Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu

Obrazac 4

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 N O V Č A N I P R I L I V I (4002 + 4104 + 4129) 897.490.276 1.052.277.464 700000 TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) 657.076.460 713.080.407 710000 POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023+ 4030+4033 + 4040) 580.599.700 625.426.136 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 4005 do 4007) 100.802.714 105.067.192 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 71.307.924 75.175.306 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 29.494.790 29.891.886 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (4009) -3 1 712100 Porez na fond zarada -3 1 713000 POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016) 20.959 17.797 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 78 48 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 26 3 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 20.855 17.746 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4022) 311.799.364 340.373.150 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 296.927.156 319.369.364 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 1 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 14.872.207 21.003.786 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 4024 do 4029) 48.039.764 44.285.458 715100 Carine i druge uvozne dažbine 48.039.764 44.285.458 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (4031 + 4032) 98.528 97.962 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici -19 -15 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 98.547 97.977 717000 AKCIZE (od 4034 do 4039) 119.820.091 135.588.909 717100 Akcize na derivate nafte 59.382.768 63.798.171 717200 Akcize na duvanske prerađevine 50.604.008 60.770.618 717300 Akcize na alkoholna pića 8.107.750 8.883.216 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića 218 766 717500 Akcize na kafu 1.725.347 2.136.138 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4041 do 4046) 18.283 -4.333 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 18.274 -4.333 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu 9 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (4048 + 4053) 313 5.984 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 4049 do 4052) 313 5.984 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 2 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca -3 5.961 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 316 21 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4054 do 4056) 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 722200 Socijalni doprinosi na teret poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (4058 + 4061 + 4064) 5.988.951 6.764.782 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (od 4059 + 4060) 681.566 424.570 731100 Tekuće donacije od inostranih država 681.566 424.570 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (4062 + 4063) 5.277.163 6.260.212 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 5.277.163 6.260.212 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4065 + 4066) 30.222 80.000 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 30.222 80.000 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 740000 DRUGI PRIHODI (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090) 66.506.693 80.727.885 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 4069 do 4074) 6.848.701 9.633.241 741100 Kamate 3.840.468 1.334.204 741200 Dividende 929.953 4.243.828 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 2.078.280 4.055.209 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4076 do 4079) 36.342.583 47.641.352 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 534.209 996.580 742200 Takse i naknade 23.876.481 25.012.052 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 11.931.893 21.632.720 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4081 do 4086) 7.215.259 4.396.383 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 483.063 321.608 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 129.934 102.120 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 5.595.041 3.271.665 743400 Prihodi od penala 76.862 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 759.350 425.093 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 247.871 199.035 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4088 + 4089) 13.439 72.518 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 13.439 72.516 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 2 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4091) 16.086.711 18.984.391 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 16.086.711 18.984.391 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4093 + 4095) 25.511 19.178 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4094) 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4096) 25.511 19.178 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 25.511 19.178 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4098) 3.955.292 136.442 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4099 + 4100) 3.955.292 136.442 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 3.955.292 136.442 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (4102) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (4103) 791100 Prihodi iz budzeta 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4105 + 4112 + 4119 + 4122) 1.385.176 1.837.746 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4106 + 4108 + 4110) 1.385.176 1.837.746 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (4107) 799.071 985.362 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 799.071 985.362 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4109) 585.607 852.384 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 585.607 852.384 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4111) 498 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 498 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (4113 + 4115 + 4117) 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4114) 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (4116) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4118) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4120) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4121) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4123 + 4125 + 4127) 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (4124) 841100 Primanja od prodaje zemljišta 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4128) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4130 + 4149) 239.028.640 337.359.311 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (4131+4141) 224.835.773 332.656.907 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 4132 do 4140) 177.726.543 290.734.328 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 167.794.181 254.779.434 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 9.932.362 35.954.894 911500 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 4142 do 4148) 47.109.230 41.922.579 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 16.571.100 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 47.109.230 17.141.739 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 8.209.740 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4150 + 4160) 14.192.867 4.702.404 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4151 do 4159) 14.192.867 4.702.404 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 950 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 2.654 921.271 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 14.189.263 3.781.133 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4161 do 4168) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute NOVČANI ODLIVI (4170 + 4338 + 4384) 891.344.494 1.059.633.447 400000 TEKUĆI RASHODI (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306+ 4321) 699.639.284 757.078.703 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189+4191) 184.106.993 190.341.337 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (4173) 146.580.622 149.840.091 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 146.580.622 149.840.091 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (4175 do 4177) 28.683.391 29.550.249 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 18.712.703 19.331.863 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 8.887.336 9.108.156 412300 Doprinos za nezaposlenost 1.083.352 1.110.230 413000 NAKNADE U NATURI (4179) 555.076 516.867 413100 Naknade u naturi 555.076 516.867 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA(od 4181 do 4184) 2.055.780 3.009.383 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 365.316 409.133 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 39.391 50.285 414300 Otpremnine i pomoći 1.580.057 1.437.997 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 71.016 1.111.968 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (4186) 5.220.707 6.336.662 415100 Naknade troškova za zaposlene 5.220.707 6.336.662 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (4188) 874.795 951.633 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 874.795 951.633 417000 POSLANIČKI DODATAK (4190) 136.622 136.452 417100 Poslanički dodatak 136.622 136.452 418000 SUDIJSKI DODATAK (4192) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225+ 4228) 50.439.933 61.494.525 421000 STALNI TROŠKOVI (od 4195 do 4201) 10.909.916 15.629.694 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 331.989 312.712 421200 Energetske usluge 4.830.762 5.964.605 421300 Komunalne usluge 2.081.063 4.840.634 421400 Usluge komunikacija 2.260.427 2.709.876 421500 Troškovi osiguranja 435.020 570.739 421600 Zakup imovine i opreme 956.460 1.218.450 421900 Ostali troškovi 14.195 12.678 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 4203 do 4207) 3.950.988 3.940.410 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 2.347.233 2.145.885 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 736.405 893.511 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 611.002 642.101 422400 Troškovi putovanja učenika 130.251 124.883 422900 Ostali troškovi transporta 126.097 134.030 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 4209 do 4216) 8.428.652 8.108.447 423100 Administrativne usluge 197.447 215.608 423200 Kompjuterske usluge 379.453 478.416 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 713.598 691.183 423400 Usluge informisanja 501.903 580.845 423500 Stručne usluge 4.847.728 4.313.031 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 70.633 61.681 423700 Reprezentacija 415.601 209.879 423900 Ostale opšte usluge 1.302.289 1.557.804 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 4218 do 4224) 13.632.441 18.586.688 424100 Poljoprivredne usluge 81.921 37.157 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 1.282.908 1.822.117 424300 Medicinske usluge 1.385.083 174.264 424400 Usluge održavanja autoputeva 2.520 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 5.603 4.348 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 8.974.286 10.591.332 424900 Ostale specijalizovane usluge 1.900.120 5.957.470 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) (4226 + 4227) 4.645.279 5.052.025 425100 Tekuće popravke i odražavanje zgrada i objekata 1.192.231 1.406.398 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 3.453.048 3.645.627 426000 MATERIJAL (od 4229 do 4237) 8.872.657 10.177.261 426100 Administrativni materijal 1.836.431 2.286.348 426200 Materijali za poljoprivredu 78.258 56.049 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 287.815 279.113 426400 Materijali za saobraćaj 2.417.862 3.077.741 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 298.158 423.657 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 245.562 492.796 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 429.708 495.466 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 2.583.568 2.182.687 426900 Materijali za posebne namene 695.295 883.404 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (4239 + 4243 + 4245+4247+4251) 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 4240 do 4242) 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 431200 Amortizacija opreme 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (4244) 432100 Amortizacija kultivisane imovine 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4246) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 4248 do 4250) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (4252) 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (4254 + 4264 + 4271 + 4273) 20.076.689 30.127.262 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 4255 do 4263) 5.238.986 11.022.065 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 4.892.269 10.169.946 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 346.660 852.083 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 57 36 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 4265 do 4270) 12.076.390 16.479.668 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 6.149.829 6.498.629 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 2.243.504 4.000.594 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 2.756.806 5.452.778 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 926.251 527.667 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (4272) 2.346.910 2.291.328 443100 Otplata kamata po garancijama 2.346.910 2.291.328 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 4274 do 4276) 414.403 334.201 444100 Negativne kursne razlike 90 172 444200 Kazne za kašnjenje 1 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 414.313 334.028 450000 SUBVENCIJE (4278+ 4281 + 4284 + 4287) 40.860.489 49.478.654 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4279 + 4280) 39.992.707 47.266.890 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 39.821.623 47.265.140 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 171.084 1.750 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4282 + 4283) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4285 + 4286) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (4288 + 4289) 867.782 2.211.764 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 867.782 2.211.764 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 460000 DONACIJE,DOTACIJE I TRANSFERI (4291 + 4294 + 4297 + 4300+4303) 322.005.022 329.478.086 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (4292 + 4293) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4295 + 4296) 383.760 596.862 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 383.626 596.862 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 134 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (4298 + 4299) 58.236.406 60.694.110 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 57.436.526 59.348.041 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 799.880 1.346.069 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (4301 + 4302) 263.320.734 266.703.580 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 261.726.826 265.538.963 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 1.593.908 1.164.617 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4304+4305) 64.122 1.483.534 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 64.122 1.445.991 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 37.543 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (4307 + 4311) 73.752.877 87.169.767 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 4308 do 4310) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 4312 do 4320) 73.752.877 87.169.767 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 19.519.182 20.185.081 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 19.632.255 19.949.534 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 19.380.045 21.256.033 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 135.899 102.417 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 1.687 1.678 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 116.596 117.345 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 6.728.749 7.551.878 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.842.706 2.879.221 472900 Ostale naknade iz budzeta 5.395.758 15.126.580 480000 OSTALI RASHODI (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334+4336) 8.397.281 8.989.072 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4323 + 4324) 4.067.034 4.719.602 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 351.193 822.247 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 3.715.841 3.897.355 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 4326 do 4328) 242.821 163.454 482100 Ostali porezi 236.236 145.255 482200 Obavezne takse 5.661 17.666 482300 Novčane kazne 924 533 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (4330) 1.762.848 1.695.610 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.762.848 1.695.610 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4332 + 4333) 50.000 695.361 484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 50.000 695.000 484200 Naknada štete od divljači 361 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (4335) 2.195.126 1.631.250 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 2.195.126 1.631.250 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4337) 79.452 83.795 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 79.452 83.795 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (4339 + 4361 + 4370 + 4373+4381) 30.853.633 32.097.264 510000 OSNOVNA SREDSTVA (4340 + 4345 + 4355+4357+4359) 18.892.066 20.660.482 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 4341 do 4344) 11.494.955 11.778.625 511100 Kupovina zgrada i objekata 350.950 6.720 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.342.638 5.571.635 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 5.257.587 5.395.337 511400 Projektno planiranje 543.780 804.933 512000 MAŠINE I OPREMA (od 4346 do 4354) 7.082.123 8.010.920 512100 Oprema za saobraćaj 321.938 1.273.977 512200 Administrativna oprema 1.778.348 2.415.129 512300 Oprema za poljoprivredu 220.702 157.693 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 10.813 54.244 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 82.334 218.769 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 754.446 228.234 512700 Oprema za vojsku 3.489.070 3.305.957 512800 Oprema za javnu bezbednost 402.279 282.537 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 22.193 74.380 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (4356) 349 46.791 513100 Ostale nekretnine i oprema 349 46.791 514000 KULTIVISANA IMOVINA (4358) 514100 Kultivisana imovina 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (4360) 314.639 824.146 515100 Nematerijalna imovina 314.639 824.146 520000 ZALIHE (4362 + 4364 + 4368) 875.229 1.320.495 521000 ROBNE REZERVE (4363) 875.229 1.320.495 521100 Robne rezerve 875.229 1.320.495 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 4365 do 4367) 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4369) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (4371) 531000 DRAGOCENOSTI (4372) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (4374 + 4376 + 4378) 19.713 14.381 541000 ZEMLjIŠTE (4375) 19.713 14.381 541100 Zemljište 19.713 14.381 542000 RUDNA BOGATSTVA (4377) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (4379 + 4380) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4382) 11.066.625 10.101.906 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4383) 11.066.625 10.101.906. 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 11.066.625 10.101.906 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (4385 + 4408) 160.851.577 270.457.480 610000 OTPLATA GLAVNICE (4386 + 4396 + 4404+4406) 144.037.711 245.132.715 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 4387 do 4395) 131.371.649 219.800.395 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 131.305.543 219.530.228 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 28.484 4.143 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 222 250.244 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 37.400 15.780 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 4397 do 4403) 8.875.943 20.501.287 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 7.149.583 6.652.266 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 1.030.212 5.926.334 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 7.550.275 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 696.148 372.412 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4405) 3.790.119 4.831.033 613100 Otplata glavnice po garancijama 3.790.119 4.831.033 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (4407) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (4409 + 4419+4428) 16.813.866 25.324.765 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4410 do 4418) 16.798.993 25.174.165 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 1.400.390 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 1.862.605 5.126.262 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 1.845.219 4.613.083 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 3.029.510 2.064.400 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 10.061.659 11.970.030 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4420 do 4427) 14.873 150.600 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 14.873 150.600 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4429) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK NOVČANIH PRILIVA(4001 – 4169) 6.145.782 MANjAK NOVČANIH PRILIVA(4169 – 4001) 7.355.983 SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE 7.045.481 21.910.983 KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLjENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4434) 914.701.868 1.058.644.839 Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000 17.211.592 6.367.375 KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4169 – 4436 + 4437) 899.836.366 1.064.403.386 Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 400000, 500000 i 600000 8.491.872 4.769.939 SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4432 + 4433 – 4435) 21.910.983 16.152.436

Datum , 14. jun 2011. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar