Uredba o načinu verifikacije šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja, čiji je osnivač Republika Srbija

Na osnovu člana 4. stav 3. tačka 3) Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 ( US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU VERIFIKACIJE ŠTETA SADRŽANIH U IZVEŠTAJIMA

O PROCENI ŠTETA JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA, ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način verifikacije šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja, čiji je osnivač Republika Srbija, na području pogođenom poplavama u Republici Srbiji, koje su nastupile u maju 2014. godine.

Član 2.

Verifikaciju šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja, čiji je osnivač Republika Srbija (u daljem tekstu: verifikacija), vrši Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja (u daljem tekstu: Kancelarija).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, verifikaciju šteta za objekte posebne namene vrše Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Ministarstvo odbrane.

Član 3.

Verifikaciju šteta Kancelarija vrši na sopstvenu inicijativu ili po predlogu ministarstva u čijem je delokrugu oblast, odnosno delatnost za koju je osnovano javno preduzeće, odnosno drugi oblik organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, ministarstva nadležnog za privredu, jedinice lokalne samouprave na čijoj je teritoriji šteta nastala i javnog preduzeća ili drugog oblika organizovanja, čiji je osnivač Republika Srbija.

Član 4.

Verifikacija je stručni postupak koji podrazumeva utvrđivanje ispravnosti i tačnosti procene oštećenja u izveštajima o proceni šteta javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja, čiji je osnivač Republika Srbija.

Verifikacija se vrši uvidom u dokumentaciju i izlaskom na teren.

Član 5.

Verifikaciju vrše komisije koje rešenjem obrazuje direktor Kancelarije.

Komisije iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: verifikaciona komisija) sastavljene su od stručnjaka odgovarajućih struka, koje predlažu nadležna ministarstva, i predstavnika Kancelarije.

Član 6.

Vreme i predmet verifikacije određuje direktor Kancelarije.

Član 7.

O verifikaciji se sastavlja zapisnik koji sadrži: osnovne podatke o javnom preduzeću i drugom obliku organizovanja, čiji je osnivač Republika Srbija, osnovne podatke o predmetu verifikacije, pravnu formu i oblik svojine, mesto u kome se verifikacija vrši, dan i čas kad se verifikacija vrši, imena članova verifikacione komisije, kao i prisutnih ovlašćenih lica javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja, čiji je osnivač Republika Srbija ili njihovih zastupnika, i druge bitne podatke (kao npr. vreme kada je izvršena procena štete, sastav tela koje je izvršilo procenu štete, opažanja bitna za utvrđivanje ispravnosti i tačnosti procene štete, primedbe i dr.), kao i potpise članova verifikacione komisije.

Zapisnik treba da sadrži, tačno i kratko, tok i sadržaj izvršenih radnji u postupku verifikacije. U zapisniku se navode sve isprave, odnosno dokumenta koja su, u bilo koju svrhu, korišćena ili upotrebljena tokom verifikacije. Prema potrebi, te isprave, odnosno dokumenta se prilažu zapisniku.

Zapisnik se vodi u toku vršenja verifikacije. Ako se verifikacija ne može završiti istog dana, uneće se svakog dana posebno u isti zapisnik ono što je tog dana urađeno i to će se propisno potpisati. Ako se verifikacija nije mogla izvršiti bez prekida, u zapisniku će se označiti da je bilo prekida.

Ako su u toku verifikacije izrađeni ili pribavljeni planovi, skice, crteži, fotografije i sl. overiće se i priključiti zapisniku.

Član 8.

Ukoliko se podaci, odnosno činjenice koje u toku verifikacije utvrdi verifikaciona komisija razlikuju od podataka iz izveštaja o proceni šteta, Kancelarija o tome obaveštava to javno preduzeće, odnosno drugi oblik organizovanja, kao i ministarstvo u čijem je delokrugu oblast, odnosno delatnost za koju je osnovano javno preduzeće, odnosno drugi oblik organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, jedinicu lokalne samouprave a, po potrebi, i Komisiju za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda.

O nalazima verifikacione komisije iz stava 1. ovog člana Kancelarija obaveštava i nadležno tužilaštvo, ako postoji sumnja da je izvršeno neko krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti.

Član 9.

Po okončanom postupku verifikacije Kancelarija sastavlja izveštaj koji dostavlja Vladi i objavljuje ga na svojoj internet stranici.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8580/2014-2

U Beogradu, 8. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar