Uredba o načinu davanja koncesije u fazama

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 15/16 i 104/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O NAČINU DAVANJA KONCESIJE U FAZAMA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuje način davanja koncesije u fazama.

Koncesija iz stava 1. ovog člana daje se ako javno telo donese odluku da se postupak davanja koncesije sprovede u fazama, pod uslovom da je to predviđeno koncesionim aktom i u slučaju da je procenjena vrednost koncesije veća od 50 miliona evra, u skladu sa zakonom.

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovo uredbom primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Koncesija iz člana 1. stav 2. ove uredbe sprovodi se kroz dve faze.

Član 3.

U prvoj fazi zainteresovana lica podnose nadležnom javnom telu, u roku predviđenom javnim pozivom, prijavu za učešće u postupku sa zahtevom za dostavljanje dokumentacije za prvu fazu postupka.

Član 4.

Uz prijavu iz člana 3. ove uredbe zainteresovana lica dostavljaju:

dokaze o ispunjenosti uslova utvrđenih javnim pozivom;

potpisan ugovor o zabrani objavljivanja podataka u vezi sa koncesijom;

dokaz o plaćenoj ceni za konkursnu dokumentaciju;

druge dokumente predviđene javnim pozivom.

Član 5.

Javno telo donosi odluku o ispunjenosti uslova iz člana 4. ove uredbe i o tome obaveštava sve podnosioce prijave.

Za prvu fazu postupka javno telo svim učesnicima u postupku koji ispunjavaju uslove iz člana 4. ove uredbe dostavlja konkursnu dokumentaciju i omogućava pristup sledećoj dokumentaciji za prvu fazu postupka koja obuhvata:

1) informativni memorandum o predmetu koncesije koji sadrži finansijske, pravne i poslovne informacije o predmetu koncesije, kao i druge informacije koje mogu biti od značaja zainteresovanim licima;

2) opšti pregled konkursnog postupka;

3) uputstvo podnosiocima prijave u prvoj fazi postupka, koje sadrži:

(1) uslove koje podnosilac prijave mora da ispuni za učešće u drugoj fazi postupka, odnosno dokaze koje je potrebno da podnese o ispunjenosti tih uslova;

(2) zahtev za dostavu pune liste povezanih društava podnosioca prijave;

(3) obrazac i sadržaj neobavezujućih ponuda;

(4) osnovne informacije sadržane u javnom pozivu iz člana 35. Zakona;

(5) vrednost bankarske garancije koja se mora obezbediti za podnošenje obavezujuće ponude;

(6) kriterijume i rok za odabir ponuđača koji će biti pozvani da učestvuju u drugoj fazi;

4) nacrt ili bitne elemente ugovora o koncesiji, uz koje se mogu dostaviti prilozi i ostali dokumenti koji se odnose na koncesiju;

5) ostale informacije koje mogu biti od značaja podnosiocima prijave.

Član 6.

U skladu sa javnim pozivom i konkursnom dokumentacijom, podnosioci prijave javnom telu u prvoj fazi dostavljaju:

1) dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u drugoj fazi;

2) neobavezujuću ponudu sa predlogom za realizaciju predmeta koncesije;

3) ostalu dokumentaciju koja se zahteva javnim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

Rok za dostavljanje neobavezujućih ponuda se utvrđuje u javnom pozivu, odnosno u konkursnoj dokumentaciji.

Član 7.

Javno telo na osnovu definisanih kriterijuma donosi odluku o priznavanju kvalifikacije podnosiocima prijave koji su ispunili uslove za učešće u drugoj fazi, ocenjuje dostavljene neobavezujuće ponude i na osnovu toga rangira podnosioce prijave i o tome obaveštava sve podnosioce prijave.

Uz odluku iz stava 1. ovog člana javno telo učesnicima u postupku koji su ispunili uslove za učešće u drugoj fazi postupka, dostavlja i dokumentaciju za drugu fazu postupka, uključujući i nacrt javnog ugovora ukoliko prethodno nije dostavljen.

Član 8.

Javno telo učesnicima u postupku za drugu fazu postupka dostavlja:

1) uputstvo, koje sadrži:

(1) uslove za učešće u drugoj fazi postupka i podnošenje odgovarajuće bankarske garancije;

(2) obrazac ponude sa uputstvom za popunjavanje i rok za dostavljanje obavezujućih ponuda;

(3) kriterijume za rangiranje i odabir obavezujućih ponuda i rokove za odabir najpovoljnije ponude i dodelu javnog ugovora;

(4) ostale informacije koje mogu biti od značaja za ponuđače u drugoj fazi;

2) nacrt javnog ugovora;

3) ostale informacije i dokumenta koje javno telo može smatrati neophodnim ili korisnim.

Član 9.

Javno telo u skladu sa konkursnom dokumentacijom, učesnicima u postupku koji su ispunili kvalifikacione kriterijume:

1) omogućava, organizuje i koordinira pristup podacima i dokumentaciju za pravnu, finansijsku, tehničku i drugu analizu;

2) stavlja na uvid dokumentaciju neophodnu za analize iz tačke 1) ovog stava;

3) sarađuje sa učesnicima u postupku u cilju pripreme konačnog teksta javnog ugovora;

4) obavlja druge radnje predviđene konkursnom dokumentacijom.

Javno telo u skladu sa konkursnom dokumentacijom, učesnicima u postupku koji su ispunili uslove za učešće u drugoj fazi postupka može da organizuje prezentacije u vezi sa predmetom koncesije, posete relevantnim lokacijama i sastanke sa predstavnicima javnog tela.

Javno telo pre isteka roka za dostavljanje obavezujućih ponuda dostavlja konačan tekst javnog ugovora svim učesnicima koji učestvuju u drugoj fazi postupka.

Član 10.

Obavezujuće ponude dostavljaju se u skladu sa javnim pozivom i konkursnom dokumentacijom za drugu fazu postupka davanja koncesije.

Rok za podnošenje obavezujućih ponuda ne može biti kraći od 60 dana i počinje da teče od dana dostavljanja odluke iz člana 7. stav 1. ove uredbe elektronskim putem.

Član 11.

Prilikom podnošenja obavezujućih ponuda, ponuđač je dužan da podnese bankarsku garanciju u iznosu i u skladu sa članom 5. stav 2. tačka 3) podtačka (5) ove uredbe i uputstvom navedenim u konkursnoj dokumentaciji.

Sve bankarske troškove u vezi sa garancijom iz stava 1. ovog člana snosi ponuđač.

Član 12.

Na predlog javnog tela, rok za podnošenje obavezujućih ponuda može se produžiti u skladu sa javnim pozivom i konkursnom dokumentacijom, o čemu se ponuđači odabrani u prvoj fazi obaveštavaju u pismenom obliku najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, javno telo utvrđuje novi rok za dostavljanje obavezujuće ponude i mesto otvaranja ponuda, ako je to neophodno, i o tome dostavlja pismeno obaveštenje u skladu sa stavom 1. ovog člana.

U slučaju produženja roka za podnošenje obavezujućih ponuda u skladu sa stavom 1. ovog člana, rok važenja deponovane bankarske garancije produžava se u skladu sa tim rokom.

Član 13.

Na postupak izbora najpovoljnije ponude i preduzimanje drugih radnji u cilju zaključenja javnog ugovora primenjuju se odredbe Zakona.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3/2017

U Beogradu, 4. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić,s.r.

Ostavite komentar