Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu

6) IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU SA OBJAŠNjENjIMA

Budzet Republike Srbije za 2012. godinu usvojen je u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o budzetskom sistemu, a zasnovan je na osnovnim ciljevima i smernicama ekonomske politike u 2012. godini. Ekonomska politika u 2012. godini bila je usmerena na:

– održavanje makroekonomske stabilnosti;

– dinamičan i stabilan privredni rast i

– povećanje zaposlenosti i životnog standarda i sprovođenje strukturnih reformi posebno reformi javnog sektora

RAČUN UKUPNIH PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

Budzet Republike Srbije za 2012. godinu sastojao se od:

u dinarima

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA PLAN ostvarenje/izvršenje % ostvarenja Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine 829.596.389.982 853.259.466.449 102,9 od toga: ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine direktnih budzetskih korisnika 803.340.922.629 788.613.579.449 98,2 od toga: transferi, prihodi od prodaje dobara i usluga i donacije indirektnih budzetskih korisnika 26.255.467.353 64.645.887.000 246,2 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 1.018.633.424.655 1.034.499.027.238 101,6 od toga: ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine direktnih budzetskih korisnika 992.377.957.302 969.853.140.238 97,7 od toga: rashodi i izdaci indirektnih budzetskih korisnika 26.255.467.353 64.645.887.000 246,2 Budzetski suficit/deficit -189.037.034.673 -181.239.560.789 95,9 Izdaci za nabavku finansijske imovine(u cilju sprovođenja javnih politika) 14.536.819.363 15.197.559.554 104,5 Ukupan fiskalni suficit/deficit -203.573.854.036 -196.437.120.343 96,5 B. RAČUN FINANSIRANjA       Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 562.675.912.000 555.602.281.300 98,7 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga 359.058.091.000 339.304.069.978 94,5 Neto finansiranje 203.573.854.036 196.437.120.343 96,5 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava) 43.966.964 19.861.090.979  

Za finansiranje rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine iz budzetskih sredstava Republike Srbije za 2012. godinu planirani su prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine u ukupnom iznosu od 829,6 mlrd. dinara, a ostvareni u iznosu od 853,3 mlrd. dinara, što je za 2,9% više od planiranih.

Planirani obim rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije za 2012. godinu iznosio je 1.018,6 mlrd. dinara, a izdataka za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) u iznosu od 14,5 mlrd. dinara. Ostvareni obim rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije za 2012. godinu iznosio je ukupno 1.034,5 mlrd. dinara, što je za 1,6% više od planiranog, a izdataka za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) iznosio je ukupno 15,2 mlrd. dinara, što je za 4,6% više od planiranog.

Izvršeni rashodi i izdaci predstavljaju osnovne funkcije za koje je zakonom utvrđeno obezbeđenje sredstava u budzetu Republike Srbije. Pri izvršenju tekućih rashoda i izdataka budzeta za 2012. godinu, poštovani su utvrđeni prioriteti, i to:

– obaveze po osnovu javnog duga;

– plate zaposlenih;

– transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, i Nacionalna služba za zapošljavanje);

– socijalna davanja (naknade za decu i porodicu, naknade za porodiljsko odsustvo, naknade ratnim i civilnim invalidima itd.);

– subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama;

– ostali rashodi.

Prihodi i primanja budzeta Republike Srbije u 2012. godini, planirani su u iznosu 829.596,4 mil. dinara, a ostvareni u iznosu od 853.259,5 mil. dinara, što je 2,9% više od planiranog, od toga: transferi, prihodi od prodaje dobara i usluga i donacije indirektnih budzetskih korisnika iznose ukupno 64.645,9 mil. dinara.

U strukturi prihoda i primanja budzeta Republike Srbije u 2012. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 686.797,2 mil. dinara ili 80,5% ukupnih prihoda i primanja, neporeski prihodi u iznosu od 161.247,8 mil. dinara ili 18,9% ukupnih prihoda i primanja budzeta i prihodi od donacija u iznosu od 5.214,5 mil. dinara ili 0,6% ukupnih prihoda i primanja budzeta Republike Srbije.

Ključna promena u prezentaciji Zakona o budzetu jeste prikazivanje prihoda i primanja i rashoda i izdataka po bruto principu. Bruto princip podrazumeva prikazivanje prihoda i primanja, kao i rashoda i izdataka po svim izvorima finansiranja i uključuje podatke iz konsolidovanih godišnjih izveštaja o izvršenju budzeta direktnih korisnika sredstava budzeta koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike budzetskih sredstava, pa je ista metodologija primenjena i u završnom računu.

Prilikom izvršavanja rashoda i izdataka budzeta Republike u 2012. godini, bilo je neophodno da se dodeljene aproprijacije za pojedine direktne korisnike budzetskih sredstava menjaju na zahtev direktnog korisnika i povećaju na teret tekuće budzetske rezerve. Zakonom je data mogućnost da se iznos aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, unese u tekuću budzetsku rezervu i koristi za namene za koje nisu predviđena sredstva u dovoljnom obimu ili za namene koje nisu predviđene Zakonom o budzetu, što je i učinjeno Zaključkom Vlade. Dodeljene aproprijacije za pojedine direktne korisnike koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike budzetskih sredstava nisu menjane, ali su više ostavareni prihodi i primanja omogućili i veće rashode, što nije uticalo na ukupan rezultat.

u dinarima O P I S Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje / izvršenje % ostvarenja % učešća UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA   829.596.389.982 853.259.466.449 102,9 100,0 od toga: ukupni prihodi i primanja direktnih budzetskih korisnika   803.340.922.629 788.613.579.449 98,2 92,4 od toga: transferi, prihodi od prodaje dobara i usluga i donacije indirektnih budzetskih korisnika   26.255.467.353 64.645.887.000 246,2 7,6 1. Poreski prihodi 71 700.643.000.000 686.797.195.716 98,0 80,5 1.1. Porez na dohodak građana 7111 45.800.000.000 46.432.392.045 101,4 5,4 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 48.000.000.000 48.802.809.019 101,7 5,7 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 372.167.000.000 367.471.815.436 98,7 43,1 Porez na dodatu vrednost u zemlji   115.467.000.000 114.548.263.180 99,2 13,4 Porez na dodatu vrednost iz uvoza   254.300.000.000 250.453.240.383 98,5 29,4 Porez na promet proizvoda   2.400.000.000 2.470.311.873 102,9 0,3 1.4. Akcize 717 192.100.000.000 180.596.862.515 94,0 21,2 Akcize na derivate nafte   89.800.000.000 90.202.040.399 100,4 10,6 Akcize na duvanske prerađevine   88.000.000.000 76.423.847.133 86,8 9,0 Ostale akcize   14.300.000.000 13.970.974.983 97,7 1,6 1.5. Carine 715 35.000.000.000 35.782.849.452 102,2 4,2 1.6. Ostali poreski prihodi   7.576.000.000 7.710.467.249 101,8 0,9 2. Neporeski prihodi   127.354.584.353 161.247.772.234 126,6 18,9 od toga: neporeski prihodi direktnih budzetskih korisnika   101.099.117.000 99.428.127.234 98,3 11,7 od toga: transferi i prihodi od prodaje dobarai usluga indirektnih budzetskih korisnika   26.255.467.353 61.819.645.000 235,5 7,2 Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti 733 6.227.433.000 13.138.276.691 211,0 1,5 od toga: transferi direktnih budzetskih korisnika     36.185.691     od toga: transferi indirektnih budzetskih korisnika   6.227.433.000 13.102.091.000 210,4 1,5 Prihodi od imovine 741 8.660.000.000 14.032.381.990 162,0 1,6 Takse 742 20.300.000.000 19.450.158.943 95,8 2,3 Novčane kazne 743 5.600.000.000 4.622.623.207 82,5 0,5 Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 41.328.034.353 68.375.514.825 165,4 8,0 od toga: prihodi od prodajedobara i usluga direktnih budzetskih korisnika   21.300.000.000 19.657.960.825 92,3 2,3 od toga: prihodi od prodajedobara i usluga indirektnih budzetskih korisnika   20.028.034.353 48.717.554.000 243,2 5,7 Ostali neporeski prihodi 741,744,745,77,78,8 45.239.117.000 41.628.816.578 92,0 4,9 od toga: deo dobiti javnih preduzeća 745123 11.000.000.000 13.759.404.005 125,1 1,6 višak prihoda nad rashodima NBS 741212 2.800.000.000 2.795.002.866 99,8 0,3 3. Donacije   1.598.805.629 5.214.498.499 326,1 0,6 od toga: donacije direktnih budzetskih korisnika   1.598.805.629 2.388.256.499 149,4 0,3 od toga: donacije indirektnih budzetskih korisnika     2.826.242.000   0,3

[pic]

Rashodi i izdaci budzeta i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) Republike Srbije planirani u iznosu od 1.033.170,2 mil. dinara, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.049.696,6 mil. dinara, od toga: ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine indirektnih budzetskih korisnika iznose ukupno 64.645,9 mil. dinara. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine planirani u iznosu od 1.018.633,4 mil. dinara, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.034.499,0 mil. dinara, od toga: ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine direktnih budzetskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 969.853,1 mil. dinara, a indirektnih budzetskih korisnika iznose ukupno 64.645,9 mil. dinara.

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) planirani u iznosu od 14.536,8 mil. dinara, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 15.197,6 mil. dinara. Veće izvršenje je posledica promene tekuće aproprijacije.

Planirani deficit za 2012. godinu u iznosu 189.037,0 mil. dinara, ostvaren je u iznosu od 181.239,6 mil. dinara, što je za 4,1% manje od planiranog.

Planirani fiskalni deficit za 2012. godinu u iznosu 203.573,8 mil. dinara, ostvaren je u iznosu od 196.437,1 mil. dinara, što je za 3,5% manje od planiranog.

U skladu sa odredbama Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”٫ br. 54/09, 73/10, 101/10 i 93/12), u toku 2012. godine iz razloga promene obima poslovanja (smanjenje ili povećanje), odnosno promena nadležnosti direktnih i indirektnih budzetskih korisnika, u okviru ukupnog obima rashoda i izdataka utvrđenih Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2012. godinu, vršena su preusmeravanja aproprijacija u iznosu do 5%, odnosno 10% kod budzetskih korisnika koji svoje finansijske planove iskazuju kroz programe, od vrednosti aproprijacije čija se sredstva umanjuju. Tekuća budzetska rezerva se koristila za neplanirane svrhe ili za svrhe za koje se pokazalo da sredstva nisu opredeljena u dovoljnom iznosu.

Posledica opisanih promena su odstupanja izvršenja u odnosu na plan, i to: rashoda za zaposlene, rashoda za korišćenje usluga i roba, transfera ostalim nivoima vlasti, ostalih dotacija i transfera, socijalne zaštite iz budzeta i izdataka za nabavku finansijske imovine.

u dinarima

O P I S Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje/izvršenje % ostvarenja % učešća UKUPNI RASHODI I IZDACI   1.033.170.244.018 1.049.696.586.792 101,6 100,0 od toga: ukupni rashodi i izdaci direktnih budzetskih korisnika   1.006.914.776.665 985.050.699.792 97,8 93,8 od toga: ukupni rashodi i izdaci indirektnih budzetskih korisnika   26.255.467.353 64.645.887.000 246,2 6,2 1. Tekući rashodi 4 975.842.679.355 992.166.321.244 101,7 94,5 od toga: tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika   950.704.652.002 932.011.572.244 98,0 88,8 od toga: tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika   25.138.027.353 60.154.749.000 239,3 5,7 1.1. Rashodi za zaposlene 41 249.269.047.826 262.620.013.410 105,4 25,0 od toga: rashodi za zaposlene direktnih budzetskih korisnika   241.372.031.826 238.601.334.410 98,9 22,7 od toga: rashodi za zaposlene indirektnih budzetskih korisnika   7.897.016.000 24.018.679.000 304,1 2,3 – Plate zaposlenih 411 189.524.865.282 196.277.244.124 103,6 18,7 od toga: plate zaposlenih direktnih budzetskih korisnika   183.925.474.282 181.300.129.124 98,6 17,3 od toga: plate zaposlenih indirektnih budzetskih korisnika   5.599.391.000 14.977.115.000 267,5 1,4 – Doprinosi na teret poslodavca 412 37.826.289.526 38.828.823.055 102,7 3,7 od toga: doprinosi na teret poslodavca direktnih budzetskih korisnik   36.809.935.526 36.104.875.055 98,1 3,4 od toga: doprinosi na teret poslodavca indirektnih budzetskih korisnik   1.016.354.000 2.723.948.000 268,0 0,3 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 21.917.893.018 27.513.946.231 125,5 2,6 od toga: rashodi za zaposlene direktnih budzetskih korisnika   20.636.622.018 21.196.330.231 102,7 2,0 od toga: rashodi za zaposlene indirektnih budzetskih korisnika   1.281.271.000 6.317.616.000 493,1 0,6 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 92.521.678.372 102.756.425.253 111,1 9,8 od toga: rashodi za korišćenje usluga i roba direktnih budzetskih korisnika   76.739.540.019 69.704.203.253 90,8 6,6 od toga: rashodi za korišćenje usluga i roba indirektnih budzetskih korisnika   15.782.138.353 33.052.222.000 209,4 3,1 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 65.896.396.000 63.205.262.924 95,9 6,0 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata direktnih budzetskih korisnika   65.894.230.000 63.177.673.924 95,9 6,0 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata indirektnih budzetskih korisnika   2.166.000 27.589.000     – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 32.674.559.000 32.007.396.375 98,0 3,0 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite direktnih budzetskih korisnika   32.673.579.000 32.006.765.375 98,0 3,0 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite indirektnih budzetskih korisnika   980.000 631.000 64,4 0,0 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 28.642.351.000 26.666.456.429 93,1 2,5 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancijama 443 3.893.073.000 3.829.533.974 98,4 0,4 – Prateći troškovi zaduživanja 444 686.413.000 701.876.146 102,3 0,1 od toga: prateći troškovi zaduživanja direktnih budzetskih korisnika   685.227.000 674.918.146 98,5 0,1 od toga: prateći troškovi zaduživanja indirektnih budzetskih korisnika   1.186.000 26.958.000 0,0 1.4. Subvencije 45 89.224.445.012 86.596.828.282 97,1 8,2 – Subvencije u privredi   23.100.415.388 23.975.843.702 103,8 2,3 – Subvencije u poljoprivredi   32.520.037.731 29.547.110.163 90,9 2,8 – Subvencije za železnicu   13.810.000.187 13.810.000.187 100,0 1,3 – Subvencije za puteve   8.800.000.000 8.300.000.000 94,3 0,8 – Subvencije u oblasti turizma   2.556.999.802 2.500.944.364 97,8 0,2 – Subvencije za kulturu   368.000.000 389.500.000 105,8 0,0 – Ostale subvencije   8.068.991.904 8.073.429.866 100,1 0,8 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 969.440.575 912.440.799 94,1 0,1 od toga: dotacije međunarodnim organizacijama direktnih budzetskih korisnika   969.440.575 912.226.799 94,1 0,1 od toga: dotacije međunarodnim organizacijama indirektnih budzetskih korisnika     214.000     1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 73.394.867.609 73.488.220.974 100,1 7,0 od toga: transferi ostalim nivoima vlasti direktnih budzetskih korisnika   73.220.146.609 73.351.904.974 100,2 7,0 od toga: transferi ostalim nivoima vlasti indirektnih budzetskih korisnika   174.721.000 136.316.000 78,0 0,0 – Transferi opštinama i gradovima   33.204.288.796 38.140.477.397 114,9 3,6 – Transferi za zaposlene u obrazovanju i programe u oblasti kulture na teritoriji APV   27.445.793.000 27.341.278.572 99,6 2,6 – Ostali transferi   12.744.785.813 8.006.465.005 62,8 0,8 od toga: ostali transferi direktnih budzetskih korisnika   12.570.064.813 7.870.149.005 62,6 0,7 od toga: ostali transferi indirektnih budzetskih korisnika   174.721.000 136.316.000 78,0 0,0 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 291.240.984.964 288.863.345.559 99,2 27,5 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   273.400.000.000 272.087.063.605 99,5 25,9 – Nacionalna služba za zapošljavanje   12.299.999.849 12.874.810.414 104,7 1,2 – Republički zavod za zdravstveno osiguranje   615.048.000 679.462.812 110,5 0,1 – Ostali transferi   4.925.937.115 3.222.008.728 65,4 0,3 1.8. Ostale dotacije i transferi 465 2.944.720.332 3.128.228.823 106,2 0,3 od toga: ostale dotacije i transferi direktnih budzetskih korisnika   2.944.190.332 2.926.266.823 99,4 0,3 od toga: ostale dotacije i transferi indirektnih budzetskih korisnika   530.000 201.962.000 0,0 1.9. Socijalna zaštita iz budzeta 47 94.031.714.938 94.646.394.144 100,7 9,0 od toga: socijalna zaštita iz budzeta direktnih budzetskih korisnika   92.883.335.938 92.354.291.144 99,4 8,8 od toga: socijalna zaštita iz budzeta indirektnih budzetskih korisnika   1.148.379.000 2.292.103.000 199,6 0,2 – Dečja zaštita   40.137.300.000 40.061.329.537 99,8 3,8 – Boračko – invalidska zaštita   15.030.650.000 14.891.411.898 99,1 1,4 – Socijalna zaštita   27.606.325.000 27.767.712.971 100,6 2,6 – Učenički standard   2.041.518.000 2.041.518.000 100,0 0,2 – Studentski standard   3.330.836.000 3.390.054.799 101,8 0,3 – Fond za mlade talente   712.721.000 710.935.966 99,7 0,1 – Sportske stipendije   919.086.000 906.560.124 98,6 0,1 – Izbegla i raseljena lica   1.306.108.000 1.295.679.385 99,2 0,1 – Ostala socijalna zaštita iz budzeta   2.947.170.938 3.581.191.464 121,5 0,3 od toga: ostala socijalna zaštita iz budzeta direktnih budzetskih korisnika   1.798.791.938 1.289.088.464 71,7 0,1 od toga: ostala socijalna zaštita iz budzeta indirektnih budzetskih korisnika   1.148.379.000 2.292.103.000 199,6 0,2 1.10. Ostali tekući rashodi 48 i 49 16.349.383.727 15.949.161.077 97,6 1,5 od toga: ostali tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika   16.216.306.727 15.523.497.077 95,7 1,5 od toga: ostali tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika   133.077.000 425.664.000 319,9 0,0 – Sredstva rezervi 499 974.436.470   0,0 0,0 – Ostali tekući rashodi   15.374.947.257 15.949.161.077 103,7 1,5 od toga: ostali tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika   15.241.870.257 15.523.497.077 101,8 1,5 od toga: ostali tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika   133.077.000 425.664.000 319,9 0,0 2. Kapitalni izdaci 5 42.790.745.300 42.332.705.994 98,9 4,0 od toga: kapitalni izdaci direktnih budzetskih korisnika   41.687.430.300 37.841.567.994 90,8 3,6 od toga: kapitalni izdaci indirektnih budzetskih korisnika   1.103.315.000 4.491.138.000 407,1 0,4 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 34.741.773.971 37.235.333.042 107,2 3,5 od toga: izdaci za nefinansijsku imovinu direktnih budzetskih korisnika   33.638.458.971 32.744.195.042 97,3 3,1 od toga: izdaci za nefinansijsku imovinu indirektnih budzetskih korisnika   1.103.315.000 4.491.138.000 407,1 0,4 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 8.048.971.329 5.097.372.952 63,3 0,5 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 62 14.536.819.363 15.197.559.554 104,5 1,4 od toga: izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) direktnih budzetskih korisnika   14.522.694.363 15.197.559.554 104,6 1,4 od toga: izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) indirektnih budzetskih korisnika   14.125.000 0,0     

[pic]

[pic]

Ukupni rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2012. godinu izvršeni su u iznosu od 1.049.696,6 mil. dinara, što je u odnosu na plan izvršenje od 101,6%, a od toga ukupni rashodi i izdaci indirektnih budzetskih korisnika iznose 64.645,9 mil. dinara.

Izvršenje rashoda i izdataka u sistemu izvršenja budzeta je u okvirima planiranog nivoa, a prekoračenje planiranog izvršenja rashoda i izdataka iskazano je iz prihoda iz izvornih aktivnosti indirektnih korisnika sredstava budzeta, a na osnovu dostavljenih konsolidovanih godišnjih izveštaja o izvršenju budzeta od strane direktnih korisnika sredstava budzeta Republike Srbije. U skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu direktni korisnici sredstava budzeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budzeta Republike Srbije kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budzeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budzeta koji podnose Upravi za trezor.

Tabela 3. Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2012. godinu:

u dinarima

Klasifikacija OPIS Aproprijacije Izvršenje % izvršenja Zakon Vlada Kraljevine Norveške Agencija za borbu protiv korupcije 8.730.002,77 Vlada kraljevine Norveške Agencija za zaštitu životne sredine 89.672.297,96 Evropska komisija Generalni sekretarijat predsednika republike 742.380,35 Svetska banka Direkcija za imovinu RS 853.537,59 Evropska komisija Kancelarija za evropske integracije 40.540.523,91 Evropska komisija Ministarstvo unutrašnjih poslova 3.844.001,59 SEENECO Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 682.549,77 Ministarstvo za životnu sredinu, kopno i more Republike Italije Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 13.490.454,31 Evropska komisija Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 1.633.333,50 Global fond Ministarstvo zdravlja 228.004.638,34 Evropska komisija Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva 510.079,90 Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 2.136.706,81 Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede 8.255.365,43 Svetska banka Ministarstvo pravde 19.962.150,70 Svetska banka Ministarstvo pravde i državne uprave 1.620.600,00 Evropska investiciona banka Ministarstvo prosvete i nauke 1.044.978,30 Unesko Ministarstvo prosvete i nauke 573.491,29 Fond za obrazovanje Roma Ministarstvo prosvete i nauke 2.885.122,58 Evropska investiciona banka Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 16.662.920,85 Vlada kraljevine Norveške Ministarstvo rada i socijalne politike 14.327.924,50 Evropska komisija Ministarstvo rada i socijalne politike 14.109.792,06 Evropska komisija Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 4.345.083,40 Vlada Kraljevine Norveške Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 5.745.863,98 Evropska komisija Ministarstvo saobraćaja 1.143.443,00 Fond za institucijalni razvoj Svetske banke IDF Republička direkcija za imovinu Republike Srbije 642.080,40 Švedska Agencija za međunarodnu razvojnu saradnju SIDA Republički zavod za stastistiku 14.548.717,20 Evropska komisija Republički zavod za stastistiku 2.433.384.900,66 United Nations Office of Drugs and Crime Republički zavod za stastistiku 3.463.491,38 Evropska komisija Republički hidrometeorološki zavod RS 9.001.010,12 Evropska komisija Ministarstvo finansija i privrede – Uprava Carina 10.610.412,42 UKUPNO   2.953.167.855,07

Tabela – Izveštaj o primljenim donacijama na osnovu uplata na evidencione račune direktnih korisnika i iz konsolidovanih izveštaja

Redni broj Naziv korisnika donacije Iznos primljenih donacija Izvor A Direktni korisnici budzetskih sredstava     1 Služba koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu 4.601.877,13 5 2 Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom 1.866.804,80 5 3 Kancelarija za ljudska i manjinska prava 11.376.683,24 5 4 Uprava za ljudska i manjinska prava 4.365.996,94 5 5 Ministarstvo finansija i privrede 708.897,00 5 6 Uprava carina 10.603.835,35 5 7 Ministrastvo unutrašnjih poslova 3.844.001,59 5 8 Uprava za agrarna plaćanja 6.118.452,46 5 9 Ministarstvo kulture i informisanja 9.413.343,42 5 10 Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 2.224.460,27 5 11 Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 38.528.663,94 5 12 Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja 13.348.886,00   13 Agencija za zaštitu životne sredine 87.761.602,15 5 14 Ministarstvo saobraćaja 1.947.747,63 5 15 Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 1.237.112,40 5 16 Agencija za zaštitu životne sredine 1.910.695,83 5 17 Državna revizorska institucija 22.132.651,24 5 18 Bezbednosno informativna agencija 1.330.200,00 5 19 Kancelarija za evropske integracije 43.145.076,08 5 20 Poverenik za informacije od javog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 4.943.388,45 5 21 Zaštitnik građana 6.967.095,16 5 22 Agencija za borbu protiv korupcije 8.732.087,50 5 23 Poverenik za zaštitu ravnopravnosti 7.402.177,50 5 24 Predsednik republike 742.380,35 6 25 Ministarstvo pravde i državne uprave 21.683.777,36 6 26 Pravosudna akademija 20.484.148,14 6 27 Ministarstvo finansija i privrede 1.893.189,02 6 28 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 536.993,84 6 29 Uprava za agrarna plaćanja 4.273.619,78 6 30 Ministarstvo zdravlja 236.364.726,87 6 31 Direkcija za vodne puteve 2.989.889,86 6 32 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 337.678,26 6 33 Ministarstvo rada,zapošljavanja i socijalne politike 9.066.112,00 6 34 Uprava za rodnu ravnopravnost 34.418.780,09 6 35 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 460.968.622,42 6 36 Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave 464.785,62 6 37 Ministarstvo energetike razvoja i zaštite životne sredine 26.931,48 6 38 Državna revizorska institucija 390.997,66 6 39 Republički zavod za statistiku 1.253.490.219,89 6 40 Republički hidrometeorološki zavod 9.001.010,12 6 41 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije 1.495.617,99 6 42 Komesarijat za izbeglice 26.513.161,40 6 43 Južnobački upravni okrug 116.877,24 6 44 Zaštitnik građana 4.448.546,74 6 45 Poverenik za zaštitu ravnpravnosti 669.600,00 6 46 Zavod za intelektualnu svojinu 3.367.096,88 6 A Ukupno direktni korisnici budzetskih sredstava 2.388.256.499,09   B. Ukupno indirektni korisnici budzetskih sredstava – iz konsolidovanih izveštaja 2.826.242.000,00     Ukupno A + B 5.214.498.499,09  

7.2. IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM KREDITIMA, DOMAĆIM I INOSTRANIM I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U TOKU 2012. GODINE

I DIREKTNE OBAVEZE

DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2012. GODINE

DRŽAVNE HARTIJE OD VREDNOSTI

Radi finansiranja budzetskog deficita i refinansiranja javnog duga Republika Srbija je u 2012. godini nastavila sa emitovanjem i aukcijskom primarnom prodajom kratkoročnih državnih zapisa, kao i dugoročnih finansijskih instrumenata diskontnog tipa: pedesettronedeljnih, osamnaestomesečnih i dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije. Tokom 2012. godine, u cilju produženja ročnosti državnih hartija od vrednosti i povećanja učešća dinarskog javnog duga, nastavljeno je sa uvođenjem novih dugoročnijih instrumenata u dinarima: petogodišnja dinarska obveznica sa kuponom prvi put je emitovana u januaru 2012. godine. U cilju diversifikacije duga u avgustu 2012. godine emitovana je dvogodišnja amortizaciona obveznica sa kuponom vezanim za referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije. Republika Srbija je u 2012. godini emitovala i trogodišnju i desetogodišnju kuponsku obveznicu indeksiranu na referentni indeks potrošačkih cena. Pored dinarskih emitovane su i državne hartije od vrednosti denominovane u evrima: pedesettronedeljne i osamnaestomesečne diskontne hartije od vrednosti i dvogodišnja kuponska obveznica.

Kratkoročne državne hartije od vrednosti

Primanja budzeta u 2012. godini po osnovu realizovanih kratkoročnih državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa Republike Srbije čija je ročnost do godinu dana) denominovanih u dinarima bila su 56.670.432.386,61 dinara, dok je otplata glavnice duga po ovom osnovu iznosila 67.899.551.442,70 dinara, a otplata kamata 4.211.248.557,30 dinara.

Stanje javnog duga 31. decembra 2012. godine po osnovu ove kategorije državnih zapisa Republike Srbije, iskazano po nominalnoj vrednosti, iznosilo je 28.635.880.000,00 dinara.

Dugoročne državne hartije od vrednosti denominovane u dinarima

Kada su dugoročni finansijski instrumenti u pitanju, u 2012. godini budzetska primanja iznosila su 244.820.764.990,75 dinara, otplata glavnice duga 124.247.304.641,84 dinara, a otplata kamata 22.821.225.104,61 dinara.

Stanje javnog duga dugoročnih državnih hartija od vrednosti denominovanih u dinarima na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 342.114.668.794,00 dinara i sastoji se od pedesettronedeljnih, osamnaestomesečnih i dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije diskontnog tipa, trogodišnjih i petogodišnjih državnih obveznica kuponskog tipa, amortizacione obveznice sa kuponom vezanim za referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije i kuponskih obveznica indeksiranih na referentni indeks potrošačkih cena, iskazanih po vrednsti koja je jednaka nominalnoj vrednosti korigovanoj za stopu rasta inflacije.

Dugoročne državne hartije od vrednosti denominovane u evrima

Republika Srbija, emitovala je u 2012. godini državne hartije od vrednosti denominovane u evrima, i to pedesettronedeljne i osamnaestomesečne državne zapise diskontnog tipa, s jedne i dvogodišnje kuponske obveznice, s druge strane.

Budzetska primanja po osnovu ovih finansijskih instrumenata u 2012. godini iznosila su 555.037.883,54 evra. Otplata glavnice duga 191.174.000,00 evra, dok je po osnovu dospelih kamata isplaćeno 23.085.938,50 evra.

Stanje javnog duga dugoročnih državnih hartija od vrednosti denominovanih u evrima na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 943.724.000,00 evra (odnosno 107.318.688.949,20 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

PREUZETE OBAVEZE PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA

Zakonom o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 85/05), i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 115/05) Republika Srbija preuzela je kao javni dug Republike obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada, u ukupnom iznosu do 23.500.000.000,00 dinara. To je dug u visini 1,5 neisplaćene penzije koji je nastao pre 2000. godine. U januaru 2007. otplaćena je četvrta rata po osnovu ovog duga u iznosu od 4.125.138.778,82 dinara, a u decembru 2007. godine peta rata u iznosu od 4.419.849.918,80 dinara.

Stanje javnog duga po ovom osnovu na dan 31. decembar 2008. godine bilo je 754.639.283,80 dinara, a 31. decembra 2009. godine 728.609.975,99 dinara. U 2009. godini preneto je na zahtev Fonda 26.029.307,81 dinara po osnovu izvršenih otplata glavnice duga, a 2.455.084,32 dinara po osnovu otplaćenih kamata (ukupno 28.484.392,13 dinara).

U 2010., 2011. i 2012. godini nije bilo otplate duga, tako da je stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine po ovom osnovu ostalo nepromenjeno u odnosu na 31.12.2009. godine: 728.609.975,99 dinara.

Zakonom o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 85/05) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 115/05), Republika Srbija preuzela je kao javni dug Republike obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada, u ukupnom iznosu do 20.000.000.000,00 dinara. To je dug u visini od 20,5 neisplaćenih penzija koji je nastao pre 2000. godine.

U toku 2012. godine isplaćeno je po osnovu glavnice 287.396.999,54 dinara, tako da je stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine iznosilo 2.720.920.279,72 dinara.

STARA DEVIZNA ŠTEDNjA

Zakonom o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJ“, broj 36/02 i „Službeni glasnik RS“, broj 80/04) Republika Srbija i Republika Crna Gora preuzele su obaveze SRJ po osnovu devizne štednje građana. Učešće pojedinih republika u ukupnom dugu određeno je srazmerno visini devizne štednje građana čije je prebivalište na teritoriji tih republika i po utvrđenom osnovu emitovane su obveznice stare devizne štednje.

U toku 2012. godine isplaćeno je po osnovu obveznica stare devizne štednje građana (otplata glavnice i unapred obračunate i pripisane kamate) 267.613.393,07 evra (uključeni i diskonti obračunati povodom isplata obveznica pre roka njihovog dospeća).

Stanje duga prema građanima na dan 31.12.2012. bilo je 1.867.095.227,51 evra (odnosno 212.322.895.210,55 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

Tokom 2012. godine isplaćeno je po osnovu člana 16. Zakona („stara devizna štednja – banke“) 7.430.360,92 evra, a po osnovu člana 31. Zakona („stara devizna štednja – NBS“) 47.919.340,93 dinara.

Stanje javnog duga u kategoriji „stara devizna štednja – banke“ na dan 31.12.2012. godine bilo je 37.932.735,62 evra (odnosno 4.313.646.209,06 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine), a u kategoriji „stara devizna štednja – NBS“ 244.633.026,22 dinara.

ZAJAM ZA PRIVREDNI RAZVOJ

Zakonom o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RS“, broj 43/04) uređuju se način i uslovi izmirenja obaveze Republike Srbije koje su nastale prikupljanjem namenske devizne štednje i izdavanjem obveznica koje glase na strana sredstva plaćanja po osnovu zajma raspisanog u skladu sa Zakonom za privredni razvoj u SRS („Službeni glasnik SRS“, br. 25/89, 49/89, 56/89, 57/89, 9/90 i 32/90 i „Službeni glasnik RS“ broj 5/91).

Ukupna obaveza Republike Srbije utvrđena je na iznos od 56.000.000,00 evra. Do 31. decembra 2006. godine ukupno je konvertovano 49.008.942,71 evra potraživanja u obveznice Republike Srbije.

Tokom 2012. godine isplaćeno je po osnovu glavnice i pripisane kamate 170.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine bilo je 7.846.007,44 evra (odnosno 892.234.627,86 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

DUGOROČAN KREDIT KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD

Dugoročan kredit Komercijalne banke a.d. Beograd odobren Republici Srbiji radi finansiranja pribavljanja nepokretnosti u svojinu Republike Srbije za potrebe Ministarstva spoljnih poslova – Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji i Ambasade Republike Srbije u Briselu – Belgija, potpisan je 17. januara 2008. godine, a povučen 28. februara 2008. godine u dinarskoj protivvrednosti 12.500.000,00 evra.

U 2012. godini otplata glavnice iznosila je 1.785.714,28 evra, a izdaci po osnovu kamata bili su 236.845,29 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Stanje duga na dan 31.12.2012. godine je 9.821.428,58 evra u dinarskoj protivvrednosti (odnosno 1.116.876.161,69 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

DUGOROČAN KREDIT HYPO ALPE-ADRIA BANK AD BEOGRAD

Dugoročan kredit Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd odobren Republici Srbiji u svrhu finansiranja realizacije 25. letnje Univerzijade u Beogradu 2009. godine, potpisan je 27.03.2009. godine, a povučen 31.03.2009. godine u vrednosti od 1.500.000.000,00 dinara.

Otplata glavnice duga u 2012. godini bila je 500.000.000,00 dinara; izdaci po osnovu kamate iznosili su 85.362.222,22 dinara. Stanje duga na dan 31.12.2012. godine je 250.000.000,00 dinara.

DUGOROČAN DEVIZNI KREDIT VOJVOĐANSKE BANKE a.d. NOVI SAD

Ugovor o dugoročnom kreditu Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, odobrenom Republici Srbiji za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije, potpisan je 28. oktobra 2009. godine, a kredit je povučen 29. oktobra 2009. godine u vrednosti od 20.000.000,00 evra.

U 2012. godini otplata glavnice duga iznosila je 5.000.000,00 evra; na ime kamata isplaćeno je 651.800,60 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine je 10.000.000,00 evra (odnosno 1.137.183.000,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

SREDNjOROČAN DEVIZNI KREDIT ALPHA BANK SRBIJA A.D.

Ugovor o srednjoročnom kreditu Alpha Bank Srbija a.d, odobrenom Republici Srbiji za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije, potpisan je 28. oktobra 2009. godine, a kredit je povučen 4. novembra 2009. godine u vrednosti od 30.000.000,00 evra.

Otplata glavnice duga u 2012. godini iznosila je 7.500.000,00 evra, a otplata kamata 1.046.256,18 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine je 15.000.000,00

evra (1.705.774.500,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

DUGOROČAN DEVIZNI KREDIT PIRAEUS BANK BEOGRAD A.D.

Ugovor o dugoročnom kreditu Piraeus Bank Beograd a.d, odobrenom Republici Srbiji za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije, potpisan je 20. novembra 2009. godine, a kredit je povučen 26. novembra 2009. godine u vrednosti od 39.600.000,00 evra.

Otplata glavnice duga u 2012. godini iznosila je 10.000.000,00 evra, a otplata kamata 1.401.030,83 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine je 20.000.000,00 evra (2.274.366.000,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

Kredit EUROBANK EFG a.d. Beograd

Ugovor o kreditnom aranžmanu u vrednosti od 25.000.000,00 USD, zaključen je 25.02.2010. godine radi finansiranja projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji, a kredit je u celini povučen 25.03.2010. godine. Povučeno je 25.000.000,00 američkih dolara.

Otplata glavnice duga u 2012. godini iznosila je 5.882.352,96 američkih dolara. Na ime kamata isplaćeno je 896.159,86 američkih dolara. Stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine je 13.235.294,10 američkih dolara (1.140.568.673,23 dinara).

Kredit VOJVOĐANSKE BANKE A.D. Novi Sad – 2

Ugovor o kreditu 05 Broj 420-2741/2010-1 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 20.04.2010. godine, a kredit je u celini – u iznosu od 20.000.000,00 evra – povučen 28.04.2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2012. godini iznosila je 5.000.000,04 evra. Otplaćeno je na ime kamate 670.374,26 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine je 11.666.666,60 evra (odnosno 1.326.713.492,42 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

Kredit BANCA INTESA a.d. Beograd

Ugovor o kreditu br. 00-511-0000220.9 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010. godine, a kredit je u celini (38.892.000,00 evra) povučen 20.12.2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2012. godini iznosila je 9.723.000,00 evra. Otplaćeno je na ime kamate 2.284.462,96 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine je 29.169.000,00 evra (3.317.049.092,70 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

Kredit RAIFFEISEN BANK a.d. Beograd

Ugovor o kreditu br. 265-0000000034254-65 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010 godine, a kredit je u celini (38.892.000,00 evra) povučen 20.12.2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2012. godini iznosila je 9.723.000,00 evra. Otplaćeno je na ime kamate 2.284.462,96 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine je 29.169.000,00 evra (3.317.049.092,70 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

Kredit UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd

Ugovor o kreditu R 4902/10 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010. godine, a kredit je u celini (46.662.000,00 evra) povučen 20.12.2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2012. godini iznosila je 11.665.500,00 evra. Otplaćeno je na ime kamate 2.740.862,15 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine je 34.996.500,00 evra (3.979.742.485,95 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

Kredit SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA a.d. Beograd

Ugovor o kreditu br. 001/2010 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010. godine, a kredit je u celini (15.554.000,00 evra) povučen 20.12.2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2012. godini iznosila je 3.888.500,00 evra. Otplaćeno je na ime kamate 912.594,39 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine je 11.665.500,00 evra (1.326.580.828,65 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

Kredit HYPO ALPE-ADRIA BANK ad Beograd – 2

Ugovor o dugoročnom kreditu br. L 2299/10 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010 godine, a kredit je u celini (20.000.000,00 evra) povučen 17.12.2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2012. godini iznosila je 2.500.000,00 evra. Otplaćeno je na ime kamate 1.244.076,76 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine je 17.500.000,00 evra (1.990.070.250,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

Kredit EUROBANK EFG a.d. Beograd – 2

Ugovor o kreditnom aranžmanu u vrednosti od 20.000.000,00 EUR (bančin broj 02-23890/10; zavedeno pod brojem 05 broj 42-9312/2010-1) za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije zaključen je 15.12.2010. godine, a kredit je u celini (20.000.000,00 evra) povučen 17.12.2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2012. godini iznosila je 5.000.000,00 evra. Otplaćeno je na ime kamate 1.150.711,07 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine je 15.000.000,00 evra (1.705.774.500,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

Kredit VOJVOĐANSKE BANKE a.d. Novi Sad – 3

Ugovor o kreditu (bančin broj 01-11184; zavedeno pod brojem 05 br. 42-9312/2010-3) za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14.12.2010, a kredit je u celini – u iznosu od 20.000.000,00 evra – povučen 17.12.2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2012. godini iznosila je 5.000.000,00 evra. Otplaćeno je na ime kamate 1.063.124,26 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine je 15.000.000,00 evra (1.705.774.500,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

Kredit KBC BANKE a.d. Beograd

Ugovor o kreditu broj KR2010/9209 (partija: 90-741-8700000.5) za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije zaključen je 15.12.2010. godine , a kredit je u celini (10.000.000,00 evra) povučen 17.12.2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2012. godini iznosila je 2.308.501,77 evra. Otplaćeno je na ime kamate 473.286,63 evra. Stanje javnog duga na dan 31.12.2012. godine je 7.691.498,23 evra (874.664.103,17 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

DUGOROČAN KREDIT KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD – 2

Dugoročan kredit Komercijalne banke a.d. Beograd odobren Republici Srbiji za potrebe kupovine zgrade Aeroinženjeringa i izvođenja neophodnih radova na objektu za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda u Beogradu, potpisan je 25. januara 2012. godine, a povučen 30. januara 2012. godine u dinarskoj protivvrednosti 13.000.000,00 evra.

U 2012. godini nije bilo otplata glavnice. Izdaci po osnovu kamata bili su 314.580,64 evra u dinarskoj protivvrednosti, a po osnovu naknade za puštanje kredita u tečaj 65.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Stanje duga na dan 31.12.2012. godine je 13.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti (odnosno 1.478.337.900,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2012. godine).

Fond za razvoj

Na osnovu Zakona o podsticanju građevinske industrije („Službeni glasnik RS“, broj 45/10), Uredbe o načinu predlaganja projekata čija je realizacija u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije i o praćenju dinamike finansiranja tih projekata („Službeni glasnik RS“, br. 50/10, 60/10, 64/10 i 91/10 ) i Programa vanredne podrške građevinskoj industriji u uslovima svetske ekonomske krize u 2010. godini, Fond za razvoj Republike Srbije, banke i Ministarstvo finansija Republike Srbije zaključili su Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa Uredbom o načinu predlaganja projekata čija je realizacija u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije i o praćenju dinamike finansiranja tih projekata br. 3512 od 4. oktobra 2010. godine i Aneks br. 1 tog ugovora br. 02-156 od 19. januara 2012. godine.

Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 5.528.438.884,55 dinara. Tokom 2012. godine, povučeno je 1.458.888.011,83 dinara. Tokom 2012. godine plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 745.210.687,02 dinara, a po osnovu kamate 332.820.495,79 dinara.

Preuzeta obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema Narodnoj banci Srbije

Na osnovu ugovora G. broj 299 od 13. januara 2006. godine, zaključenog između Vojvođanske banke a. d. Novi Sad, Narodne banke Srbije i Republike Srbije, koju zastupa Agencija za osiguranje depozita, o prenosu Republici Srbiji svih prava vlasništva Vojvođanske banke a. d. Novi Sad na trajnim ulozima u mešovitim bankama sa teritorije Baranje, Slavonije i zapadnog Srema i prenosu Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a. d. Novi Sad, prema Narodnoj banci Srbije po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije, u stanju javnog duga Republike Srbije na dan 31. decembar 2012. godine prikazane su obaveze po navedenom osnovu u iznosu od 296.736.078,90 dinara.

Preuzimanje duga zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama

Iznos od 4.908.021.845 dinara, po osnovu duga zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama koji je Republika Srbija preuzela kao javni dug u skladu sa Zakonom o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranje tih obaveza u javni dug Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 62/13).

DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2012. GODINE

1. Krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD):

1) IBRD – 7086-0 YF – Konsolidacioni zajam A za teritoriju Centralne Srbije – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 356.735.703,35 evra (40.567.377.734,27 dinara). Tokom 2012. godine plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 18.810.742,38 evra, a po osnovu kamate 11.204.953,60 evra.

2) IBRD – 7087-0 YF – Konsolidacioni zajam B za teritoriju Centralne Srbije i AP Vojvodine – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 677.907.683,64 evra (77.090.509.340,48 dinara). Tokom 2012. godine plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 35.746.202,80 evra, a po osnovu kamate 20.446.311,88 evra.

3) IBRD – 74660 (FSL) – Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 12.868.615,82 evra (1.463.397.114,40 dinara). Tokom 2012. godine, povlačenje je bilo u iznosu od 4.716.363,10 evra, plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 431.384,18 evra , dok je po osnovu kamate plaćeno 151.463,56 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva 12.499,60 evra.

4) IBRD – 75100 (FSL) – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 18.115.311,48 evra (2.060.042.425,48 dinara). Povlačenje u 2012. godini je bilo u iznosu 4.205.501,35 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova kamate plaćeno 216.238,05 evra.

5) IBRD –  74640 (FSL) – Regionalni razvoj Bora – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 6.408.657,38 evra (728.781.622,54 dinara). Tokom 2012. godine, povučeno je 2.518.742,03 evra. Plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 267.973,81 evra, dok je po osnovu kamate plaćeno 73.517,41 evra, a po osnovu provizije na nepovućena sredstva 49.132,69 evra.

6) IBRD – 74670 (FSL) – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 25.626.902,71 evra (2.914.247.810,45 dinara). Tokom 2012. godine, povučeno je 9.841.631,04 evra. Plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 823.028,19 evra, dok je po osnovu kamata plaćeno 296.541,06 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva 50.827,41 evra.

7) IBRD – 74650 (FSL) – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 7.311.531,65 evra (831.454.949,63 dinara). Tokom 2012. godine, povučeno je 1.550.513,39 evra. Po osnovu glavnice plaćeno je 302.627,25 evra , dok je po osnovu kamate plaćeno 108.591,30 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva 12.987,26 evra.

8) IBRD – 76510 (VSLN – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 34.900.000,00 evra (3.968.768.670,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime troškova kamate plaćeno 554.832,42 evra.

9) IBRD – 77460 (VSLN) – Koridor X – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 48.124.459,57 evra (5.472.631.730,72 dinara). Tokom 2012. godine, povučeno je 28.573.858,67 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamate plaćeno 397.334,75 evra.

10) IBRD – 78250 – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 70.800.000,00 evra (8.051.255.640,00 dinara). Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 1.206.510,66 evra.

11) IBRD – 77930 – Programski zajam za razvoj javnih finansija – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 70.100.000,00 evra (7.971.652.830,00 dinara). Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 1.256.970,89 evra.

12) IBRD – 76950 – Projekat zdravlja – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 10.174.322,18 evra (1.157.006.621,96 dinara). Tokom 2012. godine, povučeno je 5.836.876,17 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 101.217,91 evra.

13) IBRD – 74630 (FSL) – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 33.923.740,48 evra (3.857.750.097,03 dinara). Tokom 2012. godine, povučeno je 13.291.379,12 evra. Po osnovu glavnice plaćeno je 1.027.241,58 evra, dok je po osnovu kamate plaćeno 365.499,13 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva plaćeno 42.011,86 evra.

14) IBRD – 80610 – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 100.000.000,00 dolara (8.617.630.000,00 dinara). U 2012. godini, po osnovu kamate plaćeno je 1.743.369,37 dolara.

15) IBRD – 80310 – Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 5.000.000,00 dolara (430.881.500,00 dinara). U 2012. godini povučeno je 5.000.000,00 dolara, nije bilo otplate po osnovu glavnice i kamate, dok je po osnovu kamate plaćeno 55.369,44 dolara.

2. Krediti Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA):

1) IDA – SAC-3599-YF – Ratifikovan je 1. marta 2002. godine i namenjen strukturnom prilagođavanju. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 49.950.000,00 specijalnih prava vučenja (6.615.682.695,00 dinara). Po osnovu glavnice u 2012. godini plaćeno je 5.550.000,00 specijalnih prava vučenja, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 455.613,14 specijalnih prava vučenja.

2) IDA – PFSAC I-3643-YF – Ratifikovan je 4. juna 2002. godine i namenjen za razvoj privatnog i bankarskog sistema. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 64.695.000,00 specijalnih prava vučenja (8.568.600.439,50 dinara). Po osnovu otplate glavnice u 2012. godini plaćeno je 3.405.000,00 specijalnih prava vučenja , dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 514.736,10 specijalnih prava vučenja.

3) IDA – MOES-3636-YF – Ratifikovan je 14. maja. 2002. godine i namenjen za razvoj školstva. Ugovoreni iznos kredita je 7.305.720,25 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 6.940.434,24 specijalnih prava vučenja (919.233.447,39 dinara). Po osnovu otplate glavnice u 2012. godini plaćeno je 365.286,01 specijalnih prava vučenja, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 55.220,61 specijalnih prava vučenja.

4) IDA – HIP-3768-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat zdravstva. Ugovoreni iznos kredita je 14.700.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo 14.692.746,72 specijalnih prava vučenja (1.945.997.001,35 dinara). Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 110.099,20 specijalnih prava vučenja.

5) IDA – SMECA-3693-YF – Ratifikovan je 13. novembra 2002. godine za Projekat finansiranja fonda za osiguranje i olakšavanje izvoza. Ugovoreni iznos kredita je 8.345.236,90 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 7.927.975,15 specijalnih prava vučenja (1.050.029.389,51 dinara). Po osnovu glavnice u 2012. godini plaćeno je 417.261,85 specijalnih prava vučenja, dok na ime troškova servisiranja plaćeno 62.534,53 specijalnih prava vučenja.

6) IDA – SOSAC-3750-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 60.400.000,00 specijalnih prava vučenja (7.999.744.440,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 452.603,72 specijalnih prava vučenja.

7) IDA – PFSAC II – 3780-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 58.700.000,00 specijalnih prava vučenja (7.774.586.070,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 439.864,88 specijalnih prava vučenja.

8) IDA – LABOR LIL-3753-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat finansiranja socijalnog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 1.779.856,60 specijalnih prava vučenja Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 1.779.856,60 specijalnih prava vučenja (235.735.065,23 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 13.453,11specijalnih prava vučenja.

9) IDA-3723-YF – Ratifikovan je 26. novembra 2002. godine za Projekat tehničke pomoći u restrukturiranju privatnog i bankarskog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 7.710.968,41 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 7.710.968,41 specijalnih prava vučenja (1.021.287.693,13 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 58.669,57 specijalnih prava vučenja.

10) IDA – TTFSE – 3651-YF – Ratifikovan je 14. juna 2002. godine za Projekat olakšavanja trgovine i saobraćaja u jugoistočnoj Evropi. Ugovoreni iznos kredita je 4.345.397,79 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 4.128.128,22 specijalnih prava vučenja (546.754.483,04 dinara). Po osnovu otplate glavnice u 2012. godini plaćeno je 217.269,57 specijalnih prava vučenja, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 32.275,84 specijalnih prava vučenja.

11) IDA – RPRCP-3908-YF – Ratifikovan je 9. juna 2004. godine za Projekat katastra i upisa nepokretnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 20.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar. 2012. godine je iznosilo 19.274.415,27 specijalnih prava vučenja (2.552.821.132,29 dinara). Povlačenje u toku 2012. godine je iznosilo 1.101.388,75 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 138.502,13 specijalnih prava vučenja.

12) IDA – HAP-3870-YF – Ratifikovan je 31. marta 2004. godine za Projekat energetske efikasnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 14.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo 14.094.512,13 specijalnih prava vučenja (1.866.763.163,02 dinara). U toku 2012. godine plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 105.616,44 specijalnih prava vučenja.

13) IDA – SAC II– 4017 -YF – ratifikovan je 21. decembra 2004. godine za Projekat strukturnog prilagođavanja u Republici Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 30.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo 30.100.000,00 specijalnih prava vučenja (3.986.627.610,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 225.552,53 specijalnih prava vučenja.

14) IDA – 4071-YF – Ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji. Ugovoreni iznos je 16.600.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2012. godine iznosilo je 15.019.375,51 specijalnih prava vučenja (1.989.257.710,74 dinara). Povlačenje u toku 2012. godine je iznosilo 3.381.041,47 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 91.076,55 specijalnih prava vučenja.

15) IDA – SAC II –4105-YF – Ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije. Ugovoreni iznos kredita je 16.600.000 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo 11.896.595,01 specijalnih prava vučenja (1.575.657.612,35 dinara). Povlačenje u toku 2012. godine je iznosilo 3.420.647,70 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 70.638,84 specijalnih prava vučenja.

16) IDA – 4131-YF – Ratifikovan je 23. decembra 2006. godine za Projekat Regionalno energetsko tržište jugoistočne Evrope – komponenta za Srbiju i Crnu Goru. Ugovoreni iznos kredita je 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembara 2012. godine iznosilo 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja (5.032.951.800,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 284.750,69 specijalnih prava vučenja.

17) IDA – TID-3909-YF – Ratifikovan je 2. jula 2004. godine za Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 37.500.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo 36.665.414,21 specijalnih prava vučenja (4.856.191.117,00 dinara). Povlačenje u toku 2012. godine nije bilo, kao ni otplate glavnice, dok je na ime troškova servisiranja kamata plaćeno 274.423,92 specijalnih prava vučenja.

18) IDA – 38701-YF – Ratifikovan je 10. septembra 2008. godine za dodatno finansiranje Projekta energetska efikasnost za Srbiju. Ugovoreni iznos kredita je 6.600.000 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 5.527.265,00 specijalnih prava vučenja (732.064.692,92 dinara). Povlačenje u toku 2012. godine je iznosilo 1,990,090.89 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 26.497,43 specijalnih prava vučenja.

19) IDA – 43260 -YF – Patifikovan je 10. septembra 2008. godine za Projekat regionalni razvoj Bora. Ugovoreni iznos kredita je 6.600.000 specijalnih prava vučenja. Ctanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 0,00 SDR (0,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice i troškova servisiranja u 2012. godini nije bilo.

3. Krediti Evropske investicione banke:

1) EIB – 22265 – za Projekat rekonstrukcije 20 regionalnih bolnica i modernizaciju Instituta «Torlak». Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2012. godine iznosilo je 44.154.147,81 evra (5.021.134.626,9 dinara). U toku 2012. godine na ime glavnice plaćeno je 3.285.032,48

evra, dok je na ime kamate plaćeno 2.012.696,85 evra.

2) EIB – 22994 – za Projekat obnove škola. Ugovoreni iznos kredita je 25.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2012. godine iznosilo je 24.293.749,99 evra (2.762.643.949,49 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini je bilo 706.250,01, dok je na ime kamate plaćeno 1.219.816,72 evra.

3) EIB – 21630 – Apex Global 1 – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 20.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2012. godine iznosilo je 731.611,10 evra (83.197.570,55 dinara). Na ime otplate glavnice u 2012. godini je plaćen iznos od 215.722,24 evra, a na ime kamata 37.767,26 evra.

4) EIB – 22592 – Apex Global 2 – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 45.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2012. godine iznosilo je 29.863.100,28 evra (3.395.980.996,57 dinara). Na ime otplate glavnice u 2012. godini je plaćen iznos od 4.725.640,39 evra, a na ime kamate 413.248,14 evra.

5) EIB – 24938 – Apex Global MSP – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 250.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2012. godine iznosilo je 215.251.317,00 evra (24.478.013.841,78

dinara). U toku 2012. godine na ime glavnice plaćeno je 22.132.784,39 evra i 2.411.257,43 švajcarskih franaka, dok je na ime kamata plaćeno 4.011.747,35 evra i 90.616,17 švajcarskih franaka.

6) EIB – 23761 – Projekat klinički centri A – Ugovoreni iznos kredita je 80.000.000,00 evra. Stanje duga po ovo kreditu je 31. decembra 2012. godine iznosilo 5.000.000,00 evra (568.591.500,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 225.250,00 evra.

7) EIB – 24744 – Opštinska i regionalna infrastruktura – Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra. Stanje duga po ovo kreditu je 31. decembra 2012. godine iznosilo 32.808.581,65 evra (3.730.936.130,65 dinara). Povlačenje u toku 2012. godine je iznosilo 8.083.524,07 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 629.750,18 evra.

8) EIB – 25497 – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru – Ugovoreni iznos kredita je 200.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2012. godine iznosilo 60.000.000,00 evra (6.823.098.000,00 dinara). Povlačenje u toku 2012. godine je iznosilo 40.000.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 886.489,67 evra.

9) EIB – Projekat modernizacije škola – Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2012. godine iznosilo 10.142.806,00 evra (1.153.422.655,55 dinara). Povlačenje u toku 2012. godine je iznosilo 2.642.806,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 156.001,86 evra.

10) EIB – 26110 – Apex Global 4 – Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Ugovoreni iznos kredita je 250.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu 31. decembra 2012. godine iznosilo je 124.060.752,00 evra (14.107.977.814,16 dinara). Povlačenje u toku 2012. godine je iznosilo 124.060.752,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 774.143,79 evra.

11) EIB – Projekat Koridor H, Autoput E80, faza 1 – Ugovoreni iznos kredita je 195.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2012. godine iznosilo 9.651.215,82 evra (1.097.519.855,98 dinara). Povlačenje u toku 2012. godine je iznosilo 9.651.215,82 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 34.000,56 evra.

4. Krediti Razvojne banke Saveta Evrope (CEB):

1) CEB – 1593 – Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007 – Ugovoreni iznos kredita je 20.000.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembar 2012. godine je bilo 7.900.000,00 evra (898.374.570,00 dinara). Tokom 2012. godine nije bilo otplata po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 285.980,00 evra.

2) CEB – 1528 – Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica) – Ugovoreni iznos kredita je 10.000.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembar 2012. godine je bilo 2.000.000,00 evra (227.436.600,00 dinara). Tokom 2012. godine nije bilo otplata po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 50.000,00 evra.

3) CEB – 1571 – Klizišta I (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – Ugovoreni iznos kredita je 10.000.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembar 2012. godine je bilo 9.452.000,00 evra (1.074.865.371,60 dinara). U 2012. godini povučeno je 452.000 evra. Tokom 2012. godine nije bilo otplata po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 209.216,00 evra.

4) CEB – 1539 – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini – Ugovoreni iznos kredita je 9.600.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembar 2012. godine je bilo 8.640.000,00 evra (982.526.112,00 dinara). U 2012. godini plaćeno je na ime glavnice iznos od 960.000,00 evra, dok je na ime kamate plaćeno 193.075,20 evra.

5) CEB – 1711 – Zajam za delimično finansiranje kvalifikovanih investicija za unapređenje naučne i obrazovne infrastrukture i obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji – Ugovoren iznos kredita je 35.000.000 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembar 2012. godine je bilo 17.500.000,00 evra (1.990.070.250,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 273.113,75 evra.

5. Krediti Nemačke banke za razvoj (KFW):

1) KFW – Kredit Nemačke banke za razvoj – Projekat daljinsko grejanje – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 8.155.980,74 evra (927.484.264,59 dinara). U 2012. godini plaćeno je na ime glavnice iznos od 1.331.652,80 evra, na ime kamate iznos od 387.609,31 evra

2) KFW – 24406-01 – Kredit Nemačke banke za razvoj – Program vodosnadbevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji I – faza 2a – Ugovoreni iznos kredita je 25.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 654.451,16 evra (74.423.073,35 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, na ime kamate plaćeno je 29.346,26 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 61.310,94 evra;

3) KFW – Kredit Nemačke banke za razvoj – Program vodosnadbevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji II-faza 2a – Ugovoreni iznos kredita je 17.500.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 00,00 evra (00,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice i kamate u 2012. godini nije bilo, na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 32.326,39 evra, dok je na ime ostalih provizija plaćeno 87.500,00 evra;

4) KFW – Kredit Nemačke banke za razvoj – Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji- faza 4 – Ugovoreni iznos kredita je 45.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 00,00 evra (00,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice i kamate u 2012. godini nije bilo, na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 84.375,00 evra, dok je na ime ostalih provizija plaćeno 225.000,00 evra;

6. Obaveza prema EXIM Bank of China:

1) Sporazum o restrukturiranju duga između Republike Srbije kao zajmoprimca i „EXIM Bank of China“ kao zajmodavca, nekadašnji kredit od 200 miliona dolara – BLA99012, potpisan 20. februara 2009. godine. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosi 78.209.177,53 dolara (6.739.777.545,58 dinara). U 2012. godini na ime kamate plaćeno je 1.645.482,88 dolara dok je na ime glavnice plaćeno 9.201.079,72 dolara.

2) Sporazum o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat sistem NUCTECH™ za inspekciju kontejnera/vozila između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i „Kineske Export-Import banke“ kao zajmodavca u iznosu od 31.523.076,92 dolara. Stanje duga na 31. decembar 2012. godine iznosi 31.523.076,92 dolara (2.716.542.133,58 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2012. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 1.000.705,21 dolara.

3) Kredit EXIM bank of China za izgradnju mosta Zemun-Borča – Ugovoren iznos kredita je 217.400.000,00 dolara. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 92.389.687,50 dolara (7.961.801.426,91 dinara). U 2012. godini povučeno je 42.537.187,50 dolara. Tokom 2012. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate za 2012. godinu plaćeno 1.401.957,07 dolara, a na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 1.307.185,73 dolara.

4) Kredit EXIM bank of China za za prvu fazu Paket projekta KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECTS – Ugovoren iznos kredita je 293.000.000,00 dolara. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 90.670.500,04 dolara (7.813.648.212,60 dinara). U 2012. godini povučeno je 90.670.500,04 dolara. Tokom 2012. godine plaćanja glavnice i kamate nije bilo, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 103.770,83 dolara a na ime ostalih provizija 2.930.000,00 dolara.

7. Ostali krediti

1) Reprogramirani dug prema Pariskom klubu poverilaca – Stanje ovog duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 1.947.553.702,71 dolara (167.832.972.150,86 dinara). Na ime glavnice po ovom dugu u 2012. godini plaćeno je u martu 2012. godine 23.823.896,64 dolara i u septembru 2012. godine 25.245.575,89 dolara. Na ime kapitalisane kamate plaćeno je u martu 2012. godine 16.491.413,72 dolara i u septembru 2012. godine 16.322.686,59 dolara. Na ime kamata plaćeno je u martu 2012. godine 30.272.936,88 dolara i u septembru 2012. godine 29.476.620,30 dolara.

2) Dug prema Evropskoj uniji za makroekonomsku pomoć – Po osnovu zaduženja Savezne Republike Jugoslavije radi podrške platnom bilansu i jačanju deviznih rezervi zemlje, Sporazum o zajmu u iznosu od 55.000.000,00 evra od čega je deo za Republiku Srbiju 49.500.000 evra. Stanje ovog duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 49.500.000 evra (5.629.055.850,00 dinara), otplate glavnice po ovom dugu u 2012. godini nije bilo, dok je na ime kamate u 2012. godini plaćeno 1.883.268,00 evra.

3) Dug prema Londonskom klubu poverilaca – Stanje ovog duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 860.494.419,15 dolara (74.154.225.213,00 dinara). Na ime glavnice u 2012. godini plaćeno je 71.707.778,62 dolara, dok je na ime kamate u 2012. godini plaćeno 61.713.579,58 dolara.

4) Kredit Vlade Republike Italije za Projekat razvoja privatnog sektora – Podrška malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka. Ugovoren iznos kredita je 33.250.000,00 evra, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 27.708.333,28 evra (3.150.944.556,44 dinara). Tokom 2012. godine po osnovu glavnice je plaćeno 2.770.833,33 evra, dok je na ime kamate plaćeno 294.479,17 evra.

5) Kredit Vlade Republike Italije za Projekat – Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća. Ugovoren iznos kredita je 30.000.000,00 evra, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 15.000.000,00 evra (1.705.774.500,00 dinara). Tokom 2012. godine nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 52.500,00 evra.

6) Ugovor između Republike Srbije i „Marfin Popular Bank Co Ltd, Kipar“ za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu u iznosu od 100.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 60.416.666,73 evra (6.870.480.632,20 dinara). Tokom 2012. godine po osnovu glavnice je plaćeno 24.999.999,96 evra, dok je na ime kamate plaćeno 3.496.118,13 evra.

7) Ugovor između Republike Srbije i „Erste GCIB Finance I B. V. “ za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu u iznosu od 30.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 22.500.000,00 evra (2.558.661.750,00 dinara). Tokom 2012. godine po osnovu glavnice je plaćeno 7.500.000 evra, dok je na ime kamate plaćeno 1.172.245,64 evra. i ostale provizije plaćeno 594.435,94 evra.

8) Ugovor između Republike Srbije i „Erste GCIB Finance I B. V.“ za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu u iznosu od 40.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 23.333.333,40 evra (2.653.427.007,58 dinara). Tokom 2012. godine po osnovu glavnice je plaćeno 9.999.999,96 evra, dok je na ime kamate plaćeno 959.509,86 evra i ostale provizije plaćeno 358.216,68 evra.

9) Ugovor između Republike Srbije i „Nove Kreditne Banke Maribor“, za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 7.500.000,00 evra (852.887.250,00 dinara). Tokom 2012. godine po osnovu glavnice je plaćeno 2.500.000,00 evra, dok je na ime kamate plaćeno 527.430,37 evra.

10) Sporazum o zajmu radi sprovođenja Finansijskog protokola zaključenog 15. decembra 2009. godine između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske između Vlade Republike Srbije i NATIXIS, koji postupa u ime i za račun Vlade Republike Francuske u ukupnom iznosu od 11.185.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 8.103.100,00 evra (921.470.756,73 dinara). U 2012. godini povučeno je 2.520.500,00 evra. Na ime kamate plaćeno 13.218,18 evra.

11) Međunarodni monetarni fond – Sredstva alokacije – Ugovorena vrednost kredita je 388.370.952,00 SDR. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 388.370.952,00 SDR (51.438.217.945,69 dinara). U toku 2012. godine nije bilo povlačenja i otplate glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 741.783,88 američkih dolara.

12) Sporazum o reprogramu duga zaključen između Republike Srbije i Kuvajtske državne agencije za investicije KIA u iznosu od 375.715.037,25 dolara. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 375.715.037,25 dolara (32.377.731.764,57 dinara). Plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate za 2012. godinu isplaćeno 5.729.654,32 dolara.

13) Kredit Ruske Federacije za finansiranje budzetskog deficita u iznosu od 200.000.000,00 dolara. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 180.000.000,00 dolara (15.511.734.000,00 dinara). Tokom 2012. godine plaćanja glavnice iznosilo je 20.000.000,00 dolara, dok je na ime kamate za 2012. godinu isplaćeno 7.214.495,14 dolara.

14) Dug prema Evropskoj uniji za makroekonomsku pomoć – Ugovoren iznos kredita je 200.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 100.000.000,00 evra (11.371.830.000,00 dinara). Tokom 2012. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate isplaćeno 3.382.000,00 evra.

15) Kredit Societe Generale Paris – Finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu – Ugovoren iznos kredita je 292.600.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 292.600.000,00 evra (33.273.974.580,00 dinara). Tokom 2012. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate isplaćeno 12.706.064,42 evra.

16) EUROBOND 2021-tap – Ugovoren iznos kredita je 2.000.000.000,00 američkih dolara. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 2.000.000.000,00 dolara (172.352.600.000,00 dinara). U 2012. godini povučeno je 1.000.000.000,00 dolara. Tokom 2012. godine plaćanja glavnice nije bilo, na ime kamate plaćeno je 72.500.000,00 dolara, dok je na ime ostalih provizija plaćeno 1.145.382,93 dolara.

17) EUROBOND 2017- Ugovoren iznos kredita je 750.000.000,00 američkih dolara. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 750.000.000,00 dolara (64.632.225.000,00 dinara). U 2012. godini povučeno je 750.000.000,00 dolara. Tokom 2012. godine plaćanja glavnice i kamate nije bilo, dok je na ime ostalih provizija plaćeno 1.145.382,93 dolara.

18) Kredit Evropske banke za obvnovu i razvoj – Koridor X – Ugovoren iznos kredita je 150.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 22.886.327,91 evra (2.602.594.303,17 dinara). U 2012. godini povučeno je 10.205.533,77 evra. Tokom 2012. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamata plaćeno 306.748,62 evra i provizije na nepovučena sredstva plaćeno 702.337,90 evra.

19) Neizmirene obaveze Republike Srbije po osnovu duga prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Džamahiriji koji proističe iz duga bivše SFRJ – izmirenje dela duga prema Libiji isporukom farmaceutskih proizvoda kompanije HEMOFARM A.D., Vršac – Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 50.953.758,80 dolara (4.391.006.404,48 dinara).

20) Kredit Vlade Republike Azerbejdzan za finansiranje izgradnje deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji u iznosu od 300.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 61.600.000,00 evra (7.005.047.280,00 dinara). Tokom 2012. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate za 2012. godinu isplaćeno 148.515,07 evra. Provizija na nepovučena sredstva u 2012. godini iznosila je 910.202,74 evra.

II INDIREKTNE OBAVEZE

INDIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2012. GODINE

1) Ugovor o kreditu br. P0778/09 zaključen između „Unicredit Bank“ a.d. Beograd i JP „Putevi Srbije“ u iznosu od 75.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 29.100.000,00 evra (3.309.202.530,00 dinara). U 2012. godini na ime otplate glavnice ukupno je plaćeno 18.360.000,00 evra, dok je na ime kamate u 2012. godini ukupno plaćeno 1.913.205,00 evra.

2) Ugovor o kreditu br. 389/06 zaključen između „Marfin Bank“ a.d. Beograd i JP „Putevi Srbije“ u iznosu od 60.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 23.265.306,00 evra (2.645.691.047,30 dinara). Na ime otplate glavnice u 2012. godini ukupno je plaćeno 14.693.877,60 evra, dok je na ime kamate u 2012. godini ukupno plaćeno 1.458.572,43 evra.

3) Ugovor o kreditu br.00-420-1303056,6 zaključen između „Banca Intesa“ a.d. Beograd i JP „Srbijagas“ u iznosu od 50.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 50.000.000,00 evra (5.685.915.000,00 dinara). U 2012. godini na ime kamate je ukupno plaćeno 2.948.718,05 evra.

4) Ugovor o kreditu br.00-420-1303052,3 zaključen između „Banca Intesa“ a.d. Beograd i JP „Srbijagas“ u iznosu od 120.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 120.000.000,00 evra (13.646.196.000,00 dinara). Na ime otplate kamate u 2012. godini je plaćeno 7.136.156,66 evra.

5) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između „Banca Intesa“ a.d. Beograd i JP „Srbijagas“ u iznosu od 45.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 45.000.000,00 evra (5.117.323.500,00 dinara). U 2012. godini je na ime kamate plaćeno 2.480.029,78 evra.

6) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između „Societe Generale Bank“ a.d. Beograd i JP „Srbijagas“ u iznosu od 40.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 40.000.000,00 evra (4.548.732.000,00 dinara). U 2012. godini je na ime kamate plaćeno 2.202.550,91 evra.

7) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između „Erste Bank Beograd” i JP „Srbijagas“ u iznosu od 40.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 40.000.000,00 evra (4.548.732.000,00 dinara). U 2012. godini je na ime kamate plaćeno 2.202.550,91 evra.

8) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između „Komercijalna banka Beograd” i JP „Srbijagas“ u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 20.000.000,00 evra (2.274.366.000,00 dinara). U 2012. godini je na ime kamate plaćeno 1.105.059,50 evra.

9) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između „Hypo Alpe Adria Bank” a.d. Beograd i JP „Srbijagas“ u iznosu od 35.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 35.000.000,00 evra (3.980.140.500,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2011. godini (35.000.000,00 evra). U 2012. godini je na ime kamate plaćeno 1.926.854,48 evra.

10) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između „Unicredit Bank” a.d. Beograd i JP „Srbijagas“ u iznosu od 30.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 30.000.000,00 evra (3.411.549.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2011. godini (30.000.000,00 evra). U 2012. godini je na ime kamate plaćeno 1.523.502,69 evra.

11) Ugovor o kreditu br. LTL 343614 zaključen između „Societe Generale Bank” a.d. Beograd i JP „Srbijagas“ u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra (1.137.183.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2012. godini (10.000.000,00 evra). U 2012. godini je na ime provizije plaćeno 150.000,00 evra.

12) Ugovor o kreditu br. 02-13075 zaključen između „Vojvođanska banka” a.d. Novi Sad i JP „Srbijagas“ u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 20.000.000,00 evra (2.274.366.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2012. godini (20.000.000,00 evra). U 2012. godini je na ime provizije plaćeno 300.000,00 evra.

13) Ugovor o kreditu br. P 1746/12 zaključen između „Unicredit Bank” a.d. Beograd i JP „Srbijagas“ u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra (1.137.183.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2012. godini (10.000.000,00 evra). U 2012. godini je na ime provizije plaćeno 150.000,00 evra.

14) Ugovor o kreditu br. 285-0000000077623-08 zaključen između „Volks Bank” a.d. Srbija i JP „Srbijagas“ u iznosu od 70.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 70.000.000,00 evra (7.960.281.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2012. godini (70.000.000,00 evra). U 2012. godini je na ime provizije plaćeno 1.050.000,00 evra.

15) Ugovor o kreditu br. 00-421-0601649.0/KR 2012/864 zaključen između „OTP Bank” Srbija a.d. i JP „Srbijagas“ u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra (1.137.183.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2012. godini (10.000.000,00 evra). U 2012. godini je na ime provizije plaćeno 150.000,00 evra.

16) Ugovor o kreditu br.p 04/10-1 zaključen između „UniCredit Bank Srbija“ a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 18.461.538,48 evra (2.099.414.771,33 dinara). U toku 2012. godine na ime glavnice je plaćeno 1.538.461,52 evra dok je na ime kamate plaćeno 1.015.446,67 evra.

17) Ugovor o kreditu br.p 04/10-2 zaključen između „Societe Generale Bank“ a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 18.461.538,48 evra (2.099.414.771,33 dinara). U toku 2012. godine na ime glavnice je plaćeno 1.538.461,52 evra dok je na ime kamate plaćeno 1.015.446,67 evra.

18) Ugovor o kreditu br.p 07/10-1 zaključen između „UniCredit Bank Srbija“ a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 4.750.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 4.384.615,38 evra (498.611.007,17 dinara). U toku 2012. godine na ime glavnice je plaćeno 365.384,62 evra dok je na ime kamate plaćeno 242.216,62 evra.

19) Ugovor o kreditu br.p 07/10-2 zaključen između „Societe Generale Bank“ a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 4.750.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 4.384.615,38 evra (498.611.007,17 dinara). U toku 2012. godine na ime glavnice je plaćeno 365.384,62 evra dok je na ime kamate plaćeno 242.216,62 evra.

20) Ugovor o kreditu br.p 08/10-1 zaključen između „UniCredit Bank Srbija“ a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 1.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 923.076,93 evra (104.970.739,25 dinara). U toku 2012. godine na ime glavnice je plaćeno 76.923,07 evra dok je na ime kamate plaćeno 50.569,00 evra.

21) Ugovor o kreditu br.p 08/10-2 zaključen između „Societe Generale Bank“ a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 1.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 923.076,93 evra (104.970.739,25 dinara). U toku 2012. godine na ime glavnice je plaćeno 76.923,07 evra dok je na ime kamate plaćeno 50.569,00 evra.

22) Ugovor o kreditu br. L 2158/10 zaključen između „Hypo Alpe Adria Bank” a.d. Beograd i Opštine Kosovska Mitrovica u iznosu od 4.510.874,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 260.000,00 evra (29.566.758,00 dinara). Tokom 2012. godine je povučeno 112.000,00 evra. U 2012. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 4.928,67 evra.

23) Ugovor o kreditu br. L 2159/10 zaključen između „Hypo Alpe Adria Bank” a.d. Beograd i Opštine Zvečan u iznosu od 2.255.437,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 130.000,00 evra (14.783.379,00 dinara). Tokom 2012. godine je povučeno 56.000,00 evra. U 2012. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 2.464,33 evra.

24) Ugovor o kreditu br. L 2159/10 zaključen između „Hypo Alpe Adria Bank” a.d. Beograd i Opštine Zubin Potok u iznosu od 2.255.437,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 130.000,00 evra (14.783.379,00 dinara). Tokom 2012. godine je povučeno 56.000,00 evra. U 2012. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 2.464,33 evra.

25) Ugovor o kreditu br. 00-410-4700000.7 zaključen između „Komercijalna banka Beograd“ i „Građevinske direkcije Srbije“ u iznosu od 18.539.154,61 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 11.822.760,90 evra (1.344.464.270,85 dinara). Tokom 2012. godine na ime glavnice je plaćeno 6.716.393,71 evra, dok je na ime kamate plaćeno 1.660.941,60 evra.

26) Ugovor o kreditu br. LTL 259638 zaključen između „Societe Generale Bank“ a.d. Beograd i „Galenika“ a.d. Beograd u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra (1.137.183.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2012. godini (10.000.000,00 evra). Tokom 2012. godine na ime kamate je plaćeno 386.991,81 evra, a po osnovu provizije 25.000,00 evra.

27) Ugovor o kreditu br. P 3109/11 zaključen između „UniCredit Bank Srbija“ a.d. Beograd i „Galenika“ a.d. Beograd u iznosu od 30.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 30.000.000,00 evra (3.411.549.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2012. godini (30.000.000,00 evra). Tokom 2012. godine na ime kamate je plaćeno 1.442.260,61 evra, a po osnovu provizije 75.000,00 evra.

28) Ugovor o kreditu br. 1422 zaključen između „AIK banka“ a.d. Niš i „Galenika“ a.d. Beograd u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 20.000.000,00 evra (2.274.366.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2012. godini (20.000.000,00 evra). Tokom 2012. godine na ime kamate je plaćeno 1.062.401,88 evra, a po osnovu provizije 50.000,00 evra.

29) Ugovor o kreditu br. 00-410-0300108.3 zaključen između „Komercijalna banka“ a.d. Beograd i „Galenika“ a.d. Beograd u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra (1.137.183.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2012. godini (10.000.000,00 evra). Tokom 2012. godine je po osnovu provizije plaćeno 25.000,00 evra.

30) Ugovor o kreditu br. 00-410-0204624.1 zaključen između „Komercijalna banka“ a.d. Beograd i „Galenika“ a.d. Beograd u iznosu od 2.500.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 2.500.000,00 evra (284.295.750,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2012. godini (2.500.000,00 evra). Tokom 2012. godine je po osnovu provizije plaćeno 6.250,00 evra.

31) Ugovor o kreditu br. n/a zaključen između „AIK banke“ a.d. Niš i „Galenika“ a.d. Beograd u iznosu od 2.500.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 2.500.000,00 evra (284.295.750,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2012. godini (2.500.000,00 evra). Tokom 2012. godine je po osnovu provizije plaćeno 6.250,00 evra.

32) Ugovor o kreditu br. LTL 261576 zaključen između „Societe Generale Bank“ a.d. Beograd i „Građevinska direkcija Srbije“ u iznosu od 5.730.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 2.082.735,10 evra (236.845.094,92 dinara). U 2012. godini je povučeno 2.082.735,10 evra. Tokom 2012. godine je po osnovu kamate plaćeno 57.205,33 evra, a po osnovu provizije je plaćeno 13.923,90 evra.

33) Ugovor o kreditu br. LTL 261582 zaključen između „Societe Generale Bank“ a.d. Beograd i „Građevinska direkcija Srbije“ u iznosu od 4.610.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 2.111.931,11 evra (240.165.215,55 dinara). U 2012. godini je povučeno 2.111.931,11 evra. Tokom 2012. godine je po osnovu kamate plaćeno 59.072,94 evra, a po osnovu provizije je plaćeno 11.202,30 evra.

34) Ugovor o kreditu br. L45/12 zaključen između „Hypo Alpe Adria Bank” a.d. Beograd i „Građevinska direkcija Srbije“ u iznosu od 4.635.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 3.238.271,41 evra (368.250.719,68 dinara). U 2012. godini je povučeno 3.238.271,41 evra. Tokom 2012. godine je po osnovu kamate plaćeno 78.577,50 evra, a po osnovu provizije je plaćeno 13.905,00 evra.

35) Ugovor o kreditu br. L46/12 zaključen između „Hypo Alpe Adria Bank” a.d. Beograd i „Građevinska direkcija Srbije“ u iznosu od 4.950.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 3.691.494,04 evra (419.790.426,69 dinara). U 2012. godini je povučeno 3.691.494,04 evra. Tokom 2012. godine je po osnovu kamate plaćeno 80.307,19 evra, a po osnovu provizije je plaćeno 14.850,00 evra.

36) Ugovor o kreditu br. L47/12 zaključen između „Hypo Alpe Adria Bank” a.d. Beograd i „Građevinska direkcija Srbije“ u iznosu od 15.075.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 9.660.183,74 evra (1.098.539.672,60 dinara). U 2012. godini je povučeno 9.660.183,74 evra. Tokom 2012. godine je po osnovu kamate plaćeno 300.266,89 evra, a po osnovu provizije je plaćeno 45.225,00 evra.

37) Ugovor o kreditu br. 00-410-0204191.8 zaključen između „Komercijalne banke” a.d. Beograd i JP „JAT Airways“ u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra (1.137.183.000,00 dinara). Celokupan iznos kredita je povučen u 2012. godini (10.000.000,00 evra). Tokom 2012. godine je po osnovu kamate plaćeno 463.072,96 evra, a po osnovu provizije je plaćeno 100.000,00 evra.

38) Ugovor o kreditu br. R 2498/12 zaključen između „UniCredit Bank Srbija“ a.d. Beograd i „JAT Tehnika“ d.o.o u iznosu od 5.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 4.530.458,14 evra (515.195.997,90 dinara). U toku 2012. godine povučeno je 4.530.458,14 evra. U 2012. godini je na ime kamate plaćeno 44.493,66 evra, a na ime provizije plaćeno je 23.000,00 evra.

INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2012. GODINE

Krediti Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD):

1) EBRD – 17829 – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora – JP „Elektroprivreda Srbije“. Kredit je ugovoren na 39.600.000,00 evra ali je nakon otkaza zajma u februaru 2011. godine (1.179,00 evra) ukupan iznos kredita korigovan na 39.598.821,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 17.536.888,33 evra (1.994.265.128,18 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2012. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 5.010.539,52 evra a na ime kamate 541.313,36 evra.

2) EBRD – 39051 – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora – JP „Elektromreža Srbije“. Kredit je ugovoren na 60.400.000,00 evra ali je posle otkaza zajma u martu 2010. godine (26.250.000,00 evra) i junu 2011. godine (56.477,41 evra) ukupan iznos kredita korigovan na 34.093.522,59 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 13.290.918,71 evra (1.511.420.681,14 dinara Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2012. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 3.797.405,34 evra a na ime kamate 410.252,48 evra.

3) EBRD – 18659 – Sanacija Koridora X – A.D. „Železnice Srbije“. Kredit je ugovoren na 57.000.000 evra ali je nakon otkaza zajma u junu 2007. godine (11.581,37 evra) ukupan iznos kredita korigovan na 56.988.418,63 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 20.722.397,68 evra (2.356.515.836,09 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2012. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 5.180.598,90 evra a na ime kamate plaćeno 608.331,88 evra.

4) EBRD – 22705 – Dogradnja Koridora X – JP „Putevi Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 76.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 31.090.915,00 evra (3.535.605.999,24 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2012. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 6.909.090,00 evra a na ime kamate plaćeno 868.326,03 evra.

5) EBRD – 27005 – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora II – JP „Elektroprivreda Srbije“. Kredit je ugovoren na 60.000.000 evra ali je nakon otkaza zajma u aprilu 2010. godine (135.857,48 evra) ukupan iznos kredita korigovan na 59.864.142,51 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 36.371.399,05evra (4.136.093.668,59 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2012. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 6.061.899,84 evra a na ime kamate 1.038.024,23 evra.

6) EBRD – 19296 -Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpadnih voda – Grad Niš. Ugovoren iznos kredita je 6.000.000,00 evra ali je nakon otkaza zajma u septembru 2006. godine (452.013,45 evra) ukupan iznos kredita korigovan na 5.547.986,55 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 1.525.653,99 evra (173.494.778,13 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2012. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 490.388,76 evra a na ime kamate plaćeno je 47.439,18 evra.

7) EBRD – 26806 – Unapređenje sistema vodosnabdevanja – Grad Kragujevac. Ugovoren iznos kredita je 5.000.000,00 evra ali je posle otkaza zajma u junu 2005. godine (1.037.473,82 evra) i septembru 2006. godine (23.039,98 evra) ukupan iznos kredita korigovan na 3.939.486,20 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 1.088.361,13 evra (123.766.577,49 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2012. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 349.830,38 evra a na ime kamate plaćeno je 32.219,12 evra.

8) EBRD – 29147 – Kontrola leta – Ugovoren iznos kredita (deo za Srbiju) je 30.820.000,00 evra. U julu 2011. godine otkazan je deo zajma u iznosu od 939.595,01 evra tako da je iznos kredita korigovan na 29.880.404,99 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine iznosilo je 20.771.981,55 evra (2.362.154.436,14 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2012. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 4.615.995,90 evra a na ime kamate plaćeno je 603.876,63 evra.

9) EBRD – 26807 – Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode – opština Subotica. Ugovoren iznos kredita je 8.999.999,00 evra. Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2012. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 5.699.572,65 evra (648.145.712,48 dinara). Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 814.224,66 evra a na ime kamate plaćeno je 147.750,49 evra.

10) EBRD – 32190 – Autoput Bg – NS i most kod Beške – JP „Putevi Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 72.000.000.00 evra. U junu 2012. godine otkazan je deo zajma u iznosu od 16.348,91evra tako da je iznos kredita korigovan na 71.983.651,09 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 54.391.573,86 evra (6.185.317.314,82 dinara). U 2012. godini je povučeno ukupno 6.275.111,83 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 6.860.015,36 evra, na ime kamate plaćeno je 1.461.813,74 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 27.643,30 evra.

11) EBRD – 36651 – Obilaznica oko Beograda – JP „Putevi Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 80.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 58.824.068,68 evra (6.689.373.088,24 dinara). U 2012. godini je povučeno ukupno 30.591.257,39 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 3.011.169,55 evra, na ime kamate plaćeno je 817.991,55 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 243.701,43 evra.

12) EBRD – 35414 – Vozna sredstva – A.D. „Železnice Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 60.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 47.099.815,17 evra (5.356.110.911,45 dinara). U 2012. godini je povučeno ukupno 604.967,62 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 5.477.357,90 evra, na ime kamate 1.304.012,09 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 4.419,82 evra.

13) EBRD – 38711 – Vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture – A.D. „Železnice Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 100.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 1.000.000,00 evra (113.718.300,00 dinara). U 2012. godini nije bilo povlačenja po ovom kreditu. U 2012. godini otplate glavnice nije bilo, na ime kamate plaćeno je 25.328,28 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 506.000,00 evra.

14) EBRD – 40379 – Nabavka i ugradnja elektronskih pametnih brojila – JP EPS. Ugovoren iznos kredita je 40.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 1.034.536,50 evra (117.645.732,07 dinara). U 2012. godini po ovom kreditu ukupno je povučeno 206.931,40 evra. U 2012. godini otplate glavnice nije bilo, na ime kamate plaćeno je 23.114,60 evra, na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 199.236,79 evra.

15) EBRD – 40760 – Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa – JP „Srbijagas“. Ugovoren iznos kredita je 150.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 50.000.000,00 evra (5.685.915.000,00 dinara). U 2012. godini nije bilo povlačenja po ovom kreditu. U 2012. godini otplate glavnice nije bilo, na ime kamate plaćeno je 1.216.381,94 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 506.944,44 evra.

16) EBRD – 42421 – Projekat za male hidroelektrane- JP „Elektroprivreda Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 45.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 450.000,00 evra (51.173.235,00 dinara). U 2012. godini po ovom kreditu ukupno je povučeno 450.000,00 evra. U 2012. godini otplate glavnice nije bilo, na ime kamate plaćeno je 689,73 evra, na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 167.831,25 evra, dok je na ime ostalih provizija plaćeno ukupno 450.000,00 evra (reč je o jednokratnoj naknadi banci koja je plaćena iz sredstva povučenih od banke).

17) EBRD – 41125 – Koridor 10 – A.D. „Železnice Srbije“. Ugovoren iznos kredita je 100.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 1.000.000,00 evra (113.718.300,00 dinara). U 2012. godini nije bilo povlačenja po ovom kreditu, nije bilo otplate glavnice, a na ime kamate plaćeno je 23.839,56 evra a na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 506.000,00 evra.

2.Krediti Evropske investicione banke (EIB):

1) EIB – 21499 – A.D. „Železnice Srbije“ – Obnova železničke infrastrukture – Ugovoren iznos kredita je 70.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 48.746.236,55 evra (5.543.339.151,57 dinara). U 2012. godini na ime glavnice je plaćen ukupan iznos od 4.627.956,99 evra, a na ime kamate ukupan iznos od 2.437.265,56 evra.

2) EIB – 21631 – JP „Putevi Srbije“ – Rehabilitacija postojećih puteva – Ugovoren iznos kredita je 95.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 80.579.999,98 evra (9.163.420.611,35 dinara). U 2011. godini na ime glavnice je plaćeno 6.333.333,33 evra, a na ime kamate ukupan iznos od 3.792.192,14 evra.

3) EIB – 21756 – JP „Elektromreža Srbije“ – Rekonstrukcija energetskog sistema – Rehabilitacija postojećih puteva – Ugovoren iznos kredita je 25.272.101,96 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 24.405.435,29 evra (2.775.344.612,32 dinara). U 2012. godini otplata glavnice iznosila je 716.666,67 evra, a na ime kamate je plaćen iznos od 1.183.513,06 evra.

4) EIB – 22096 – Grad Beograd – Obnova beogradskog jezgra – Ugovoren iznos kredita je 90.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 86.391.214,52 evra (9.824.262.049,85 dinara). U 2012. godini je povlačenje iznosilo 9.723.289,00 evra. U 2012. godini na ime glavnice je plaćeno 2.293.000,08 evra, a na ime kamate 3.578.836,08 evra.

5) EIB – 21386 – JP „Putevi Srbije“ – Hitna sanacija saobraćaja – Ugovoren iznos kredita je 37.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 24.251.612,85 evra (2.757.852.185,52 dinara). U 2012. godini na ime glavnice je plaćen iznos od 2.445.161,29 evra, a na ime kamate 1.435.437,26 evra.

6) EIB – 21386 – Aerodrom „Nikola Tesla“ – Hitna sanacija saobraćaja – Ugovoren iznos kredita je 13.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 9.822.983,90 evra (1.117.053.030,37 dinara). U 2012. godini na ime glavnice je plaćen iznos od 831.048,39 evra, a na ime kamate ukupan iznos od 466.051,92 evra.

7) EIB – 22264 – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Uređaji za energetski sistem – Ugovoren iznos kredita je 22.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 19.826.666,64 evra (2.254.654.825,35 dinara). U 2012. godini na ime glavnice plaćen je iznos od 1.186.666,67 evra, a na ime kamate iznos od 972.311,53 evra.

8) EIB – 22550 – JP „Putevi Srbije“ – Projekat evropskih puteva B – Ugovoren iznos kredita je 120.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 112.160.000,00 evra (12.754.644.528,00 dinara). U 2012. godini je povučeno ukupno 18.000.000,00 evra. Na ime glavnice plaćeno je 320.000,00 evra, a na ime kamate je plaćen iznos od 4.604.267,27 evra.

9) EIB – 22593 – Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 15.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 0,00 evra (0,00 dinara). U 2012. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice i na ime kamate.

10) EIB – 23040 – Kontrola leta – Ugovoren iznos kredita je 31.280.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 28.093.791,54 evra (3.194.778.213,94 dinara). U 2012. godini povlačenje po ovom zajmu je iznosilo 3.807.038,67 evra. Na ime glavnice je plaćeno 669.715,88 evra, a na ime kamate iznos od 942.732,75 evra.

11) EIB – 23760 – A.D. „Železnice Srbije“- Projekat obnove železnice 2 – Ugovoren iznos kredita je 80.000.000 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 43.200.000,00 evra (4.912.630.560,00 dinara). Tokom 2012. godine, povlačenje po ovom zajmu je iznosilo 6.200.000,00 evra. U 2012. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od 1.226.022,09 evra.

12) EIB – 24036 – JP „Putevi Srbije“ – Rehabilitacija mosta Gazela – Ugovoren iznos kredita je 33.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 33.000.000,00 evra (3.752.703.900,00 dinara). U 2012. godini nije bilo povlačenja po ovom zajmu. Na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 1.317.620,00 evra .

13) EIB – 24037 – JP „Putevi Srbije“ – Putevi i mostovi – Ugovoren iznos kredita je 33.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 30.000.000,00 evra (3.411.549.000,00 dinara). U 2012. godini je povučeno ukupno 10.000.000,00 evra. Na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 949.060,00 evra.

14) EIB – 24134 – JP „Putevi Srbije“ – Obilaznica oko Beograda – Ugovoren iznos kredita je 60.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 14.000.000,00 evra (1.592.056.200,00 dinara). U 2012. godini povlačenje po ovom zajmu je iznosilo 14.000.000,00 evra. Na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 77.128,33 evra.

15) EIB – 26107 – FIAT Automobili Srbija DOO – kompakt automobili 1 – Ugovoren iznos kredita je 150.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 150.000.000,00 evra (17.057.745.000,00 dinara). U 2012 godini povučeno je 65.000.000,00 evra. U 2012. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate plaćeno je 2.157.370,41evra.

16) EIB – 26108 – FIAT Automobili Srbija DOO – kompakt automobili 2 – Ugovoren iznos kredita je 50.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2011. godine je iznosilo 50.000.000,00 evra (5.685.915.000,00 dinara). U 2012. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate plaćeno je 909.386,12 evra.

17) EIB – 24996 – JP „Elektromreža“ – Rekonstrukcija elektromreže – Ugovoren iznos kredita je 24.500.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 8.850.400,00 evra (1.006.452.442,32 dinara). U 2012 godini povučeno je ukupno 3.065.700,00 evra. U 2012. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate plaćeno je 264.089,86 evra.

18) EIB – 25748 – JP „Putevi Srbije“ – Obilaznica oko Beograda B – Ugovoren iznos kredita je 40.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 16.000.000,00 evra (1.819.492.800,00 dinara). U 2012 godini povučeno je ukupno 16.000.000,00 evra. U 2012. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate plaćeno je 276.775,67 evra.

19) EIB – 25348 – Grad Beograd – Most na Savi A – Ugovoren iznos kredita je 70.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 70.000.000,00 evra (7.960.281.000,00 dinara). U 2012 godini povučeno je ukupno 70.000.000,00 evra. U 2012. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate plaćeno je 1.324.584,63 evra.

20) EIB – 25871 – Grad Beograd – Most na Savi B – Ugovoren iznos kredita je 90.00.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine je iznosilo 25.820.822,53 evra (2.936.300.042,71 dinara). U 2012 godini povučeno je ukupno 25.820.822,53 evra. U 2012. godini nije bilo plaćanja na ime glavnicei kamate.

3. Krediti Nemačke razvojne banke (KfW)

1) KFW 1 – Remont i popravka RB „Kolubara“ i TE „Nikola Tesla“ – Ugovoren iznos kredita je 51.129.187,78 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo 2.840.510,30 evra (323.018.002,45 dinara). U 2012. godini na ime otplate glavnice plaćen je iznos od 5.681.020,88 evra a na ime kamate je plaćen iznos od 306.775,12 evra.

2) KFW 2 – Nabavka opreme za „Tamnavu“ – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je 16.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo 6.153.846.16 evra (699.804.923,78 dinara). U 2012. godini na ime otplate glavnice plaćen je iznos od 2.461.538,46 evra. Na ime kamate je plaćen iznos od 375.578,50 evra.

3) KFW 3 – Rehabilitacija HE „Bajna Bašta“ – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je 30.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo 18.625.973,60 evra (2.118.114.053,64 dinara). Tokom 2012. godine povučeno je 336.491,34 evra. U 2012. godini na ime otplate glavnice plaćen je iznos od 3.000.000,00 evra. Na ime kamate je plaćen iznos od 155.878,97 evra, a na ime provizije na nepovučena sredstva iznos od 9.915,34 evra.

4) KFW 4 – 23123 – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Mere ekološke zaštite u termoelektranama na lignit – Ugovoreni iznos kredita je 36.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 29.462.677,77 evra (3.350.445.629,45 dinara). Tokom 2012. godine povučeno je 14.274.227,47 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 791,071.96 evra, a na ime provizija na nepovučena sredstva 42.408,31 evra. Na ime troškova ostale provizije plaćeno je 0,00 evra.

5) KFW 5 – 24801 – Revitalizacija HE „Zvornik“ – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Ugovoreni iznos kredita je 70.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine je iznosilo 199.972,06 evra (22.740.482,71 dinara). Tokom 2012. godine povučeno je 199.972,06 evra, Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 1,244.64 evra, a na ime provizija na nepovučena sredstva 174.749,85 evra. Na ime troškova ostale provizije plaćeno je 0,00 evra.

4. Evropska unija

1) Dug prema Evropskoj uniji po osnovu reprogramiranog kredita – 14. septembra 2001. godine potpisan je Sporazum o kreditiranju u iznosu od 223.796.611,38. Krajnji dužnici po ovom sporazumu su JP „Železnice Srbije“, JP „Elektroprivreda Srbije“ i „Direkcija za puteve“. Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-1686/2012 od 16. marta 2012. godine i Odluke Skupštine AD „Železnice Srbije“ broj 10-4/2012-92 od 11. aprila 2012. godine zaključen je Ugovor o konverziji potraživanja u kapital broj 300/2012-263 od 26. aprila 2012. godine, kojim se, između ostalog i potraživanje po osnovu zajma kod Evropske zajednice (Reprogram EIB kredita), konvertuje u kapital Republike Srbije kod AD „Železnice Srbije“ (Zajmovi broj 14256 i broj 16285). Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-9463/2011 od 22. decembra 2011. godine i Odluke Skupštine AD „Železnice Srbije“ broj 10-4/2011-173 od 27. decembra 2011. godine zaključen je Ugovor o konverziji potraživanja u kapital broj 300/2011-1450 od 29. decembra 2011. godine, kojim se, između ostalog i potraživanje po osnovu zajma kod Evropske zajednice (Reprogram EIB kredita), konvertuje u kapital Republike Srbije kod AD „Železnice Srbije“ (Zajmovi broj 14257 i broj 16286). Stanje duga na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 179.037.289,10 evra (20.359.816.152,37 dinara). U 2012. godini na ime otplate glavnice plaćen je iznos od 44.759.322,28 evra, dok je po osnovu kamata plaćeno 3.211.486,96 evra.

5. Krediti EUROFIMA:

1) EUROFIMA – 2671 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 22.500.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo CHF 22.500.000,00 (2.119.324.500,00 dinara). Povlačenja za 2012. godinu nije bilo. U 2012. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 686,250.00 i iznos od CHF 112.500,00 na ime ostale provizije.

2) EUROFIMA – 2534 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 17.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo CHF 0,00. Povlačenja za 2012. godinu nije bilo. U 2012. godini plaćena je glavnica u iznosu od CHF 17.000.000,00, a na ime kamate plaćen je iznos od CHF 596,700.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 85.000,00.

3) EUROFIMA – 2771 – A.D. „Železnice Srbije“ -Ugovoreni iznos kredita je 43.000.000,00, a stanje duga na 31. decembar 2012. godine je CHF 43.000.000,00 (4.050.264.600,00 dinara). Tokom 2012. godine povlačenje je bilo u iznosu od CHF 31.159.200,00. U 2012. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate plaćen je iznos od CHF 311,990.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 177.612,00.

4) EUROFIMA – 2636 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 20.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo CHF 20.000.000,00 (1.883.844.000,00 dinara). Povlačenja za 2012. godinu nije bilo. U 2012. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 540.000,00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 100.000,00.

5) EUROFIMA – 2599 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 7.500.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo CHF 7.500.000,00 (706.441.500,00 dinara). Povlačenja za 2012. godinu nije bilo. U 2012. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 230,250.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 37.500,00.

6) EUROFIMA – 2632 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 20.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo CHF 20.000.000,00 (1.883.844.000,00 dinara). Povlačenja za 2012. godinu nije bilo. U 2012. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 500,000.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 100.000,00.

7) EUROFIMA – 2653 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 11.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo CHF 11.000.000,00 (1. 036.114.200,00 dinara). Povlačenja za 2012. godinu nije bilo. U 2012. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 343,200.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 55.000,00.

8) EUROFIMA – 2602 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 2.500.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo CHF 2.500.000,00 (235.480.500,00 dinara). Povlačenja za 2012. godinu nije bilo. U 2012. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 72,250.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 12.500,00.

9) EUROFIMA – 2666 – A.D. „Železnice Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je CHF 9.000.000,00, a stanje duga je na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo CHF 9.000.000,00 (847.729.800,00 dinara). Povlačenja za 2012. godinu nije bilo. U 2012. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od CHF 276,300.00 i na ime ostale provizije iznos od CHF 45.000,00.

6. Ostali krediti

1) Kredit Vlade Republike Poljske za Projekat obnove elektroprivrede Srbije – JP „Elektroprivreda Srbije“ – Ugovoren iznos kredita je 49.996.616,78 dolara. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 27.978.346,96 dolara (2.411.070.421,13 dinara). U 2012. godini na ime glavnice plaćen je ukupan iznos od 3.369.988,18 dolara. a na ime kamate 232.607,01 dolara.

2) IDA – 4090 -YF – Program energetske zajednice jugoistočne Evrope (ESCEE) – JP „Elektroprivreda Srbije“ i JP „Elektromreža Srbije“. Ugovoreni iznos kredita je 13.900.000,00 specijalnih prava vučenja, ali je nakon otkaza zajma u oktobru 2012.godine iznos kredita korigovan na 13.275.314,51 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2012. godine iznosilo je 13.275.314,51 specijalnih prava vučenja (1.758.263.633,12 dinara). Tokom 2012. godine povučeno je 3.487.099,48 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu glavnice nije bilo, dok je po osnovu troškova servisiranja plaćeno 78.231,10 specijalnih prava vučenja.

3) Kredit Export Development Canada – finansiranje kupovine roba i usluga – RTB Bor – Ugovoreni iznos kredita je do 135.000.000,00 evra. Kredit je podeljen na komponentu u dolarima u iznosu od 101.250.000,00 dolara i komponentu u evrima u iznosu od 55.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan dan 31. decembra 2012. godine iznosilo je 76.479.786,21 dolara (6.590.745.000,37 dinara) i 47.065.853,41 evra (5.352.248.837,83dinara). Tokom 2012. godine iz kredita je povučeno 35.450.110,42 dolara i 24.034.878,58 evra. U 2012. godini otplate glavnice nije bilo, dok je po osnovu kamate plaćeno 1.714.116,29 dolara i 1.157.170,56 evra, dok je po osnovu provizije na nepovučena sredstva plaćeno 290.218,27 dolara i 150.023,16 evra.

4) Ugovor o kreditu zaključen između JP „Putevi Srbije“ i „Societe Generale Bank Paris“ – Ugovoreni iznos kredita je 100.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine iznosilo je 36.734.704,00 evra (4.177.408.089,88 dinara). Na ime otplate glavnice u 2012. godini ukupno je plaćeno 24.489.792,00 evra, dok je na ime kamate ukupno plaćeno 2.277.958,68 evra.

5) Srpska banka a.d. Beograd – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze ,,JP Jugoimport – SDPR“ za izvozni aranžman sa Ministarstvom odbrane Alžira. Ugovoren iznos izvoznog aranžmana je 42.112.602,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine iznosilo je 33.158.860,00 evra (3.770.769.189,14 dinara). U 2012 godini realizovani su izvozni aranžmani u iznosu od 13.421.753,00 evra. Nije bilo plaćanja troškova po ovom osnovu.

6) Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze Galenike a.d. za refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama – Ugovoreni iznos kredita je 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine iznosilo je 10.000.000,00 evra (1.137.183.000,00 dinara). Tokom 2012. godine povučeno je 10.000.000,00 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 376.751.87 evra, dok je na ime troškova ostale provizije plaćeno 206.947,83 evra.

7) Japan International Cooperation Agency – Davanje garancije Republike Srbije u korist JP EPS za realizaciju Projekta za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu „Nikola Tesla“. – Ugovoreni iznos kredita je 28,252,000,000.00 jena. Stanje duga na dan 31. decembra 2012. godine iznosilo je 70.642.544,00 jena (70,691,216,71 dinara). Tokom 2012. godine povučeno je 70.642.544,00 jena. Nije bilo otplate po osnovu glavnice i kamate, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 18.582.284,93 jena

8) Deutsche Bank AG London Branche – JP „Srbijagas“ – finansiranje tekuće likvidnosti. Ugovoren iznos kredita je 50.000.000,00 dolara. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 50.000.000,00 dolara (5.685.915.000,00 dinara). U 2012. godini povučeno je 50.000.000,00 evra. Nije bilo plaćanja po osnovu glavnice i kamate.

9) Amsterdam Trade Bank N.V. – JP „Srbijagas“ – finansiranje tekuće likvidnosti. Ugovoren iznos kredita je 20.000.000,00 dolara. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2012. godine iznosilo je 20.000.000,00 dolara (2.274.366.000,00 dinara). U 2012. godini povučeno je 20.000.000,00 evra. Nije bilo plaćanja po osnovu glavnice i kamate.

NOVE DIREKTNE OBAVEZE U 2012. GODINI

1) Sporazum o o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdzan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji, potpisan dana 2. februara 2012. godine u Bakuu, u iznosu od 300.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdzan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori broj 1-12.

2) Ukaz o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III u iznosu do 46.000.000 evra između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, potpisan 18. decembra 2012. godine, u Beogradu.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III u iznosu do 46.000.000 evra između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije.

3) Zakon o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranje tih obaveza u javni dug Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 62/13), u iznosu od 4.908.021.845 dinara.

NOVE INDIREKTNE OBAVEZE U 2012. GODINI

1) Ugovor o dugoročnom namenskom kreditu između Komercijalne banke a.d. Beograd i akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd za finansiranje tekuće likvidnosti u iznosu od 10.000.000,00 evra, potpisan dana 17.01.2012. godine.

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd za obaveze po zaduženju akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd, objavljen u Službenom glasniku RS, broj 15/12.

2) Ugovor o dugoročnom kreditu br. L 47/12 između Hypo Alpe – Adria – Banke a.d. Beograd i Građevinske direkcije Srbije d.o.o. u iznosu od 15.075.000 evra, Ugovor o dugoročnom kreditu br. L 45/12 između Hypo Alpe – Adria – Banke a.d. Beograd i Građevinske direkcije Srbije d.o.o. u iznosu od 4.635.000 evra i Ugovor o dugoročnom kreditu br. L 46/12 između Hypo Alpe – Adria – Banke a.d. Beograd i Građevinske direkcije Srbije d.o.o. u iznosu od 4.950.000 evra, zaključenih dana 23. januara 2012. godine, u Beogradu – 24.660.000 evra.

Ugovor o dugoročnom kreditu br. LTL 261576 između Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd i Građevinske direkcije Srbije d.o.o. u iznosu od 5.730.000 evra, Ugovor o dugoročnom kreditu br. LTL 261582 između Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd i Građevinske direkcije Srbije d.o.o. u iznosu od 4.610.000 evra, zaključenih dana 20. januara 2012. godine, u Beogradu – 10.340.000 evra.

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd i Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd za izmirivanje obaveza Građevinske direkcije Srbije d.o.o. po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu, objavljen u Službenom glasniku RS, broj 15/12 u iznosu od 35.000.000,00 evra.

3) Ugovor o dugoročnom namenskom kreditu između UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i „JAT-Tehnika” d.o.o. Beograd, za izgradnju Aneksa hangara 2, dovođenje u radnu funkciju održavanja i opravke za već osvojeni tip aviona Boeing 737 NG i opremanje u cilju osvajanja, održavanja i opravke aviona tipa Airbus 320 u iznosu od 5.000.000 evra, potpisan dana 20.02.2012. godine.

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za izgradnju Aneksa hangara 2, dovođenje u radnu funkciju održavanja i opravke za već osvojeni tip aviona Boeing 737 NG i opremanje u cilju osvajanja, održavanja i opravke aviona tipa Airbus 320 „JAT-Tehnika” d.o.o. Beograd, objavljen u Službenom glasniku RS, 15/12 u iznosu od 5.000.000,00 evra.

4) Sporazum o zajmu između Japanske agencije za međunarodnu saradnju i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, potpisan dana 24. novembra 2011. godine u Obrenovcu, u iznosu do 28.252.000.000 japanskih jena.

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Japan International Cooperation Agency po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbijeˮ, Beograd, u iznosu do 28.252.000.000 japanskih jena, objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 15/12.

5) Ugovor o zajmu (EPS Projekat za male hidroelektrane) između Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Carice Milice 2 i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisan dana 7. decembra 2011. godine u Beogradu u iznosu do 45.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (EPS projekat za male hidroelektrane) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u iznosu do 45.000.000 evra, objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori broj 1-12.

6) Ugovor o zajmu (AD Železnice Srbije: Rehabilitacija pruga) između Evropske banke za obnovu i razvoj i Akcionarskog društva „Železnice Srbije”, potpisan dana 27. januara 2012. godine u Beogradu, u iznosu do 95.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (AD Železnice Srbije: Rehabilitacija pruga) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u iznosu do 95.000.000 evra, objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori broj 3-12.

7) Ugovor o zajmu (Projekat unapređenja vodovodne mreže u Subotici) između grada Subotice i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisan 4. maja 2012. godine, u iznosu do 11.000.000 evra.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u iznosu do 11.000.000 evra objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori broj 3-12.

8) Sporazum o zajmu i finansiranju projekta između Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Sporazum o finansiranju između Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd i Sporazum o zajmu i projektu između Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, koji su potpisani dana 12. oktobra 2012. godine u Beogradu, u iznosu do 74.000.000 evra.

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbijeˮ, Beograd (Projekat „Unapređenje tehnologije eksploatacije u RB Kolubara u cilju povećanja efikasnosti termoelektrana i smanjenja uticaja na životnu sredinuˮ), u iznosu do 74.000.000 evra, objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 121/12.

9) Ugovor o dugoročnom namenskom kreditu br. LTL 259638, za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu od EUR 10.000.000 zaključen između Galenika ad Beograd i Societe General banka Srbija a.d. Beograd potpisan dana 26. decembra 2011. godine, Ugovor o dugoročnom namenskom kreditu br. 04012012, za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu od EUR 10.000.000 zaključen između Galenika ad Beograd i Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam potpisan dana 26. decembra 2011. godine, Ugovor o dugoročnom namenskom kreditu br. 3109/11, za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu od EUR 30.000.000, zaključen između Galenika ad Beograd i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, dana 26. decembra 2011. godine, Ugovor o dugoročnom namenskom kreditu br. 1422, za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu od EUR 20.000.000 zaključen između Galenika ad Beograd i AIK banke a.d. Niš, dana 26. decembra 2011. godine. Zakon o davanju garancije u korist Societe General banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i Aik banke a.d. Niš po zaduženju Galenike a.d. Beograd, objavljen u Službenom glasniku RS broj 15/12.

10) Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0204189.6 Zaključen u Beogradu, dana 25. januara 2012. godine, na osnovu Odluke Vlade 05 Broj: 404-8320/2011-1 od 3. novembra 2011. godine o pokretanju postupka javne nabavke finansijske usluge – dugoročnog kredita kod poslovne banke, za potrebe kupovine zgrade Aeoroinženjeringa i izvođenja neophodnih radova na objektu za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda u Beogradu (redni broj 5) u iznosu od 13 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 13 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, za potrebe kupovine zgrade Aeroinženjeringa i izvođenje neophodnih radova na objektu za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda u Beogradu, objavljen u Službenom glasniku RS broj 99/11.

11) Ugovor o kreditu broj 00-421-0601649.0/KR 2012/864, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 10.000.000 evra zaključen između Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad i OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, dana 8. oktobra 2012. godine, Ugovor o dugoročnom kreditu broj 285-0000000077623-08, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 70.000.000 evra zaključen između Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad i „Volksbank” a.d. Beograd, dana 9. oktobra 2012. godine, Ugovor o kreditu br. 02-13075, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 20.000.000 evra zaključen između Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, dana 8. oktobra 2012. godine, Ugovor o dugoročnom kreditu br. LTL 343614, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 10.000.000 evra zaključen između Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad i Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, dana 8. oktobra 2012. godine, Ugovor o dugoročnom kreditu br. P 1746/12, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 10.000.000 evra zaključen između Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, dana 8. oktobra 2012. godine, Ugovor o kreditu, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 20.000.000 evra zaključen između Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad i Amsterdam Trade Bank Netherlands, dana 11. oktobra 2012. godine, Ugovor o kreditu, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 50.000.000 evra zaključen između Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad i Deutsche bank AG London.

Zakon o davanju garancije RepublikeSrbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, „Volksbank” a.d. Beograd, Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, Societe General banka Srbija a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Amsterdam Trade Bank Netherlands i Deutsche bank AG London po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, objavljen u Službenom glasniku RS broj 107/12.

12) Ugovor o kreditu za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 100.000.000 evra zaključen između Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad i Credit Suisse bank London, 20. decembra 2012. godine, Ugovor o kreditu za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 20.000.000 evra zaključeno između Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, 20. decembra 2012. godine, Ugovor o kreditu br. R 2749/12, za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 20.000.000 evra zaključen između Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 20. decembra 2012. godine, Ugovor o kreditu za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 30.000.000 evra zaključen između Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad i Deutsche bank AG London, 20 decembra 2012. godine.

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Credit Suisse bank London, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i Deutsche bank AG London po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, objavljen u Službenom glasniku RS broj 124/12.

13) Ugovor o kreditu za projekat južni tok likvidnosti u iznosu od 30.000.000 evra zaključen između Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad i Deutsche bank AG London, 20 decembra 2012. godine.

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Deutsche bank AG London po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad radi realizacije Projekta Južni tok, objavljen u Službenom glasniku RS broj 124/12.

14) Ugovor o kreditu između Komercijalne banke a.d. Beograd i AIK banke a.d. Niš i preduzeća Galenika a.d. Beograd, po dinarskim dugoročnim kreditima sa valutnom (evro) klauzulom, odobrenim od strane Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od EUR 2.500.000, uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od EUR 10.000.000, uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova i AIK banke a.d. Niš u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od EUR 2.500.000, uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd i AIK banke a.d. Niš po zaduženju Galenike a.d. Beograd, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Desetoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2012. godini, 29. decembra 2012. godine.

15) Ugovor o kreditu između Banca Intesa a.d. Beograd i Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „JAT Airways” a.d, po dinarskom dugoročnom kreditu sa valutnom (evro) klauzulom u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od EUR 10.000.000 uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

Zakon o davanju garancije Republike Srbije ukorist Banca Intesa a.d. Beograd po zaduženju Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „JAT Airways” a.d. Beograd, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Desetoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2012. godini, 29. decembra 2012. godine.

8) IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE I STALNE

BUDžETSKE REZERVE U 2012. GODINI

U 2012. godini Vlada je posle rebalansa budzeta donela rešenja o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve. i to:

I.

Red. br. BUDžETSKI KORISNIK BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA ekonomskaklasifikacija iznos 1. Ministarstvo kulture i informisanja 05 broj: 401-6615/2012 od 04. oktobra 2012. godine.Finansiranje troškova prenosa posmrtnih ostataka članova porodice Karađorđević u porodičnu kriptu crkve Svetog Đorđa na Oplencu. 424 4.500.000 2. Toplički upravni okrug 05 Broj: 401-6790/2012 od 10. oktobra 2012. godineOtvaranje aproprijacije. 414 1.000 3. Ministarstvo finansija i privrede – Direkcija za mere i dragocene metale 05 Broj: 401-6775/2012 od 10. oktobra 2012. godineFinansiranje tekuće likvidnosti 413,421,422,423,424,425,426,511,512 i 515 50.000.000 4. Ministarstvo kulture i informisanja 05 Broj: 401-7348/2012 od 25. oktobra 2012.godineFinansiranje troškova postprodukcije i učešća srpskog kandidata – filma „Kad svane dan” u kategoriji najbolji strani film, za nagradu Oskar. 424 5.500.000 5. Ministarstvo finansija i privrede 05 Broj: 401-7362/2012 od 25. oktobra 2012.godineZa izvršavanje obaveza budzeta lokalne vlasti usled smanjenog obima prihoda budzeta opštine Pećinci, a u cilju infrastrukturnog opremanja lokacije BOSCH u Radnoj zoni „Sever” u Šimanovcima, opština Pećinci. 463 65.646.000 6. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 05 Broj: 401-7583/2012 od 02. novembra 2012. godineFinansiranje redovne delatnosti Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. 421,422,423 i 426 23.200.000 7. Kancelarija za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu 05 Broj: 401-7477/2012 od 02. novembra 2012. godineOtvaranje aproprijacije. 515 1.000 8. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 05 Broj: 401-7478/2012-1 od 02. novembra 2012. godineOtvaranje aproprijacije. 454  1.000 9. Zavod za intelektualnu svojinu 05 Broj: 401-7474/2012 od 02. novembra 2012. godineOtvaranje aproprijacije.  512 1.000 10. Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 05 Broj: 401-7475/2012 od 02. novembra 2012.godineSredstva za izgradnju mosta Bačevci – Fakovići, u skladu sa međudržavnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, sredstva u iznosu od 50.000.000 dinara i za izradu projekata i snimanja teritorije nerazvijenih opština, u cilju legalizacije bespravno izgrađenih objekata na teritoriji Republike Srbije, sredstva u iznosu od 50.000.000 dinara. 511 100.000.000 11. Ministarstvo finansija i privrede – Poreska uprava 05 Broj: 401-7582/2012 od 2. novembra 2012. godineFinansiranje redovne delatnosti uprave. 515 5.000.000 12. Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja 05 Broj: 401-7628/2012 od 2. novembra 2012. godineSredstva za sufinansiranje godišnjih programa upravljanja nacionalnim parkovima i zaštićenm područjima; i za finansiranje izrade prostornih planova. 451 i 511 155.000.000 13. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu 05 Broj: 401-7781/2012 od 9. novembra 2012. godine Sredstava za Veterinarsku ustanovu„Glutin“ Beograd – za sakupljanje, preradu i uništavanje životinja i drugih sporednih proizvoda životinjskog porekla „Glutin“. 451 22.000.000 14. Uprava za zajedničke poslove republičkih organa 05 Broj: 401-8100/2012 od 16. novembra 2012. godineSredstva za nabavku licenci za softver. 515 1.000.000 15. Pirotski upravni okrug 05 Broj: 401-8499/2012 od 28. novembra 2012. godineSredstva za izvršenje po pravosnažnoj sudskoj presudi. 483 500.000 16. Ministarstvo unutrašnjih poslova 05 Broj: 401-8496/2012 od 28. novembra 2012. godineSredstva za za izmirivanje obaveza po osnovu Ugovora o korišćenju sredstava preventive, zaključenog između Ministarstva unutrašnjih poslova i Kompanije „Dunav osiguranje”. 425 i 426 35.000.000 17. Komesarijat za izbeglice i migracije 05 Broj: 401-8497/2012 od 28. novembra 2012. godineSredstva za za finansiranje realizacije programa „Korak napred”. 463 3.204.912 18. Ministarstvo kulture i informisanja 05 Broj: 401-8494/2012 od 28. novembra 2012. godineSredstva za finansiranje redovne delatnosti JP Novinska agencija Tanjug. 451 21.500.000 19. Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave 05 Broj: 401-8498/2012 od 28. novembra 2012. godineSredstva za izmirivanje obaveza Republike Srbije po osnovu Ugovora o donaciji broj 03/SER01/11/005 zaključenog 2003. godine, između Vlade Republike Srbije i Evropske agencije za rekonstrukciju. 465 13.000.000 20. Komesarijat za izbeglice i migracije 05 Broj: 401-8495/2012 od 28. novembra 2012. godineSredstva za finansiranje redovne delatnosti Komisije za nestala lica. 422 200.000 21. Vlada – Avio služba Vlade 05 Broj: 401-8605/2012 od 28. novembra 2012. godineSredstva za za finansiranje redovne delatnosti. 425 i 426 10.000.000 22. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja 05 Broj: 401-8657/2012 od 6. decembra 2012. godine Otvaranje aproprijacije. 413 1.000 23. Sudovi 05 Broj: 401-8752/2012 od 6. decembra 2012. godine Otvaranje aproprijacije. 416 1.000 24. Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 05 Broj: 401-8816/2012 od 6. decembra 2012. godine Sredstva za za izmirivanje obaveza ugovorenih u skladu sa Zakonom o podsticanju građevinske industrije u uslovima ekonomske krize. 511 20.000.000 25. Uprava za zajedničke poslove republičkih organa 05 Broj: 401-8839/2012 od 6. decembra 2012. godine Sredstva za finansiranje troškova pokretanja postupka javne nabavke u 2012. godini, za adaptaciju poslovnog prostora u Nemanjinoj 4. 511 50.000 26. Ministarstvo finansija i privrede 05 Broj: 401-8889/2012 od 6. decembra 2012. godineSredstva za izvršavanje obaveza budzeta lokalne vlasti usled smanjenog obima prihoda budzeta jedinice lokalne samouprave. 463 398.000.000 27. Javna tužilaštva – Osnovna javna tužilaštva 05 Broj: 401-9067/2012 od 13. decembra 2012. godineOtvaranje aproprijacija. 414 i 416 2.000 28. Ministarstvo omladine i sporta – Antidoping agencija Republike Srbije 05 Broj: 401-9088/2012 od 13. decembra 2012. godineOtvaranje aproprijacije 416 1.000 29. Vlada – Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja 05 Broj: 401-9089/2012 od 13. decembra 2012. godineOtvaranje aproprijacije 416 1.000 30. Ministarstvo finansija i privrede Službena beleška od 17. decembra 2012. godine 463 35.000.000 31. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za slobodne zone 05 Broj: 401-9701/2012 od 29. decembra 2012. godine Otvaranje aproprijacije 414 1.000

Unos u tekuću budzetsku rezervu i raspoređivanje na budzetske korisnike u skladu sa članom 61. Zakona o budzetskom sistemu.

II.

