Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

1. DIRECTIVE 2009/147/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on the conservation of wild birdsDirektiva Evropskog parlamenta i Saveta 2009/147/EC od 30. novembra 2009. godine o očuvanju diljih ptica 2. „CELEX” oznaka EU propisa (CELEX 32009L0147) 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 4. datum izrade tabele29.1.2016.godine 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EUPredlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode Draft Law on Amandments of the Law on Nature Protection 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA2013-92 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1.1. This Directive relates to the conservation of all species of naturally occurring birds in the wild state in the European territory of the Member States to which the Treaty applies. It covers the protection, management and control of these species and lays down rules for their exploitation. Neprenosivo Odredba je opšta i sadrži predmet Direktive Na osnovu tabela usklađenosti EK u okviru Project Monitoring Progress, odredba 1.1. Direktive o pticama nije predmet ocenjivanja, ali se potpuna transpozicija iste očekuje do 2020 2020., odnosno danom pristupanja EU 1.2. It shall apply to birds, their eggs, nests and habitats. 16. U članu 48. stav 1. posle reči: „pojedinih” dodaje se reč: „divljih” a posle reči: „a na predlog zavoda” dodaju se reči: „i/ili drugih ovlašćenih naučnih ili stručnih organizacija”. U stavu 2. posle reči: „mere i aktivnosti na” dodaju se reči: „praćenju i”. Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11)Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira 1.2. It shall apply to birds, their eggs, nests and habitats. 71-96 Poglavlje 6.Zaštita i očuvanje divljih vrsta Potpuno usklađeno 2. Member States shall take the requisite measures to maintain the population of the species referred to in Article 1 at a level which corresponds in particular to ecological, scientific and cultural requirements, while taking account of economic and recreational requirements, or to adapt the population of these species to that level. 6. U članu 15. u stavu 3. posle reči „upravljanje” dodaje se izraz „u skladu sa ekološkim potrebama”.U članu 15. posle stava 3. dodaju se st. 4 – 6, koji glase:„Staništa vrsta značajnih za opstanak populacija datog područja iz stava 1. ovoga člana dokumentuju se kartom staništa vrsta, koja se izrađuje na osnovu GIS baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih staništa vrsta na području Republike Srbije, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje GIS baze podataka obezbeđuje Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa drugim ovlašćenim stručnim i naučnim institucijama.Kartografski prikaz staništa vrsta sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona.” Potpuno usklađeno Članom 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 15. se menja, 2. Member States shall take the requisite measures to maintain the population of the species referred to in Article 1 at a level which corresponds in particular to ecological, scientific and cultural requirements, while taking account of economic and recreational requirements, or to adapt the population of these species to that level. 7. Naziv člana 16. i član 16. menjaju se i glase: „Zaštita tipova staništaČlan 16.Zaštita tipova staništa vrši se sprovođenjem mera i aktivnosti na zaštiti i očuvanju tipova staništa radi izbegavanja ili smanjenja negativnog uticaja na tipove staništa, u skladu sa zakonom i međunarodnim sporazumima.Ministar propisuje kriterijume za izdvajanje ugroženih, retkih, osetljivih i za zaštitu prioritetnih tipova staništa, mere zaštite za njihovo očuvanje i spisak tipova staništa. Tipovi staništa iz stava 2. ovog člana dokumentuju se kartom staništa, koja se izrađuje na osnovu GIS baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih tipova staništa na području Republike Srbije, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje GIS baze podataka obezbeđuju zavodi i druge stručne i naučne institucije koje ovlasti ministar.Kartografski prikaz tipova staništa sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona.” Potpuno usklađeno Članom 7. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 16. se menja, odnosno precizira 2. Member States shall take the requisite measures to maintain the population of the species referred to in Article 1 at a level which corresponds in particular to ecological, scientific and cultural requirements, while taking account of economic and recreational requirements, or to adapt the population of these species to that level. 16. U članu 48. stav 1. posle reči: „pojedinih” dodaje se reč: „divljih” a posle reči: „a na predlog zavoda” dodaju se reči: „i/ili drugih ovlašćenih naučnih ili stručnih organizacija”. U stavu 2. posle reči: „mere i aktivnosti na” dodaju se reči: „praćenju i”. Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11).Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira 2. Member States shall take the requisite measures to maintain the population of the species referred to in Article 1 at a level which corresponds in particular to ecological, scientific and cultural requirements, while taking account of economic and recreational requirements, or to adapt the population of these species to that level. 71-96 Poglavlje 6.Zaštita i očuvanje divljih vrsta Potpuno usklađeno 3.1. In the light of the requirements referred to in Article 2, Member States shall take the requisite measures to preserve, maintain or re-establish a sufficient diversity and area of habitats for all the species of birds referred to in Article 1 15. Zaštita ptica i migratornih vrsta ostvaruje se sprovođenjem mera potrebnih za očuvanje, održavanje i obnovu dovoljne raznovrsnosti i rasprostranjenosti njihovih staništa, izbegavanje zagađenja ili narušavanja kvaliteta staništa i podsticanje istraživanja i upravljanja. Potpuno usklađeno Članom 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 15. se menja, ali ne u delu koji se odnosi na usklađenost sa odredbom 3.1 Direktive o pticama 3.1. In the light of the requirements referred to in Article 2, Member States shall take the requisite measures to preserve, maintain or re-establish a sufficient diversity and area of habitats for all the species of birds referred to in Article 1 7. Naziv člana 16. i član 16. menjaju se i glase:„Zaštita tipova staništaČlan 16.Zaštita tipova staništa vrši se sprovođenjem mera i aktivnosti na zaštiti i očuvanju tipova staništa radi izbegavanja ili smanjenja negativnog uticaja na tipove staništa, u skladu sa zakonom i međunarodnim sporazumima.Ministar propisuje kriterijume za izdvajanje ugroženih, retkih, osetljivih i za zaštitu prioritetnih tipova staništa, mere zaštite za njihovo očuvanje i spisak tipova staništa. Tipovi staništa iz stava 2. ovog člana dokumentuju se kartom staništa, koja se izrađuje na osnovu GIS baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih tipova staništa na području Republike Srbije, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje GIS baze podataka obezbeđuju zavodi i druge stručne i naučne institucije koje ovlasti ministar.Kartografski prikaz tipova staništa sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona.” Potpuno usklađeno Članom 7. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 16. se menja, odnosno precizira 3.1. In the light of the requirements referred to in Article 2, Member States shall take the requisite measures to preserve, maintain or re-establish a sufficient diversity and area of habitats for all the species of birds referred to in Article 1 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonimaAktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima. Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11).Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira, ali ne u delu koji se odnosi na odredbu 3.1 Direktive o pticama 3.1. In the light of the requirements referred to in Article 2, Member States shall take the requisite measures to preserve, maintain or re-establish a sufficient diversity and area of habitats for all the species of birds referred to in Article 1 71-96 Poglavlje 6.Zaštita i očuvanje divljih vrsta Potpuno usklađeno 3.2.1. The preservation, maintenance and re-establishment of biotopes and habitats shall include primarily the following measures:creation of protected areas 6. U članu 15. u stavu 3 posle reči „upravljanje” dodaje se izraz „u skladu sa ekološkim potrebama”.U članu 15. posle stava 3. dodaju se st. 4 – 6, koji glase:„Staništa vrsta značajnih za opstanak populacija datog područja iz stava 1. ovoga člana dokumentuju se kartom staništa vrsta, koja se izrađuje na osnovu GIS baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih staništa vrsta na području Republike Srbije, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje GIS baze podataka obezbeđuje Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa drugim ovlašćenim stručnim i naučnim institucijama.Kartografski prikaz staništa vrsta sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona.” Potpuno usklađeno Članom 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 15. se menja, 3.2.2. upkeep and management in accordance with the ecological needs of habitats inside and outside the protected zones 6. U članu 15. u stavu 3 posle reči „upravljanje” dodaje se izraz „u skladu sa ekološkim potrebama”.U članu 15. posle stava 3. dodaju se st. 4 – 6, koji glase:„Staništa vrsta značajnih za opstanak populacija datog područja iz stava 1. ovoga člana dokumentuju se kartom staništa vrsta, koja se izrađuje na osnovu GIS baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih staništa vrsta na području Republike Srbije, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje GIS baze podataka obezbeđuje Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa drugim ovlašćenim stručnim i naučnim institucijama.Kartografski prikaz staništa vrsta sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona.” Potpuno usklađeno Članom 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 15. se menja, 3.2.3. re-establishment of destroyed biotopes 6. U članu 15. u stavu 3 posle reči „upravljanje” dodaje se izraz „u skladu sa ekološkim potrebama”.U članu 15. posle stava 3. dodaju se st. 4 – 6, koji glase:„Staništa vrsta značajnih za opstanak populacija datog područja iz stava 1. ovoga člana dokumentuju se kartom staništa vrsta, koja se izrađuje na osnovu GIS baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih staništa vrsta na području Republike Srbije, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje GIS baze podataka obezbeđuje Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa drugim ovlašćenim stručnim i naučnim institucijama.Kartografski prikaz staništa vrsta sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona.” Potpuno usklađeno Članom 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 15. se menja, 3.2.4 creation of biotopes 6. U članu 15. u stavu 3 posle reči „upravljanje” dodaje se izraz „u skladu sa ekološkim potrebama”.U članu 15. posle stava 3. dodaju se st. 4 – 6, koji glase:„Staništa vrsta značajnih za opstanak populacija datog područja iz stava 1. ovoga člana dokumentuju se kartom staništa vrsta, koja se izrađuje na osnovu GIS baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih staništa vrsta na području Republike Srbije, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje GIS baze podataka obezbeđuje Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa drugim ovlašćenim stručnim i naučnim institucijama.Kartografski prikaz staništa vrsta sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona.” Potpuno usklađeno Članom 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 15. se menja, 4.1 The species mentioned in Annex I shall be the subject of special conservation measures concerning their habitat in order to ensure their survival and reproduction in their area of distribution.In this connection, account shall be taken of:(a) species in danger of extinction;(b) species vulnerable to specific changes in their habitat;(c) species considered rare because of small populations or restricted local distribution;(d) other species requiring particular attention for reasons of the specific nature of their habitat.Trends and variations in population levels shall be taken into account as a background for evaluations.Member States shall classify in particular the most suitable territories in number and size as special protection areas for the conservation of these species in the geographical sea and land area where this Directive applies. 6. U članu 15. u stavu 3 posle reči „upravljanje” dodaje se izraz „u skladu sa ekološkim potrebama”.U članu 15. posle stava 3. dodaju se st. 4 – 6, koji glase:„Staništa vrsta značajnih za opstanak populacija datog područja iz stava 1. ovoga člana dokumentuju se kartom staništa vrsta, koja se izrađuje na osnovu GIS baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih staništa vrsta na području Republike Srbije, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje GIS baze podataka obezbeđuje Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa drugim ovlašćenim stručnim i naučnim institucijama.Kartografski prikaz staništa vrsta sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona.” Potpuno usklađeno Članom 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 15. se menja 4.1. The species mentioned in Annex I shall be the subject of special conservation measures concerning their habitat in order to ensure their survival and reproduction in their area of distribution.In this connection, account shall be taken of:(a) species in danger of extinction;(b) species vulnerable to specific changes in their habitat;(c) species considered rare because of small populations or restricted local distribution;(d) other species requiring particular attention for reasons of the specific nature of their habitat.Trends and variations in population levels shall be taken into account as a background for evaluations.Member States shall classify in particular the most suitable territories in number and size as special protection areas for the conservation of these species in the geographical sea and land area where this Directive applies. 7. Naziv člana 16. i član 16. menjaju se i glase:„Zaštita tipova staništaČlan 16.Zaštita tipova staništa vrši se sprovođenjem mera i aktivnosti na zaštiti i očuvanju tipova staništa radi izbegavanja ili smanjenja negativnog uticaja na tipove staništa, u skladu sa zakonom i međunarodnim sporazumima.Ministar propisuje kriterijume za izdvajanje ugroženih, retkih, osetljivih i za zaštitu prioritetnih tipova staništa, mere zaštite za njihovo očuvanje i spisak tipova staništa. Tipovi staništa iz stava 2. ovog člana dokumentuju se kartom staništa, koja se izrađuje na osnovu GIS baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih tipova staništa na području Republike Srbije, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje GIS baze podataka obezbeđuju zavodi i druge stručne i naučne institucije koje ovlasti ministar.Kartografski prikaz tipova staništa sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona.” Potpuno usklađeno Članom 7. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 16. se menja, odnosno precizira 4.1. 1. The species mentioned in Annex I shall be the subject of special conservation measures concerning their habitat in order to ensure their survival and reproduction in their area of distribution.In this connection, account shall be taken of:(a) species in danger of extinction;(b) species vulnerable to specific changes in their habitat;(c) species considered rare because of small populations or restricted local distribution;(d) other species requiring particular attention for reasons of the specific nature of their habitat.Trends and variations in population levels shall be taken into account as a background for evaluations.Member States shall classify in particular the most suitable territories in number and size as special protection areas for the conservation of these species in the geographical sea and land area where this Directive applies. 11. Član 38. menja se i glasi:„Član 38.Ekološka mreža kao funkcionalno i prostorno povezana celina uspostavlja se radi očuvanja tipova staništa od posebnog značaja za zaštitu, za obnavljanje i/ili unapređivanje narušenih staništa i za očuvanje staništa divljih vrsta flore i faune.Ekološku mrežu čine: ekološki značajna područja i ekološki koridori.Ekološki značajna područja su: 1) područja od nacionalnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju biološke raznovrsnosti u Republici Srbiji; 2) područja od međunarodnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju tipova staništa i staništa vrsta uključujući ptice u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.Vlada utvrđuje ekološku mrežu Republike Srbije.Aktom iz stava 4. ovog člana utvrđuju se: lista ekološki značajnih područja i lista vrsta uključujući ptice i njihova staništa iz stava 3. tačka 2) ovog člana, ekološki koridori, kriterijumi za određivanje delova ekološke mreže, opšte smernice upravljanja i način finansiranja.Zavod, u saradnji sa drugim stručnim i naučnim institucijama priprema dokumentaciju za uspostavljanje ekološke mreže u skladu sa zakonom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima i utvrđenim kriterijumima.Digitalnu bazu podataka i kartu ekološki značajnog područja izrađuje i ažurira Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa stručnim i naučnim institucijama, a na osnovu podloga koje obezbeđuje Republički geodetski zavod bez naknade.” Potpuno usklađeno Članom 11. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 38. se menja 4.1 1. The species mentioned in Annex I shall be the subject of special conservation measures concerning their habitat in order to ensure their survival and reproduction in their area of distribution.In this connection, account shall be taken of:(a) species in danger of extinction;(b) species vulnerable to specific changes in their habitat;(c) species considered rare because of small populations or restricted local distribution;(d) other species requiring particular attention for reasons of the specific nature of their habitat.Trends and variations in population levels shall be taken into account as a background for evaluations.Member States shall classify in particular the most suitable territories in number and size as special protection areas for the conservation of these species in the geographical sea and land area where this Directive applies. 16. U članu 48. stav 1. posle reči: „pojedinih” dodaje se reč: „divljih” a posle reči: „a na predlog zavoda” dodaju se reči: „i/ili drugih ovlašćenih naučnih ili stručnih organizacija”. U stavu 2. posle reči: „mere i aktivnosti na” dodaju se reči: „praćenju i”. Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11).Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno samo precizira 4.1. 1. The species mentioned in Annex I shall be the subject of special conservation measures concerning their habitat in order to ensure their survival and reproduction in their area of distribution.In this connection, account shall be taken of:(a) species in danger of extinction;(b) species vulnerable to specific changes in their habitat;(c) species considered rare because of small populations or restricted local distribution;(d) other species requiring particular attention for reasons of the specific nature of their habitat.Trends and variations in population levels shall be taken into account as a background for evaluations.Member States shall classify in particular the most suitable territories in number and size as special protection areas for the conservation of these species in the geographical sea and land area where this Directive applies. 71-96 Poglavlje 6.Zaštita i očuvanje divljih vrsta Potpuno usklađeno 4.2 Member States shall take similar measures for regularly occurring migratory species not listed in Annex I, bearing in mind their need for protection in the geographical sea and land area where this Directive applies, as regards their breeding, moulting and wintering areas and staging posts along their migration routes. To this end, Member States shall pay particular attention to the protection of wetlands and particularly to wetlands of international importance 6. U članu 15. u stavu 3 posle reči „upravljanje” dodaje se izraz „u skladu sa ekološkim potrebama”.U članu 15. posle stava 3. dodaju se st. 4 – 6, koji glase:„Staništa vrsta značajnih za opstanak populacija datog područja iz stava 1. ovoga člana dokumentuju se kartom staništa vrsta, koja se izrađuje na osnovu GIS baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih staništa vrsta na području Republike Srbije, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje GIS baze podataka obezbeđuje Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa drugim ovlašćenim stručnim i naučnim institucijama.Kartografski prikaz staništa vrsta sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona.” Potpuno usklađeno Članom 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 15. se menja, ali ne u delu koji se odnosi na usklađenost sa odredbom 4.2 direktivom o pticama 4.2. Member States shall take similar measures for regularly occurring migratory species not listed in Annex I, bearing in mind their need for protection in the geographical sea and land area where this Directive applies, as regards their breeding, moulting and wintering areas and staging posts along their migration routes. To this end, Member States shall pay particular attention to the protection of wetlands and particularly to wetlands of international importance 7. Naziv člana 16. i član 16. menjaju se i glase:„Zaštita tipova staništaČlan 16.Zaštita tipova staništa vrši se sprovođenjem mera i aktivnosti na zaštiti i očuvanju tipova staništa radi izbegavanja ili smanjenja negativnog uticaja na tipove staništa, u skladu sa zakonom i međunarodnim sporazumima.Ministar propisuje kriterijume za izdvajanje ugroženih, retkih, osetljivih i za zaštitu prioritetnih tipova staništa, mere zaštite za njihovo očuvanje i spisak tipova staništa. Tipovi staništa iz stava 2. ovog člana dokumentuju se kartom staništa, koja se izrađuje na osnovu GIS baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih tipova staništa na području Republike Srbije, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje GIS baze podataka obezbeđuju zavodi i druge stručne i naučne institucije koje ovlasti ministar.Kartografski prikaz tipova staništa sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona.” Potpuno usklađeno Članom 7. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 16. se menja, odnosno precizira 4.2 Member States shall take similar measures for regularly occurring migratory species not listed in Annex I, bearing in mind their need for protection in the geographical sea and land area where this Directive applies, as regards their breeding, moulting and wintering areas and staging posts along their migration routes. To this end, Member States shall pay particular attention to the protection of wetlands and particularly to wetlands of international importance 11. Ekološka mreža kao funkcionalno i prostorno povezana celina uspostavlja se radi očuvanja tipova staništa od posebnog značaja za zaštitu, za obnavljanje i/ili unapređivanje narušenih staništa i za očuvanje staništa divljih vrsta flore i faune.Ekološku mrežu čine: ekološki značajna područja i ekološki koridori.Ekološki značajna područja su: 1) područja od nacionalnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju biološke raznovrsnosti u Republici Srbiji; 2) područja od međunarodnog značaja koja biogeografskom zastupljenošću i reprezentativnošću doprinose očuvanju tipova staništa i staništa vrsta uključujući ptice u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.Vlada utvrđuje ekološku mrežu Republike Srbije.Aktom iz stava 4. ovog člana utvrđuju se: lista ekološki značajnih područja i lista vrsta uključujući ptice i njihova staništa iz stava 3. tačka 2) ovog člana, ekološki koridori, kriterijumi za određivanje delova ekološke mreže, opšte smernice upravljanja i način finansiranja.Zavod, u saradnji sa drugim stručnim i naučnim institucijama priprema dokumentaciju za uspostavljanje ekološke mreže u skladu sa zakonom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima i utvrđenim kriterijumima.Digitalnu bazu podataka i kartu ekološki značajnog područja izrađuje i ažurira Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa stručnim i naučnim institucijama, a na osnovu podloga koje obezbeđuje Republički geodetski zavod bez naknade.” Potpuno usklađeno Članom 11. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 38. se menja, odnosno novi je član 38. 4.2. Member States shall take similar measures for regularly occurring migratory species not listed in Annex I, bearing in mind their need for protection in the geographical sea and land area where this Directive applies, as regards their breeding, moulting and wintering areas and staging posts along their migration routes. To this end, Member States shall pay particular attention to the protection of wetlands and particularly to wetlands of international importance 16. U članu 48. stav 1. posle reči: „pojedinih” dodaje se reč: „divljih” a posle reči: „a na predlog zavoda” dodaju se reči: „i/ili drugih ovlašćenih naučnih ili stručnih organizacija”. U stavu 2. posle reči: „mere i aktivnosti na” dodaju se reči: „praćenju i”. Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11).Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira 4.3 Member States shall send the Commission all relevant information so that it may take appropriate initiatives with a view to the coordination necessary to ensure that the areas provided for in paragraphs 1 and 2 form a coherent whole which meets the protection requirements of these species in the of protected areas in geographical sea and land area where this Directive applies. Neprenosivo Odredba se odnosi na države članice 4.4 In respect of the protection areas referred to in paragraphs 1 and 2 above, Member States shall take appropriate steps to avoid pollution or deterioration of habitats or any disturbances affecting the birds, in so far as these would be significant having regard to the objectives of this Article. Outside these protection areas, Member States shall also strive to avoid pollution or deterioration of habitats 3. U članu 9. stav 2. tačka 3) menja se i glasi:„3) podatke o ekološki značajnom području;”.U tački 6) posle reči: „realizovati” dodaju se reči: „kao i potrebu ocene prihvatljivosti”.Tačka 8) menja se i glasi:„8) pravni i stručni osnov za utvrđene uslove i mere, odnosno zabrane i ograničenja;”.Posle tačke 8) dodaje se tačka 9), koja glasi:„9) kompenzacijske mere, ako postoji osnov, u skladu sa ovim zakonom.”Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:„Zavod, umesto uslova zaštite prirode, izdaje mišljenje o potrebi ocene prihvatljivosti, ako se u postupku izdavanja uslova zaštite prirode ustanovi potreba o pokretnju postupka izrade ocene prihvatljivosti.”Dosadašnji st. 3 – 5. postaju st. 4 – 6.U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. reč: „naknada” zamenjuje se rečju: „taksa”. Dosadašnji stav 7. koji postaje stav 8. menja se i glasi: „Visinu i način obračuna i naplate takse iz stava 7. ovog člana, obveznike takse i oslobađanje ili umanjenje od obaveze plaćanja takse utvrđuje zavod, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.” Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.Dosadašnji stav 9. koji postaje stav 10. menja se i glasi:„Organ nadležan za donošenje, odnosno usvajanje dokumenta iz stava 1. ovog člana, pribavlja od zavoda mišljenje o ispunjenosti uslova zaštite prirode iz stava 2. ovog člana.” Potpuno usklađeno Članom 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 9. se menja, odnosno precizira 4.4. In respect of the protection areas referred to in paragraphs 1 and 2 above, Member States shall take appropriate steps to avoid pollution or deterioration of habitats or any disturbances affecting the birds, in so far as these would be significant having regard to the objectives of this Article. Outside these protection areas, Member States shall also strive to avoid pollution or deterioration of habitats 4. Član 10. menja se i glasi:„Član 10.Ocena prihvatljivosti za ekološku mrežu (u daljem tekstu: ocena prihvatljivosti) je postupak kojim se ocenjuje moguć uticaj strategije, plana, osnove, programa, projekta, radova ili aktivnosti na ciljeve očuvanja i celovitosti ekološke mreže.Postupak ocene prihvatljivosti sprovodi Ministarstvo, organ nadležan za poslove zaštite životne sredine autonomne pokrajine, odnosno organ nadležan za poslove zaštite životne sredine jedinice lokalne samouprave za strategiju, plan, program, projekat, radove ili aktivnosti koji sam ili s drugom strategijom, planom, programom, projektom, radovima ili aktivnostima može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja, uz prethodno pribavljene uslove zavoda.Za strategije, planove, osnove i programe za koje se, u skladu sa posebnim zakonom, sprovodi postupak strateške procene i za projekte, za koje se u skladu sa posebnim zakonom, sprovodi postupak procene uticaja, ocena prihvatljivosti sprovodi se u okviru tih postupaka.Za radove i aktivnosti za koje se oceni potreba sprovođenja ocene prihvatljivosti nadležni organ taj postupak sprovodi u skladu sa ovim zakonom.Ako se na osnovu ocene prihvatljivosti utvrdi da planovi, osnove, programi, projekti, radovi i aktivnosti mogu imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja, nadležni organ odbija davanje saglasnosti.U slučaju sumnje smatraće se da planovi, osnove, programi, projekti, radovi i aktivnosti, mogu imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja.Ako se na osnovu ocene prihvatljivosti utvrdi da planovi, osnove, programi, projekti, radovi i aktivnost mogu imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja nadležni organ daje saglasnost, ako:1) ne postoji drugo alternativno rešenje;2) u odnosu na ekološki značajna područja u kojima se nalazi makar jedan prioritetni tip staništa i/ili prioritetna vrsta, samo ako postoje imperativni razlozi preovladavajućeg javnog interesa, koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i javne sigurnosti, na korisne efekte od primarne važnosti za životnu sredinu i ako postoje drugi preovladavajući razlozi od javnog interesa uz prethodno pribavljeno mišljenje Evropske komisije. U odnosu na sve ostale delove ekološke mreže samo ako postoje drugi imperativni razlozi od javnog interesa, uključujući interese socijalne ili ekonomske prirode, koji preovladavaju u odnosu na interes očuvanja ovih područja;3) je moguće preduzeti kompenzacijske mere iz člana 12. ovog zakona, neophodne za očuvanje sveukupne koherentnosti ekološke mreže.Nadležni organ za sprovođenje postupka ocene prihvatljivosti može da obrazuje stručnu komisiju odnosno ovlasti stručno lice za ocenu studije o oceni prihvatljivosti u okviru postupaka iz st. 3. i 4. ovog člana koji se sprovode u skladu sa ovim i posebnim zakonom.Vlada bliže propisuje postupak, sadržinu, rokove, način sprovođenja ocene prihvatljivosti u odnosu na ciljeve očuvanja ekološki značajnog područja, kao i način obaveštavanja javnosti, utvrđivanja preovladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih mera. Potpuno usklađeno Članom 4. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 10. se menja, odnosno precizira 4.4 In respect of the protection areas referred to in paragraphs 1 and 2 above, Member States shall take appropriate steps to avoid pollution or deterioration of habitats or any disturbances affecting the birds, in so far as these would be significant having regard to the objectives of this Article. Outside these protection areas, Member States shall also strive to avoid pollution or deterioration of habitats 6. U članu 15. u stavu 3 posle reči „upravljanje” dodaju se reči: „u skladu sa ekološkim potrebama”.Posle stava 3. dodaju se st. 4 – 6, koji glase:„Staništa vrsta značajnih za opstanak populacija datog područja iz stava 1. ovoga člana dokumentuju se kartom staništa vrsta, koja se izrađuje na osnovu GIS baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih staništa vrsta na području Republike Srbije, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje GIS baze podataka obezbeđuje Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa drugim ovlašćenim stručnim i naučnim institucijama.Kartografski prikaz staništa vrsta sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona.” Potpuno usklađeno Članom 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 15. se menja, 4.4 In respect of the protection areas referred to in paragraphs 1 and 2 above, Member States shall take appropriate steps to avoid pollution or deterioration of habitats or any disturbances affecting the birds, in so far as these would be significant having regard to the objectives of this Article. Outside these protection areas, Member States shall also strive to avoid pollution or deterioration of habitats 12. U članu 39. st. 1- 3. menjaju se i glase:„Zaštita ekološke mreže obezbeđuje se sprovođenjem propisanih mera zaštite radi očuvanja tipova staništa i staništa vrsta za koja su utvrđena pojedinačna ekološki značajna područja i sprovođenjem ocene prihvatljivosti.Mere zaštite ekološke mreže odnose se na pravna lica, preduzetnike i fizička lica koja svojim aktivnostima i radovima mogu uticati na područja ekološke mreže i ekološke koridore.Na području ekološke mreže primenjuju se mere, metode i tehničko-tehnološka rešenja radi očuvanja staništa i staništa vrsta.”. Potpuno usklađeno Članom 12. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 39. se menja i precizira 5. Without prejudice to Articles 7 and 9, Member States shall take the requisite measures to establish a general system of protection for all species of birds referred to in Article 1, prohibiting in particular:(a) deliberate killing or capture by any method;(b) deliberate destruction of, or damage to, their nests and eggs or removal of their nests;(c) taking their eggs in the wild and keeping these eggs even if empty;(d) deliberate disturbance of these birds particularly during the period of breeding and rearing, in so far as disturbance would be significant having regard to the objectives of this Directive;(e) keeping birds of species the hunting and capture of which is prohibited 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.” Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11).Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira 5. Without prejudice to Articles 7 and 9, Member States shall take the requisite measures to establish a general system of protection for all species of birds referred to in Article 1, prohibiting in particular:(a) deliberate killing or capture by any method;(b) deliberate destruction of, or damage to, their nests and eggs or removal of their nests;(c) taking their eggs in the wild and keeping these eggs even if empty;(d) deliberate disturbance of these birds particularly during the period of breeding and rearing, in so far as disturbance would be significant having regard to the objectives of this Directive;(e) keeping birds of species the hunting and capture of which is prohibited Članom 20, menja se član 74. Zabranjeno je korišćenje, uništavanje i preduzimanje drugih aktivnosti kojima bi se mogle ugroziti strogo zaštićene DIVLjE vrste biljaka, životinja, uključujući i ptice i gljiva i njihova staništa.U smislu stava 1. ovog člana, zabranjeno je:1) uništavati jedinke biljaka i gljiva i njihovih razvojnih oblika, branjem, sakupljanjem, sečenjem ili iskopavanjem i čupanjem iz korena, u svim fazama biološkog ciklusa i ugrožavati ili uništavati njihova staništa;2) držati i trgovati samoniklim strogo zaštićenim biljkama i gljivama i njihovim razvojnim oblicima;3) hvatati, držati i/ili ubijati bilo kakvom metodom, strogo zaštićene divlje vrste životinja u svim fazama biološkog ciklusa, oštećivati ili uništavati njihove razvojne oblike, jaja (iako su prazna), gnezda i legla, kao i područja njihovog razmnožavanja, odmaranja i ugrožavati ili uništavati njihova staništa i sl.;4) značajno uznemiravati, naročito u vreme razmnožavanja, podizanja mladih, migracije i hibernacije;5) presecati migratorne puteve; 6) prikrivati, držati, uzgajati, trgovati, izvoziti, prevoziti, otuđivati ili na bilo koji način pribavljati i javno izlagati životinje uključujući sve njihove derivate i razvojne oblike.Bliži uslovi i mere zaštite za strogo zaštićene divlje vrste i mere zaštite njihovih staništa utvrđuju se aktom iz člana 48. ovog zakona. Potpuno usklađeno Članom 20. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 74. se menja, odnosno precizira 6.1. Without prejudice to the provisions of paragraphs 2 and 3, Member States shall prohibit, for all the bird species referred to in Article 1, the sale, transport for sale, keeping for sale and the offering for sale of live or dead birds and of any readily recognizable parts or derivatives of such birds. Članom 20, menja se član 74, žutim obojeno, Zabranjeno je korišćenje, uništavanje i preduzimanje drugih aktivnosti kojima bi se mogle ugroziti strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja, uključujući i ptice i gljiva i njihova staništa.U smislu stava 1. ovog člana, zabranjeno je:1) uništavati jedinke biljaka i gljiva i njihovih razvojnih oblika, branjem, sakupljanjem, sečenjem ili iskopavanjem i čupanjem iz korena, u svim fazama biološkog ciklusa i ugrožavati ili uništavati njihova staništa;2) držati i trgovati samoniklim strogo zaštićenim biljkama i gljivama i njihovim razvojnim oblicima;3) hvatati, držati i/ili ubijati bilo kakvom metodom, strogo zaštićene divlje vrste životinja u svim fazama biološkog ciklusa, oštećivati ili uništavati njihove razvojne oblike, jaja (iako su prazna), gnezda i legla, kao i područja njihovog razmnožavanja, odmaranja i ugrožavati ili uništavati njihova staništa i sl.;4) značajno uznemiravati, naročito u vreme razmnožavanja, podizanja mladih, migracije i hibernacije;5) presecati migratorne puteve; 6) prikrivati, držati, uzgajati, trgovati, izvoziti, prevoziti, otuđivati ili na bilo koji način pribavljati i javno izlagati životinje uključujući sve njihove derivate i razvojne oblike.Bliži uslovi i mere zaštite za strogo zaštićene divlje vrste i mere zaštite njihovih staništa utvrđuju se aktom iz člana 48. ovog zakona. Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11).Članom 20. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 74. se menja, odnosno precizira 6.2. The activities referred to in paragraph 1 shall not be prohibited in respect of the species referred to in Annex III Part A, provided that the birds have been legally killed or captured or otherwise legally acquired. 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11).Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira 6.2. The activities referred to in paragraph 1 shall not be prohibited in respect of the species referred to in Annex IIIPart A, provided that the birds have been legally killed or captured or otherwise legally acquired 94. Ministarstvo izdaje dozvolu za uvoz, izvoz, unos, iznos i tranzit biljnih i životinjskih divljih vrsta, njihovih delova i derivata zaštićenih na osnovu zakona, potvrđenih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava. Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se pod sledećim uslovima:1) da je pravo raspolaganja jedinkom vrste divlje životinje, gljive i biljke stečeno u skladu sa zakonom; 2) da su životinje ili pošiljka obeleženi na propisani način;3) da su preduzete sve mere za dobrobit životinja tokom prevoza.Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se i za vrste čiji jedan ili oba roditelja pripadaju divljoj vrsti. U skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, a u cilju zaštite vrsta iz stava 1. ovog člana ministar donosi pravilnik kojim propisuje: 1) uslove pod kojima se obavlja uvoz, izvoz, unos, iznos ili tranzit, trgovina i uzgoj vrsta iz stava 1. ovog člana; 2) izdavanje dozvola i drugih akata ( potvrde, sertifikati, mišljenja);3) spiskove vrsta, njihovih delova i derivata koji podležu izdavanju dozvola, odnosno drugih akata; 4) vrste, njihove delove i derivate čiji je uvoz odnosno izvoz zabranjen, ograničen ili obustavljen; 5) izuzetke od izdavanja dozvole; 6) sadržinu, izgled i način vođenja registra izdatih dozvola;7) način obeležavanja životinja ili pošiljki; 8) način sprovođenja nadzora i vođenja evidencije; 9) izradu izveštaja i dr. Pri uvozu, izvozu, unosu, iznosu i tranzitu, žive životinje moraju se prevoziti i čuvati na način kojim se ni najmanje ne ozleđuje ili oštećuje njihovo zdravlje ili se sa njima nehumano postupa, u skladu s posebnim propisima. Potpuno usklađeno Potpuno usklađeno donošenjem Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, broj 99/09, 6/14).Članom 31. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 94. se menja, odnosno precizira 6.3. Member States may, for the species listed in Annex III Part B , allow within their territory the activities referred to in paragraph 1, making provision for certain restrictions, provided the birds have been legally killed or captured or otherwise legally acquired. Member States wishing to grant such authorization shall first of all consult the Commission with a view to examining jointly with the latter whether the marketing of specimens of such species would result or could reasonably be expected to result in the population levels, geographical distribution or reproductive rate of the species being endangered throughout the Community. Should this examination prove that the intended authorization will, in the view of the Commission, result in any one of the aforementioned species being thus endangered or in the possibility of their being thus endangered, the Commission shall forward a reasoned recommendation to the Member State concerned stating its opposition to the marketing of the species in question. Should the Commission consider that no such risk exists, it will inform the Member State concerned accordingly.The Commission’s recommendation shall be published in the Official Journal of the European Union.Member States granting authorization pursuant to this paragraph shall verify at regular intervals that the conditions governing the granting of such authorization continue to be fulfilled Neprenosivo Odnosi se na zemlje članice 7.1 Owing to their population level, geographical distribution and reproductive rate throughout the Community, the species listed in Annex II may be hunted under national legislation. Member States shall ensure that the hunting of these species does not jeopardize conservation efforts in their distribution area 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11).Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira 7.2 The species referred to in Annex II Part A may be hunted in the geographical sea and land area where this Directive applies 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.” Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, broj 5/10).Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira 7.3. The species referred to in Annex II Part B may be hunted only in the Member States in respect of which they are indicated 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.” Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11).Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira 7.4. Member States shall ensure that the practice of hunting, including falconry if practised, as carried on in accordance with the national measures in force, complies with the principles of wise use and ecologically balanced control of the species of birds concerned and that this practice is compatible as regards the population of these species, in particular migratory species, with the measures resulting from Article 2. They shall see in particular that the species to which hunting laws apply are not hunted during the rearing season nor during the various stages of reproduction. In the case of migratory species, they shall see in particular that the species to which hunting regulations apply are not hunted during their period of reproduction or during their return to their rearing grounds. Member States shall send the Commission all relevant information on the practical application of their hunting regulations 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.” Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11).Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira 8.1. In respect of the hunting, capture or killing of birds under this Directive, Member States shall prohibit the use of all means, arrangements or methods used for the large-scale or non-selective capture or killing of birds or capable of causing the local disappearance of a species, in particular the use of those listed in Annex IV, point (a). 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.” Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11).Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira Revizija 8.1. In respect of the hunting, capture or killing of birds under this Directive, Member States shall prohibit the use of all means, arrangements or methods used for the large-scale or non-selective capture or killing of birds or capable of causing the local disappearance of a species, in particular the use of those listed in Annex IV, point (a). 79. Zabranjena je upotreba određenih sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja, kojima se ugrožavaju i uznemiravaju njihove populacije i/ili staništa, narušava njihova dobrobit a mogu prouzrokovati njihovo lokalno nestajanje. Zabranjenim sredstvima se smatraju naročito: 1) zamke;2) lepak; 3) hemijska sredstva tipa atraktanata; 4) upotreba živih životinja kao mamaca u lovu ptica i divljači; 5) samostreli, lukovi, strele odnosno drugo oružje sa tetivom, koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strelu ili drugi projektil; 6) lov ptica mrežama; 7) električne ubojite ili omamljujuće naprave; 8) svetleće naprave; 9) ogledala i druge zaslepljujuće naprave; 10) odašiljači zvuka (magnetofoni, kasetofoni, audio rekorderi i plejeri i dr.) koji emituju zvukove dozivanja, bola ili javljanja/oglašavanja; 11) naprave za osvetljavanje cilja; 12) optički nišani za noćni lov s mogućnošću elektronskog uveličavanja ili pretvaranja slike; 13) eksploziv; 14) otrovi ili omamljujući mamci; 15) automatsko oružje; 16) vazduhoplovi; 17) lov životinja vozilima na motorni pogon u pokretu; 18) druga sredstva utvrđena ostalim zakonima i ratifikovanim međunarodnim ugovorima.Pojedina sredstva iz stava 2. ovog člana mogu se izuzetno i ograničeno koristiti u naučnoistraživačke svrhe, a radi sprovođenja programa reintrodukcije, umatičenja, monitoringa vrsta, premeštanja životinja, realizacije programa zaštite i očuvanja i u drugim slučajevima u skladu sa posebnim zakonom. Dozvolu za upotrebu sredstava iz stava 3. ovog člana izdaje Ministarstvo rešenjem, uz prethodno pribavljeno mišljenje drugih nadležnih organa. Na rešenje iz stava 4. žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor. Potpuno usklađeno 8.2. Moreover, Member States shall prohibit any hunting from the modes of transport and under the conditions mentioned in Annex IV, point (b). 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.” Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11).Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira 8.2. Moreover, Member States shall prohibit any hunting from the modes of transport and under the conditions mentioned in Annex IV, point (b). 79. Zabranjena je upotreba određenih sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja, kojima se ugrožavaju i uznemiravaju njihove populacije i/ili staništa, narušava njihova dobrobit a mogu prouzrokovati njihovo lokalno nestajanje. Zabranjenim sredstvima se smatraju naročito: 1) zamke;2) lepak; 3) hemijska sredstva tipa atraktanata; 4) upotreba živih životinja kao mamaca u lovu ptica i divljači; 5) samostreli, lukovi, strele odnosno drugo oružje sa tetivom, koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strelu ili drugi projektil; 6) lov ptica mrežama; 7) električne ubojite ili omamljujuće naprave; 8) svetleće naprave; 9) ogledala i druge zaslepljujuće naprave; 10) odašiljači zvuka (magnetofoni, kasetofoni, audio rekorderi i plejeri i dr.) koji emituju zvukove dozivanja, bola ili javljanja/oglašavanja; 11) naprave za osvetljavanje cilja; 12) optički nišani za noćni lov s mogućnošću elektronskog uveličavanja ili pretvaranja slike; 13) eksploziv; 14) otrovi ili omamljujući mamci; 15) automatsko oružje; 16) vazduhoplovi; 17) lov životinja vozilima na motorni pogon u pokretu; 18) druga sredstva utvrđena ostalim zakonima i ratifikovanim međunarodnim ugovorima.Pojedina sredstva iz stava 2. ovog člana mogu se izuzetno i ograničeno koristiti u naučnoistraživačke svrhe, a radi sprovođenja programa reintrodukcije, umatičenja, monitoringa vrsta, premeštanja životinja, realizacije programa zaštite i očuvanja i u drugim slučajevima u skladu sa posebnim zakonom. Dozvolu za upotrebu sredstava iz stava 3. ovog člana izdaje Ministarstvo rešenjem, uz prethodno pribavljeno mišljenje drugih nadležnih organa. Na rešenje iz stava 4. žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor. Potpuno usklađeno 9.1. Member States may derogate from the provisions of Articles 5 to 8, where there is no other satisfactory solution, for the following reasons:(a) – in the interests of public health and safety,- in the interests of air safety,- to prevent serious damage to crops, livestock, forests, fisheries and water,- for the protection of flora and fauna;(b) for the purposes of research and teaching, of re-population, of re-introduction and for the breeding necessary for these purposes;(c) to permit, under strictly supervised conditions and on a selective basis, the capture, keeping or other judicious use of certain birds in small numbers 21. Član 75.Izuzetno od odredbe člana 74. ovog zakona, u slučaju da ne postoji drugo zadovoljavajuće rešenje i da izuzeće nije štetno po opstanak populacija strogo zaštićenih divljih vrsta u povoljnom stanju očuvanja u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti odnosno kada za divlje vrste ptica ne postoji drugo zadovoljavajuće rešenje, Ministarstvo može dozvoliti radnje radi:1) istraživanja i obrazovanja, ponovnog naseljavanja (repopulacije), ponovnog unošenja i uzgoja u in-situ i ex-situ uslovima;2) sprečavanja ozbiljnih šteta na usevima, stoci, šumama, ribnjacima, vodi i drugim oblicima svojine;3) radi zaštite javnog zdravlja i javne bezbednosti, a u slučaju ptica i vazdušne bezbednosti ili drugih razloga od preovladavajućeg javnog interesa, uključujući razloge socijalne ili ekonomske prirode i korisne posledice od prvenstvenog značaja za životnu sredinu. 4) sakupljanja primeraka u ograničenoj količini pod strogo kontrolisanim uslovima i na selektivnoj osnovi.5) zaštite divljih biljnih i životinjskih vrsta i očuvanje prirodnih staništa;6)dozvoljavanja pod strogo kontrolisanim uslovima, i ograničenom obimu uzimanje ili zadržavanje određenih jedinki u ograničenim količinama.dozvolu za slučaj iz stava 1. ovog člana izdaje ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju zavoda.Zahtev za izdavanje dozvole iz stava 2. ovog člana sadrži naučni naziv vrste, razloge, svrhu i cilj korišćenja, odnosno obavljanja radnji, elaborat/studiju o načinu, mestu, vremenu, korisnim, odnosno štetnim posledicama i druge dokaze i relevantne činjenice od značaja za konkretan slučaj.Dozvola iz stava 2. ovog člana izdaje se rešenjem.Na rešenje iz stava 4. ovog člana, žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor. Potpuno usklađeno Članom 21. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 75. se menja, odnosno novi je član 75. 9.2. The derogations reffered to in paragraph 1 must specify:- the species which are subject to the derogations,- the means, arrangements or methods authorized for capture or killing,- the conditions of risk and the circumstances of time and place under which such derogations may be granted,- the authority empowered to declare that the required conditions obtain and to decide what means, arrangements or methods may be used, within what limits and by whom,- the controls which will be carried out. 21. Član 75.Izuzetno od odredbe člana 74. ovog zakona, u slučaju da ne postoji drugo zadovoljavajuće rešenje i da izuzeće nije štetno po opstanak populacija strogo zaštićenih divljih vrsta u povoljnom stanju očuvanja u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti odnosno kada za divlje vrste ptica ne postoji drugo zadovoljavajuće rešenje, Ministarstvo može dozvoliti radnje radi:1) istraživanja i obrazovanja, ponovnog naseljavanja (repopulacije), ponovnog unošenja i uzgoja u in-situ i ex-situ uslovima;2) sprečavanja ozbiljnih šteta na usevima, stoci, šumama, ribnjacima, vodi i drugim oblicima svojine;3) radi zaštite javnog zdravlja i javne bezbednosti, a u slučaju ptica i vazdušne bezbednosti ili drugih razloga od preovladavajućeg javnog interesa, uključujući razloge socijalne ili ekonomske prirode i korisne posledice od prvenstvenog značaja za životnu sredinu. 4) sakupljanja primeraka u ograničenoj količini pod strogo kontrolisanim uslovima i na selektivnoj osnovi.5) zaštite divljih biljnih i životinjskih vrsta i očuvanje prirodnih staništa;6) dozvoljavanja pod strogo kontrolisanim uslovima, i ograničenom obimu uzimanje ili zadržavanje određenih jedinki u ograničenim količinama.Dozvolu za slučaj iz stava 1. ovog člana izdaje ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju zavoda.Zahtev za izdavanje dozvole iz stava 2. ovog člana sadrži naučni naziv vrste, razloge, svrhu i cilj korišćenja, odnosno obavljanja radnji, elaborat/studiju o načinu, mestu, vremenu, korisnim, odnosno štetnim posledicama i druge dokaze i relevantne činjenice od značaja za konkretan slučaj.Dozvola iz stava 2. ovog člana izdaje se rešenjem.Na rešenje iz stava 4. ovog člana, žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor. Potpuno usklađeno Članom 21. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 75. se menja, odnosno novi je član 75. 9.3. Each year the Member States shall send a report to the Commission on the implementation of paragraphs 1 and 2. Neprenosivo Odnosi se na zemlje članice EU 9.4. On the basis of the information available to it, and in particular the information communicated to it pursuant to paragraph 3, the Commission shall at all times ensure that the consequences of the derogations referred to in paragraph 1 are not incompatible with this Directive. It shall take appropriate steps to this end. Neprenosivo Obaveza Komisije 10. 1. Member States shall encourage research and any work required as a basis for the protection, management and use of the population of all species of bird referred to in Article 1. Particular attention shall be paid to research and work on the subjects listed in Annex V. 15. Zaštita ptica i migratornih vrsta ostvaruje se sprovođenjem mera potrebnih za očuvanje, održavanje i obnovu dovoljne raznovrsnosti i rasprostranjenosti njihovih staništa, izbegavanje zagađenja ili narušavanja kvaliteta staništa i podsticanje istraživanja i upravljanja. Potpuno usklađeno Članom 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 15. se menja, ali ne u delu koji se odnosi na usklađenost sa direktivom o pticama 10.1. Member States shall encourage research and any work required as a basis for the protection, management and use of the population of all species of bird referred to in Article 1. Particular attention shall be paid to research and work on the subjects listed in Annex V. 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11).Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira 10. 2. Member States shall send the Commission any information required to enable it to take appropriate measures for the coordination of the research and work referred to in paragraph 1. 15. Zaštita ptica i migratornih vrsta ostvaruje se sprovođenjem mera potrebnih za očuvanje, održavanje i obnovu dovoljne raznovrsnosti i rasprostranjenosti njihovih staništa, izbegavanje zagađenja ili narušavanja kvaliteta staništa i podsticanje istraživanja i upravljanja. Potpuno usklađeno Članom 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 15. se menja, odnosno precizira Odnosi se na zemlje članice EU 11. Member States shall see that any introduction of species of bird which do not occur naturally in the wild state in the European territory of the Member States does not prejudice the local flora and fauna. In this connection they shall consult the Commission. 24. Naziv člana 82. menja se i glasi:„Unošenje alohtonih divljih vrsta u slobodnu prirodu ”.U članu 82. stav 2. reč: „ugrožava” zamenjuje se rečima: „ugrožavaju populacije ili”.U stavu 3. posle reči: „studije prihvatljivosti” dodaju se reči: „po prethodno pribavljenom mišljenju zavoda”. U stavu 5. reč: „Strane” zamenjuje se rečima: „Alohtone”, a reči: „Zavoda i drugih stručnih i naučnih institucija” zamenjuju se rečima: „ovlašćenih naučnih ili stručnih organizacija”.Stav 7. briše se. Potpuno usklađeno Članom 24. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 82. se menja, odnosno precizira 12.1 Member States shall forward to the Commission every three years, starting from 7 April 1981, a report on the implementation of national provisions taken under this Directive. Neprenosivo Odnosi se na zemlje članice 12.2 The Commission shall prepare every three years a composite report based on the information referred to in paragraph 1. That part of the draft report covering the information supplied by a Member State shall be forwarded to the authorities of the Member State in question for verification. The final version of the report shall be forwarded to the Member States Neprenosivo Obaveza Komisije 13. Application of the measures taken pursuant to this Directive may not lead to deterioration in the present situation as regards the conservation of species of birds referred to in Article 1 14. Zaštita biološke raznovrsnosti ostvaruje se sprovođenjem mera zaštite i unapređenja vrsta, njihovih populacija, prirodnih staništa i ekosistema. Potpuno usklađeno 14. Member States may introduce stricter protective measures than those provided for under this Directive Neprenosivo Odnosi se na zemlje članice 15. Such amendments as are necessary for adapting Annexes I and V to technical and scientific progress shall be adopted. Those measures, designed to amend non – essential elements of this Directive, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 16(2). Neprenosivo Odnosi se na zemlje članice 16. 1. The Commission shall be assisted by the Committee for Adaptation to Technical and Scientific Progress.2. Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of the Decision 1999/468/EC shall apply, having regard the provisions of Article 8 thereof. Neprenosivo Odnosi se na komitet sastavljen od zemalja članica EU 17. Member States shall communicate to the Commission the texts of the main provisions of national law which they addopt in the field governed by this Directive. Neprenosivo Odnosi se na komitet sastavljen od zemalja članica EU 18. Directive 79/409/EEC, as amended by the acts listed in Annex VI Part A is repealed, without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time limits for transposition into national law of the Directives set out in Annex VI Part B. References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and shall be read in accordance with the correlation table in Annex VII. Neprenosivo Odnosi se na zemlje članice EU 19. This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union. Neprenosivo Završna odredba 20. This Directive is addressed to the Member States. a 1 Lista ranjivih vrsta divljih ptica koje su predmet očuvanja preduzimanjem mera za očuvanje staništa 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.” Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) – Prilog 1Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira a 2/1 Lovne vrste 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.” Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) – Prilog 1 i Prilog 2Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira a 2/2 Lovne vrste 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.” Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) – Prilog 2Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira a 3 Izuzeci od opšte zabrane trgovine divljim pticama 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.” Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) – Prilog 2Članom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira a 4 Ograničenja u upotrebi sredstava u lovu 79. Zabranjena je upotreba određenih sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja, kojima se ugrožavaju i uznemiravaju njihove populacije i/ili staništa, narušava njihova dobrobit a mogu prouzrokovati njihovo lokalno nestajanje. Zabranjenim sredstvima se smatraju naročito: 1)zamke;2)lepak; 3)hemijska sredstva tipa atraktanata; 4)upotreba živih životinja kao mamaca u lovu ptica i divljači; 5)samostreli, lukovi, strele odnosno drugo oružje sa tetivom, koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strelu ili drugi projektil; 6)lov ptica mrežama; 7)električne ubojite ili omamljujuće naprave; 8)svetleće naprave; 9)ogledala i druge zaslepljujuće naprave; 10)odašiljači zvuka (magnetofoni, kasetofoni, audio rekorderi i plejeri i dr.) koji emituju zvukove dozivanja, bola ili javljanja/oglašavanja; 11)naprave za osvetljavanje cilja; 12)optički nišani za noćni lov s mogućnošću elektronskog uveličavanja ili pretvaranja slike; 13)eksploziv; 14)otrovi ili omamljujući mamci; 15)automatsko oružje; 16)vazduhoplovi; 17)lov životinja vozilima na motorni pogon u pokretu; 18)druga sredstva utvrđena ostalim zakonima i ratifikovanim međunarodnim ugovorima.Pojedina sredstva iz stava 2. ovog člana mogu se izuzetno i ograničeno koristiti u naučnoistraživačke svrhe, a radi sprovođenja programa reintrodukcije, umatičenja, monitoringa vrsta, premeštanja životinja, realizacije programa zaštite i očuvanja i u drugim slučajevima u skladu sa posebnim zakonom. Dozvolu za upotrebu sredstava iz stava 3. ovog člana izdaje Ministarstvo rešenjem, uz prethodno pribavljeno mišljenje drugih nadležnih organa. Na rešenje iz stava 4. žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor. Potpuno usklađeno a 5 Vrste koje su predmet istraživanja na zaštiti i upravljanju divljim pticama i metode 48. Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovunacionalnih i međunarodnih crvenih lista i/ili crvenih knjiga i/ili druge stručne dokumentacije, ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog zavoda, proglašava divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama ili zaštićenim divljim vrstama. Aktom iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se mere zaštite za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, kao i mere zaštite njihovih staništa.Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.O zaštićenim vrstama stara se zavod kao i imaoci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, upravljači zaštićenih područja, javna preduzeća za gazdovanje šumama, korisnici lovišta i ribarskih područja koji su dužni da planiraju i sprovode mere i aktivnosti na upravljanju populacijama strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u okviru programa i planova upravljanja, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.” Potpuno usklađeno Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11) – Prilog 2Kroz članove Zakona jeste usklađeno ali poseban akt o tome ne postojiČlanom 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, član 48. se menja, odnosno precizira a 6 Ukinuta direktiva sa listom svojih uzastopnih amandmana Neprenosivo a 7 Tabela korelacija Neprenosivo

.

Ostavite komentar