Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva pravde,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 021-8527/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE

1. UVOD

Vlada je 23. decembra 2013. godine donela Strategiju razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 114/13).

Navedenom strategijom nastavlja se sa ispunjavanjem reformskih zadataka zacrtanim u prethodnoj strategiji, uz uključivanje postojećih prioriteta i opredeljenja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u cilju dostizanja standarda i funkcionisanja po principima modernih i razvijenih penalnih sistema koje Strategija predviđa.

Strategija razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine (u daljem tekstu: Strategija) će kroz implementaciju Akcionog plana omogućiti primenu mera i aktivnosti koje će nadležni državni organi sprovoditi kako bi doprineli da savremeni sistem izvršenja krivičnih sankcija kao deo razvijenog i efikasnog pravosudnog sistema, uspešno reaguje na kriminalitet i tokom izvršenja krivičnih sankcija utiče na pojedinca da izmeni ponašanje, stekne nove veštine i znanja i uspešno se integriše u društvenu zajednicu.

Akcioni plan predstavlja skup precizno definisanih aktivnosti usmerenih na sprovođenje mera iz Strategije koje se odnose na: zakonsku regulativu i propise, infrastrukturu, poštovanje ljudskih prava lica lišenih slobode i zaštitu posebno osetljivih kategorija, tretman, zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode, izvršenje mere bezbednosti, obuku, stručno osposobljavanje osuđenih i njihov rad, pravosudnu policiju, alternativne mere i sankcije, socijalnu reintegraciju i postpenalni prihvat, obuku i stručno osposobljavanje zaposlenih u sistemu izvršenja, nadzor, kao i informacione i bezbednosne sisteme.

Ostvarenje osnovnog cilja Akcionog plana je jasno definisano Strategijom, a njeno sprovođenje predviđeno je kroz utvrđene aktivnosti, rokove, odgovorne subjekte, indikatore i potrebne resurse za svaku pojedinačnu meru iz Strategije.

Skupom aktivnosti koje su predviđene Akcionim planom, kroz ostvarenje ciljeva Strategije, stvoriće se uslovi za poboljšanje položaja osuđenih, pritvorenih i drugih lica lišenih slobode, bolje ostvarivanje njihovih prava, humanizaciju sistema izvršenja krivičnih sankcija i potpuniju primenu međunarodnih standarda u toj oblasti, kao i delotvorniji rad državnih organa.

Akcionim planom je određeno da predviđene mere preduzimaju nadležni državni organi.

U odnosu na obaveze koje je Republika Srbija preuzela potvrđivanjem međunarodnih konvencija, pre svega Evropske konvencije o ljudskim pravima, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Evropske konvencije protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, ciljevi definisani u Strategiji, koji će biti sprovedeni u okviru Akcionog plana, doprineće ispunjenju obaveza koje je Republika Srbija preuzela potvrđivanjem navedenih konvencija.

Predviđeni ljudski resursi i njihova inicijalna i stalna obuka omogućiće stvaranje kadrova sposobnih da kroz Akcioni plan sprovedu Strategiju i predstavljaće veliki ulog za buduće delovanje u stalnom unapređenju sistema izvršenja krivičnih sankcija.

2. PROCES IZRADE AKCIONOG PLANA

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, kao organ u sastavu Ministarstva pravde, bila je nosilac aktivnosti u izradi Akcionog plana za sprovođenje strategije.

Proces izrade Akcionog plana podržala je Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. Ministarstvo pravde je obrazovalo radnu grupu. Navedena radna grupa je održala više radnih sastanaka i pripremila tekst akcionog plana.

Tabela Akcionog plana je sistematizovana u odnosu na svaku pojedinačnu meru predviđenu Strategijom.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija do 2020. godine 1. Zakonska regulativa i propisi Cilj Otklanjanje nedostataka u pravnom okviru i usklađivanje sa drugim propisima i evropskim standardima i praksom Indikator cilja Normativni okvir u potpunosti usklađen sa evropskim standardima i praksom Br. Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi 1.1 Organizovanje javnih tribina na kojima će se stručnoj i drugoj javnosti predstaviti tekstovi Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera Upoznavanje stručne i druge javnosti sa novim rešenjima i institutima u Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera Oktobar 2014. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Organizovane javne tribine kojima je prisustvovala stručna javnost Finansiranje od strane Misije OEBS-a  1.2 Izrada relevantnih podzakonskih akata, rasporednog akta i akta o sistematizaciji radnih mesta u Upravi Oformiti radnu grupu u cilju izrade podzakonskih akata Septembar 2014. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Doneti podzakonski akti Nisu potrebna dodatna sredstva  1.3 Organizovanje seminara za zaposlene u Upravi u cilju upoznavanja sa novim zakonskim i podzakonskim rešenjima Organizovati seminare za zaposlene u različitim službama u zavodima Mart 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Zaposleni u različitim službama u zavodima upoznati sa novim zakonskim i podzakonskim rešenjima Finansiranje od strane Misije OEBS-a 1.4 Predlaganje izmena krivično pravnog zakonodavstva u cilju uvođenja novih oblika i vrsta alternativnih mera i sankcija i usaglašavanja sa evropskim standardima u ovoj oblasti Izrada analize potreba uvođenja novih alternativnih sankcija i mera Decembar 2015. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađena analiza Nisu potrebna dodatna sredstva Izrada izmena krivičnog zakonodavstva u skladu sa izrađenom analizom Decembar 2016. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađen nacrt Nisu potrebna dodatna sredstva  

2. Ustanovljenje sudije za izvršenje krivičnih sankcija Cilj Delotvornija sudska zaštita i nadzor nad poštovanjem prava lica lišenih slobode Indikator cilja Uspostavljena mreža sudija za izvršenje i povećan broj zahteva za sudsku zaštitu lica lišenih slobode (100% do 2020. godine u odnosu na 2013. godinu) Br. Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi 2.1. Obuka sudija za izvršenje krivičnih sankcija iz oblasti prava lica lišenih slobode, savremenih tokova u izvršenju krivičnih sankcija i prihvaćenih trendova u oblasti njihovog tretmana i postpenalnog prihvata Sačinjavanje i sprovođenje plana i programa obuke Septembar 2014. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa,Pravosudna akademija Izrađen plan i program obuke Finansiranje od strane Misije OEBS-a Organizovanje obuke u skladu sa planom i programom obuke Septembar 2014. godine do decembra 2015. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa,Pravosudna akademijaMisija OEBS Sprovedena obuka na teritoriji svih Viših sudova Finansiranje od strane Misije OEBS-a 2.2 Informisanje lica lišenih slobode o postojanju i mogućnostima zaštite njihovih prava u postuku pred sudijom za izvršenje krivičnih sankcija Izrada i štampanje priručnika, lifleta i informatora za osuđena lica i njihovo distribuiranje tokom poseta zavodima Decembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Priručnik i ostali informativni materijali dostavljeni zavodima i lica lišena slobode su informisana o postupcima pred sudijom za izvršenje Finansiranje od strane Misije OEBS-a 

3. Infrastruktura Cilj Unapređenje infrastrukturnih kapaciteta Uprave Indikator cilja Izgrađeni novi zavodi u Pančevu i Kragujevcu i završene rekonstrukcije u OZ Beograd, SZB Beograd, KPZ Niš, KPZ Valjevo, VPD Kruševac, KPZ za žene Požarevac, KPZ u Ćupriji,OZ u Užicu, KPZ Požarevac-Zabela do 2020. godine u skladu sa evropskim standardima Br. Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi 3.1 Izgradnja novih objekata i zavoda Izrada Glavnih projekta za nove zatvore u Pančevu i Kragujevcu Septembar 2014. godine, Decembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Završetak Glavnog projekta Finansiranje iz donacije EU (IPF3) Izvođenje građevinsko zanatskih radova na izgradnji novih zatvora u Pančevu i Kragujevcu Jul 2018. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Završetak izgradnje novih zatvora u Pančevu i Kragujevcu Finansiranje iz kredita Razvojne Banke Saveta Evrope i budžeta Republike Srbije Obezbeđivanje lokacije za izgradnju zatvorskog kompleksa na teritoriji Zapadne Srbije Decembar 2015. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Ministarstvo nadležno za poslove odbrane Obezbeđena lokacija Nisu potrebna dodatna sredstva Izrada planske dokumentacije i izgradnja ustanove Decembar 2020. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Završetak izgradnje nove ustanove Finansiranje iz budžeta Republike Srbije   3.2 Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta postojećih zavoda u skladu sa evropskim standardima Izvođenje radova na rekonstrukciji smeštajnih kapaciteta u OZ Beograd, KPZ Niš, KPZ Valjevo, KPZ za žene Požarevac, KPZ Zabela, SZB, VPD Kruševac, KPZ Ćuprija, OZ Užice Jun 2018. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Završene rekonstrukcije u navedenim zatvorima u skladu sa evropskim standardima Finansiranje iz: Donacija Vlade Kraljevine Norveške, EU (IPA) fondova i budžeta Republike Srbije Upodobljavanje smeštajnih kapaciteta u skladu sa propisanim standardima Trajno Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Smeštajni kapaciteti u skladu sa propisanim standardima IPA fondovi i budžet Republike Srbije  3.3 Analiza materijalnih ušteda i uvođenje modernih tehnologija Jačanje kapaciteta za praćenje troškova i finansijsko upravljanje (uvođenje novog softvera za računovodstvo i finansijsku analizu u sedištu Uprave) Decembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Smanjenje troškova u zavodima za 10 % do kraja 2015. godine 1 milion dinara iz budžeta Republike Srbije za nabavku softvera Jačanje interne revizije u zavodima i dalji razvoj sistema interne kontrole Decembar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Smanjenje troškova u zavodima za 10 % do kraja 2015. godine 8 miliona dinara godišnje za zapošljavanje novih internih revizora iz budžeta Republike Srbije Uvođenje solarne energije za grejanje vode (nabavka i instalacija solarnih panela) Decembar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Smanjenje troškova u zavodima za 10 % do kraja 2015. godine 802.000 eur – IPA 2013 za solarne panele , sufinansiranje iz budžeta Republike Srbije 144.000 eur Jačanje proizvodnje za sopstvene potrebe u okviru procesa upošljavanja osuđenika Trajno Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Smanjenje troškova u zavodima za 10 % do kraja 2015. godine 86 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije za internu proizvodnju

4. Poštovanje ljudskih prava i zaštita posebno osetljivih kategorija Cilj Obezbeđivanje uslova za bolje ostvarivanje prava lica lišenih slobode Indikator cilja Program obuke o ljudskim pravima za sve zaposlene u Upravi se redovno sprovodi i informatori o pravima lica lišenih slobode dostupni u svim zavodima Br. Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi 4.1 Kontinuirani rad na edukaciji svih zaposlenih u Upravi iz oblasti zaštite ljudskih prava Izraditi plan obuke za zaposlene u svim službama i obezbediti materijal za zaposlene u okviru sprovođenja redovne obuke u Centru za obuku i stručno usavršavanje Uprave (Evropska zatvorska pravila i preporuke Evropskog komiteta protiv torture) Septembar 2014. godine Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Delotvorna primena opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava Nisu potrebna dodatna sredstva Angažovati stručnjake iz organizacija civilnog društva u obuci zaposlenih, preko Centra za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Kontinuirana aktivnost Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Uspostavljena saradnja sa organizacijama civilnog društva Nisu potrebna dodatna sredstva  4.2 Uspostavljanje održivih sistema informisanja lica lišenih slobode o njihovim pravima i načinima zaštite prava Izrada novog priručnika i vodiča za osuđena lica Decembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Odštampan priručnik dostavljen svim zavodima Finansiranje od strane Misije OEBS-a Uspostavljanje efikasnog sistema kontrole redovnog informisanja osuđenih lica o zaštiti prava Kontinuirana aktivnost Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Priručnik i vodič za osuđena lica stalno su dostupni u svim zavodima Nisu potrebna dodatna sredstva 4.3 Poboljšanje materijalnih uslova u zavodima i rešavanje problema prenaseljenosti zavoda u skladu sa Strategijom za smanjenje Preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine Renoviranje paviljona u zavodima u skladu sa investicionim planom Uprave Decembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Završene planirane rekonstrukcije u skladu sa evropskim standardima Sredstva obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu Praćenje realizacije mera propisanih Strategijom Decembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađen izveštaj o sprovođenju mera propisanih Strategijom Nisu potrebna dodatna sredstva 4.4 Razvijanje novih programa tretmana, obuke, stručnog usavršavanja, kao i pomoći okupacionom terapijom za posebno osetljive kategorije lica (žene, maloletnike, invalide, mentalno obolela lica, zavisnike i dr.) Analiza postojećih programa tretmana Septembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Izrađena analiza postojećih programa tretmana Nisu potrebna dodatna sredstva Izrada savremenih programa tretmana prema posebno osetljivim kategorija osuđenih Decembar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Izrađeni programi tretmana za posebno osetljive kategorije osuđenih IPA fond, budžet Republike Srbije

5. Maloletnici u sistemu izvršenja Cilj Obezbeđivanje uslova za bolje ostvarivanje prava maloletnika u sistemu izvršenja krivičnih sankcija Indikator cilja Obučeno osoblje primenjuje specijalizovane programe tretmana u skladu sa potrebama maloletnika Br. Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi 5.1 Donošenje posebne strategije za unapređenje položaja i prava maloletnika u krivično-pravnom sistemu Izrada nacrta strategije za unapređenje položaja i prava maloletnika u krivično-pravnom sistemu Decembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Nacrt strategije predat Vladi Nisu potrebna dodatna sredstva 5.2 Koordinacija sa drugim državnim organima i nevladinim organizacijama u sprovođenju reformi koje se odnose na maloletne prestupnike Formiranje Saveta za maloletnike u skladu sa Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela Jun 2015. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa Savet za maloletnike obavlja sve poslove predviđene Zakonom Nisu potrebna dodatna sredstva  5.3 Izmene Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica, između ostalog, i davanjem širih ovlašćenja sudiji za maloletnike Izrada nacrta izmene Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela Decembar 2014. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa Nacrt dostavljen Vladi Nisu potrebna dodatna sredstva 5.4 Kadrovsko osnaživanje Uprave radi unapređivanja tretmana za maloletnike Sprovesti konkurs za popunjavanje radnih mesta Decembar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Radna mesta popunjena Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 5.5 Unapređenje novih programa tretmana (npr. specijalizovani program za rad sa učiniocima seksualnih krivičnih dela, specijalizovani programi za rad sa bolestima zavisnosti) i programa pripreme za otpust kad su u pitanju maloletni prestupnici Analiza potreba maloletnih izvršilaca krivičnih dela Septembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađena analiza potreba maloletnih izvršilaca krivičnih dela Nisu potrebna dodatna sredstva Izrada specijalizovanih programa tretmana i programa pripreme za otpust u skladu sa rezultatima analize Decembar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Specijalizovani programi tretmana i pripreme za otpust se sprovode Donacija Vlade Kraljevine Norveške 5.6 Unapređenje obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih kako bi se osiguralo da imaju dovoljna znanja, kvalifikacije i motivaciju za sprovođenje neophodnih reformi, kako uvođenjem standardizovanih obuka, tako i licencama i obukama za profesionalni rad u oblasti pravosudnog sistema koji se odnosi na maloletna lica Analiza potreba stručnog usavršavanja zaposlenih Decembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađena analiza potreba stručnog usavršavanja zaposlenih Nisu potrebna dodatna sredstva Izrada specijalizovanih programa obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih i uvođenje standardizovanih obuka za rad sa maloletnicima Decembar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Uvedena standardizovana obuka zaposlenih za rad sa maloletnicima Donacija Vlade Kraljevine Norveške 5.7 Rekonstrukcija i izgradnja novih smeštajnih kapaciteta za maloletnike, i specijalizovanih ustanova ili odeljenja za lečenje i osposobljavanje Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ u Valjevu i VPD u Kruševcu Jun 2016. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Smeštajni kapaciteti rekonstruisani u skladu sa evropskim standardima Donacija Vlade Kraljevine Norveške, budžet Republike Srbije Izgradnja odeljenja za lečenje i osposobljavanje u VPD u Kruševcu Decembar 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izgrađena odeljenja za lečenje i osposobljavanje u skladu sa evropskim standardima Donacija Vlade Kraljevine Norveške, budžet Republike Srbije

6. Žene u sistemu izvršenja krivičnih sankcija Cilj Unapređenje položaja i prava žena u sistemu izvršenja krivičnih sankcija Indikator cilja Obučeno osoblje primenjuje specijalizovane programe tretmana u skladu sa potrebama žena u sistemu izvršenja krivičnih sankcija Br. Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi 6.1 Unapređenje smeštajnih kapaciteta i uslova, kao i izgradnja otvorenog odeljenja u Kazneno popravnom zavodu za žene u Požarevcu Izvođenje građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji i izgradnji u Kazneno popravnom zavodu za žene u Požarevcu Decembar 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Završetak izgradnje nove zgrade otvorenog odeljenja i rekonstrukcije glavne smeštajne zgrade Sredstva obezbeđena iz donatorskih fondova EU (IPA 2013) i iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu 6.2 Unapređenje programa tretmana (specijalizovani programi za žrtve nasilja, tretman bolesti zavisnosti i program pripreme za otpust) Analiza postojećih programa tretmana i njihovo unapređenje u skladu sa potrebama osuđenica Septembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Kazneno popravni zavod za žene u Požarevcu, Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Izrađena analiza postojećih programa Nisu potrebna dodatna sredstva Izrada novih programa tretmana u skladu sa utvrđenim potrebama osuđenicama i realnim mogućnostima njihove primene Mart 2015. godine Kazneno popravni zavod za žene u Požarevcu, Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Izrađeni novi programi tretmana koji odgovaraju potrebama osuđenica Sredstva obezbeđena iz donatorskih fondova (IPA 2013)  6.3 Uspostavljanje obuke i stručnog osposobljavanja u skladu sa potrebama tržišta rada i u cilju upošljavanja nakon izvršene kazne Izrada plana obuke u skladu sa rezultatima analize tržišta rada Jednom godišnje Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Kazneno popravni zavod za žene u Požarevcu Izrađen plan obuke u skladu sa rezultatima analize tržišta rada Nisu potrebna dodatna sredstva 6.4 Unapređenje saradnje sa drugim državnim organima i koordinacija sa udruženjima građana radi uspešnije realizacije programa tokom i nakon izvršenja kazne Izrada plana, programa i utvrđivanje načina saradnje sa drugim državnim organima, sa udruženjima građana i lokalnom zajednicom radi uspešnije realizacije programa tokom i nakon izvršenja kazne Jednom godišnje Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Kazneno popravni zavod za žene u Požarevcu, lokalna zajednica, udruženja građana i drugi subjekti Izrađen plan, godišnji program i način saradnje sa udruženjima građana i lokalnom zajednicom Nisu potrebna dodatna sredstva 6.5 Unapređenje obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih kako bi se osiguralo da imaju dovoljna znanja i kvalifikacije za sprovođenje novih programa obuke za osuđenice Izrada plana i programa obuke za zaposlene u zavodu za primenu novih programa tretmana i obuke za zanimanja utvrđena planom Jednom godišnje Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Kazneno popravni zavod za žene u Požarevcu Izrađen program obuke za zaposlene u zavodu za primenu novih programa tretmana i obuke za zanimanja utvrđena planom Nisu potrebna dodatna sredstva Obuka zaposlenih za primenu novih programa obuke za osuđenice Kontinuirano Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Zaposleni u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu obučeni za primenu novih programa obuke Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 6.6 Unapređenje proizvodnih kapaciteta zavoda i upošljavanje osuđenica Nabavka potrebne opreme za sprovođenje obuke Jun 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Kazneno popravni zavod za žene u Požarevcu Nabavljena oprema za sprovođenje obuke Sredstva obezbeđena iz EU IPA fonda 2013 Poboljšanje i modernizacija uslova za rad Decembar 2016. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Kazneno popravni zavod za žene u Požarevcu Uslovi za rad u proizvodnim kapacitetima su u skladu sa pozitivnim propisima. Sredstva obezbeđena iz EU IPA fonda 2013 6.7 Unapređenje obrazovanja, obuke i stručnog osposobljavanja osuđenica Realizacija programa osnovnog obrazovanja, obuke i stručnog osposobljavanja za odrasle Kontinuirano Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Kazneno popravni zavod za žene u Požarevcu Uspostavljen program obrazovanja, obuke i stručnog osposobljavanja za odrasle Finansiranje iz budžeta Republike Srbije

7. Tretman osuđenih (programi postupanja) Cilj Primena opštih i specijalizovanih programa tretmana i programa prihvata u društvenu zajednicu u skladu sa individualnim kapacitetima osuđenih Indikator cilja Primenom individualizovanih programa tretmana tokom i nakon izvršenja kazne smanjen opšti povrat za 20 % u odnosu na 2013. godinu Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi 7.1 Unapređivati jedinstvenu strategiju i smernice u oblasti tretmana i pripreme za otpust osuđenih, kao i primena odgovarajućih programa postupanja za različite kategorije osuđenih lica Izraditi Pravilnik o tretmanu, programu postupanja, razvrstavanju i naknadnom razvrstavanju osuđenih Septembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađen Pravilnik o tretmanu, programu postupanja, razvrstavanju i naknadnom razvrstavanju osuđenih Nisu potrebna dodatna sredstva Korigovanje jedinstvenih obrazaca i evidencija koje se koriste u sprovođenju tretmana Decembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izmenjeni obrasci i evidencije koriste se u svim zavodima Nisu potrebna dodatna sredstva 7.2 Kontinuirana obuka službenika tretmana sa akcentom na preispitivanje i izmenu programa postupanja, primenu specijalizovanih programa koji će omogućiti bolju socijalnu reintegraciju i prihvat osuđenih nakon izlaska sa izdržavanja kazne Organizovati obuke za službenike tretmana, načelnike službi i upravnike ustanova za adekvatniju primenu instrumenta za procenu rizika, kao i za određivanje individualnih ciljeva i izradu pojedinačnih programa postupanja Kontinuirano Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Validnija procena rizika osuđenih lica i efikasnije sprovođenje programa postupanja Iz budžeta Republike Srbije i iz donatorskih fondova Izrada procedura saradnje službe tretmana i povereničkih kancelarija Decembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Službe za tretman i poverenici uspešno primenjuju utvrđene procedure u postpenalnom prihvatu Nisu potrebna dodatna sredstva 7.3 Izrada i uvođenje specijalizovanih programa tretmana koji se odnose na prevenciju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, kontrolu besa, za počinioce seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, kao i posebnih specijalizovanih programa namenjenih osetljivim kategorijama osuđenih lica (maloletnici, žene, osuđeni na duge kazne, osobe sa posebnim potrebama, stara lica, psihički obolele osobe i dr. Organizovanje obuke za primenu psihosocijalnog tretmana za zavisnike od droga (KBT), psihoterapijskih tretmana u radu sa osuđenim licima, nenasilna komunikacija, rešavanje konflikata i sl. Decembar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Uspešan psihoterapijski tretman sa osuđenih u svim ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija Nisu potrebna dodatna sredstva Organizovanje obuka za primenu specijalizovanih programe Decembar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Obučeno do 65 trenera za specijalizovane programe Tvining projekat IPA fond 2013 Sprovođenje obuka za primenu specijalizovanih programa Kontinuirano Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Svi zaposleni u Službi za tretman obučeni za primenu specijalizovanih programa Nisu potrebna dodatna sredstva 7.4 Utvrditi mehanizme za saradnju i razmenu pozitivnih iskustava i dobre prakse između zavoda Organizovati redovne sastanke zaposlenih u tretmanu Trajno Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ujednačena praksa i unapređenje rada, objektivno utvrđena potreba za adekvatnim usavršavanjem stručnog rada Nisu potrebna dodatna sredstva 7.5 Obezbediti adekvatno stručno usavršavanje za sve zaposlene koji učestvuju u sprovođenju programa tretmana. Kontinuirana obuka službenika tretmana Kontinuirano Uprava za izvršenje krivičnih sankcijaCentar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Delotvorna primena opštih i specijalizovanih programa, unapređen i usavršen rad u tretmanu sa osuđenim licima Finansiranje iz budžeta Republike Srbije

8. Zdravstvena zaštita lica lišenih slobode Cilj Sva lica lišena slobode imaju stepen zdravstvene zaštite kakva postoji u društvenoj zajednici Indikator cilja Broj zaposlenih u zdravstvenim službama, snabdevenost lekovima i medicinska oprema u zavodima odgovaraju broju i potrebama lica lišenih slobode, stomatološka zaštita je dostupna u skladu sa potrebama osuđenih Br. Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi 8.1 Na osnovu usvojenog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi popuniti radna mesta zdravstvenih radnika u svim zavodima Sprovesti konkurs za popunjavanje radnih mesta zdravstvenih radnika u svim zavodima Decembar 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Zaposlen dovoljan broj zdravstvenog osoblja u svim zavodima Finansiranje iz budžeta Republike Srbije   8.2 Nastaviti započete rekonstrukcije Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu i prostora namenjenih zdravstvenoj zaštiti u drugim zavodima i poboljšati redovnost nabavke lekova i materijala i medicinske opreme Izvođenje radova na rekonstrukciji smeštajnih kapaciteta Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu Decembar 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Završene rekonstrukcije smeštajnih kapaciteta Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu u skladu sa evropskim standardima Finansiranje iz budžeta Republike Srbije Poboljšanje uslova u prostorijama namenjenim zdravstvenoj zaštiti u svim zavodima Decembar 2018. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Uslovi u prostorijama namenjenim zdravstvenoj zaštiti ispunjavaju opšte propise o zdravstvenoj zaštiti Finansiranje iz budžeta Republike Srbije Uspostavljanje centralizovanog sistema nabavke lekova i materijala medicinske opreme Januar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Republički zavod za zdravstveno osiguranje Centralizovana nabavka lekova i materijala medicinske opreme Nisu potrebna dodatna sredstva 8.3 Unaprediti sistem stomatološke zaštite za sve osuđene u okviru zavoda Analiza potreba za stomatološku zaštitu osuđenih Septembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađena analiza potreba za stomatološku zaštitu osuđenih Nisu potrebna dodatna sredstva Nabavka opreme za stomatološku zaštitu osuđenih u skladu sa utvrđenim potrebama Decembar 2016. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Nabavljena oprema za stomatološku zaštitu osuđenih Finansiranje iz budžeta Republike Srbije  8.4 Osnovati odeljenje za izvršenje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi koja se izriče maloletnim licima Izgradnja smeštajnih kapaciteta za izvršenje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi koja se izriče maloletnim licima Decembar 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Smeštajni kapaciteti izgrađeni Donatorska sredstva (aplicirano za sredstva iz fonda Vlade Kraljevine Norveške) Opremanje potrebnom medicinskom i drugom opremom Decembar 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Nabavljena oprema Finansiranje iz budžeta Republike Srbije Prijem novih zaposlenih u zdravstvenoj službi Decembar 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Primljeni zaposleni Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 8.5 U saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove zdravlja obezbediti lekove za lečenje HIV (SIDA), C hepatita, tuberkuloze i supstitucione terapije zavisnika Sprovođenje programa za lečenje HIV (SIDA), C hepatita, tuberkuloze i supstitucione terapije zavisnika u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove zdravlja Trajno Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja Programi za lečenje HIV (SIDA), C hepatita, tuberkuloze i supstitucione terapije zavisnika se sprovode u svim zavodima Finansiranje iz budžeta Republike Srbije   8.6 Obezbediti kontinuiranu obuku zdravstvenih radnika za sprovođenje programa smanjenja štete kod bolesti zavisnosti i prevencije polno i krvno prenosivih bolesti i tuberkuloze i obezbediti održivost programa u sistemu izvršenja krivičnih sankcija Izraditi programe obuke zdravstvenih radnika za sprovođenje programa smanjenja štete kod bolesti zavisnosti i prevencije polno i krvno prenosivih bolesti i tuberkuloze i obezbediti održivost programa u sistemu izvršenja krivičnih sankcija Decembar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Obučeno do 15 trenera za sprovođenje obuke zdravstvenih radnika Nisu potrebna dodatna sredstva Sprovođenje obuke za zdravstvene radnike kao redovan program obuke Centra za obuku i stručno osposobljavanje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Kontinuirano Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Obučeni zdravstveni radnici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Nisu potrebna dodatna sredstva

9. Izvršenje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi Cilj Stvaranje uslova za izvršenje mere bezbednosti na način koji omogućava licima na meri humaniji tretman i prihvat u društvenoj zajednici Indikator cilja Tokom izvršenja mere bezbednosti nivo poštovanja ljudskih prava lica na meri je poboljšan i sva lica na meri imaju individualizovan program tretmana Br. Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi 9.1 Nastavak rekonstrukcije Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu i uvođenje novih i razvijanje postojećih specijalizovanih programa Završetak kompletne rekonstrukcije Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu Decembar 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Završena rekonstrukcija u skladu sa evropskim standardima Finasiranje iz budžeta Republike Srbije  Izrada programa obuke i sprovođenje specijalizovanih programa (psihoterapijski programi u radu sa licima na meri bezbednosti) Decembar 2016. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu Programi obuke izrađeni i primenjuju se Finasiranje iz budžeta Republike Srbije  9.2 Izmene zakonskih rešenja i uvođenje nadležnosti sudije za izvršenje u postupak odlučivanja o zameni mere bezbednosti Formiranje radne grupe koja će izraditi nacrt izmena relevantnih zakona i dostavljanje nacrta Vladi Decembar 2016. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo zdravlja Nacrt izmena relevantnih zakona dostavljen Vladi Nisu potrebna dodatna sredstva 9.3 Podizanje svesti i edukacija nosilaca pravosudnih funkcija, mediciskih radnika i zaposlenih u Upravi o različitim pozitivnim praksama u vezi sa merama bezbednosti koje postoje u drugim zemljama Organizovanje javnih tribina April 2017. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa Javne tribine organizovane na teritoriji Apelacionih sudova Finansiranje obezbeđeno od strane OEBS-a Razmena iskustava sa stručnjacima iz zemalja u kojima postoji sistem mera bezbednosti koji je usklađen sa savremenim standardima Jun2016. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i Ministarstvo zdravlja Organizovana studijska poseta zemlji koja ima sistem mera bezbednosti usklađen sa savremenim standardima Finansiranje obezbeđeno od strane OEBS-a Organizovanje edukativnih seminara za nosioce pravosudnih funkcija, medicinsko osoblje i zaposlene u Upravi Septembar2017. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Ministarstvo zdravlja i Pravosudna akademija Edukativni seminari organizovani na teritoriji svih osnovnih sudova Finansiranje obezbeđeno od strane OEBS-a 9.4 Postepeno uvođenje nadležnosti Probacione službe u praćenju izvršenja mere obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi i pomoći u obezbeđivanju prihvata i reintegracije lica nakon obustave mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi Izmena akta o sistematizaciji i zapošljavanje novih poverenika Mart 2017. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Zaposleni novi poverenici Finansiranje iz budžeta Republike Srbije Izrada plana obuke zaposlenih u Probacionoj službi Jun 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Plan obuke za zaposlene u Probacionoj službi izrađen Nisu potrebna dodatna sredstva Obuka zaposlenih u Probacionoj službi Decembar 2019. godine Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Svi zaposleni u probacionoj službi su obučeni u skladu sa novim planom obuke Nisu potrebna dodatna sredstva 10. Obuka i stručno osposobljavanje osuđenih lica i njihov rad Cilj Sticanje i verifikacija znanja, kako bi se pružile mogućnosti za konstruktivno radno angažovanje lica lišenih slobode za vreme izvršenja kazne i uspešna reintegracija u društvo nakon izvršenja kazne, kroz obezbeđivanje konkretnih programa obuke i stručnog osposobljavanja osuđenih lica. Indikator cilja Povećan broj osuđenih lica koji godišnje završe sertifikovanu obuku sa 7,2% u 2014. godini na 15% do 2020. godine, u odnosu na prosečno brojno stanje osuđenih.Povećan broj osuđenih lica obuhvaćenih konstruktivnim upošljavanjem osuđenih sa 22% u 2014. godini na 40% do 2020. godine, u odnosu na prosečno brojno stanje osuđenih. Br. Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi 10.1 Izrada koncepcije uvođenja stručnog obrazovanja i obuke u programe tretmana osuđenih lica i ostvarivanje neophodnih uslova za njeno sprovođenje na nivou celokupnog sistema izvršenja krivičnih sankcija Izrada koncepcije za uvođenje obuke u program tretmana osuđenih Urađeno Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Sačinjen trogodišnji plan obuke za prvi trogodišnji period 2014-2016. Nisu potrebna dodatna sredstva Jačanje kapaciteta za obuku- dokvalifikacija za 40 instruktora Decembar 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Završeno potrebno doškolovavanje za 40 instruktora do kraja 2017. godine 2.700.000 dinara (po 900.000 u 2015, 2016, 2017. godini) – za troškove školovanja instruktora Nabavka opreme i osposobljavanje učionica u skladu sa predlozima iz zavoda Decembar 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Objekti za sprovođenje obuka su u funkciji 3.300.000 dinara – (po 1.100.000 u 2015, 2016, 2017. godini) 10.2 Uspostavljanje trajne saradnje sa Ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja, u cilju uspostavljanja realizacije programa osnovnog obrazovanja za odrasle koji se nalaze na izvršenju krivičnih sankcija Zaključivanje Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja Decembar 2014. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i Ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja Zaključen sporazum Nisu potrebna dodatna sredstva 10.3 Izvršiti analizu proizvodnih kapaciteta i postojećih vrsta poslova u okviru svih zavoda, kao i analizu dosadašnjeg finansijskog poslovanja privrednih jedinica u cilju realnog sagledavanja njihove efikasnosti. Na osnovu dobijenih rezultata potrebno je izvršiti reorganizaciju službe za obuku i upošljavanje. Takođe, potrebno je proizvodne kapacitete zavoda sagledati u realnom svetlu i ispitati mogućnost njihovog angažovanja kroz različite forme javno-privatnih i javno-javnih partnerstava, koji bi umanjili probleme koje sa sobom nosi poslovanje u uslovima tržišne ekonomije Elaborat analize proizvodnih kapaciteta i to: obuke i upošljavanje, proizvodni program i plasman, objekti, oprema, zemljište i kultivisana imovina, finansijski izveštaji za 2012. i 2013. godinu, analiza mogućnosti za veću internu realizaciju, analiza okruženja Urađeno Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Završen dokument Analize Nisu potrebna dodatna sredstva Izrada plana reorganizacije Službe za obuku i upošavanje Urađeno Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađen plan Nisu potrebna dodatna sredstva Izraditi Pravilnik o organizaciji Službe za obuku i upošljavanje Septembar 2014. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa Donet pravilnik Nisu potrebna dodatna sredstva Sprovesti aktivnosti na reorganizaciji Službe za obuku i upošljavanje Decembar2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Reorganizovana služba za obuku i upošljavanje Jačanje kadrovskog kapaciteta u skladu sa mogućnostima budžeta i iskazanim potrebama – 10.000.000 dinara godišnje 10.4 Poboljšati radne uslove u svim zavodima i obezbediti da higijensko-tehnička zaštita na radu zadovoljava propisane standarde Izvršiti nabavku zaštitnih sredstava i rekonstrukciju prostorija za rad osuđenih Decembar2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Završene aktivnosti na nabavljena zaštitna sredstva i rekosntrukcije prostorija za rad osuđenih Deo sredstava obezbeđen iz IPA 2013 projekta za rekonstrukciju pogona ženskog zatvora – 130.000 evraIzdvojena sredstva iz budžeta Republike Srbije i donacija za rekonstrukciju pogona za rad po 5.000.000 dinara u 2015, 2016 i 2017. godini 10.5 Ostvarivanje zakonodavnih i institucionalnih pretpostavki za uvođenje mogućnosti sticanja osnovnog i srednjeg obrazovanja tokom izdržavanja kazne Analiza potreba za obrazovanjem osuđenih u zavodima Oktobar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Urađena analiza potreba Nisu potrebna dodatna sredstva Zaključivanje sporazuma o saradnji ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i ministarstva nadležnog za poslove prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Decembar 2014. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja Zaključen sporazum Nisu potrebna dodatna sredstva Sprovođenje obrazovanja u zavodima Trajno Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja Stvoreni uslovi za bolju reintegraciju osuđenih Finansiranje iz budžeta Republike Srbije

11. Pravosudna policija Cilj Uspostavljanje pravosudne policije Indikator cilja Pravosudna policija efikasno obezbeđuje izvršenje funkcija pravosudnih organa, bezbednost lica na izvršenju krivičnih sankcija i objekata u nadležnosti Ministarstva pravde Br. Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi 11.1 Preispitivanje mogućnosti izmene postojećih zakona i podzakonskih akata koji regulišu krivično-pravnu materiju, rad sudova i sistem izvršenja krivičnih sankcija, kako bi se uspostavio jedinstven sistem selekcije, prijema u službu i organizacije rada pravosudne policije u obezbeđenju pravosudnih organa i poslova pravosudnih organam, kao i sistema izvršenja krivičnih sankcija Formiranje radne grupe koja će analizirati postojeće stanje Septembar 2014. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izveštaj o analizi postojećeg stanja Nisu potrebna dodatna sredstva Izraditi studiju izvodljivosti uspostavljanja pravosudne policije Decembar 2014. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađena studija izvodljivosti uspostavljanja pravosudne policije Nisu potrebna dodatna sredstva 11.2 Iznalaženje mogućnosti za organizaciju rada jedinstvene formacije pravosudne policije u okviru ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, koji obezbeđuje efikasnu bezbednost i zaštitu pravosudnih organa i zavoda – prava, obaveze, ovlašćenja i horizontalnu prohodnost zaposlenih Izrada nacrta propisa o organizaciji rada pravosudne policije u skladu sa analizom postojećeg stanja i studijom izvodljivosti Jun 2015. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađen nacrt propisa o organizaciji rada pravosudne policije Nisu potrebna dodatna sredstva  11.3 Preispitivanje mogućnosti za uspostavljanje normativnog okvira za kontinuiranu proveru psihofizičkih sposobnosti zaposlenih za obavljanje poslova pravosudne policije Izrada nacrta pravilnika za proveru psihofizičkih sposobnosti pravosudne policije Decembar 2015. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađen nacrt pravilnika za proveru psihofizičkih sposobnosti pravosudne policije Nisu potrebna dodatna sredstva  11.4 Izrada programa i sprovođenje kontinuirane obuke pravosudne policije u okviru Centra za obuku i stručno osposobljavanje Formiranje radne grupe i izrada programa obuke za pravosudnu policiju Decembar 2016. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađeni programi obuke za pravosudnu policiju Nisu potrebna dodatna sredstva 

12. Alternativne mere i sankcije Cilj Poverenička služba delotvorno izvršava alternativne mere i sankcije na teritoriji cele zemlje. Indikator cilja Oformljena mreža povereničkih kancelarija ne teritoriji cele zemlje,povećan broj izrečenih i izvršenih alternativnih mera i sankcija za 20% na godišnjem nivou. Br. Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi 12.1 Prijem u službu novih zaposlenih na poslovima izvršenja alternativnih sankcija i mera Sprovesti konkurs za popunjavanje radnih mesta na poslovima izvršenja alternativnih sankcija Decembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Zaposlen potreban broj poverenika Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 12.2 Osnivanje posebne službe za alternativne sankcija u sklopu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Izmena u aktu o sistematizaciji radnih mesta u Upravi Decembar 2014. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Osnovano posebno odeljenje za alternativne sankcije Nisu potrebna dodatna sredstva 12.3 Širenje mreže povereničkih kancelarija, i stvaranje novog organizacionog okvira u skladu sa novim zakonskim rešenjima i povećanim potrebama u sistemu izvršenja alternativnih mera i sankcija Otvaranje 9 novih kancelarija za alternativne sankcije Decembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i lokalne samouprave Kompletirana mreža kancelarija za alternativne sankcije za područja svih viših sudova Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 12.4 Podizanje svesti o alternativnim sankcijama kod predstavnika državnih organa (kako bi se obezbedili neophodni uslovi za njihovu realizaciju), sudija (koji treba da izriču takve mere) kao i građana (kako bi prihvatili ove mere) Organizovati pres konferencije, tribine i slične medijski propraćene aktivnosti Oktobar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Projekat EU (GIZ) Veća medijska zastupljenost u cilju senzibilizacije javnosti za alternativne vidove kažnjavanja Finansiranje iz projekta EU IPA 2010 12.5 Obuka za nosioce pravosudnih funkcija, poverenike, ovlašćena službena lica područnih organa policije i druge koji će učestvovati u sprovođenju alternativnih sankcija Organizovati seminare, obuke i okrugle stolove za nosioce pravosudnih funkcija Oktobar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Pravosudna akademija, Projekat EU (GIZ) Obučeni nosioci pravosudnih funkcija za određivanje alternativnih mera i sankcija Finansiranje iz projekta EU IPA 2010 Organizovati obuke za poverenike i zaposlene koji su angažovani na izvršavanju alternativnih mera i sankcija Oktobar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcijaProjekat EU (GIZ) Obučeni poverenici i zaposleni za primenu unapređenih metoda rada u realizaciji i kontroli alternativnih sankcija i mera Finansiranje iz projekta EU IPA 2010 Isplanirati procedure i nivoe saradnje sa područnim organima policije Oktobar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove Izrađene procedure i kompatibilni programi postupanja između kancelarija za alternativne sankcije i mesno nadležnih policijskih uprava Finansiranje iz projekta EU IPA 2010 12.6 Priprema pilot projekata radi uspostavljanja novih vidova alternativnih sankcija (kako onih koje zahtevaju veći stepen nadzora, tako i onih koje zahtevaju manji stepen nadzora prilikom izvršenja) Realizovati pilot projekat za izvršenje alternativnih kazni izrečenih u prekršajnom postupku Oktobar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Projekat EU (GIZ) Izrađene procedure za rad poverenika i unapređeni programi postupanja za izvršavanje alternativnih sankcija Finansiranje iz projekta EU IPA 2010 Realizovati pilot projekat za izvršenje odluke tužioca o odlaganju krivičnog gonjenja Oktobar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Projekat EU (GIZ) Izrađene procedure za rad poverenika i unapređeni programi postupanja za izvršavanje alternativnih sankcija Finansiranje iz projekta EU IPA 2010 Realizovati pilot projekat za grupno izvršenje kazni rada u javnom interesu Oktobar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Projekat EU (GIZ) Izrađene procedure za rad poverenika i unapređeni programi postupanja za izvršavanje alternativnih sankcija Finansiranje iz projekta EU IPA 2010 12.7 Usaglašavanje mehanizama i koordinacije kod izvršenja alternativnih sankcija, kao i izrada kratkoročne i dugoročne analize troškova i dobiti Formiranje koordinacionog tela za efikasno sprovođenje alternativnih sankcija Mart 2015. godine Ministarstva nadležna za poslove pravosuđa, rada i socijalne politike, unutrašnjih poslova i obrazovanja Formirano koordinaciono telo Nisu potrebna dodatna sredstva Analiza kratkoročnih i dugoročnih troškova i dobiti Jul 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, EU projekat Izrađena analiza troškova i dobiti Finansiranje iz projekta EU IPA 2010 12.8 Obezbeđivanje uslova da poverenička služba bude u mogućnosti da pruža adekvatnu podršku osuđenima nakon izdržane kazne, u cilju njihove efikasne reintegracije u društvenu zajednicu Uspostaviti saradnju kancelarija za alternativne sankcije sa neophodnim subjektima lokalne samouprave Decembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, predstavnici lokalne samouprave Poverenici u saradnji sa lokalnom samoupravom pružaju adekvatnu podršku i pomoć osuđenima nakon izdržane kazne Nisu potrebna dodatna sredstva

13. Obuka i stručno usavršavanje zaposlenih Cilj Unapređenje kvaliteta obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih Indikator cilja Uspostavljen jedinstveni plan obuke, usavršavanja zaposlenih, ocenjivanja i napredovanja svih zaposlenih u Upravi Br. Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi 13.1 Izrada novog Pravilnika o obuci i stručnom osposobljavanju zaposlenih u Upravi Formiranje radne grupe i izrada Pravilnika o obuci i stručnom osposobljavanju zaposlenih u Upravi Septembar 2014. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa Donet Pravilnik o obuci i stručnom osposobljavanju zaposlenih u Upravi Nisu potrebna dodatna sredstva 13.2 Rekonstrukcija i proširenje postojećih kapaciteta i pravno regulisanje korišćenja objekata Centra za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Izrada projekta rekonstrukcije postojećih kapaciteta Centra za obuku i stručno osposobljavanje i rekonstrukcija kapaciteta u skladu sa projektom Decembar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Kapaciteti rekonstruisani u skladu sa projektom Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 13.3 Nabavka dodatnih nastavnih sredstava kako bi se obezbedilo efikasno izvođenje nastave Analiza potreba Centra za obuku i stručno osposobljavanje u skladu sa programima nastave Decembar 2014. godine Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Urađena analiza Nisu potrebna dodatna sredstva Nabavka sredstava u skladu sa urađenom Analizom Decembar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Nabavljena sredstva u skladu sa urađenom analizom Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 13.4 Selekcija i edukacija predavača u Centru za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Izrada plana i programa selekcije predavača u Centru za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Decembar 2014. godine Centar za obuku i stručno osposobljavanjeUprave, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Predavači izabrani u skladu sa planom i programom Nisu potrebna dodatna sredstva Izrada programa edukacije i obuka predavača u Centru za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Decembar 2016. godine Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Predavači edukovani u skladu sa izrađenim programom Nisu potrebna dodatna sredstva 13.5 Definisanje jasnih zaduženja i procedura na osnovu kojih će se u okviru oblasti stručnog usavršavanja objedinjavati svi zaposleni u sistemu izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji Izrada procedura stručnog usavršavanja, plana obuke zaposlenih u svim službama u zavodima i kriterijuma ocenjivanja kvaliteta nastave Decembar 2015. godine Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Izrađen jedinstveni plan stručnog usavršavanja zaposlenih i kriterijumi ocenjivanja kvaliteta nastave Nisu potrebna dodatna sredstva 13.6 Nastavak izrade, izvođenja i ocenjivanja planova i programa obuke i stručnog usavršavanja (zaposlenih i rukovodilaca) sa usaglašenim prioritetnim oblastima Izrada godišnjeg plana obuke i stručnog usavršavanja u skladu sa prioritetnim oblastima Trajno Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Zaposleni se obučavaju u skladu sa godišnjim planom obuke i stručnog usavršavanja Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 13.7 Uspostavljanje tela za koordinaciju i praćenje rezultata rada zaposlenih u Upravi i kadrovskog planiranja Odluka o osnivanju koordinacionog tela za praćenje rezultata rada zaposlenih u Upravi Decembar 2014. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Uspostavljeno telo za koordinaciju i praćenje rezultata rada zaposlenih u Upravi i kadrovskog planiranja Nisu potrebna dodatna sredstva

14. Nadzor Cilj Poboljšanje efikasnosti sistema nadzora nad izvršenjem zavodskih i vanzavodskih sankcija u cilju ujednačavanja prakse postupanja sa osuđenima Indikator cilja Ustanovljen nezavisan i delotvoran interni nadzor nad izvršenjem zavodskih i vanzavodskih sankcija Br. Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi Napomene 14.1 Unapređenje normativne, organizacione i kadrovske strukture zaposlenih u odeljenju za nadzor u cilju obavljanja nezavisnog i delotvornog nadzora nad izvršenjem zavodskih i vanzavodskih sankcija Izrada Pravilnika o nadzoru nad radom zavoda Septembar 2014. godine Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa Donet Pravilnik o nadzoru nad radom zavoda Nisu potrebna dodatna sredstva Prijem novih zaposlenih u odeljenju za nadzor Decembar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Zaposleni primljeni Finansiranje iz budžeta Republike Srbije Obuka lica ovlašćenih za nadzor u skladu sa evropskim standardima Kontinuirano Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave Zaposleni u službi za nadzor uspešno primenjuju evropske standarde u vršenju nadzora Nisu potrebna dodatna sredstva 14.2 Razmotriti potrebu izmene propisa radi dostupnosti zapisnika o nadzoru Izmenjene odredbe Zakona o izvršenju krivičnih sankcija o dostupnosti zapisnika o nadzoru Izvršeno Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa Odredbe zakona izmenjene Nisu potrebna dodatna sredstva 14.3 Sprovođenje obuke i stručnog usavršavanja lica ovlašćenih za nadzor u pogledu tehnika rada i primene Pravilnika o nadzoru nad radom zavoda kod posebnih kategorija lica prema kojima se izvršavaju krivične sankcije, kao što su maloletnici, žene, stara lica, lica na meri obaveznog lečenja, lica osuđena za organizovani kriminal i drugo Izrade programa obuke i obuka lica ovlašćenih za nadzor nad radom zavoda kod posebnih kategorija lica prema kojima se izvršavaju krivične sankcije, kao što su: maloletnici, žene, stara lica, lica na meri obaveznog lečenja, lica osuđena za organizovani kriminal i drugo Decembar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađen program obuke i ovlašćena lica za nadzor su obučena za rad sa posebnim kategorijama Nisu potrebna dodatna sredstva Izrada upitnika za obavljanje nadzora Decembar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Upitnik izrađen Finansiranje od strane Misije OEBS-a 14.4 Uspostavljanje konstruktivne saradnje sa Zaštitnikom građana, Komisijom za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija koju je obrazovala Narodna skupština, udruženjima građana i drugim državnim organima Organizovanje kontinuiranih dijaloga sa Zaštitnikom građana, Komisijom za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, udruženjima građana i drugim državnim organima Trajno Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Povećan broj sastanaka sa Zaštitnikom građana, Komisijom za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, udruženjima građana i drugim državnim organima Nisu potrebna dodatna sredstva

15. Informacioni i bezbednosni sistemi Cilj Razvojem postojećih i uvođenjem novih sistema i tehnologija omogućava se prikupljanje podataka koje je jednoobrazno i sveobuhvatno, a prikupljeni podaci su lako dostupni nadležnnim organima Indikator cilja Operativni IT i bezbednosni sistemi su povezani sa sistemima drugih relevantnih državnih organa (policija, javno tužilaštvo i sudovi) Br. Mere iz strategije Aktivnosti Rok Odgovorni subjekti Indikatori Potrebni resursi 15.1 Podsistemi za upravljanje ljudskim resursima, koji bi obezbedio evidenciju prisustva na radu zaposlenih, obračun plata, evidenciju radnog vremena, procenu radne uspešnosti i evidenciju radne osposobljenosti Izrada softverskog rešenja za potrebe Uprave Decembar 2016. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Omogućeno brzo i precizno dobijanje podataka o ljudskim resursima Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 15.2 Dalje unapređenje softvera dobijenog putem IPA projekta 2008 „Unapređenje transparentnosti i efikasnosti (javno tužilaštvo i sistem izvršenja) – u okviru kojeg bi trebalo predvideti : implementaciju postojećih funkcionalnosti u svim zavodima Uprave, kako bi centralizovani Informacioni sistem mogao imati relevantne i precizne podatke za pravljenje analiza; definisanje i razvoj novih funkcionalnosti u cilju pokrivanja na potrebnom nivou ,svih procesa rada u Upravi na testnom okruženju putem pilot projekta; implementacija tako razvijenih novih funkcionalnosti u svim zavodima; Business Intelligence (BI) podsistem za prikupljanje i obradu operativnih podataka dobijenih iz svakodnevnih procesa rada, koji treba da sadrži napredne analize i korelacije prikupljenih podataka u cilju merenja performansi svih procesa rada Uprave, upoređivanja sa definisanim kriterijumima i generisanja skupa potrebnih izveštaja za svako radno mesto; Dogradnja softvera Maj 2018. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Softver povezan sa softverima sudstva i prilagođen radu na poslovima alternativnih sankcija Finansiranje iz donacije evropske delegacije 15.3 Podsistem za praćenje i evaluaciju rizika i karakteristika lica lišenih slobode (koji pored informacija o licima lišenih slobode i njihovim karakteristikama) treba da sadrži i programe njihovog osposobljavanja u cilju smanjenja stepena povrata Dogradnja softvera Maj 2018. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Softver povezan sa softverima sudstva i prilagođen radu na poslovima alternativnih sankcija Finansiranje iz donacije evropske delegacije 15.4 Neophodna sistemska infrastruktura za obezbeđivanje nesmetanog rada novih podsistema Nabaviti potrebnu opremu April 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Nabavljena potrebna oprema Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 15.5 U sklopu aktivnosti informatizacije potrebno je predvideti analizu i redefinisanje postojećih procesa rada, odnosno usklađivanje eventualno različitih procesa rada koji su specifični za određene zavode, kako bi se proces rada prilagodio i uspešno mogao automatizovati putem implementacije jedinstvenog centralizovanog informacionog podsistema Izrada softverskog rešenja za potrebe Uprave Decembar 2018. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Omogućena implementacija jedinstvenog centralizovanog informacionog podsistema Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 15.6 Informisanje zaposlenih u Upravi o ulozi i značaju statističkih izveštaja i njihovo obučavanje da te izveštaje koriste kako bi sve važne odluke, uključujući i planiranje i raspodelu sredstava , donosili na osnovu činjenica Izrada softverskog rešenja za potrebe Uprave Decembar 2019. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Omogućena implementacija jedinstvenog centralizovanog informacionog podsistema Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 15.7 Standardizaciju sistema i uređaja namenjenih za sprovođenje bezbednosti u Upravi Izrada dokumentacije potrebne za tehničke smernice potrebne pri projektovanju i izradi sistema namenjenih za sprovođenje bezbednosti u Upravi Januar 2015. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađena dokumentacija Nisu potrebna dodatna sredstva 15.8 Izrada i realizacija projekta integrisanog sistema bezbednosti na nivou Uprave Izrada i realiѕacija dokumentacije potrebne za integrisani sistem bezbednosti na nivou Uprave Jun 2016. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađena projektna dokumentacija Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 15.9 Dalje unapređenje sistema video nadzora – opremanjem svih zavoda potrebnim uređajima i sistemima i umrežavanjem u postojeći sistem video nadzora Izrada projektne dokumentacije i nabavka opreme Januar 2020. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Nabavljena potrebna oprema Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 15.10 Uvođenje jedinstvenog sistema veze Uprave koji je kompatibilan sa sistemima veze ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove Nabaviti potrebnu opremu Januar 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Nabavljena potrebna oprema Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 15.11 Umrežavanje sa informacionim sistemima ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove Nabaviti potrebnu opremu Januar 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Nabavljena potrebna oprema Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 15.12 Uvođenje jedinstvenog sistema zaštite privatnosti i integriteta podataka na nivou celokupne Uprave Nabaviti potrebnu opremu Januar 2017. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Nabavljena oprema Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 15.13 Uvođenje jedinstvenog sistema zaštite tajnih podataka korišćenjem uređaja i dokumenata kriptozaštite Nabaviti potrebnu opremu Novembar 2018. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Nabavljena potrebna oprema Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 15.14 Organizovanje specijalističke obuke rukovodilaca i pripadnika službe za obezbeđenje za korišćenje uređaja i sistema namenjenih za sprovođenje tehničkih mera bezbednosti Obuka pripadnika službe obezbeđenja u postojećem centru za obuku radnika Uprave Decembar 2020. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija obavljena obuka pripadnika službe obezbeđenja Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 15.15 Definisanje ciljne arhitekture informacionog sistema; načine i principe komunikacije informacionih podsistema; po kojim se relevantnim svetski priznatim metodologijama u domenu Enterprise Architecture (EA) informacioni sistem, Uprave planira i razvija, kako bi i svi budući podsistemi koji se nabavljaju putem projekta ili razvijaju morali da ispunjavaju prethodno definisane zahteve, obezbeđujući na taj način uspešnu integraciju u jedinstveni informacioni sistem. Izrada dokumentacije potrebne za definisanje ciljne arhitekture informacionog sistema Jun 2016. godine Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Izrađena dokumentacija Finansiranje iz budžeta Republike Srbije

Ostavite komentar