Red. br. BUDžETSKI KORISNIK BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA iznos 1 Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja 05 Broj: 401-6617/2012 od 4. oktobra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru i raspoređivanje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na ek.klasifikaciju 424 – Specijalizovane usluge, za izmirivanje obaveza nastalih nakon uvoza opreme u Institutu za nukelearne nauke VINČA. 21.818.000 2. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Fond za zaštitu životne sredine 05 Broj: 401-6616/2012 od 04. oktobra 2012. godinePrestanak sa radom Fonda za zaštitu životne sredine i Agencije za hemikalije. Unos u TBR raspoloživih aproprijacija i raspoređivanje Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine. 41.667.154 3. Uprava za igre na sreću, Devizni inspektorat, Ageencija za energetsku efikasnost 05 Broj: 401-7163/2012 od 25. oktobra 2012. godinePrestanak sa radom Deviznog inspektorata, Uprave za igre na sreću i Agencije za energetsku efikasnost, u skladu sa članom 39. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i članom 18. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici. Unos u TBR raspoloživih aproprijacija i raspoređivanje Poreskoj upravi i Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine. 90.439.709,92 4. Ministarstvo finansija i privrede 05 Broj: 401-7014/2012 od 18. oktobra 2012. godineUnos u TBR sredstava sa ek.klasifikacije 454 – Subvencije privatnim preduzećima i raspoređivanje na 511 – Zgrade i građevinski objekti Ministarstvu odbrane za izgradnju novih magacinskih prostora, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj:46-844/2011-2 od 10. februara 2011. godine. 60.000.000 5. Vlada – Kancelarija Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije 05 Broj: 401-7423/2012 od 02. novembra 2012. godinePrestanak sa radom Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije, u skladu sa Uredbom o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije i raspoređivanje Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave. 9.018.730,44 6. Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 05 Broj: 401-8104/2012 od 16. novembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti i raspoređivanje na Ministarstvo finansija i privrede na ek.klasifikaciju 541 – Zemljište u iznosu od 15.500.000 dinara za eksproprijaciju i Ministarstvo građevinarstva i urbanizma na ek.klasifikaciju 511 – Zgrade i građevinski objekti u iznosu od 50.000.000 dinara za realizaciju projekta – izgradnja mosta na lokaciji Ljubovija-Bratunac 65.500.000 7. Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave – Budzetski fond za lokalne samouprave 05 Broj: 401-8033/2012-1 od 16. novembra 2012. godine Unos u TBR sa ek.klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama sa razdela Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave u iznosu od 33.000.000 dinara i Budzetskog fonda za lokalne samouprave u iznosu od 67.000.000 dinara i raspoređivanje na Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave na ek.klasifikaciju 451- Subvencije javnim nefina- nsijskim preduzećima i organizacijama za Javno preduzeće „Putevi Srbije” za zimsko održavanja lokalne putne mreže koja je izuzeta iz mreže državnih puteva I i II reda. 100.000.000 8. Vlada – Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa 05 Broj: 401-8490/2012 od 28. novembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru sa razdela Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i raspoređivanje na Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na ek.klasifikaciju 424 – Specijalizovane usluge za finansiranje visokoškolskih jedinica Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Medveđi. 12.000.000 9. Vlada – Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa 05 Broj: 401-8492/2012 od 28. novembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge i raspoređivanje na 426 – Materijal i 512 – Mašine i oprema za finansiranje realizacije započetih programa i projekata u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. 600.000 10. Ministarstvo pravde i državne uprave – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija 05 Broj: 401-8491/2012 od 28. novembra 2012. godineUnos u TBR ek.klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti sa razela Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i raspoređivanje Upravi za izvršenje krivičnih sankcija na ek.klasifikaciju 415 – Naknada troškova za zaposlene za isplatu naknade troškova prevoza za zaposlene u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija. 37.624.000 11. Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 05 Broj: 401-8815/2011 od 06. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ekonomske klasifikacije 621 – Nabavka domaće finansijske imovine sa razdela Ministarstva građevinarstva i urbanizma i raspoređivanje na ek.klasifikaciju 621 – Nabavka domaće finansijske imovine Ministarstvu finansija i privrede za finansiranje namenskih kredita za podsticanje proizvodnje. 20.000.000 12. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za Trezor 05 Broj: 401-8712/2012 od 6. decembra 2012. godineUnos u TBR sredstva sa ek.klasifikacije 515 – Nematerijalna imovina i raspoređivanje na ek.klasifikaciju 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade), u iznosu od 6.100.000 dinara; 413 – Naknade u naturi, u iznosu od 3.800.000 dinara; 415 – Naknade troškova za zaposlene, u iznosu od 2.100.000 dinara; 512 – Mašine i oprema, u iznosu od 14.800.000 dinara za finansiranje redovne delatnosti. 26.800.000 13. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja 05 Broj: 401-8717/2012 od 06. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama sa razdela Uprave za agrarna plaćanja i raspoređivanje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ek kasikikacija 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova za izvršenje naloga prinudne naplate po sudskim rešenjima . 100.000.000 14. Ministarstvo pravde i državne uprave – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija 05 Broj: 401-8853/2012 od 06. decembra 2012. godine Unos u TBR sa ek.klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti sa razdela Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i raspoređivanje na 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta za isplatu novčanih naknada za lica lišena slobode. 12.100.000 15. Vlada – Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa 05 Broj: 401-8837/2012 od 06. decembra 2012. godine Unos u TBR sa ek.klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge sa razdela Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i raspoređivanje na ek.klasifikaciju 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti za finansiranje realizacije započetih programa i projekata u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. 1.400.000 16. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 05 Broj: 401-8836/2012 od 06. decembra 2012.godine Unos u TBR sa ek.klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru sa razzdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i raspoređivanje na 465 – Ostale dotacije i transferi za izmirivanje obaveza Republike Srbije za godišnju kontribuciju i za finansiranje troškova koje će Republika Srbija, kao zemlja domaćin, imati u okviru Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi-ERI SEE. 3.500.000 17. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9115/2012 od 13. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 442 – Otplata stranih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Ministarstvu unutrašnjih poslova na ek.klasifikaciju 512 – Mašine i oprema za nabavku automobila. 26.000.000 18. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9068/2012 od 13. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 442 – Otplata stranih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Kancelariji za saradnju s crkvama i verskim zajednicama na ek.klasifikaciju 481- Dotacije nvladinim organizacijama za finansiranje nabavke opreme za vinariju Svetog manastira Hilandar, u cilju realizacije programa unapređenja manastirske ekonomije. 6.000.000 19. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9014/2012 od 13. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 442 – Otplata stranih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na ek.klasifikaciju 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, osnovnom obrazovanju u iznosu od 79.706.354 dinara i srednjem obrazovanju u iznosu od 37.100.264 dinara za isplatu redovnih otpremnina za zaposlene u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. 116.806.618 20. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9069/2012 od 13. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 442 – Otplata stranih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Ministarstvu finansija i privrede na ek.klasifikaciju 454 – Subvencije privatnim preduzećima za finansiranje realizacije Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija. 900.000.000 21. Ministarstvo finansija i privrede 05 Broj: 401-9021/2012 od 13. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja sa razdela Ministarstva finansija i privrede i raspoređivanje Kancelariji za saradnju s crkvama i verskim zajednicama na ek.klasifikaciju 481 – Dotacije nevladinim organizacijama za plaćanje doprinosa za 1596 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, u skladu sa Uredbom o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike. 86.600.000 22. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9124/2012 od 13. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 442 – Otplata stranih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje na ek.klasifikaciju 511 – Zgrade i građevinski objekti Generalnom sekretarijatu Vlade za realizaciju Zaključka Vlade 05 Broj: 06-8907/2012 od 06. decembra 2012. godine 97.000.000 23. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9113/2012 od 13. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 442 – Otplata stranih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Generalnom sekretarijatu Vlade ne ek.klasifikaciju 422 – Troškovi putovanja za finansiranje redovne delatnosti (troškovi putovanja u inostranstvo – pojačana međunarodna aktivnost). 9.000.000 24. Ministarstvo pravde i državne uprave 05 Broj: 401-9107/2012 od 13. decembra 2013. godine Unos u TBR sa funkcije 110 ek.klasifikacije 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) u iznosu od 1.000.000 dinara; 422 – Troškovi putovanja u iznosu od 500.000 dinara; 423 – Usluge po ugovoru u iznosu od 4.000.000 dinara; sa funkcije 111 ek.klasifikacija 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) u iznosu od 22.000.000 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 3.000.000 dinara; sa funkcije 330 ek.klasifikacija 421 – Stalni troškovi u iznosu od 26.000.000 dinara; sa funkcije 360 ek.klasifikacije 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) u iznosu od 6.000.000 dinara; i raspoređivanje na funkciju 330 ek.klasifikaciju 423 – Usluge po ugovoru u iznosu od 56.000.000 dinara i na funkciju 360 ek.klasifikaciju 485 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa u iznosu od 6.500.000 dinara. 62.500.000 25. Ministarstvo unutrašnjih poslova 05 Broj: 401-9396/2012 od 20. decembra 2012. godineUnos u TBR sa glavnog programa 2602 – druga komponenta istrumenata za pretpristupnu pomoć – prekogranična saradnja sa projekata 9,10,11,15,16,17 u ukupnom iznosu od 624.150.000 dinara i sa Budzetskog fonda za vandredne situacije sa ek.klasifikacije 426 – Materijal u iznosu od 23.800.000 dinara i 512 – Mašine i oprema u iznosu od 96.300.000 dinara; i raspoređivanje Ministarstvu unutrašnjih poslova na ek.klasifikaciju 512 – Mašine i oprema za za nabavku neophodne opreme. 182.515.000 26. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9324/2012 od 20. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 442 – Otplata stranih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Ministarstvu finansija i privrede funkciju 410 ek.klasifikaciju 621 – Nabavka domaće finansijske imovine za namenske kredite za podsticanje proizvodnje. 250.000.000 27. Ministarstvo finansija i privrede 05 Broj: 401-9302/2012 od 20. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.kalasifikacije 423 – Usluge po ugovoru u iznosu od 75.000.000 dinara; 424 – Specijalizovane usluge u iznosu od 9.000.000 i 454 – Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 90.000.000 dinara i raspoređivanje na 621 – Nabavka domaće finansijske imovine za namenske kredite za podsticanje proizvodnje. 174.000.000 28. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-00-9347/2012 od 20. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 442 – Otplata stranih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Upravi carina na ek.klasifikaciju 421 – Stalni troškovi u iznosu od 45.680.000 dinara; 424 – Specijalizovane usluge u iznosu od 1.200.000 dinara; 425 – Tekuće popravke i održavanje u iznosu od 7.500.000 dinara; 426 – Materijal u iznosu od 6.120.000 dinara i 511 – Zgrade i građevinski objekti u iznosu od 9.500.000 dinara za finansiranje redovne delatnosti. 70.000.000 29. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 05 Broj: 401-00-9345/2012 od 20. decembra 2012. godineUnosu u TBR sa ek.klasifikacije 481 – Dotacije nevladinim organizacijama i raspoređivanje na 512 – Mašine i oprema za finansiranje obaveza iz ugovora koje su ustanove socijalne zaštite zaključile pre rebalansa. 23.000.000 30. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9411/2012-001 od 21. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 441 – Otplata domaćih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Ministarstvu saobraćaja na ek.klasifikaciju 511 – Zgrade i građevinski objekti za finansiranje Ugovora o građenju, projektovanju i zvođenju radova na izgradnji mosta Zemun – Borča sa pripadajućim saobraćajnicama. 87.508.872 31. Ministarstvo spoljnih poslova 05 Broj: 401-9346/2012 od 20. decembra 2012. Godine. Unos u TBR sa ek.klasifikacije 422 – Troškovi putovanja i raspoređivanje na ek.klasifikaciju 422-Troškovi putovanja (prenamena sredstava) za izmirenje računa „JAT Airways”, a u vezi sa repatrijacijom državljana RS iz Hurgade. 1.202.000 32. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9369/2012 od 20. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 442 – Otplata stranih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Ministarstvu saobraćaja na ek.klasifikaciju 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za finansiranje administrativne takse od strane „Koridora Srbije” d.o.o. 30.000.000 33. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9387/2012 od 20. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 442 – Otplata stranih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Ministarstvu finansija i privrede na ek.klasifikaciju 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti za izvršavanje obaveza budzeta lokalne vlasti usled smanjenog obima prihoda budzeta jedinice lokalne samouprave. 337.000.000 34. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9413/2012 od 21. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 441 – Otplata domaćih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na ek.klasifikaciju 424 – Specijalizovane usluge u iznosu od 139.526.865 dinara; 454 – Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 1.300.000 dinara; 481 – Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 217.247 dinara za finansiranje prezetih obaveza. 141.044.112 35. Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 05 Broj: 401-9459/2012 od 21. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge u iznosu od 70.000.000 dinara i 511 – Zgrade i građevinski objekti u iznosu od 140.000.000 dinara i raspoređivanje na 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za realizaciju nastavka kapitalnog projekta „Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog TV signala”. 210.000.000 36. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9453/2012 od 21. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 441 – Otplata domaćih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Ministarstvu finanasija i privrede na ek.klasifikaciju 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti za izvršavanje naknadnih i nepredviđenih radova za izgradnju kanalizacione mreže u cilju infrastrukturnog opremanja lokacije „BOSCH” u RZ Šimanovci. 5.897.000 37. Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 05 Broj: 401-00-9415/2012 od 21. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti i raspoređivanje Republičkom geodetskom zavodu na ek.klasifikaciju 423 – Usuge po ugovoru za finansiranje obaveza za 1.000 angažovanih lica koja obavljaju rešavanje imovinsko-pravnih poslova u službama za katastar nepokretnosti. 47.729.200 38. Ministarstvo finansija i privrede 05 Broj: 401-9458/2012 od 21. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) u iznosu od 49.600.000 dinara i 424 – Specijalizovane usluge u iznosu od 67.000.000 dinara i raspoređivanje na ek.klasifikaciju 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova za finansiranje rashoda prinudne naplate. 116.600.000 39. Ministarstvo spoljnih poslova 05 Broj: 401-9481/2012 od 24. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 415 – Naknade troškova za zaposlene u iznosu od 3.212.000 dinara; 421 – Stalni troškovi u iznosu od 16.766.000 dinara; 423 – Usluge po ugovoru u iznosu od 12.684.000 dinara; 426 – Materijal u uznosu od 7.668.000 dinara; 511 – Zgrade i građevinski objekti u iznosu od 13.861.000 dinara i raspoređivanje Diplomatsko konzularnim predstavništvima na ek.klasifikaciju 414 – Socijalna davanja zaposlenima u iznosu od 8.500.000 dinara; 415 – Naknade za zaposlene u iznosu od 20.000.000 dinara i 421 – Stalni troškovi u iznosu od 19.700.000 za finansiranje redovne delatnosti.Napomena: U TBR unet iznos od 54.191.000 dinara, a raspoređen u iznosu od 48.200.000. Ostalo u TBR 5.991.000 54.191.000 40. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-00-9648/2012 od 27. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 441 – Otplata domaćih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na ek.klasifikaciju – Srednje obrazovanje ek.klasifikaciju 424 – Specijalizovane usluge za finansiranje rada i aktivnosti istraživačke stanice Petnica. 12.000.000 41. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9646/2012 od 27. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 441 – Otplata domaćih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Studenski standard na ek.klasifikaciju 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta za finansiranje troškova smeštaja i ishrane u ustanovama studenskog standarda. 60.000.000 42. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug- Vlada – Generalni sekretarijat 05 Broj: 401-9652/2012 od 27. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 441 – Otplata domaćih kamata sa razdela Uprave za javni dug u iznosu od 16.610.000 dinara i sa razdela Generalnog sekretarijata Vlade sa ek.klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti u iznosu od 6.690.000 i raspoređivanje Generalnom sekretarijatu Vlade na ek.klasifikaciju 512 – Mašine i oprema za realizaciju Zaključka Vlade 05 Broj: 06-8907/2012 od 06. decembra 2012. godine 23.300.000 43. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9653/2012 od 27. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 441 – Otplata domaćih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Ministarstvu finansija i privrede ek.klasifikaciju 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti za izvršenje obaveza budzeta, grada Kragujevca, usled smanjenog obima prihoda budzeta jedinice lokalne samouprave. 35.000.000 44. Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug 05 Broj: 401-9649/2012 od 27. decembra 2012. godineUnos u TBR sa ek.klasifikacije 441 – Otplata domaćih kamata sa razdela Uprave za javni dug i raspoređivanje Ministarstvu saobraćaja na ek.klasifikaciju 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za „Koridore Srbije” d.o.o. za realizaciju usluga stručno – tehničkog nadzora. 65.000.000

III.

U 2012. godini nisu korišćena sredstva stalne budzetske rezerve.

9) IZVEŠTAJ O GARANCIJAMA DATIM U TOKU 2012. GODINE – NOVE INDIREKTNE OBAVEZE

Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug izveštaj o garancijama datim u 2012. godini dostavila je u okviru izveštaja za tačku 7.2.

10) IZVEŠTAJ

EKSTERNE REVIZIJE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA IZ

ČLANA 106. ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Zakonom o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”. br. 54/09. 73/10. 101/10, 101/11 i 93/12) članom 79. utvrđen je sadržaj završnog računa.

Članom 106. Zakona o budzetskom sistemu utvrđen je rok od godinu dana od dana stupanja na snagu tog zakona za donošenje propisa na osnovu ovlašćenja iz tog zakona i propisana je mogućnost da se podzakonski akti doneti do dana stupanja na snagu tog zakona primenjuju ako nisu u suprotnosti sa tim zakonom, a do donošenja odgovarajućih propisa na osnovu tog zakona.

Imajući u vidu da Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budzetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”. br. 51/07. i 14/08 – ispr.) nije u suprotnosti sa odredbama Zakona o budzetskom sistemu, finansijski izveštaji za 2012. godinu, sastavljeni su skladu sa odredbama tog pravilnika.

Nacrt zakona o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2012. godinu, dostavljen je Državnoj revizorskoj instituciji.

Prema odredbama čl. 5. i 43. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 54/07 i 36/10) Državna revizorska institucija, između ostalog, podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o reviziji završnih računa budzeta Republike Srbije.

Ostavite komentar