Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2017. godinu

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI

U REPUBLICI SRBIJI ZA 2017. GODINU

I. UVOD

Strategijom razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014 – 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 122/14, u daljem tekstu: Strategija), predviđeno je da se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014 – 2015. godine donosi sa ciljem primene Strategije do kraja 2015. godine.

Strategijom je određeno da će se godišnji akcioni planovi za sprovođenje Strategije posle 2015. godine donositi u skladu sa vremenskim rasporedom definisanim Strategijom.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2017. godinu (u daljem tekstu: Akcioni plan), predstavlja skup konkretnih aktivnosti kojima se planira realizacija strateških ciljeva predviđenih Strategijom za period do kraja 2017. godine.

Na osnovu preliminarne analize uspešnosti akcionog plana za sprovođenje Strategije za period 2016. godine, utvrđeno je da su sve aktivnosti realizovane na način planiran akcionim planom. Analizom uspešnosti Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014 – 2015. godine, koja je dostavljena Vladi u februaru 2016. godine, utvrđeno je da je su sve aktivnosti realizovane na način i u rokovima predviđenim Strategijom, kao i da nije bilo potrebe za utvrđivanjem novih prioriteta.

Aktivnosti planirane za sprovođenje Strategije u 2018. godini realizovaće se akcionim planom za 2018. godinu koji će sadržati i analizu uspešnosti Akcionog plana.

II. CILJ AKCIONOG PLANA

Cilj Akcionog plana je realizovanje Strategije sprovođenjem planiranih aktivnosti u rokovima određenim ovim akcionim planom.

III. FINANSIRANJE

Aktivnosti obuhvaćene Akcionim planom biće finansirane iz budžeta Republike Srbije, kao i iz donacija.

UNAPREĐENJE REGULATORNOG OKVIRA

Procenjena finansijska sredstva

Propisi po kojima se oblast sprovodi

Budžet Republike Srbije

Sredstva međunarodne pomoći

01 RSD 200.000

15.000 evra

ZJN i ZJPPK

Aktivnosti

Nosioci aktivnosti

Pokazatelj realizacije

Izvori provere

Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi

Rok za realizaciju

Analiza usaglašenosti ZJN sa direktivama EU

UJN

Pripremljena analiza usaglašenosti ZJN u odnosu na EU direktive

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs

5 – javne nabavke

Q1/2017

Izrađen nacrt novog ZJN i sprovedena javna rasprava

MFIN/UJN/RK

Održana javna rasprava i dostavljen nacrt ZJN Vladi na razmatranje

Liste učesnika

Pisarnica

5 – javne nabavke

Q3/2017

Novi ZJN

MFIN/UJN/RK

Vlada usvojila nacrt ZJN i dostavila predlog ZJN Narodnoj skupštini

Pisarnica

Sajt Narodne skupštine

www.parlament.gov.rs

5 – javne nabavke

Q4/2017

Izrađen nacrt ZJPPK i sprovedena javna rasprava

MP/MTTT/KJPP

Održana javna rasprava i dostavljen nacrt ZJPPK Vladi na razmatranje

Liste učesnika

Pisarnica

5 – javne nabavke

Q3/2017

Novi ZJPPK

MP/MTTT/KJPP

Vlada usvojila nacrt ZJPPK i dostavila predlog ZJPPK Narodnoj skupštini

Pisarnica

Sajt Narodne skupštine

www.parlament.gov.rs

5 – javne nabavke

Q4/2017

JAČANJE INSTITUCIONALNOG OKVIRA

Procenjena finansijska sredstva

Propisi po kojima se oblast sprovodi

Budžet Republike Srbije

Sredstva međunarodne pomoći

01 RSD 20.000

4.000 evra

ZJN i ZJPPK

Aktivnosti

Nosioci aktivnosti

Pokazatelj realizacije

Izvori provere

Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi

Rok za realizaciju

Stručno usavršavanje zaposlenih u UJN, RK, MFIN i DRI u pogledu direktiva EU, dobre prakse zemalja EU i presuda Suda pravde EU

UJN/RK/MFIN/DRI

Broj održanih obuka – dve godišnje

Liste učesnika

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Jačanje institucionalne saradnje – razmena iskustava

UJN/

RK/DRI/MFIN

Broj održanih stručnih skupova – dva godišnje

Liste učesnika

5 – javne nabavke

Kontinuirano

UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI I ODRŽIVOSTI SISTEMA JAVNIH NABAVKI

Procenjena finansijska sredstva

Propisi po kojima se oblast sprovodi

Budžet Republike Srbije

Sredstva međunarodne pomoći

01 RSD 200.000

15.000 evra

ZJN

Operativne aktivnosti

Nosioci aktivnosti

Pokazatelj realizacije

Izvori provere

Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi

Rok za realizaciju

Analiza organičavajućih faktora za učešće ponuđača u postupcima javnih nabavki

UJN

Pripremljena i objavljena analiza organičavajućih faktora za učešće ponuđača u postupcima javnih nabavki

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs

5 – javne nabavke

Q2/2017

Izrada motoda izračunavanja troškova životnog ciklusa određenih predmeta nabavke uzimajući u obzir ekološke kriterijume

UJN

Izrađeni metodi izračunavanja troškova životnog ciklusa predmeta nabavke uzimajući u obzir ekološke kriterijume

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs

5 – javne nabavke

Q2/2017

Promovisanje energetske uštede radi povećanja ekonomičnosti i ostvarenja ekoloških ciljeva

UJN

Broj održanih radionica – Jedna godišnje

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs

5 – javne nabavke

Q3/2017

Obuka malih i srednjih preduzeća

UJN

Broj održanih obuka – dve godišnje

Lista učesnika

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Organizovanje obuka za ponuđače

UJN

Broj održanih obuka – dve godišnje

Lista učesnika

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Organizovanje obuka za naručioce

UJN

Broj održanih obuka – dve godišnje

Lista učesnika

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Obuka naručilaca o primeni okvirnih sporazuma

UJN

Broj održanih obuka – dve godišnje

Lista učesnika

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Promovisanje kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda

UJN

Broj održanih radionica – dve godišnje

Lista učesnika

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Sprovođenje ispita za službenika za javne nabavke

UJN/RK

Organizovani ispiti za službenika za javne nabavke u skladu sa dinamikom prijavljivanja

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs, http://www.ujn.gov.rs/ci/sluzbenik.html

5 – javne nabavke

Kontinuirano

SUZBIJANJE NEREGULARNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA

Procenjena finansijska sredstva

Propisi po kojima se oblast sprovodi

Budžet Republike Srbije

Sredstva međunarodne pomoći

01 RSD 100.000

5.000 evra

ZJN

Operativne aktivnosti

Nosioci aktivnosti

Pokazatelj realizacije

Izvori provere

Pregovaračko poglavlje na koje se odnosi

Rok za realizaciju

Analiza i preporuke za uspostavljanje efikasnijih mehanizama za borbu protiv korupcije

UJN

Pripremljena i objavljena analiza i preporuke za uspostavljanje efikasnijih mehanizama za borbu protiv korupcije

Internet prezentacija UJN www.ujn.gov.rs

5 – javne nabavke

Q2/2017

Obuka predstavnika policije, tužilaštva i sudova u oblasti javnih nabavki

UJN/RK/DRI

Broj radionica za policiju, tužioce i sudije – dve godišnje

Lista učesnika obuke

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Suzbijanje neregularnosti koje predstavljaju osnov prekršajne odgovornosti

UJN/DRI i drugi ovlašćeni organi

Broj podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka

Izveštaj o nadzoru UJN, Izveštaj DRI, Izveštaji drugih ovlašćenih organa i Izveštaj RK

5 – javne nabavke

Kontinuirano

Lista skraćenica

DRI

Državna revizorska institucija

EU

Evropska unija

ZJN

Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15)

ZJPPK

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 15/16 i 104/16)

KJPP

Komisija za javno privatno partnerstvo

MP

Ministarstvo privrede

MTTT

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

MFIN

Ministrarstvo finansija

RK

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

UJN

Uprava za javne nabavke

Q

Kvartal

Ostavite komentar