66. sednica Vlade Republike Srbije, 26. april 2018. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se Aleksandar Starčević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda od 29. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3845/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Zoran Milošević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu od 6. maja 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3839/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se mr Nenad Katanić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za poljoprivrednu politiku od 27. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3904/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Marina Živanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za kontrolu na licu mesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 28. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3900/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA

MINISTARSTVA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Miroslava Đurović za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za evropske integracije od 13. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3785/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA

MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Branislav Atanasković za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zaštite životne sredine od 13. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3815/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Vukadin Vukajlović za vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike od 4. maja 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3607/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Marija Mitrović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike – Sektor za pravne i finansijske poslove i upravljanje ljudskim resursima od 17. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3738/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Postavlja se Nada Vuković Rakić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove od 26. aprila 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3893/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, br. 63/13, 73/17 – dr. propis i 76/17), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Miroslav Simunović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za poslove saobraćaja od 5. maja 2018. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3858/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se Jasmina Milošević dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja sa 2. majem 2018. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3891/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Imenuje se Jasmina Milošević za vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja od 3. maja 2018. godine, najduže na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3892/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 104/09 i 89/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE

ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za licenciranje stečajnih upravnika:

1. Nikola Rudović, predsednik,

2. Snežana Divljak, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3976/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 104/09 i 89/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE

ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

U Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika imenuju se:

1) za predsednika:

– Adrijana Mesarović, master poslovne ekonomije iz Novog Sada;

2) za člana:

– Miloš Jerinić, dipl. ekonomista iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3977/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 77/16 i 9/17),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆASLUŽBENI GLASNIK

I

Imenuje se Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3979/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Narodne biblioteke Srbije Ustanove kulture od nacionalnog značaja:

1. prof. dr Mihajlo Pantić, predsednik,

2. Vladimir Kecmanović, član,

3. Ivana Dimić, član,

4. Vladislav Bajac, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3895/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

U Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Miloš Janković, magistar kriminalističko-bezbednosnih nauka iz Beograda;

2) za članove:

(1) dr Dragan Hamović, viši naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu,

(2) dr Dragana Grujić, docent na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu,

(3) Dragana Tipsarević, dipl. profesor srpske književnosti i jezika, bibliotekar savetnik u penziji iz Kraljeva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3898/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Narodne biblioteke Srbije:

1. prof. dr Bogoljub Šijaković, predsednik,

2. Vanja Marković, član, na lični zahtev,

3. Ilinka Smiljanić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3896/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Narodne biblioteke Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Gordana Đoković, docent na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) Predrag Vukašinović, master ekonomista, Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija,

(2) Milorad Vučković, dipl. bibliotekar, savetnik, Narodna biblioteka Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3899/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka, 18/10 i 112/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA EKONOMSKIH NAUKA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Marko Malović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu.

II

Imenuje se dr Isidora Ljumović, viši naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3807/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić