Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Obrazac 5

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Ukupno (od 6 do 11) Prihodi iz budzeta Iz donacija Iz ostalih izvora Ukupno(od 6 do 11) Rashod i izdaci na teret budzeta Iz donacija Iz ostalih izvora Ukupno(od 6 do 11) Iz budzeta Izdonacija Izostalih izvora

| | | | |Republike

|Autonomne pokrajine |Opštine grada |OOSO

| | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | | 5432 | |TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5001) | |744.007.179 |693.466.772 |30.000 | | |1.965.604 |48.544.803 | | 5433 | |TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5170) | |857.493.848 |804.771.812 | | | |2.031.278 |50.690.758 | | 5434 | |Višak prihoda i primanja – budzetski suficit (5432 – 5433) > 0 | | | |30.000 | | | | | | 5435 | |Manjak prihoda i primanja –budzetski deficit (5433 – 5432) > 0 | |113.486.669 |111.305.040 | | | |65.674 |2.145.955 | |5436 |900000 |PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE(5129) | |470.393.223 |460.484.103 | | | | |9.909.120 | | 5437 |600000 |IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE(5385 ) | |318.598.649 |318.518.649 | | | | |80.000 | | 5438 | |VIŠAK PRIMANjA (5436 – 5437) > 0 | |151.794.574 |141.965.454 | | | | |9.829.120 | | 5439 | |MANjAK PRIMANjA (5437 – 5436) > 0 | | | | | | | | | |5440 | |VIŠAK NOVČANIH PRILIVA (5169 – 5431) > 0 | |38.307.905 |30.660.414 |30.000 | | | |7.683.165 | |5441 | |MANjAK NOVČANIH PRILIVA (5431-5169) > 0 | | | | | | |65.674 | | |

Datum, 14. jun 2012. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar