Predlog zakona o železnici

1. Naziv propisa EU Direktiva Saveta 91/440/EEZ od 29. jula 1991. o razvoju železnica Zajednice, OJ L 237, 24.8.1991. (sa poslednjom izmenom Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2007/58/EZ, OJ L315, 3.12.2007.)Council Directive 91/440/EEC of 29 July 1991. on the development of the Community’s railways, OJ L 237, 24.8.1991. (last amended by Directive 2007/58/EC of the European Parliament and of the Council, OJ L 315, 3.12.2007.) 2. „CELEX“ oznaka EU propisa 31991L044031991L0440R(01)31991L0440R(02)31991L0440R(03)31991L0440R(04)32001L001212003TN02/08/D32004L005132006L010332007L0058 3. Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo saobraćaja 4. datum izrade tabele21.9.2012. 5. Naziv propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog zakona o železniciBill on Law on Railways 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI2008-542 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU  a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađeno-st ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 2. Domen primene 1. Upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje prevoza u železničkom saobraćaju vrši se pod uslovima i na način propisanim ovim zakonom Potpuno usklađeno 3.1.1.-3.1.3. Definicije:- „železničko preduzeće”- „upravljač infrastrukture”- „železnička infrastruktura” 3.1.4.3.1.40.3.1.15.4. – „železnički prevoznik”- „upravljač infrastrukture”- „javna železnička infrastruktura”Elementi infrastrukture Potpuno usklađeno 3.1.4-3.1.5. – „međunarodni prevoz robe”- „međunarodni prevoz putnika” Neusklađeno Ova materija nije predmet regulisanja ovog zakona, već je ona pravno regulisana Konvencijom KOTIF. 3.1.6. – „gradski i prigradski prevoz” 3.1.1. „gradska železnica” Potpuno usklađeno 3.1.7. – „tranzit” Neusklađeno Ova materija nije predmet regulisanja ovog zakona, već će ona biti pravno regulisana u Ugovoru o Transportnoj zajednici 3.1.8. – „regionalni prevoz” Neusklađeno Ova materija nije predmet regulisanja ovog zakona, već će ona biti pravno regulisana u Ugovoru o Transportnoj zajednici 4.-5. Upravljačka nezavisnost 10.34.65.3.85. Licenca za upravljanje infrastrukturomUgovor između upravljača infrastrukture i Vlade. Javni prevoz putnika i robe u železničkom saobraćaju obavlja se prema tržišnim uslovima na osnovu ugovora o prevozu Obaveza javnog prevoza (OJP) Delimično usklađeno Direktiva se delimično preuzima Predlogom zakonom, a delimično aktima Vlade.Vlada je na sednici od 26.5.2011. donela dve odluke koje se odnose na „Železnice Srbije” ad, kojima je promenjen pravni status iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, koje će se sastojati od 4 zavisna društva.Takođe, Vlada je dala saglasnost na Odluku o organizovanju AD „Železnice Srbije” i Statut „Železnice Srbije” ad radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima 29.6.2012. godine. Restrukturiranje železničkog sistema je dugotrajan i kompleksan proces. Trenutne aktivnosti podrazumevaju usvajanje osnivačkih akata, kako bi se stvorile pravne pretpostavke za potpunu usklađenost sa ovom odredbom Direktive. 6. Razdvajanje između upravljanja infrastrukturom i prevoza 2.3.7.5-7.6.7.7-7.10.90.2.16.-44. Princip razdvajanja između upravljanja javnom železničkom infrastruktutom i prevoza.Razdvajanje računa između Upravljača infrastrukturom (u daljem tekstu: UI) i prevoza putnika i robe, i takođe, nezavisnost UI u procesu odlučivanja.Pravno obezbeđenje nezavisnosti UI.Dužnost železničkog prevoznika da vodi posebnu računovodstvenu evidenciju za nadoknade po osnovu OJP.Pristup železničkoj infrastrukturi, dodela trasa vozova i naknade. (harmonizovano sa Direktivom 2001/14/EZ) Delimično usklađeno U skladu sa navedenim odlukama Vlade, od 26.5.2011.godine i 29.6.2012. godine „Železnice Srbije” ad će se sastojati od četiri zavisna društva. Restrukturiranje železničkog sistema je dugotrajan i kompleksan proces. Trenutne aktivnosti podrazumevaju usvajanje osnivačkih akata, kako bi se stvorile pravne pretpostavke za potpunu usklađenost sa ovom odredbom Direktive. 7. Mere za razvoj nacionalne železničke infrastrukture 46.33.1. Narodna skupština, na predlog Vlade, donosi Nacionalni program železničke infrastrukture; Elementi programa; godišnji program izgradnje, rekonstrukcije i održavanja železničke infrastrukture, organizovanja i regulisanja železničkog saobraćaja; UI jedanput godišnje podnosi Vladi izveštaj o realizaciji godišnjeg programa.Stanje na poslovnim računima upravljača infrastrukture je rezultat ravnoteže prihoda od naknada za korišćenje železničke infrastrukture, cena usluga, prihoda od drugih komercijalnih poslova i sredstava obezbeđenih od strane države s jedne strane, i rashoda za železničku infrastrukuru s druge strane. Potpuno usklađeno 8. Naknade za korišćenje infrastrukture koju plaćaju železnička preduzeća koja je koriste. 27. Naknade za pristup; UI utvrđuje visinu naknade transparentno i na načelu nediskriminacije; Vlada utvrđuje Metodologiju vrednovanja elemenata za određivanje naknada za korišćenje železničke infrastrukture, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja. Potpuno usklađeno U skladu sa članom 18. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12), definisano je da se naknade za korišćenje dobara mogu uvoditi samo jednim zakonom, te je u skladu sa tim Predlog zakona o železnici povezan sa Nacrtom zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, čija primena je predviđena za 1. januar 2014. godine. Takođe, i Nacrtom zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara definisano je da korisnik trase voza plaća naknadu za korišćenje železničke infrastrukture u skladu sa članom 4. tačka 15) i čl. 103. i 104. Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. 9.1-9.3. Unapređenje finansijske situacije Neusklađeno Ova materija nije predmet regulisanja ovog zakona. Unapređenje finansijske situacije jeste proces koji podrazumeva donošenje određenih propisa i mera koje imaju uticaj na sva preduzeća koja obavljaju poslove od opšteg interesa i imaju za cilj njihovo osposobljavanje za tržišno poslovanje. Tim merama obuhvaćeno je i železničko preduzeće 9.4 Bilansi stanja železničkih preduzeća 90.2. Dužnost železničkog prevoznika da vodi posebnu računovodstvenu evidenciju za nadoknade po osnovu OJP. Delimično usklađeno U skladu sa navedenim odlukama Vlade, od 26.5.2011. godine i 29.6.2012. godine „Železnice Srbije” ad će se sastojati od četiri zavisna društva. Restrukturiranje železničkog sistema je dugotrajan i kompleksan proces. Trenutne aktivnosti podrazumevaju podelu imovine, koje mora biti usaglašeno i sa Zakonom o javnoj svojini („Službeni glasnik”, broj 72/11) 10. Otvaranje železničkog transportnog tržišta Neusklađeno Ova odredba Direktive će se fazno transponovati, pre svega sa aspekta otvaranja tržišta železničkih transportnih usluga. Odredba Direktive će biti transponovana fazno, u skladu sa stepenom ekonomskog razvoja i stepenom liberalizacije železničkog tržišta, što je u duhu pregovora za zaključivanje Ugovora o transportnoj zajednici sa EU. 10a. Elementi Trans-Evropske mreže za robni saobraćaj Neprenosivo Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, neće moći da implementira niti primenjuje ovu odredbu 10b. Nadzor koji vrši Komisija Neprenosivo Neprenosiva je, jer stvara obavezu i ovlašćenja za Evropsku komisiju 11. -16. Završne odredbe Neprenosivo Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, neće moći da implementira niti primenjuje ovu odredbu A1. Trans-evropska mreža za železnički teretni saobraćaj Neprenosivo Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, neće moći da implementira niti primenjuje ovu odredbu A2. Lista osnovnih funkcija iz člana 6.3. Direktive 91.-97. Direkcija za železnice nadležna za poslove regulatornog tela, tela za izdavanje licenci i tela za bezbednost. Delimično usklađeno Tržište još uvek nije uspostavljeno, odnosno čitav železnički sektor se nalazi u fazi tranzicije. Ove odredbe Direktive će biti transponovane fazno, u skladu sa stepenom ekonomskog razvoja i stepenom otvaranja tržišta železničkih transportnih usluga.

Ostavite komentar