Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2002 + 2104) 744.007.179 788.613.579 700000 TEKUĆI PRIHODI (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 742.227.311 781.300.785 710000 POREZI (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) 654.299.427 690.630.313 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2005 do 2007) 104.493.160 95.235.201 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 70.284.701 46.432.392 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 34.208.459 48.802.809 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (2009) 712100 Porez na fond zarada 713000 POREZ NA IMOVINU (od 2011 do 2016) 20.460 8.739 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 43 120 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 48 38 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 20.369 8.581 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE(od 2018 do 2022) 358.065.666 378.826.880 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 342.445.710 367.471.815 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 493.319 225.168 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 15.126.637 11.129.897 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029) 38.804.739 35.782.849 715100 Carine i druge uvozne dažbine 38.804.739 35.782.849 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (2031 + 2032) 115.630 157.938 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 16 30 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 115.614 157.908 717000 AKCIZE (od 2034 do 2039) 152.424.874 180.596.862 717100 Akcize na derivate nafte 70.524.259 90.202.040 717200 Akcize na duvanske prerađevine 69.185.818 76.423.847 717300 Akcize na alkoholna pića 10.093.151 10.873.941 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića 1.034 -12 717500 Akciza na kafu 2.620.612 3.097.046 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2041 do 2046) 374.898 21.844 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 380.557 21.893 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica -1 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -5.658 -49 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (2048 + 2053) 192 10 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 2049 do 2052) 192 10 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 192 10 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2054 do 2056) 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (2058 + 2061 + 2064) 1.971.438 2.424.443 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (2059 + 2060) 244.025 294.512 731100 Tekuće donacije od inostranih država 244.025 272.379 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 22.133 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (2062 + 2063) 1.697.413 2.093.745 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 1.697.413 2.093.745 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (2065 + 2066) 30.000 36.186 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 30.000 36.183 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 3 740000 DRUGI PRIHODI (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090) 85.945.892 88.217.020 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 2069 do 2074) 14.694.665 14.032.382 741100 Kamate 1.643.211 885.138 741200 Dividende 6.575.146 4.326.952 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 6.476.308 8.820.292 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2076 do 2079) 45.032.438 39.108.119 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 1.338.117 1.666.734 742200 Takse i naknade 26.023.727 25.397.715 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 17.670.594 12.043.670 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2081 do 2086) 5.934.874 4.622.624 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 393.736 457.116 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 452.165 -115.200 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 3.269.404 3.312.568 743400 Prihodi od penala 591.645 378.075 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 1.004.601 364.522 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 223.323 225.543 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (2088 + 2089) 25.683 57.213 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 25.683 57.213 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2091) 20.258.232 30.396.682 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 20.258.232 30.396.682 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2093 + 2095) 8.958 28.779 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2094) 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2096) 8.958 28.779 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 8.958 28.779 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2098) 1.404 220 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2099 + 2100) 1.404 220 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 1.404 220 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (2102) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (2103) 791100 Prihodi iz budzeta 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2105 + 2112 + 2119 + 2122)) 1.779.868 7.312.794 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (2106 + 2108 + 2110) 1.779.868 1.943.149 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (2107) 1.121.982 875.079 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 1.121.982 875.079 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (2109) 656.915 1.068.070 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 656.915 1.068.070 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (2111) 971 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 971 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (2113 + 2115 + 2117) 5.202.295 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (2114) 5.202.295 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 5.202.295 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (2116) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2118) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2120) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2121) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (2123 + 2125 + 2127) 167.350 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (2124) 167.350 841100 Primanja od prodaje zemljišta 167.350 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (2126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (2128) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2130 + 2298) 857.493.848 969.853.140 400000 TEKUĆI RASHODI (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281) 826.208.580 932.011.572 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 +2149 + 2151) 215.035.460 238.601.335 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (2133) 164.130.732 181.300.129 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 164.130.732 181.300.129 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2135 do 2137) 32.486.891 36.104.875 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 21.285.707 23.738.118 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 9.983.932 11.021.718 412300 Doprinos za nezaposlenost 1.217.252 1.345.039 413000 NAKNADE U NATURI (2139) 523.821 479.941 413100 Naknade u naturi 523.821 479.941 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (od 2141 do 2144) 1.785.295 8.045.230 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 456.375 591.631 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 51.572 63.852 414300 Otpremnine i pomoći 1.157.772 972.256 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 119.576 6.417.491 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (2146) 7.686.795 9.330.507 415100 Naknade troškova za zaposlene 7.686.795 9.330.507 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (2148) 8.285.495 3.205.216 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 8.285.495 3.205.216 417000 POSLANIČKI DODATAK (2150) 136.431 135.437 417100 Poslanički dodatak 136.431 135.437 418000 SUDIJSKI DODATAK (2152) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) 66.120.141 69.704.202 421000 STALNI TROŠKOVI (od 2155 do 2161) 13.555.994 15.072.397 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 380.202 450.652 421200 Energetske usluge 6.276.740 7.070.837 421300 Komunalne usluge 2.550.345 2.415.185 421400 Usluge komunikacija 2.405.226 3.064.393 421500 Troškovi osiguranja 543.101 572.051 421600 Zakup imovine i opreme 1.379.888 1.476.098 421900 Ostali troškovi 20.492 23.181 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 2163 do 2167) 4.327.890 4.726.706 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 2.253.694 2.514.065 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 1.033.167 954.218 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 789.571 1.011.339 422400 Troškovi putovanja učenika 124.125 101.083 422900 Ostali troškovi transporta 127.333 146.001 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 2169 do 2176) 9.167.562 9.328.377 423100 Administrativne usluge 302.670 265.256 423200 Kompjuterske usluge 599.093 677.401 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 642.874 625.289 423400 Usluge informisanja 703.846 674.665 423500 Stručne usluge 5.042.361 4.835.616 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 111.288 87.896 423700 Reprezentacija 229.063 242.601 423900 Ostale opšte usluge 1.536.367 1.919.653 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE(od 2178 do 2184) 23.421.336 24.373.153 424100 Poljoprivredne usluge 35.480 40.085 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 2.530.933 2.011.445 424300 Medicinske usluge 159.860 123.891 424400 Usluge održavanja autoputeva 7 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 6.009 6.438 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 11.701.356 12.126.347 424900 Ostale specijalizovane usluge 8.987.691 10.064.947 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (2186 + 2187) 4.694.521 4.884.035 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.145.904 1.245.952 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 3.548.617 3.638.083 426000 MATERIJAL (od 2189 do 2197) 10.952.838 11.319.534 426100 Administrativni materijal 2.753.729 2.806.648 426200 Materijali za poljoprivredu 39.238 21.064 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 274.532 238.673 426400 Materijali za saobraćaj 3.221.931 3.742.652 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 455.837 411.905 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 836.155 881.453 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 405.997 168.763 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 2.125.077 1.739.925 426900 Materijali za posebne namene 840.342 1.308.451 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211) 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME(od 2200 do 2202) 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 431200 Amortizacija opreme 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (2204) 432100 Amortizacija kultivisane imovine 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (2206) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 2208 do 2210) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (2212) 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (2214 + 2224 + 2231 + 2233) 40.335.623 63.177.673 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 2215 do 2223) 18.723.497 32.006.765 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 16.369.106 29.622.780 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 2.354.376 2.383.985 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 15 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 2225 do 2230) 18.739.607 26.666.456 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 6.247.477 442200 Otplata kamata stranim vladama 6.884.060 7.248.273 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 5.563.669 5.519.433 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 5.729.354 6.978.871 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 562.524 672.402 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (2232) 2.582.648 3.829.534 443100 Otplata kamata po garancijama 2.582.648 3.829.534 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 2234 do 2236) 289.871 674.918 444100 Negativne kursne razlike 233 20 444200 Kazne za kašnjenje 30.920 1 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 258.718 674.897 450000 SUBVENCIJE (2238 + 2241 + 2244 + 2247) 56.277.177 86.596.827 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2239 + 2240) 48.573.179 65.328.248 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 46.282.438 55.289.124 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 2.290.741 10.039.124 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2242 + 2243) 942.736 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 942.736 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2245 + 2246) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (2248 + 2249) 7.703.998 20.325.843 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 7.703.998 7.573.390 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 12.752.453 460000 DONACIJE,DOTACIJE I TRANSFERI (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263) 347.436.801 366.053.745 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (2252 + 2253) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2255 + 2256) 639.983 912.227 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 639.983 912.227 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (2258 + 2259) 67.299.061 73.351.905 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 63.160.299 68.478.972 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 4.138.762 4.872.933 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (2261 + 2262) 277.965.314 288.863.346 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 276.413.875 286.726.026 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 1.551.439 2.137.320 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (2264 + 2265) 1.532.443 2.926.267 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 1.296.754 1.346.445 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 235.689 1.579.822 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (2267 + 2271) 86.584.059 92.354.291 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 2268 do 2270) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 2272 do 2280) 86.584.059 92.354.291 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 22.219.296 23.179.565 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 21.513.859 22.756.909 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 25.750.525 29.694.166 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 101.161 72.605 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 1.831 2.036 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 121.643 142.881 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 7.408.699 8.151.664 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 3.068.404 2.632.663 472900 Ostale naknade iz budzeta 6.398.641 5.721.802 480000 OSTALI RASHODI (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) 14.419.319 15.523.499 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2283 + 2284) 4.894.985 7.565.207 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 389.609 786.339 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 4.505.376 6.778.868 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 2286 do 2288) 165.838 179.184 482100 Ostali porezi 145.932 163.835 482200 Obavezne takse 18.911 14.470 482300 Novčane kazne 995 879 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (2290) 6.223.966 6.055.140 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 6.223.966 6.055.140 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2292 + 2293) 1.393.320 473.619 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 1.392.700 473.220 484200 Naknada štete od divljači 620 399 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (2295) 1.731.494 1.232.534 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 1.731.494 1.232.534 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2297) 9.716 17.815 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 9.716 17.815 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) 31.285.268 37.841.568 510000 OSNOVNA SREDSTVA (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) 22.743.159 23.242.768 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 2301 do 2304) 13.474.029 15.364.496 511100 Kupovina zgrada i objekata 154.775 1.680.364 511200 Izgradnja zgrada i objekata 6.363.017 5.348.840 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 6.334.580 7.700.060 511400 Projektno planiranje 621.657 635.232 512000 MAŠINE I OPREMA (od 2306 do 2314) 8.643.716 7.091.208 512100 Oprema za saobraćaj 1.521.425 1.253.874 512200 Administrativna oprema 3.131.725 2.257.525 512300 Oprema za poljoprivredu 123.130 34.918 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 98.535 50.247 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 201.619 168.421 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 362.027 258.742 512700 Oprema za vojsku 2.704.418 2.720.572 512800 Oprema za javnu bezbednost 424.980 250.057 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 75.857 96.852 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (2316) 154.487 106.082 513100 Ostale nekretnine i oprema 154.487 106.082 514000 KULTIVISANA IMOVINA (2318) 183 2 514100 Kultivisana imovina 183 2 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (2320) 470.744 680.980 515100 Nematerijalna imovina 470.744 680.980 520000 ZALIHE (2322 + 2324 + 2328) 1.013.850 7.099.231 521000 ROBNE REZERVE (2323) 919.032 7.004.582 521100 Robne rezerve 919.032 7.004.582 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 2325 do 2327) 94.818 94.649 522100 Zalihe materijala 1.680 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 93.138 94.649 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2329) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (2331) 531000 DRAGOCENOSTI (2332) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (2334 + 2336 + 2338) 739.923 2.402.196 541000 ZEMLjIŠTE (2335) 739.923 2.402.196 541100 Zemljište 739.923 2.402.196 542000 RUDNA BOGATSTVA (2337) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (2339 + 2340) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2342) 6.788.336 5.097.373 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2343) 6.788.336 5.097.373 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 6.788.336 5.097.373 UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA Višak prihoda i primanja – budzetski suficit (2001 – 2129) (OP 5434) Manjak prihoda i primanja – budzetski deficit (2129 – 2001) (OP 5435) 113.486.669 181.239.561 2346 KORIGOVANjE VIŠKA, ODNOSNO MANjKA PRIHODA I PRIMANjA (2347+2348+2349+2350+2351) 25.535.352 35.532.644 2347 Deo neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine Deo novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen za nabavku nefinansijske imovine Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 13.693.097 34.323.472 Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita 10.704.786 Iznos privatizacionih primanja korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 1.137.469 1.209.172 POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANjA (2353+2354) 89.318.372 124.026.769 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima 61.340.057 97.897.135 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine 27.978.315 26.129.634 321121 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(2344 +2346 – 2352) ili (2346 – 2345 – 2352) 321122 MANjAK PRIHODA I PRIMANjA – DEFICIT(2345 – 2346+2352) 177.269.689 269.733.686 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(ZA PRENOS U NAREDNU GODINU)(2358 + 2359 = 2355) Deo viška prihoda i primanja namenski opredeljen za narednu godinu Neraspoređeni deo viška prihoda i primanja za prenos u narednu godinu

Datum , 18. jun 2013. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar