Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu

Obrazac 3

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PRIMANjA (3002 + 3027) 472.173.091 562.915.075 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 1.779.868 7.312.794 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008) 1.779.868 1.943.149 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (3005) 1.121.982 875.079 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 1.121.982 875.079 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007) 656.915 1.068.070 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 656.915 1.068.070 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (3009) 971 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 971 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015) 5.202.295 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (3012) 5.202.295 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 5.202.295 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (3014) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3016) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3018) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3019) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (3021 + 3023 + 3025) 167.350 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (3022) 167.350 841100 Primanja od prodaje zemljišta 167.350 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3028 + 3047) 470.393.223 555.602.281 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (3029 + 3039) 466.158.509 533.780.963 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 3030 do 3038) 331.512.386 368.234.211 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 331.512.386 367.495.972 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 738.239 911500 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 3040 do 3046) 134.646.123 165.546.752 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 77.855.225 155.135.217 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 345.300 287.328 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 26.762.206 10.124.207 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 29.683.392 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3048 + 3058) 4.234.714 21.821.318 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3049 do 3057) 4.234.714 21.821.318 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 430.181 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 803.126 80.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 301.317 859.772 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 36.735 20.297 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 3.093.536 20.431.068 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3059 do 3066) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute IZDACI (3068 + 3114) 349.883.917 392.343.197 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (3069 + 3091 + 3100 + 3103+3111) 31.285.268 37.841.568 510000 OSNOVNA SREDSTVA (3070 + 3075 + 3085+3087+3089) 22.743.159 23.242.768 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 3071 do 3074) 13.474.029 15.364.496 511100 Kupovina zgrada i objekata 154.775 1.680.364 511200 Izgradnja zgrada i objekata 6.363.017 5.348.840 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 6.334.580 7.700.060 511400 Projektno planiranje 621.657 635.232 512000 MAŠINE I OPREMA (od 3076 do 3084) 8.643.716 7.091.208 512100 Oprema za saobraćaj 1.521.425 1.253.874 512200 Administrativna oprema 3.131.725 2.257.525 512300 Oprema za poljoprivredu 123.130 34.918 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 98.535 50.247 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 201.619 168.421 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 362.027 258.742 512700 Oprema za vojsku 2.704.418 2.720.572 512800 Oprema za javnu bezbednost 424.980 250.057 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 75.857 96.852 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (3086) 154.487 106.082 513100 Ostale nekretnine i oprema 154.487 106.082 514000 KULTIVISANA IMOVINA (3088) 183 2 514100 Kultivisana imovina 183 2 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (3090) 470.744 680.980 515100 Nematerijalna imovina 470.744 680.980 520000 ZALIHE (3092 + 3094 + 3098) 1.013.850 7.099.231 521000 ROBNE REZERVE (3093) 919.032 7.004.582 521100 Robne rezerve 919.032 7.004.582 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 3095 do 3097) 94.818 94.649 522100 Zalihe materijala 1.680 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 93.138 94.649 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3099) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (3101) 531000 DRAGOCENOSTI (3102) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (3104 + 3106 + 3108) 739.923 2.402.196 541000 ZEMLjIŠTE (3105) 739.923 2.402.196 541100 Zemljište 739.923 2.402.196 542000 RUDNA BOGATSTVA (3107) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (3109 + 3110) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3112) 6.788.336 5.097.373 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3113) 6.788.336 5.097.373 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 6.788.336 5.097.373 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (3115+ 3138) 318.598.649 354.501.629 610000 OTPLATA GLAVNICE (3116 + 3126 + 3134+3136) 290.540.333 308.541.023 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 3117 do 3125) 264.552.350 260.837.974 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 254.788.723 245.013.302 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 6.137.757 287.397 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 3.625.870 15.517.965 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 19.310 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 3127 do 3133) 20.042.688 29.729.707 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 9.010.605 13.929.480 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 5.959.231 8.490.599 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 5.035.066 7.309.628 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 37.786 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3135) 5.945.295 17.973.342 613100 Otplata glavnice po garancijama 5.945.295 17.973.342 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (3137) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (3139 + 3149+3158) 28.058.316 45.960.606 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3140 do 3148) 27.926.063 45.836.906 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 4.210.000 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 500.000 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 6.024.415 10.274.200 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 4.645.337 3.368.446 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 1.290.711 1.058.913 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 11.255.600 31.135.347 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3150 do 3157) 132.253 123.700 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 132.253 123.700 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3159) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK PRIMANjA (3001 – 3067) 122.289.174 170.571.878 MANjAK PRIMANjA (3067 – 3001)

Datum , 18. jun 2013. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar