini na ime glavnice je plaćen iznos od 2.445.161,30 evra, a na ime kamate 1.570.374,68 evra.

6) EIB – 21386 – Aerodrom „Nikola Tesla“ – Hitna sanacija saobraćaja – Ugovoren iznos kredita je 13.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 10.654.032,29 evra (1.114.847.527,45 dinara). U 2011. godini na ime glavnice je plaćen iznos od 831.048,38 evra, a na ime kamate ukupan iznos od 697.084,90 evra.

7) EIB – JP „Putevi Srbije“ – Konsolidacioni zajam starih dugova – Ugovoren iznos kredita je 49.103.579,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 0,00 evra (0,00 dinara). U 2011. godini na ime glavnice plaćen je iznos od 6.059.381,88 evra a na ime kamate ukupan iznos od 371.780,40 evra.

8) EIB – A.D. „Železnice Srbije“ – Konsolidacioni zajam starih dugova – Ugovoren iznos kredita je 7.255.987,43 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 0,00 evra (0,00 dinara). U 2011. godini na ime glavnice plaćen je iznos od 895.388,88 evra, a na ime kamate iznos od 54.937,62 evra.

9) EIB – 22264 – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Uređaji za energetski sistem – Ugovoren iznos kredita je 22.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 21.013.333,33 evra (2.198.854.111,65 dinara). U 2011. godini na ime glavnice plaćen je iznos od 720.000,00 evra, a na ime kamate iznos od 1.010.409,00 evra.

10) EIB – 22550 – JP „Putevi Srbije“ – Projekat evropskih puteva B – Ugovoren iznos kredita je 120.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 94.480.000,00 evra (9.886.472.232,00 dinara). U 2011. godini je povučeno ukupno 7.000.000,00 evra. Na ime glavnice plaćeno je 320.000,00 evra , a na ime kamate je plaćen iznos od 4.121.319,12 evra.

11) EIB -22593- Niš – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 10.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 0,00 evra. U 2011. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice i na ime kamate.

12) EIB – 22593-Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 15.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 0,00 evra (0,00 dinara). U 2011. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice i na ime kamate.

13) EIB – 23040 – Kontrola leta – Ugovoren iznos kredita je 31.280.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 24.956.468,75 evra (2.611.467.350,82 dinara). U 2011. Godini nije bilo povlačenja po ovom zajmu. Na ime glavnice je plaćeno 642.342,72 evra, a na ime kamate iznos od 809.163,56 evra.

14) EIB – 23760 – A.D. „Železnice Srbije“- Projekat obnove železnice 2 – Ugovoren iznos kredita je 80.000.000 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 37.000.000,00 evra (3.871.713.300,00 dinara). U 2011. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od 1.072.810,00 evra.

15) EIB – 24036 – JP „Putevi Srbije“ – Rehabilitacija mosta Gazela – Ugovoren iznos kredita je 33.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 33.000.000,00 evra (3.453.149.700,00 dinara). U 2011. godini je povučeno ukupno 23.000.000,00 evra. Na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 639.952,11 evra .

16) EIB – 24037 – JP „Putevi Srbije“ – Putevi i mostovi – Ugovoren iznos kredita je 33.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 20.000.000,00 evra (2.092.818.000,00 dinara). U 2011. godini je povučeno ukupno 5.000.000,00 evra. Na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 813.028,00 evra.

17) EIB – 24134 – JP „Putevi Srbije“ – Obilaznica oko Beograda – Ugovoren iznos kredita je 60.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 0,00 evra (0,00 dinara). U 2011. godini nije bilo povlačenja. Na ime glavnice nije bilo plaćanja, kao ni na ime kamate.

18) EIB – 26107 – FIAT Automobili Srbija DOO -kompakt automobili 1 – Ugovoren iznos kredita je 150.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 85.000.000,00 evra (8.894.476.500,00 dinara). U 2011 godini povučeno je 85.000.000,00 evra. U 2011. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice a na ime kamate plaćeno je 675.824,37 evra.

19) EIB – 26108 – FIAT Automobili Srbija DOO -kompakt automobili 2 – Ugovoren iznos kredita je 50.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 50.000.000,00 evra (5.232.045.000,00 dinara). U 2011 godini povučeno je 50.000.000,00 evra. U 2011. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice a na ime kamate plaćeno je 492.606,69 evra.

20) EIB – 24996 – JP „Elektromreža“ – Rekonstrukcija elektromreže – Ugovoren iznos kredita je 24.500.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 5.784.700,00 evra (605.316.214,23 dinara). U 2011 godini povučeno je ukupno 5.784.700,00 evra. U 2011. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice a na ime kamate plaćeno je 43.268,43 evra

3.Krediti Nemačke banke za razvoj (KFW):

1) KFW 1 – Remont i popravka RB „Kolubara“ i TE „Nikola Tesla“ – Ugovoren iznos kredita je 51.129.187,78 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo 8.521.531,18 evra (891.700.692,05 dinara). U 2011. godini na ime otplate glavnice plaćen je iznos od 5.681.020,86 evra a na ime kamate je plaćen iznos od 552.195,22 evra.

2) KFW 2 – Nabavka opreme za „Tamnavu“ – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je 16.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo 8.615.384.62 evra (901.521.600,48 dinara). U 2011. godini na ime otplate glavnice plaćen je iznos od 2.461.538,46 evra. Na ime kamate je plaćen iznos od 491.141,11 evra.

3) KFW 3 – Rehabilitacija HE „Bajna Bašta“ – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je 30.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo 21.289.482,26 evra (2.227.750.584,22 dinara). Tokom 2011. godine povučeno je 5.200.988,43 evra. Bilo plaćanje na ime glavnice u iznosu od 3.000.000,00 evra. Na ime kamate je plaćen iznos od 152.630,77 evra, a na ime provizije na nepovučena sredstva iznos od 18.498,08 evra.

4) KFW 4 – 23123 – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Mere ekološke zaštite u termoelektranama na lignit – Ugovoreni iznos kredita je 36.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2011. godine je iznosilo 15.188.450,30 evra (1.589.333.109,00 dinara). Tokom 2011. godine povučeno je 5.115.336,45 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 566,284.95 evra, a na ime provizija na nepovučena sredstva 57.829,36 evra. Na ime troškova ostale provizije plaćeno je 0,00 evra.

5) KFW 5 – 24801 – Revitalizacija HE „Zvornik“ – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Ugovoreni iznos kredita je 70.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2011. godine je iznosilo 0,00 evra (0,00 dinara). Povlačenja za 2011. godinu nije bilo, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 117.152,78 evra a na ime ostalih provizija 700.000,00 evra;

4. Evropska unija

1. Dug prema Evropskoj uniji po osnovu reprogramiranog kredita – 14. septembra 2001. godine potpisan je Sporazum o kreditiranju u iznosu od 223.796.611,38. Krajnji dužnici po ovom sporazumu su JP „Železnice Srbije“, JP „Elektroprivreda Srbije“ i „Direkcija za puteve“. Stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 223.796.611,37 evra (23.418.278.830,71 dinara).U 2011. godini nije bilo plaćanja na ime otplate glavnice, a na ime kamate plaćeno je 3.213.709,26 evra.

5. Krediti EUROFIMA:

1) EUROFIMA – 2671 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 22.500.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo CHF 22.500.000,00 (1.933.022.250,00 dinara). Povlačenja za 2011. godinu nije bilo. U 2011. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 686,250.00 i iznos od CHF 112.500,00 na ime ostale provizije.

2) EUROFIMA – 2534 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 17.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo CHF 17.000.000,00 (1.460.505.700,00 dinara). Povlačenja za 2011. godinu nije bilo. U 2011. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate plaćen je iznos od CHF 596,700.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 85.000,00.

3) EUROFIMA – 2520 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 20.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo CHF 0,00 (0,00 dinara). Povlačenja za 2011. godinu nije bilo. U 2011. godini plaćena je glavnica u iznosu od CHF 20.000.000,00, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 790,000.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 100.000,00.

4) EUROFIMA – 2771 – A.D. „Železnice Srbije“ -Ugovoreni iznos kredita je 43.000.000,00, a stanje duga na 31. decembar 2011. godine je CHF 11.840.800,00 (1.017.267.993,68 dinara). Tokom 2011. godine povlačenje je bilo u iznosu od CHF 3.304.800,00. U 2011. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate plaćen je iznos od CHF 237,632.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 128.040,00.

5) EUROFIMA – 2636 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 20.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo CHF 20.000.000,00 (1.718.242.000,00 dinara). Povlačenja za 2011. godinu nije bilo. U 2011. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 540.000,00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 100.000,00.

6) EUROFIMA – 2599 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 7.500.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo CHF 7.500.000,00 (644.340.750,00 dinara). Povlačenja za 2011. godinu nije bilo. U 2011. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 230,250.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 37.500,00.

7) EUROFIMA – 2632 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 20.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo CHF 20.000.000,00 (1.718.242.000,00 dinara). Povlačenja za 2011. godinu nije bilo. U 2011. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 500,000.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 100.000,00.

8) EUROFIMA – 2653 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 11.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo CHF 11.000.000,00 (945.033.100,00 dinara). Povlačenja za 2011. godinu nije bilo. U 2011. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 343,200.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 55.000,00.

9) EUROFIMA – 2602 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 2.500.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo CHF 2.500.000,00 (214.780.250,00 dinara). Povlačenja za 2011. godinu nije bilo. U 2011. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 72,250.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 12.500,00.

10) EUROFIMA – 2666 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 9.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo CHF 9.000.000,00 (773.208.900,00 dinara). Povlačenja za 2011. godinu nije bilo. U 2011. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 276,300.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 45.000,00.

6. Ostali krediti

1. Kredit Vlade Republike Poljske za Projekat obnove elektroprivrede Srbije – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je 49.996.616,78 dolara. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2011. godine iznosilo je 31.348.335,13 dolara (2.535.020.738,29 dinara). U 2011. godini na ime glavnice plaćen je ukupan iznos od 3.369.988,19 dolara. a na ime kamate 257.579,88 dolara.

2. IDA – 4090 -YF – Program energetske zajednice jugoistočne Evrope (ESCEE) – Ugovoreni iznos kredita je 13.900.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2011. godine iznosilo je 9.788.215,02 specijalnih prava vučenja (1.211.365.999,16 dinara). Tokom 2011. godine povučeno je 2.919.223,41 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu glavnice nije bilo, dok je po osnovu troškova servisiranja plaćeno 67.743,44 evra.

3. Kredit Export Development Canada – finansiranje kupovine roba i usluga – RTB Bor- Ugovoreni iznos kredita je do 135.000.000,00 evra. Kredit je podeljen na komponentu u dolarima u iznosu od 101.250.000,00 dolara i komponentu u evrima u iznosu od 55.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan dan 31. decembra 2011. godine iznosilo je 41.029.675,79 dolara (3.317.913.968,37 dinara) i 23.030.974,83 evra (2.409.981.934,09 dinara). Tokom 2011. godine iz kredita je povučeno 41.029.675,79 dolara i 23.030.974,83 evra. U 2011. godini otplate glavnice nije bilo, dok je po osnovu kamate plaćeno 438.786,04 dolara i 267.573,58 evra, dok je po osnovu provizije na nepovučena sredstva plaćeno 197.058,11 dolara i 110.860,85 evra.

4. Ugovor o kreditu zaključen između JP „Putevi Srbije“ i „Societe Generale Bank Paris“ – Ugovoreni iznos kredita je 100.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2011. godine iznosilo je 61.224.496,00 evra (6.406.586.363,49 dinara). Na ime otplate glavnice u 2011. godini ukupno je plaćeno 24.489.792,00 evra. dok je na ime kamate ukupno plaćeno 3.913.484,97 evra.

5. Srpska banka a.d. Beograd – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze ,,JP Jugoimport – SDPR“ za izvozni aranžman sa Ministarstvom odbrane Alžira – Ugovoren iznos 42.112.602,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2011. godine iznosilo je 19.737.107,00 evra (2.065.308.639,88 dinara). U 2011 godini ostvareni su izvozni aranžmani u iznosu od 19.737.107,00 evra. Nije bilo plaćanja troškova po ovom osnovu.

NOVE INDIREKTNE OBAVEZE U 2011. GODINI

1. Ugovor o zajmu između Republike Srbije, Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Societe Generale, potpisan 8. aprila 2011. godine u Beogradu – 292.600.000 evra.

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Societe Generale uz garanciju Svetske banke objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 13/11.

1.a Ugovor kojim se reguliše odgovornost za naknadu troškova između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 16. februara 2011. godine u Beogradu.

Zakon o potvrđivanju Ugovora kojim se reguliše odgovornost za naknadu troškova između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 1/11.

2. Sporazum o kreditu između Evropske Unije i Republike Srbije i Narodne banke Srbije, potpisan 8. decembra 2010. godine u Beogradu i 17. decembra 2010. godine u Luksemburgu – 200.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kreditu između Evropske Unije i Republike Srbije i Narodne banke Srbije, objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 1/11.

3. Finansijski ugovor Koridor 10 Autoput (E-80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke, potpisan 29. novembra 2010. godine, u Beogradu – 195.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Koridor 10 Autoput (E-80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke, objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 3/11.

4. Sporazum o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija), potpisan 27. maja 2011. godine u Beogradu. – 100.000.000 američkih dolara.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija), objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 5/11.

5. Finansijski ugovor (Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije II/A) između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, zaključen 16. maja 2011. godine, u Luksemburgu – 50.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora (Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije II/A) između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 5/11.

6. Finansijski ugovor (Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije II/B) između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, zaključen 16. maja 2011. godine, u Luksemburgu – 100.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora (Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije II/B) između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 5/11.

7. Okvirni ugovor o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije F/P 1720, potpisan 1. jula 2011. godine, u Parizu – 32.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovor o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije F/P 1720 objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 8/11.

8. Sporazum o zajmu (Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda za Jugoistočnu Evropu i Kavkaz) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 12. jula 2011. godine u Beogradu – 5.000.000 američkih dolara.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda za Jugoistočnu Evropu i Kavkaz) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 8/11.

9. Okvirni ugovor o zajmu za dodelu pojedinačnih zajmova između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije i Narodne banke Srbije kao agenta, potpisan 14. juna 2011. godine, u Beogradu. – 100.000.000,00 evra.

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za dodelu pojedinačnih zajmova između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije i Narodne banke Srbije kao agenta objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 9/11.

10. Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-410-0204189.6 između Republike Srbije i Komercijalne banke a.d. Beograd, potpisan 25. januara 2012. godine – 13.000.000 evra.

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Komercijalne banke a.d. Beograd za potrebe kupovine zgrade Aeroinženjeringa i izvođenje neophodnih radova na objektu za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda u Beogradu objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 99/11.

11. Ugovor o zajmu i finansiranju između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, u iznosu do 25.000.000 evra, za „Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji II – faza 2”, potpisan 30. septembra 2011. godine, u Beogradu – 25.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu i finansiranju između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, u iznosu do 25.000.000 evra, za „Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji II – faza 2” objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 11/11.

12. Sporazum o zajmu i programu za Program „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – Faza IV” na iznos od 45.000.000 evra između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, potpisan 30. septembra 2011. godine, u Beogradu – 45.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu i programu za Program „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – Faza IV” na iznos od 45.000.000 evra između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 11/11.

IZVEŠTAJ O GARANCIJAMA DATIM U TOKU 2011. GODINE – NOVE INDIREKTNE OBAVEZE

1. Sporazum o zajmu za finansiranje Projekta rehabilitacije HE Zvornik, između Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd i nemačke finansijske institucije KfW, Frankfurt na Majni, dana 29. oktobra 2010. godine u Beogradu – 70 miliona evra.

Zakon o davanju garancije Republike Srbije nemačkoj finansijskoj instituciji KfW, Frankfurt na Majni po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” (Projekat rehabilitacije HE Zvornik) objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 24/11.

2. Ugovor o dugoročnom kreditu br. L 2158/10 između Hypo Alpe – Adria – Banke a.d. Beograd i opštine Kosovska Mitrovica u iznosu od 4.510.874 evra, Ugovor o dugoročnom kreditu br. L 2159/10 između Hypo Alpe – Adria – Banke a.d. Beograd i opštine Zvečan u iznosu od 2.255.437 evra i Ugovor o dugoročnom kreditu br. L 2160/10 između Hypo Alpe – Adria – Banke a.d. Beograd i opštine Zubin Potok u iznosu od 2.255.437 evra, zaključenih dana 6. decembra 2010. godine, u Beogradu – 9.021.748 evra.

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Hypo Alpe – Adria – Banke a.d. Beograd po zaduženju opština Kosovska Mitrovica, Zvečan i Zubin Potok, objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 24/11.

3. Ugovor o finansiranju „EPS elektronska brojila” između Evropske investicione banke i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” i Ugovor o garanciji EPS elektronska brojila između Republike Srbije i Evropske investicione banke, zaključeni 29. novembra 2010. godine, u Beogradu – 40.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju ugovora o garanciji EPS elektronska brojila između Republike Srbije i Evropske investicione banke, objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori broj 3/11.

4. Finansijski ugovor „Fiat kompakt automobili Srbija/D” između Evropske investicione banke i Fiat automobili Srbija d.o.o. i Ugovor o garanciji Fiat kompakt automobili Srbija/D između Republike Srbije i Evropske investicione banke, zaključeni 16. maja 2011. godine, u Luksemburgu – 50.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji Fiat kompakt automobili Srbija/D između Republike Srbije i Evropske investicione banke, objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 5/11.

5. Finansijski ugovor „Fiat kompakt automobili Srbija/C” između Evropske investicione banke i Fiat automobili Srbija d.o.o. i Ugovor o garanciji Fiat kompakt automobili Srbija/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke, zaključeni 16. maja 2011. godine, u Luksemburgu – 150.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji Fiat kompakt automobili Srbija/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 5/11.

6. Ugovor o dugoročnom namenskom kreditu br. V/U-4/2011, između Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad i grupe ponuđača koju čine: Banca Intesa AD Beograd, Societe General Srbija a.d. Beograd, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, Erste Bank a.d. Novi Sad i Komercijalna banka a.d. Beograd i Ugovora br. R 1487/11 između Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, potpisanih 6. juna 2011. godine – 210.000.000 evra.

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd, Societe General Srbija a.d. Beograd, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, Erste Bank a.d. Novi Sad, Komercijalna banka a.d. Beograd i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 50/11.

7. Ugovor (broj JN10/2011) o dugoročnom kreditu između Komercijalne banke a.d. Beograd i Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd za reprogram/refinansiranje kredita za opremanje gradskog građevinskog zemljišta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu, kreditna partija br. 00-410-0203912.3, potpisan 22. jula 2011. godine u Beogradu – 2.000.000.000 dinara.

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd po zaduženju Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd, objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 78/11.

8. Ugovor o zajmu (EPS Projekat za Kolubaru) između Evropske banke za obnovu i razvoj i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd i Ugovor o garanciji (EPS Projekat za Kolubaru) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisani 28. jula 2011. godine u Beogradu – 80.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju (EPS Projekat za Kolubaru) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, broj 8/11.

9. Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Srpske banke a.d. Beograd za obaveze JP „Jugoimport-SDPR” objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 13/11.

Okvirni ugovor o izdavanju kontragarancija i izdavanju prve pojedinačne kontragarancije između Srpske banke a.d. Beograd i JP „Jugoimport-SDPR” od 14. februara 2011. godine i kontragarancije za povraćaj avansa koje na osnovu Ugovora o kontragarancijama, Srpska banka a.d. Beograd izdaje Banque Extérieure d’Algérie po nalogu JP Jugoimport-SDPR, na ime obaveze obezbeđenja povraćaja avansa primljenog od strane JP Jugoimport-SDPR po osnovu Krovnog ugovora i pojedinačnih ugovora za njegovu realizaciju – 42.112.602 evra.

8) IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE I STALNE

BUDžETSKE REZERVE U 2011. GODINI

U 2011. godini Vlada je donela rešenja o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve. i to:

I.

red. br. BUDžETSKI KORISNIK BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA ekonomskaklasifikacija iznos 1 2 3 4 5 1. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju 05 broj: 401-9167/11 od 2. decembra 2011. godineDeblokada računa Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica 463 39.550.000 2. Mačvanski upravni okrug 05 broj: 401-8175/11 od 1. novembra 2011. godineSredstva za finansiranje redovne delatnosti 423 45.000 3. Agencija za zaštitu životne sredine 05 broj 401-3923/11 od 10. novembra 2011. godineOtvaranje aproprijacija 515 1.000 4. Ministarstvo finansija 05 broj 401-8018/11 od 21. oktobra 2011. godineSredstva za finansiranje tekuće likvidnosti opština Kosjerić. Lapovo i Lebane 463 16.500.000 5. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 05 broj 401-8019/11 od 21. oktobra 2011. godineSredstva za nemenske kredite za podsticanje proizvodnje u RTB Bor 621 100.000.000 6. Ministarstvo ekonomije 05 broj 401-8016/11 od 21. oktobra 2011. godineSredstva za nemenske kredite za podsticanje proizvodnje u Jagodinskoj pivari 621 50.000.000 7. Ministarstvo spoljnih poslova 05 broj 401-8480/11 od 10. novembra 2011. godineSredstva za finansiranje štampanja podnesaka u sporu po tužbi Republike Hrvatske 423 1.026.000 8. Uprava za slobodne zone 05 broj 401-8640/11 od 24. novembra 2011. godineSredstva za finansiranje redovne delatnosti   800.000 9. Zaštitnik građana 05 broj 401-8845/11 od 24. novembra 2011. godineSredstva za finansiranje redovne delatnosti   370.500 10. Direkcija za vodne puteve 05 broj:401-8444/11 od 10. novembra 2011. godineOtvaranje aproprijacije 483 1.000 11. Ministarstvo finansija 05 broj:401-8164/11 od 1. novembra 2011. godineFinansiranje tekuće likvidnosti opština i gradova – isplata jubilarnih nagrada zaposlenima u prosveti 463 61.029.000 12. Devizni inspektorat 05 broj 401-8345/11 od 3. novembra 2011. godineFinansiranje redovne delatnosti 423 i 515 7.000.000

red. br. BUDžETSKI KORISNIK BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA ekonomskaklasifikacija iznos 1 2 3 4 5 13. Ministarstvo finansija 05 broj:401-8361/11 od 3. novembra 2011. godineFinansiranje tekuće likvidnosti opština i gradova – isplata jubilarnih nagrada zaposlenima u prosveti 463 38.911.780 14. Ministarstvo vera i dijaspore 05 broj:401-8544/11 od 10. novembra 2011. godineSredstva za realizaciju započetih aktivnosti Srpskog narodnog vijeća – Republika Hrvatska 481 2.500.000 15. Ministarstvo ekonomije 05 broj 401-8736/11od 21. novembra 2011. godineSredstva za ekološko čišćenje lokacije Niteks-a 451 11.600.000 16. Direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava 05 broj 401-8390/11 od 10. novembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada za zaposlene 416 42.240.201 17. Vlada – Generalni sekretarijat 05 broj 401-8639/10 od 16. novembra 2011. godineSredstva za izmirivanje obaveza prema Avio službi Vlade 422 20.000.000 18. Bezbednosno-informativna agencija Pov.05 broj 00-394/11-1 od 16. novembra 2011. godineRealizacija Zaključka Vlade 416 44.000.000 19. Ministarstvo spoljnih poslova Pov.05 broj 00-403/11-1 od 21. novembra 2011. godineRealizacija Zaključka Vlade 423 22.850.000 20. Direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava 05 broj 401-8839/11 od 24. novembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada za zaposlene 416 212.300.000 21. Ministarstvo odbrane 05 broj 401-8887/11 od 24. novembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima u Ministarstvu 416 1.717.000 22. Republički zavod za statistiku 05 broj 401-8887/11 od 24. novembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima u Zavodu 416 6.400.000 23. Direkcija za železnice 05 broj 401-8887/11 od 24. novembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima u Direkciji 416 305.000 24. Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu 05 broj 401-9431/11 od 15. decembra 2011. godineOtvaranje aproprijacije 424 1.000 25. Ministarstvo finansija 05 broj 401-8889/11 od 24. novembra 2011. godineSredstva za sanaciju posledica zemljotresa u Kraljevu 484 40.000.000 26. Ministarstvo finansija 05 broj 401-9352/11 od 8. decembra 2011. godineSredstva za finansiranje tekuće likvidnosti opštine Brus 463 1.200.000 27. Ministarstvo finansija 05 broj 401-9352/11 od 8. decembra 2011. godineSredstva za finansiranje tekuće likvidnosti opštine Nova Varoš 463 800.000

red. br. BUDžETSKI KORISNIK BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA ekonomskaklasifikacija iznos 1 2 3 4 5 28. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju 05 broj 401-9410/11 od 15. decembra 2011. godineOtvaranje aproprijacije 413 413 1.000 29. Agencija za borbu protiv korupcije 05 broj 401-9410/11 od 15. decembra 2011. godineOtvaranje aproprijacije 416 416 1.000 30. Generalni sekretarijat Vlade 05 broj 401-9175/11 od 5. decembra 2011. godineSredstva za izmirivanje dela obaveza prema Avio-službi Vlade 422 20.000.000 31. Republički zavod za statistiku 05 broj 401-9141/11 od 15. decembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima 416 150.000 32. Ministarstvo pravde 05 broj 401-9141/11 od 15. decembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima 416 475.300 33. Ministarstrvo vera i dijaspore 05 broj 401-9424/11 od 15. decembra 2011. godineSredstva za finansiranje Matice srpske – Društvo članova u Crnoj Gori 481 10.000.000 34. Kancelarija za održovo razvoj nedovoljno razvijenih područja 05 broj 401-9505/11 od 15. decembra 2011. godineSredstva za izmirivanje ugovorenih obaveza 463 5.000.000 35. Ministarstvo životne sredine. rudarstva i prostornog planiranja 05 broj 401-9511/11 od 15. decembra 2011. godineOtvaranje aproprijacije 511 511 1.000 36. Služba Koordinacionog tela Srbije 05 broj 401-9509/11 od 15. decembra 2011. godineSredstva za naknade u naturi 413 51.000 37. Kancelarija za evropske integracije 05 broj 401-9509/11 od 15. decembra 2011. godineOtvaranje aproprijacije 413 413 1.000 38. Severnobanatski upravni okrug 05 broj 401-9509/11 od 15. decembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada 416 40.000 39. Antidoping agencija 05 broj 401-9509/11 od 15. decembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada 416 51.000 40. Ministarstvo finansija 05 broj 401-9582/11 od 22. decembra 2011. godineSredstva za finansiranje tekuće likvidnosti opštine Knić 463 4.000.000 41. Ministarstvo finansija 05 broj 401-9603/11 od 22. decembra 2011. godineSredstva za finansiranje tekuće likvidnosti opštine Žitorađa 463 10.000.000 42. Ministarstvo spoljnih poslova 05 broj 401-9599/11 od 14. decembra 2011. godineSredstva za finansiranje troškova evakuacije turista- državljana Srbije iz Hurgade 422 4.930.000 43. Ministarstvo ekonkomije i regionalnog razvoja 05 broj 401-9410/11 od 14. decembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada 416 2.900.000 44. Sremski upravni okrug 05 broj 401-9508/11 od 15. decembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada 416 21.000

red. br. BUDžETSKI KORISNIK BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA ekonomskaklasifikacija iznos 1 2 3 4 5 45. Državno veće tužilaca 05 broj 401-9508/11 od 15. decembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada 416 41.000 46. Republički hidrometeorološki zavod 05 broj 401-9508/11 od 15. decembra 2011. godineSredstva za otvaranje aproprijacije 416 1.000 47. Ministarstvo vera i dijaspore 05 broj 401-9761/11 od 22. decembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada 416 142.000 48. Agencija za zaštitu životne sredine 05 broj 401-9842/11 od 22. decembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada 416 1.105.000 49. Ministarstvo finansija 05 broj 401-9840/11 od 22. decembra 2011. godineSredstva za finansiranje tekuće likvidnosti grada Jagodine 463 35.000.000 50. Ministarstvo vera i dijaspore 05 broj 401-9841/11 od 22. decembra 2011. godineSredstva za finansiranje obnove manastira Hilandar 481 6.000.000 51. Ministarstvo unutrašnjih poslova Pov 05 broj 00-456/11 od 22. decembra 2011. godineSredstva za realizaciju Zaključka Str.pov. 05 broj: 00-453/11 od 15. decembra 2011. godine 416 3.000.000 52. Bezbednosno izformativna agencija Pov 05 broj 00-456/11 od 22. decembra 2011. godineSredstva za realizaciju Zaključka Str.pov. 05 broj: 00-453/11 od 15. decembra 2011. godine 416 34.200.000 53. Vojnobezbednosna agencija Pov 05 broj 00-456/11 od 22. decembra 2011. godineSredstva za realizaciju Zaključka Str.pov. 05 broj: 00-453/11 od 15. decembra 2011. godine 416 3.000.000 54. Direkcija mere i dragocene metale 05 broj 401-9843/11 od 22. decembra 2011. godineSredstva za isplatu jubilarnih nagrada 416 2.141.500 55. Ministarstvo finansija 05 broj 401-10050/11 od 29. decembra 2011. godineSredstva za finansiranje tekuće likvidnosti opština i gradova 463 124.051.000 56. Ministarstvo omladine i sporta 05 broj 401-10054/11 od 29. decembra 2011. godinesredstva za finansiranje programa priprema teniske reprezentacije Srbije 481 20.000.000 57. Agencija za borbu protiv korupcije 05 broj 401-10049/11 od 29. decembra 2011. godineSredstva za finansiranje troškova zakupa poslovnog prostora 421 5.000.000 58. Ministarstvo finansija 05 broj 401-10056/11 od 29. decembra 2011. godineSredstva za finansiranje tekuće likvidnosti opštine Arilje 463 5.000.000 59. Kosovski upravni okrug 05 broj 401-10080/11 od 29. decembra 2011. godineSredstva za otvaranje aproprijacije 416 416 1.000 60. Ministarstvo kulture 05 broj 401-10098/11 od 29. decembra 2011. godineSredstva za finansiranje 77. kongresa Međunarodnog PEN centra u Beogradu 424 10.000.000

Unos u tekuću budzetsku rezervu i raspoređivanje na budzetske korisnike u skladu sa članom 61. Zakona o budzetskom sistemu.

II.

Red. br. BUDžETSKI KORISNIK BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA iznos 1 2 3 4 1 Uprava za duvan 05 broj 401-8479/2011 od 10. novembra 2011. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti i raspoređivanje na ek.klasifiakcije 416. 423. 425 i 426 600.000 2. Ministarstvo finansija 05 broj 401-8445/2011 od 10. novembra 2011. godineUnos u TBR sa funkcije 110 – Izvršni i zakonodavni organi. finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi. ek.klasifikacije 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama i raspoređivanje na funkciju 140 – Osnovno istraživanje. ek. klasifikacija 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama 110.000 3. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. državnu upravu i lokalnu samoupravu – Uprava za ljudska i manjinska prava 05 broj 401-8478/2011 od 10. novembra 2011. godineUnos u TBR sredstava sa ek.klasifikacije 481 – Dotacije nevladinim organizacijama i raspoređivanje Službi Koordinacionog tela Srbije za usluge prevođenja udzbenika za potrebe studenata Ekonomskog fakulteta iz Subotice. odeljenje u Bujanovcu. 13.000.000 4. Agencija za borbu protiv korupcije 05 broj 401-8448/2011 od 10. novembra 2011. godineUnos u TBR sredstava sa ek.klasifikacije 512 – Mašine i oprema i raspoređivanje Ministarstvu zdravlja za nabavku inkubatora 2.500.000 5. Komesarijat za izbeglice 05 broj 401-8449/2011 od 10. novembra 2011. godineSredstva sa ek.klasifikacije 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta preneta na ek.klasifikaciju 463 -Transferi ostalim nivoima vlasti prenos opštini Zubin Potok. za završetak izgradnje 12 objekata za potrebe izbeglih i interno raseljenih lica 12.842.000 6. Ministarstvo spoljnih poslova 05 broj 401-8737/2011 od 21. novembra 2011. godineUnos u TBR sa razdela Ministarstv spoljnih poslova i DKP-a i raspoređivanje na Ministarstvo spoljnih poslova i DKP za finansiranje redovne delatnosti 26.700.000 7. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija 05 broj 401-8937/2011 od 24. novembra 2011. godineUnos u TBR sa razdela Uprave i raspoređivanje za isplatu nagrade zaposlenima u Službi obezbeđenja 30.000.000 8. Ministarstvo finansija 05 broj 401-8953/2011 od 24. novembra 2011. godineUnos u TBR sa razdela Ministarstva finansija. funkcija 90. ek.klasifikacija 464- Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i raspoređivanje na razdeo Ministarstva finansija za transfere ostalim nivoima vlasti /jubilarne nagrade / 119.044.900 10. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. državnu upravu i lokalnu samoupravu – Uprava za ljudska i manjinska prava 05 broj 401-9080/2011 od 1. decembra 2011. godineUnos u TBR sa ovog razdela. sa ek. klasifikacije 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama i 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti i raspoređivanje Ministarstvu finansija za sanaciju štete od zemljotresa u Kraljevu 15.000.000 11. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. državnu upravu i lokalnu samoupravu – Uprava za ljudska i manjinska prava (15.000.000 dinara) i Ministarstvo vera i dijaspore (2.000.000 dinara) 05 broj 401-9342/2011 od 8. decembra 2011. godineUnos u TBR sa ovog razdela. sa ekonomskih klasifikacjia 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama i 463 -Transferi ostalim nivoima vlasti i raspoređivanje Ministarstvu finanija za sanaciju štete od zemljotrenja u Kraljevu 17.000.000 12. Agencija za energetsku efikasnost 05 broj 401-9351/2011 od 8. decembra 2011. godineUnos u TBR sa ekonomske klasifikacije 411 – plate. dodaci i naknade zaposlenih i raspoređivanje na ek.klasifikacije 413. 421. 425 i 426 za finansiranje redovne delatnosti Agencije 490.000

Red. br. BUDžETSKI KORISNIK BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA iznos 1 2 3 4 13. Kabinet potpredsednika Vlade za oblast evropskih integracija 05 broj 401-9349/2011 od 8. decembra 2011. godineUnos u TBR sredstva sa ek.klasifikacije 411 – plate. dodaci i naknade i 412-Socijalni doprinosi na teret poslodavca i raspoređivanje istom budzetskom korisniku sredstva na ek.klasifikacije 422-Troškovi putovanja 3.500.000 7. Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministarstvo finansija i Ministarstvo prosvete 05 broj 401-9533/2011 od 14. decembra 2011. godineUnos u TBR sa razdela ovih budzetskih korisnika i raspoređivanje MUP-u za finansiranje redovne delatnosti 400.000.000 8. Ministarstvo prosvete i nauke 05 broj 401-9535/2011 od 14. decembra 2011. godineUnos uTBR sredstava ovog budzetskog korisnika i raspoređivanje Ministarstvu prosvete za finansiranje redovne delatnosti 85.883.000 9. Služba Koordinacionog tela 05 broj 401-9423/2011 od 15. decembra 2011. godineUnos u TBR sa razdela Službe Koordinacionog tela. sa ek.klasifikacije 512 – Mašine i oprema i raspoređivanje Telu za finansiranje redovne delatnosti 1.000.000 10. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju 05 broj 401-9506/2011 od 15. decembra 2011. godineUnos u TBR sa ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti 20.000.000 11. Ministarstvo ekkonomije i regionalnog razvoja 05 broj 401-10024/2011 od 27. decembra 2011. godineUnos u TBR sa razdela Ministarstva ekonomije i raspoređivanje istom budzetskom korisniku za finansiranje redovne delatnosti 245.000.000 12. Ministarstvo pravde 05 broj 401-9899/2011 od 27. decembra 2011. godineUnos u TBR sa razdela Javna tužilaštva i raspoređivanje na razdeo osnovni sudovi na ek. klasifikacije 411 – plate. dodaci i naknade i 412-Socijalni doprinosi na teret poslodavca 13.500.000 13. Ministarstvo kulture 05 broj 401-9898/2011 od 27. decembra 2011. godineUnos u TBR sredstava sa ek.klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti i raspoređivanje Ministarstvu finansija za sanaciju štete kao posledice zemljotresa u Kraljevu 10.000.000 14. Ministarstvo finansija 05 broj 401-10048/2011 od 29. decembra 2011. godineUnos u TBR sa razdela Ministarstva finansija i raspoređivanje direktnim korisnicima budzetskih sredstava za izmirivanje obaveza po osnovu naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta 298.340.000 15. Ministarstvo finansija 05 broj 401-10051/2011 od 29. decembra 2011. godineUnos u TBR sa razdela Ministarstva finansija i raspoređivanje Ministarstvu finansija.za finansrianje tekuće likvidnosti u opštinama Novi Kneževac i Pećinci 60.000.000 16. Ministarstvo finansija 05 broj 401-10059/2011 od 29. decembra 2011. godineUnos u TBR sa razdela Ministarstva finansija i raspoređivanje Ministarstvu životne sredine za realizaciju Ugovora o zajedničkoj izgradnji fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Srbija“ na Palama u Republici Srpskoj 85.000.000 17. Ministarstvo finansija 05 broj 401-10052/2011 od 29. decembra 2011. godineUnos u TBR sa razdela Ministarstva finansija i raspoređivanje Ministarstvu finansija za finansrianje tekuće likvidnosti grada Novog Pazara 10.000.000 18. Ministarstvo rada i socijalne politike 05 broj 401-10102/2011 od 29. decembra 2011. godineUnos u TBR sa razdela Ministarstva rada i socijalne politike i raspoređivanje Ministarstvu finansija i Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja 120.000.000 19. Generalni sekretarijat Vlade 05 broj 401-10128/2011 od 30. decembra 2011. godineUnos u TBR i raspoređivanje na ek. klasifikaciju 422 – Troškovi putovanja. za izmirivanje dela dugovanja prema Avio-službi Vlade 11.900.000

III.

U 2011. godini nisu korišćena sredstva stalne budzetske rezerve.

9) IZVEŠTAJ O GARANCIJAMA DATIM U TOKU 2011. GODINE – NOVE INDIREKTNE OBAVEZE

Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug izveštaj o garancijama datim u 2011. godini dostavilo je u okviru izveštaja za tačku 7.2.

10) IZVEŠTAJ

EKSTERNE REVIZIJE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA IZ

ČLANA 106. ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Zakonom o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”. br. 54/09. 73/10. 101/10 i 101/11) članom 79. utvrđen je sadržaj završnog računa.

Članom 106. Zakona o budzetskom sistemu utvrđen je rok od godinu dana od dana stupanja na snagu tog zakona za donošenje propisa na osnovu ovlašćenja iz tog zakona i propisana je mogućnost da se podzakonski akti doneti do dana stupanja na snagu tog zakona primenjuju ako nisu u suprotnosti sa tim zakonom, a do donošenja odgovarajućih propisa na osnovu tog zakona.

Imajući u vidu da Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budzetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”. br. 51/07. i 14/08 – ispr.) nije u suprotnosti sa odredbama Zakona o budzetskom sistemu, finansijski izveštaji za 2011. godinu, sastavljeni su skladu sa odredbama tog pravilnika.

Nacrt zakona o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2011. godinu, dostavljen je Državnoj revizorskoj instituciji.

Prema odredbama čl. 5. i 43. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 54/07 i 36/10) Državna revizorska institucija, između ostalog, podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o reviziji završnih računa budzeta Republike Srbije.

Ostavite komentar