Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

Obrazac 4

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 N O V Č A N I P R I L I V I (4002 + 4104 + 4129) 1.344.215.860 1.457.234.651 700000 TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) 781.300.785 810.599.204 710000 POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023+ 4030+4033 + 4040) 690.630.313 725.569.390 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 4005 do 4007) 95.235.201 96.590.577 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 46.432.392 43.376.602 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 48.802.809 53.213.975 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (4009) 712100 Porez na fond zarada 713000 POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016) 8.739 10.195 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 120 33 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 38 25 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 8.581 10.137 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4022) 378.826.880 391.542.205 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 367.471.815 380.624.305 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 225.168 82.691 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 11.129.897 10.835.209 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 4024 do 4029) 35.782.849 32.504.289 715100 Carine i druge uvozne dažbine 35.782.849 32.504.289 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (4031 + 4032) 157.938 154.441 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 30 249 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 157.908 154.192 717000 AKCIZE (od 4034 do 4039) 180.596.862 204.757.958 717100 Akcize na derivate nafte 90.202.040 107.173.213 717200 Akcize na duvanske prerađevine 76.423.847 83.752.310 717300 Akcize na alkoholna pića 10.873.941 10.961.266 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića -12 -60 717500 Akcize na kafu 3.097.046 2.871.229 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4041 do 4046) 21.844 9.725 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 21.893 9.634 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -49 91 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (4048 + 4053) 10 176 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 4049 do 4052) 10 176 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 10 176 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4054 do 4056) 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 722200 Socijalni doprinosi na teret poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (4058 + 4061 + 4064) 2.424.443 1.390.347 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (od 4059 + 4060) 294.512 227.626 731100 Tekuće donacije od inostranih država 272.379 210.690 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 22.133 16.936 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (4062 + 4063) 2.093.745 1.125.386 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 2.093.745 1.125.386 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4065 + 4066) 36.186 37.335 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 36.183 37.335 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 3 740000 DRUGI PRIHODI (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090) 88.217.020 83.638.556 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 4069 do 4074) 14.032.382 24.569.065 741100 Kamate 885.138 1.350.311 741200 Dividende 4.326.952 13.221.319 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 8.820.292 9.997.435 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4076 do 4079) 39.108.119 39.182.223 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 1.666.734 915.455 742200 Takse i naknade 25.397.715 22.642.002 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 12.043.670 15.624.766 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4081 do 4086) 4.622.624 5.052.440 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 457.116 494.422 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe -115.200 192.755 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 3.312.568 3.390.195 743400 Prihodi od penala 378.075 310.301 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 364.522 424.652 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 225.543 240.115 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4088 + 4089) 57.213 8.698 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 57.213 8.677 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 21 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4091) 30.396.682 14.826.130 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 30.396.682 14.826.130 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4093 + 4095) 28.779 694 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4094) 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4096) 28.779 694 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 28.779 694 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4098) 220 41 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4099 + 4100) 220 41 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 220 41 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (4102) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (4103) 791100 Prihodi iz budzeta 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4105 + 4112 + 4119 + 4122) 7.312.794 1.873.805 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4106 + 4108 + 4110) 1.943.149 1.427.992 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (4107) 875.079 1.046.677 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 875.079 1.046.677 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4109) 1.068.070 381.315 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 1.068.070 381.315 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4111) 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (4113 + 4115 + 4117) 5.202.295 356.525 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4114) 5.202.295 356.525 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 5.202.295 356.525 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (4116) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4118) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4120) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4121) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4123 + 4125 + 4127) 167.350 89.288 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (4124) 167.350 89.288 841100 Primanja od prodaje zemljišta 167.350 89.288 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4128) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4130 + 4149) 555.602.281 644.761.642 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (4131+4141) 533.780.963 640.478.040 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 4132 do 4140) 368.234.211 401.676.867 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 367.495.972 401.593.645 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 738.239 83.222 911500 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 4142 do 4148) 165.546.752 238.801.173 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 155.135.217 205.040.505 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 287.328 26.859.335 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 10.124.207 6.901.333 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4150 + 4160) 21.821.318 4.283.602 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4151 do 4159) 21.821.318 4.283.602 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 131.364 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 430.181 458.312 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 80.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 859.772 1.710.169 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 20.297 19.974 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 20.431.068 1.963.783 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4161 do 4168) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute NOVČANI ODLIVI (4170 + 4338 + 4384) 1.324.354.769 1.409.827.247 400000 TEKUĆI RASHODI (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306+ 4321) 932.011.572 952.805.032 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189+4191) 238.601.335 250.076.626 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (4173) 181.300.129 191.159.605 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 181.300.129 191.159.605 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (4175 do 4177) 36.104.875 38.199.049 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 23.738.118 25.111.127 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 11.021.718 11.665.092 412300 Doprinos za nezaposlenost 1.345.039 1.422.830 413000 NAKNADE U NATURI (4179) 479.941 487.288 413100 Naknade u naturi 479.941 487.288 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA(od 4181 do 4184) 8.045.230 8.937.675 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 591.631 680.265 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 63.852 49.718 414300 Otpremnine i pomoći 972.256 927.682 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 6.417.491 7.280.010 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (4186) 9.330.507 8.571.714 415100 Naknade troškova za zaposlene 9.330.507 8.571.714 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (4188) 3.205.216 2.583.158 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 3.205.216 2.583.158 417000 POSLANIČKI DODATAK (4190) 135.437 138.137 417100 Poslanički dodatak 135.437 138.137 418000 SUDIJSKI DODATAK (4192) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225+ 4228) 69.704.202 65.959.522 421000 STALNI TROŠKOVI (od 4195 do 4201) 15.072.397 15.431.467 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 450.652 462.571 421200 Energetske usluge 7.070.837 7.268.346 421300 Komunalne usluge 2.415.185 2.437.758 421400 Usluge komunikacija 3.064.393 2.900.084 421500 Troškovi osiguranja 572.051 518.829 421600 Zakup imovine i opreme 1.476.098 1.793.103 421900 Ostali troškovi 23.181 50.776 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 4203 do 4207) 4.726.706 3.574.957 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 2.514.065 1.543.595 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 954.218 906.048 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.011.339 834.045 422400 Troškovi putovanja učenika 101.083 128.864 422900 Ostali troškovi transporta 146.001 162.405 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 4209 do 4216) 9.328.377 8.679.353 423100 Administrativne usluge 265.256 301.331 423200 Kompjuterske usluge 677.401 665.988 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 625.289 498.933 423400 Usluge informisanja 674.665 399.637 423500 Stručne usluge 4.835.616 4.499.023 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 87.896 96.310 423700 Reprezentacija 242.601 231.546 423900 Ostale opšte usluge 1.919.653 1.986.585 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 4218 do 4224) 24.373.153 21.996.662 424100 Poljoprivredne usluge 40.085 44.473 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 2.011.445 1.670.605 424300 Medicinske usluge 123.891 147.921 424400 Usluge održavanja autoputeva 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 6.438 6.919 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 12.126.347 12.868.527 424900 Ostale specijalizovane usluge 10.064.947 7.258.217 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) (4226 + 4227) 4.884.035 4.357.397 425100 Tekuće popravke i odražavanje zgrada i objekata 1.245.952 1.205.451 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 3.638.083 3.151.946 426000 MATERIJAL (od 4229 do 4237) 11.319.534 11.919.686 426100 Administrativni materijal 2.806.648 2.116.326 426200 Materijali za poljoprivredu 21.064 22.581 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 238.673 223.589 426400 Materijali za saobraćaj 3.742.652 4.575.575 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 411.905 302.004 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 881.453 643.591 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 168.763 1.064.077 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 1.739.925 2.127.771 426900 Materijali za posebne namene 1.308.451 844.172 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (4239 + 4243 + 4245+4247+4251) 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 4240 do 4242) 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 431200 Amortizacija opreme 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (4244) 432100 Amortizacija kultivisane imovine 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4246) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 4248 do 4250) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (4252) 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (4254 + 4264 + 4271 + 4273) 63.177.673 89.271.094 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 4255 do 4263) 32.006.765 46.048.471 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 29.622.780 43.975.539 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 2.383.985 2.072.932 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 4265 do 4270) 26.666.456 35.987.233 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 6.247.477 18.989.289 442200 Otplata kamata stranim vladama 7.248.273 7.051.883 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 5.519.433 4.077.447 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 6.978.871 5.244.709 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 672.402 623.905 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (4272) 3.829.534 6.430.804 443100 Otplata kamata po garancijama 3.829.534 6.430.804 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 4274 do 4276) 674.918 804.586 444100 Negativne kursne razlike 20 444200 Kazne za kašnjenje 1 298 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 674.897 804.288 450000 SUBVENCIJE (4278+ 4281 + 4284 + 4287) 86.596.827 74.283.242 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4279 + 4280) 65.328.248 61.923.805 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 55.289.124 54.498.933 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 10.039.124 7.424.872 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4282 + 4283) 942.736 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 942.736 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4285 + 4286) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (4288 + 4289) 20.325.843 12.359.437 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 7.573.390 6.098.665 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 12.752.453 6.260.772 460000 DONACIJE,DOTACIJE I TRANSFERI (4291 + 4294 + 4297 + 4300+4303) 366.053.745 350.934.312 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (4292 + 4293) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4295 + 4296) 912.227 983.849 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 912.227 983.849 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (4298 + 4299) 73.351.905 73.025.545 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 68.478.972 72.299.635 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 4.872.933 725.910 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (4301 + 4302) 288.863.346 275.582.089 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 286.726.026 274.448.946 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 2.137.320 1.133.143 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4304+4305) 2.926.267 1.342.829 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 1.346.445 1.337.128 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 1.579.822 5.701 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (4307 + 4311) 92.354.291 108.387.268 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 4308 do 4310) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 4312 do 4320) 92.354.291 108.387.268 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 23.179.565 24.379.093 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 22.756.909 24.489.338 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 29.694.166 34.390.718 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 72.605 68.242 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 2.036 1.631 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 142.881 135.451 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 8.151.664 8.849.364 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.632.663 2.758.745 472900 Ostale naknade iz budzeta 5.721.802 13.314.686 480000 OSTALI RASHODI (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334+4336) 15.523.499 13.892.968 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4323 + 4324) 7.565.207 6.214.570 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 786.339 852.340 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 6.778.868 5.362.230 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 4326 do 4328) 179.184 141.565 482100 Ostali porezi 163.835 105.407 482200 Obavezne takse 14.470 35.158 482300 Novčane kazne 879 1.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (4330) 6.055.140 5.721.354 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 6.055.140 5.721.354 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4332 + 4333) 473.619 85.484 484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 473.220 82.850 484200 Naknada štete od divljači 399 2.634 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (4335) 1.232.534 1.718.804 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 1.232.534 1.718.804 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4337) 17.815 11.191 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 17.815 11.191 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (4339 + 4361 + 4370 + 4373+4381) 37.841.568 21.252.163 510000 OSNOVNA SREDSTVA (4340 + 4345 + 4355+4357+4359) 23.242.768 14.527.624 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 4341 do 4344) 15.364.496 8.681.787 511100 Kupovina zgrada i objekata 1.680.364 230.261 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.348.840 3.355.310 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 7.700.060 4.414.326 511400 Projektno planiranje 635.232 681.890 512000 MAŠINE I OPREMA (od 4346 do 4354) 7.091.208 4.711.074 512100 Oprema za saobraćaj 1.253.874 317.489 512200 Administrativna oprema 2.257.525 2.398.550 512300 Oprema za poljoprivredu 34.918 21.596 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 50.247 39.199 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 168.421 438.168 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 258.742 70.570 512700 Oprema za vojsku 2.720.572 955.025 512800 Oprema za javnu bezbednost 250.057 210.321 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 96.852 260.156 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (4356) 106.082 12.155 513100 Ostale nekretnine i oprema 106.082 12.155 514000 KULTIVISANA IMOVINA (4358) 2 514100 Kultivisana imovina 2 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (4360) 680.980 1.122.608 515100 Nematerijalna imovina 680.980 1.122.608 520000 ZALIHE (4362 + 4364 + 4368) 7.099.231 1.205.757 521000 ROBNE REZERVE (4363) 7.004.582 1.115.324 521100 Robne rezerve 7.004.582 1.115.324 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 4365 do 4367) 94.649 90.433 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 94.649 90.433 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4369) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (4371) 531000 DRAGOCENOSTI (4372) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (4374 + 4376 + 4378) 2.402.196 3.514.862 541000 ZEMLjIŠTE (4375) 2.402.196 3.514.862 541100 Zemljište 2.402.196 3.514.862 542000 RUDNA BOGATSTVA (4377) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (4379 + 4380) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4382) 5.097.373 2.003.920 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4383) 5.097.373 2.003.920 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 5.097.373 2.003.920 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (4385 + 4408) 354.501.629 435.770.052 610000 OTPLATA GLAVNICE (4386 + 4396 + 4404+4406) 308.541.023 410.470.176 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 4387 do 4395) 260.837.974 322.361.468 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 245.013.302 307.811.953 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 287.397 37.304 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 15.517.965 11.550.136 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 19.310 2.962.075 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 4397 do 4403) 29.729.707 65.291.995 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 13.929.480 14.277.068 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 8.490.599 11.511.622 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 7.309.628 39.461.901 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 41.404 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4405) 17.973.342 22.816.713 613100 Otplata glavnice po garancijama 17.973.342 22.816.713 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (4407) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (4409 + 4419+4428) 45.960.606 25.299.876 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4410 do 4418) 45.836.906 25.299.876 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 525.400 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 10.274.200 7.218.547 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 3.368.446 2.232.751 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 1.058.913 2.569.805 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 31.135.347 12.753.373 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4420 do 4427) 123.700 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 123.700 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4429) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK NOVČANIH PRILIVA(4001 – 4169) 19.861.091 47.407.404 MANjAK NOVČANIH PRILIVA(4169 – 4001) SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE 40.878.029 47.462.093 KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLjENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4434) 1.355.145.901 1.478.665.611 Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000 10.930.041 21.430.960 KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4169 – 4436 + 4437) 1.348.561.837 1.412.130.245 Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 400000, 500000 i 600000 24.207.068 2.302.998 SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4432 + 4433 – 4435) 47.462.093 113.997.459

Datum , 18. jun 2014. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar