Akcioni plan za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

AKCIONI PLAN ZA PRIMENU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

PREPORUKE IZ STRATEGIJE Zalaganje za bržu ratifikaciju međunarodnih instrumenata za borbu protiv korupcije Određivanje prioriteta za ratifikaciju pojedinih međunarodnih instrumenata posebno:Građanskopravne konvencije SE o korupciji;Dodatnog protokola uz KP konvenciju o korupciji SE Ministarstvo pravdeVladaNarodna skupština 2006/2007 Nema Prilagođavanje domaćeg pravnog sistema međunarodnim standardima Povećanje efikasnosti nadzorne funkcije Narodne skupštine Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje VladaNarodna skupština 2007/Trajni zadatak Nema Veća efikasnost rada Povećanje integriteta svih grana vlasti Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Upodobljavanje ustavnog statusa narodnih poslanika i načina njihovog izbora Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje Republički sekretarijat za zakonodavstvoVladaNarodna skupština 2007 Otpor uvedenim novinama Nezainteresovanost zakonodavca Jačanje odgovornosti narodnih poslanika u obavljanju poslaničke funkcije Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Uspostavljanje jasnih i objektivnih merila za ocenjivanje uspešnosti rada Vlade u borbi protiv korupcije Izrada kriterijuma za praćenje uspešnosti rada Vlade u borbi protiv korupcije na osnovu mera Nacionalne strategije, na primer: uspešnost primene usvojenih zakona;izrada plana integriteta; praćenje pritužbi; praćenje broja otkrivenih krivičnih dela sa elementima korupcije; uspešnost i nadzor nad radom državnih organa i organizacija; implementacija kodeksa etike Komisija za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije(Organ nadležan za sprečavanje korupcije) 2006/Trajni zadatak Smatranje nepotrebnimOtpor uvedenim novinama Sprečavanje uzroka korupcije Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Usvajanje plana integriteta u najvišim organima vlasti Priprema potrebnih pravnih akata Narodna skupštinaPredsednik RepublikeVladaUstavni sud 2007 Nezainteresovanost za saradnjuNepoznavanje ciljeva plana integritetaOtpor uvedenim novinama Sprovođenje generalne korupcijske preventive na radnim mestimaPovećanje unutrašnjeg i spoljašnjeg ugleda institucijeOtklanjanje uslova za nastanak korupcije Uspostavljanje optimalnih radnih uslova Nisu potrebna dodatna sredstva Određivanje odgovornih lica za izradu plana integriteta Nisu potrebna dodatna sredstva Praktična edukacija određenih službenika za izradu plana integriteta Potrebna su sredstva za:- predavače (eksperte)- prostorije- prevođenje Izrada plana integriteta Za sada se ne mogu odrediti resursi Obavezno upoznavanje svih zaposlenih sa planom integriteta Nisu potrebna dodatna sredstva Kontrola sprovođenja plana integriteta Potrebna su sredstva zakontrolu (putni troškovi, dnevnice i sl.) Uvođenje obaveze i odgovornosti državnih organa da odgovore u zakonskom roku na zahtev anti-korupcijskog tela Priprema ocene usklađenosti propisa sa relevantnim standardima na tom području i priprema predloga izmena ako su potrebne Ministarstvo pravdeVlada Narodna skupština 2006/2007 Otpor uvedenim novinamaNedostatak kadrova Omogućiti konstantnost rada anti-korupcijskog tela Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Unapređivanje propisa o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanjeAnaliza postupaka rešavanja sukoba interesaUvođenje obaveze funkcionera da prilikom prihvatanja dužnosti pismeno obavesti organ koji ga je izabrao, odnosno imenovao ili postavio o svakom potencijalnom sukobu interesa koji on ili s njim povezano lice može imati u vezi sa odlukom organa u kojem radi Ministarstvo pravdeVladaNarodna skupština 2006/2007 Sporost procedure usvajanja i primene propisa Obezbediti usklađenost propisa.Sprečiti sukob javnog i privatnog interesa Potrebna su sredstva zaosnivanje organa nadležnog za sprečavanje korupcije(132.985.920 dinara) Ograničavanje imuniteta na nastupe i izjave date povodom vršenja javnih funkcija (materijalni imunitet) Priprema stručne rasprave na tu temuAnaliza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje Konzistentna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje VladaNarodna skupština – Otpor uvedenim novinama Opšta protiv-korupcijska preventiva Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Izrada uputstva o postupku skidanja imuniteta nosilaca javnih funkcija Izmeniti odgovarajuće unutrašnje akte u vezi sa postupkom ukidanja imuniteta Nadležni odbor Narodne skupštineVladaUstavni sud(Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca) 2007 Nema Opšta protiv-korupcijska preventiva Potrebna su sredstva za- Radnu grupu Unapređivanje propisa o finansiranju političkih stranaka Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje Predvideti efikasne sankcije u slučaju nepoštovanja uvedenih mera u propisima Izrada jedinstvenog formulara finansijskog izveštaja političkih stranakaOpredeliti obaveznu spoljnu reviziju Ministarstvo finansijaVladaNarodna skupština (Organ nadležan za sprečavanje korupcije) 2007 Otpor uvedenim novinama Transparentnost finansiranja političkih stranaka Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolovai- štampanje formulara Obezbeđivanje posebne kontrole usklađenosti propisa i njihove konzistentnosti sa stanovišta borbe protiv korupcije Doneti propis o nadležnom organu koji će se starati o konzistentnosti propisa sa stanovišta borbe protiv korupcije Ministarstvo pravdeVladaNarodna skupština 2006/2007 Otpor uvedenim novinama Sprečavanje uzroka i uslova korupcije na zakonodavnom nivou Nisu potrebna dodatna sredstva Formiranje profesionalnog udruženja lobistaIzrada i usvajanje kodeksa etike lobista Lobisti Organ nadležan za sprečavanje korupcije 2008 Ustanoviti zajedničke standarde lobistaTransparentnost rada Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Donošenje kodeksa ponašanja poslanika i zaposlenih u Službi Narodne skupštine, uz obavezno propisivanje zabrane koruptivnog ponašanja i obezbeđivanje njegove delotvornosti Formiranje radne grupe za pripremu nacrta kodeksa etike poslanika uz poštovanje međunarodnih standarda Nadležni odbor Narodne skupštine i Služba Narodne skupštine 2007 Otpor uvedenim novinama Anti- korupcijska preventiva Etika rada poslanika.Jačanje integriteta Narodne skupštine Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Donošenje kodeksa etike Nisu potrebna dodatna sredstva Uvođenje obaveze da se poslanici upoznaju sa kodeksom prilikom preuzimanja funkcije Nisu potrebna dodatna sredstva II. PRAVOSUDNI SISTEM I POLICIJA 21. Uvođenje ograničenja pasivnog biračkog prava za lica osuđena za krivična dela sa elementom korupcije Priprema stručne rasprave na tu temuAnaliza postojećih propisa i priprema izmena Republički sekretarijat za zakonodavstvo 2007 Kršenje ljudskih prava Povećanje integriteta Zakonsko definisanje korupcije Organizacija stručne javne rasprave na tu temu Ministarstvo pravde 2007 Nema Definisanje korupcije Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Normativno definisati korupciju Uvođenje odgovornosti pravnih lica za krivična dela Organizacija stručne javne rasprave Izrada odgovarajućeg predloga zakona i izmena postojećih relevantnih propisa Ministarstvo pravde 2007 Pritisak privrednih lobija preko politike Prilagođavanje domaćeg pravnog sistema međunarodnim standardima Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Uvođenje posebne evidencije pravnih lica osuđenih za krivična dela i zabrane da učestvuju na javnim tenderima Uvođenje posebne javne evidencije pravnih lica pravosnažno osuđenih za krivična delaBrisanje iz posebne javne evidencije vezati za brisanje iz krivične evidencijeObezbediti elektronski pristup evidenciji Ministarstvo pravdeMinistarstvo unutrašnjih poslova Nadležni sudovi 2007/2008 Pritisak privrednih lobija preko politike Izvođenje generalnih mera sprečavanja korupcijeSmanjiti rizik za nastanak korupcije u postupcima javnih nabavki Potrebna su sredstva za rad organa koji vodi evidenciju iizradu odgovarajućeg softvera Uspostavljanje jasnih i jedinstvenih kriterijuma za predlaganje i izbor za sudije i nosioce javnotužilačkih funkcija i njihovo razrešenje Priprema ocene usklađenosti zakona na tom području i priprema predloga izmena, ako su potrebneIzrada jasnih kriterijuma i uslova za izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija, definisanje postupka i obezbeđivanje pravne zaštite Ministarstvo pravdeVisoki savet pravosuđa(Visoki savet sudstvaDržavno veće tužilaca) 2007 Interesni i politički uticaj – pritisci Transparentnost postupka izbora nosioca pravosudnih funkcija Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Obrazovanje specijalizovanih odeljenja javnog tužilaštva radi krivičnog gonjenja težih slučajeva korupcije Analiza postojećih propisa i izrada i usvajanje izmena zakona u cilju uvođenja posebnog odeljenja javnog tužilaštva Ministarstvo pravdeVlada Narodna skupština 2007 Nedovoljna finansijska sredstva Profesionalizacija kadrova koji rade na gonjenju krivičnih dela sa elementima korupcije Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Uvođenje preventivnih mera i kontrolnih mehanizama za sprečavanje sukoba interesa nosilaca pravosudnih funkcija Analiza postojećih propisa i njihovo usklađivanje sa relevantnim standardimaPriprema izmena relevantnih propisa, ako su potrebneAnaliza postupka rešavanja sukoba interesa nosilaca pravosudnih funkcija Ministarstvo pravdeVladaNarodna skupština 2006/2007 Zbog osećaja stalne kontrole moguć otpor uvedenim novinama Smanjiti rizik korupcije Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Zabrana političkog delovanja nosilaca pravosudnih funkcija Dosledna primena i sankcionisanje zabrane političkog delovanja i ograničenja nespojivosti položaja nosilaca pravosudnih funkcija Ministarstvo pravdeVrhovni sudRepubličko javno tužilaštvoVisoki savet pravosuđa(Visoki savet sudstvaDržavno veće tužilaca) Trajni zadatak Suprotstavljanje kontroli Pritisak neformalnih udruženja Sprečavanje uticaja politike i neformalnih grupa na rad Sprečavanje sukoba interesa Nisu potrebna dodatna sredstva Uspostaviti sistem povremene kontrole ispunjavanja obaveze pismenog izveštavanja nadležnog organa o aktivnostima koje mogu biti nespojive sa položajem nosilaca pravosudnih funkcija 2007/Trajni zadatak Potrebna su sredstva za kontrolu (putni troškovi, dnevnice i sl.) Obezbeđivanje odgovarajućih zarada i uslova za rad nosilaca pravosudnih funkcija Analiza postojećeg stanja na području obezbeđivanja materijalnih i tehničkih sredstava za rad pravosudnih organa Ministarstvo pravde 2007/Trajni zadatak Nedovoljna finansijska sredstvaPolitički otpor Jačanje nezavisnosti i samostalnosti rada i postizanje veće efikasnosti Smanjiti rizik korupcije Potrebna su sredstva za:- Radnu grupu Edukacija lica određenih za izradu plana integriteta Potrebna su sredstva za:- predavače (eksperte)- prostorije- prevođenje Obavezno upoznavanje zaposlenih sa planom integriteta Nisu potrebna dodatna sredstva Obezbediti kontinuiranu primenu plana integriteta Nisu potrebna dodatna sredstva Kontrola sprovođenja plana integriteta Potrebna su sredstva za kontrolu (putni troškovi, dnevnice i sl.) Praćenje pritužbi na rad nosilaca pravosudnih funkcija, posebno u slučajevima korupcije Analiza postojećih propisa i njihovo usklađivanje sa relevantnim standardima i priprema izmene propisa, ako su potrebne Ministarstvo pravde 2006 Otpor uvedenim novinama i izmenaSmatranje mera nepotrebnim Transparentnost praćenja pritužbi Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Uspostavljanje stalnosti funkcije nosilaca javnotužilačkih funkcija Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje Uvesti stalnost funkcije i za zamenike tužilaca Ministarstvo pravdeVladaNarodna skupština 2007 Sporost procedure usvajanja i primene propisa Uspostaviti i održavati stručnu samostalnost rada Smanjiti politički uticaj na rad Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Obavezno periodično ocenjivanje rada nosilaca javnotužilačkih funkcija na osnovu unapred utvrđenih kriterijuma Analiza postojećih propisa i njihovo usklađivanje sa relevantnim standardimaPriprema izmena i usvajanje relevantnih propisa Ministarstvo pravde VladaNarodna skupština 2007 Radi osećaja stalne kontrole moguć otpor uvedenim novinama Povećanje efikasnosti i transparentnosti rada Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Ubrzavanje sudskih postupaka Na osnovu analize postojećeg stanja pripremiti plan reorganizacije rada Ministarstvo pravde 2007 Otpor do izmena u radu Nedovoljna finansijska sredstva Povećanje ugleda sudskih organa u javnosti Povećanje poverenja javnosti u rad sudskih organa i pravnu državu Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Potrebna su sredstva zaobjavljivanje stručne revije (štasmpanje, izdavanje, kadrovi i sl.) Obezbeđivanje efikasnosti izvršenja sudskih presuda Uspostavljanje sistema praćenja izvršenja presuda Vrhovni sud 2006/2007 Otpor uvedenim novinama i dodatnih zadataka Praćenje efikasnosti izvršenja sudskih presuda Povećanje poverenja javnosti u rad sudskih organa i pravnu državu Potrebna su sredstva zauspostavljanje sistema praćenja Uvođenje efikasnije istrage, uz izmene ovlašćenja istražnog sudije i tužioca Analiza postojećih propisa i njihovo usklađivanje sa relevantnim standardimaPriprema izmene relevantnih propisa Ministarstvo pravde VladaNarodna skupštinaVrhovni sudRepubličko javno tužilaštvo Realizovano Povećati uspešnost i efikasnost istražnog postupka Smanjenje troškova i dužine trajanja istraga Proširenje upotrebe specijalnih istražnih mera za krivična dela sa elementima korupcije Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje Ministarstvo pravdeVladaNarodna skupština 2006/2007 Kršenje ljudskih prava Povećati uspešnost u borbi protiv korupcije Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Dosledna primena propisa o obaveznom oduzimanju koristi koja potiče od korupcije Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje Ministarstvo pravdeVladaNarodna skupština 2007 Nema Prilagođavanje domaćeg pravnog sistema međunarodnim standardimaPovećanje efikasnosti borbe protiv korupcije Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Formiranje posebne organizacione jedinice za staranje o privremeno oduzetoj, zamrznutoj i oduzetoj imovinskoj koristi Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje Ministarstvo pravde Realizovano Trajno uređenje područja Rasterećenje pravosudnih organa Dosledno sprovođenje kodeksa profesionalne etike advokata i obezbeđivanje njegove delotvornosti Analiza kodeksa i usklađivanje sa međunarodnim standardima Advokatska komora Srbije Trajni zadatak Smatranje nepotrebnim Efikasnost Izgradnja integritetaTransparentnost rada Potrebna su sredstva za — radne grupe Povećanje broja policajaca koji se bave borbom protiv korupcije Izraditi predlog sistematizacije u cilju povećanja broja policijskih službenika koji rade na poslovima borbe protiv korupcije Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlada Realizovano Povećanje efikasnosti policije u borbi protiv korupcije. Obezbediti potrebna finansijska sredstva za rad policajaca Trajni zadatak Eliminisanje političkih kriterijuma za odabir kadrova u policiji, u korist profesionalizma Dosledna primena opštih uslova za prijem u radni odnos u državnim organima kao i uslova i načina provera navedenih u Zakonu o policiji Ministarstvo unutrašnjih poslova Trajni zadatak Nedovoljna primena propisa Sprečavanje uticaja politike na rad Nisu potrebna dodatna sredstva Zabrana političkog delovanja zaposlenih u policiji Dosledna primena i sankcionisanje zabrane političkog delovanja i nespojivosti delatnosti sa poslom u policiji Ministarstvo unutrašnjih poslova Trajni zadatak Suprotstavljanje kontroli Sprečavanje uticaja politike i neformalnih grupa na rad Sprečavanje sukoba interesa Nisu potrebna dodatna sredstva Dosledna primena odgovornosti policajaca u slučajevima povrede zakona Jačanje internih pravila i mera radi efikasne i stručne obrade slučajeva kršenja zakona Ministarstvo unutrašnjih poslova 2007/Trajni zadatak Nema Transparentnost rada Jačanje integriteta institucije Nisu potrebna dodatna sredstva Materijalna ulaganja u modernizaciju kriminalističke policije Na osnovu analize opredeliti potrebna materijalno-tehnička sredstavaIzrada i usvajanje terminskog plana nabavke sredstava koji obuhvata i potrebna finansijska sredstva Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansijaVlada 2007 Nedostatak finansijskih sredstava Stvaranje uslova za rad i povećanje uspešnosti vođenja pretkrivičnog postupka III. SISTEM DRŽAVNE UPRAVE, TERITORIJALNE AUTONOMIJE, LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNIH SLUŽBI Sprovođenje Strategije reforme državne uprave Realizacija Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme državne uprave Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravuSlužba za upravljanje kadrovima Tekuće/2008 Neophodnost usklađenog delovanja svih subjekata određenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme državne uprave Stvaranje celovitog pravnog okvira za izgradnju reformisane državne uprave i stvaranje uslova za sprovođenje novog pravnog okvira Potrebna su sredstva za sprovođenje Strategije reforme državne uprave Početak rada Upravnog suda Dosledna primena mera iz akcionog plana reforme državne uprave Ministarstvo pravdeMinistarstvo finansija 2007 Sporost u obezbeđenju poslovnog prostora Trajno uređenje područja Nisu potrebna dodatna sredstva Unapređivanje propisa koji uređuju: rad Vlade, javnih agencija, zaštitnika građana, državne uprave, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave, državnih službenika i plate državnih službenika, javne službe, kao i opšti upravni postupak i upravne sporove Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanjeFormiranje stručne radne grupe za pripremu analize predloga potrebnih izmena Nadležna ministarstvaRepublički sekretarijat za zakonodavstvoVladaNarodna skupština Delimično realizovani/U skladu sa odredbama Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije Trajno uređivanje područja Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Dosledno sprovođenje propisa o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Organizovanje stručnog usavršavanja određenih službenika Svi državni organi 2006/Trajni zadatak Smatranje prosleđivanja informacija od javnog značaja nepotrebnim Povećanje transparentnosti radaPovećanje poverenja javnosti Potrebna su sredstva za:- predavače (eksperte)- prostorije- prevođenje Preispitivanje postojanja diskrecionih ovlašćenja službenika organa uprave i javnih službi Analiza postojećih propisa i priprema ocene mogućnosti zloupotrebe diskrecionih ovlašćenja u postupcimaPriprema predloga promene propisaIzrada procesnih uputstva za postupke koji su izloženi korupciji sa ciljem smanjivanja diskrecionih ovlašćenja na najniži mogući stepenIzrada objektivnih kriterijuma za situacije kada službenik odlučuje na osnovu diskrecionih ovlašćenja Republički sekretarijat za zakonodavstvoMinistarstvo rada, zapošljavanja i socijalne zaštiteSvi državni organi Trajni zadatak Smatranje nepotrebnim Smanjenje diskrecionih prava Smanjenje korupcijskog rizikaJačanje integriteta institucija Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova(10 miliona dinara) Dosledna primena principa rada državne uprave: depolitizacija, profesionalizacija, racionalizacija, modernizacija i otvorena Vlada, kao i revizija sistematizacije radnih mesta u svim organima državne uprave, u skladu sa navedenim principima Izrada plana realizacije postavljenih ciljevaU planu opredeliti realizatoraUspostaviti jasna merila za sprovođenje kontrolePriprema predloga za izmene propisa Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravuSlužba za upravljanje kadrovimaSvi državni organi Realizovano Opšta protiv-korupcijska preventivaJačanje efikasnosti rada Povećana efektivnost državne uprave Uspostavljanje mehanizma koji garantuje nepristrasan, objektivan i apolitični odabir kadrova i njihovo unapređivanje Dosledna primena kriterijuma u postojećim propisima: interni i javni konkurs; ocenjivanje državnih službenika formiranje stručne konkursne komisije; pravo na žalbu; objavljivanje izbora kadrova;- interni konkurs za rukovodeća radna mesta sa jasno definisanim kriterijumima Služba za upravljanje kadrovimaSvi državni organi Realizovano kada je reč o uspostavljanju mehanizama Nedovoljna primena propisa Sprečavanje uticaja politike na rad Uspostavljanje efikasnog sistema kontrole i odgovornosti službenika organa uprave i javnih službi Analiza postojećeg sistema kontrole i priprema izmena ako su potrebne VladaNarodna skupština Svi državni organi Javne službe Služba za upravljanje kadrovima Realizovano Opšta protiv-korupcijska preventiva Određivanje odgovornih lica za izradu plana integriteta Nisu potrebna dodatna sredstva Praktična edukacija određenih službenika za izradu plana integriteta Potrebna su sredstva za:- predavače (eksperte)- prostorije- prevođenje Izrada plana integriteta Nisu potrebna dodatna sredstva Obavezno upoznavanje svih zaposlenih sa planom integriteta Nisu potrebna dodatna sredstva Kontrola sprovođenja plana integriteta Potrebna su sredstva za kontrolu (putni troškovi, dnevnice i sl.) Donošenje kodeksa ponašanja službenika organa uprave i javnih službi, uz obavezno propisivanje zabrane koruptivnog ponašanja i obezbeđivanje njegove delotvornosti Organizovati stručnu javnu raspravu o uvođenju kodeksa etike za javne službenike i javne funkcionere Visoki službenički savet 2006/2007 Izgradnja dosadašnjeg pravnog sistema u ovoj oblasti Potrebna su sredstva za:- organizaciju okruglog stola 84. Uspostavljanje mehanizama za prijavljivanje protivzakonitog i neetičkog rada državnih i javnih službenika i mehanizama za zaštitu osoba koje to prijavljuju Izrada standardizovanog formulara sa kovertom i adresom organa kome se prijavljuju protivzakoniti postupci javnih službenika. Svi državni organi(Organ nadležan za sprečavanje korupcije) 2007 Smatranje nepotrebnimNeozbiljan pristup pritužbama Ostvarivanje prava na žalbu rada državnih organa Potrebna su sredstva za štampanje formulara i koverata 86. Definisanje primena mera za pojednostavljivanje procedura ostvarivanja prava građana pred organima uprave i javnim službama, prevashodno s ciljem pribavljanja dokumentacije na jednom mestu Izrada obaveštenja o pravima i obavezama građana u postupcima pred organima uprave i javnim službamaObezbediti dostupnost obaveštenja u samom organu Ministarstvo za kapitalne investicijeMinistarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravuSvi državni organi 2007 Opterećenost obavezama Sistem vođenja evidencijaMeđu-institucionalna ne saradnja Smanjenje korupcijskog rizikaOgraničenje diskrecionih povlastica Potrebna su sredstva zaizradu i štampanje obaveštenja (50.000 evra) 88. Povezivanje informacionih sistema Poreske uprave, Uprave za javna plaćanja, Uprave carine, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih i Ministarstva unutrašnjih poslova kao dela jedinstvenog informacionog sistema državnih organa Formiranje Radne grupe za izradu projekta VladaNadležna ministarstvaSlužba za upravljanje kadrovima 2007 Nedostatak potrebnih finansijskih sredstavaTehničke teškoće Racionalizacija rada i smanjenje troškova Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova- izradu odgovarajućeg softvera- nabavku opreme Uvođenje principa rotacije službenika organa uprave i javnih službi na radnim mestima podložnim korupciji Analiza postojećeg stanjaAnaliza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje Republički sekratarijat za zakonodavstvoVladaNarodna skupština 2007 Otpor zaposlenihNegativna konotacija zbog osećanja da se rotacija vrši zbog sumnje na korupciju Povećanje troškova Smanjenje rizika za nastanak korupcije na osetljivim radnim mestima Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova Sistematsko stručno usavršavanje službenika organa uprave i javnih službi Izrada predloga opšteg programa za stručno usavršavanje, uz proveru znanjaU program usavršavanja uključiti sadržaje sa područja etike, integriteta, korupcije, prevara, poreskih utaja, protivpravnih postupanja u računovodstvu i dostupnosti informacija od javnog značajaPriprema predloga opšteg stručnog usavršavanja državnih službenikaPraćenje realizacije programa usavršavanja Služba za upravljanje kadrovimaMinistarstvo finansijaMinistarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravuSvi državni organi 2007/Trajni zadatak Nedostatak finansijskih sredstavaNedostatak stručnog kadra Povećanje efikasnosti i profesionalizacije rada javnih službenika Potrebna su sredstva za:- predavače (eksperte)- prostorije- prevođenje(300.000 evra) IV. SISTEM JAVNIH FINANSIJA 92. Dosledno poštovanje principa sveobuhvatnosti budžeta, uz eliminisanje vanbudžetskih fondova Analiza postojećeg stanja i izrada predloga za promenuFormiranje radne grupe s ciljem: provere uslova i načina eliminisanja izvan budžetskih fondova;izrada kontrolnih mehanizama;provera načina i formalnog odobrenja izvan budžetskog finansiranja Ministarstvo finansija 2007 Otpor uvedenim novinama Transparentnost finansiranja državne uprave Nisu potrebna dodatna sredstva 93. Kompletiranje jedinstvenog sistema vođenja računa budžetskih korisnika Dosledna primena propisa o sistemu vođenja računa budžetskih korisnikaDosledno izvođenje kontrole Ministarstvo finansija 2007 Otpor uvedenim novinama Transparentnost finansiranja državne uprave Nisu potrebna dodatna sredstva 94. Unifikacija računovodstvenih i budžetskih klasifikacija i kontnih planova Formiranje Radne grupe za pripremu plana izvodljivosti i plana implementacije unificiranja jedinstvenog sistema Ministarstvo finansija 2007 Otpor uvedenim novinama Transparentnost finansiranja državne uprave Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova 95. Uspostavljanje mehanizama za ocenu celishodnosti potreba budžetskih korisnika pri planiranju budžeta Izrada kriterijuma za pripremu ocene celishodnosti potrebnih finansijskih sredstava koje trebaju poštovati budžetski korisnici pri pripremi plana Ministarstvo finansija Svi korisnici budžetskih sredstava 2007 Otpor budžetskih korisnika Racionaliziranje trošenja budžetskih sredstava i planiranje trošenja Nisu potrebna dodatna sredstva 97. Transformisanje privremenog sistema Trezora u stalni sistem Trezora Analiza postojećeg sistemaFormiranje radne grupe i priprema predloga izmene propisa odnosno pripreme novog zakona Ministarstvo finansija 2007 Nema Trajno uređenje područja Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova 98. Uspostavljanje modernog informacionog sistema u Trezoru i Upravi za javna plaćanja Izrada terminskog plana uvođenja modernog informativnog sistema u TrezoruRealizacija plana Ministarstvo finansija 2008 Nedostatak kadrovaNedostatak finansijskih sredstava Centralizacija upravljanja podacimaPovećanje kontrole sistema Potrebna su sredstva za izradu terminskog plana 99. Povećanje transparentnosti u trošenju budžetskih sredstava Periodično (kvartalno) objavljivanje izveštaja o usaglašenosti trošenja sredstava na osnovu plana Ministarstvo finansija Trajni zadatak Otpor uvedenim novinama Transparentnost trošenja budžetskih sredstava Potrebna su sredstva za štampanje Izveštaja 100. Unapređenje postojećih propisa o radu Trezora Formiranje radne grupe za izradu ocene postojećeg stanja i pripreme izmena propisa Ministarstvo finansija 2007 Nedostatak kadrovaKompleksnost područja Usklađivanje sa međunarodnim standardima Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova 101. Ustanovljavanje Vrhovne revizorske institucije Obezbediti finansijska sredstva za početak rada VladaMinistarstvo finansija 2007 Nedostatak finansijskih sredstavaNedostatak stručnog kadra Trajno uređivanje područja Smanjenje rizika protivzakonitog rada državnih organa Potrebna su sredstva za:- prostor- opremu- lične dohodke zaposlenih 2008 Potrebna su sredstva za izbor stručnog kadra Trajni zadatak Potrebna su sredstva za:- predavače (eksperte)- prostorije- prevođenje 106. Povećanje broja kontrolora i revizora javnih finansija Analiza postojećeg stanja s ciljem utvrđivanja potreba Izrada i implementacija terminskog plana dodatnog zapošljavanja na osnovu usvojenog akta o sistemizaciji VladaMinistarstvo finansija 2007 – 2011 Nedostatak kadrovaNedostatak potrebnih finansijskih sredstva Jačanje kontrolnih mehanizama na području trošenja budžetskih sredstava Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i 107. Slobodan pristup informacijama koje se odnose na planiranje i izvršenje budžeta Dosledna primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Narodna skupštinaSvi državni organi Trajni zadatak Nema Transparentnost trošenja budžetskih sredstavaJačanje integriteta Nisu potrebna dodatna sredstva 110. Prenošenje administriranja lokalnih poreza na lokalni nivo Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje Ministarstvo finansijaVladaNarodna skupština 2007 Nedostatak potrebnih kadrovaTehnička opremljenost Trajno uređenje područja Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova 112. Poboljšanje efikasnosti prikupljanja poreza Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje Ministarstvo finansijaVladaNarodna skupština 2007 Nema Trajno uređenje područja Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova 115. Modernizacija Poreske uprave i prelazak sa funkcionalne na klijentsku organizaciju Formiranje stručne radne grupe za izradu akcionog plana modernizacije Poreske uprave Ministarstvo finansijaPoreska uprava 2008 Kompleksnost područja Trajno uređenje područja Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova 116. Dosledna primena podele zadataka i poslova i rotacije zaposlenih u carinskim službama Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje Ministarstvo finansijaUprava carine Vlada 2006 Otpor zaposlenihNegativna konotacija zbog osećaja da se rotacija vrši zbog sumnje na korupciju Povećanje troškova Smanjenje rizika za nastanak korupcije osetljivih radnih mesta Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova 123. Obezbeđivanje samostalnosti i nezavisnosti Komisije za zaštitu prava od izvršne vlasti Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanjePriprema nacrta izmena ili novog zakona o državnoj revizijskoj komisiji za reviziju postupka javnih nabavki kojim se garantuje samostalnost i nezavisnost Ministarstvo finansija VladaNarodna skupština 2007 Smatranje nepotrebnim Opšta protiv-korupcijska preventivaPodela funkcija odlučivanja i kontrole Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova V. PRIVREDNI SISTEM 124. Ograničenje uloge države u privredi na postavljanje osnovnih pravila za pošteno nadmetanje, slobodu ugovaranja, stvaranje okruženja pogodnog za efikasno poslovanje, kao i na regulisanje većih poremećaja na tržištu Postepeno povlačenje države iz privrednog sistema kao aktivnog aktera i prepuštanje privrede „zakonima tržišta“Uloga države treba da bude u stvaranju propisa koji će:ostvariti povoljnost za rast privrede;privući domaće kao i strane ulagače- investitore;omogućiti normalo poslovanje pravnih lica; smanjiti nezaposlenost; omogućiti red na fiskalnom području Ministarstva nadležna za poslove privredeVlada Privredna komora Srbije 2006–2010 Nezainteresovanost nadležnih organa Stvaranje tržišnih uslova za privredu. Za sada se ne mogu odrediti resursi 125. Otklanjanje neusaglašenosti i protivrečnosti pojedinih privredno-sistemskih propisa (Zakona o privrednim društvima, Zakona o hartijama od vrednosti, Zakona o registraciji privrednih subjekata…) Analiza konzistentnosti privredno-sistemskih propisaRegulisanje pravnog položaja preduzetnika Ministarstvo privredePrivredna komora SrbijeKomisija za zaštitu konkurencije 2007/Trajni zadatak Nedostatak kadrovskih resursa Opterećenost radom Konzistentnost propisa sa područja privrede Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova 126. Unapređenje transparentnosti procesa i postupka privatizacije Dosledna primena postojećih propisa u vezi sa: – potpunom transparentnošću postupka privatizacije;- obezbeđivanjem javnog objavljivanja namere prodaje;- obezbeđivanjem obavezne spoljne revizije subjekta koji se prodaje Ministarstvo privredeAgencija za privatizacijuKomisija za zaštitu konkurencije Trajni zadatak Nedostatak kadrovskih resursa Opšta protiv-korupcijska preventiva Transparentnost prodaje subjekta u vlasništvu države Nisu potrebna dodatna sredstva Dosledna primena Zakona o zaštiti konkurencijeStvaranje konkurentnosti tržišta, sprečavanje nastajanja radnji i akata koji se u smislu zakona smatraju oblicima povrede konkurencije – Komisija za zaštitu konkurencije, koncentracije kapitala i sprečavanja nelojalne konkurencije Ministarstvo privredeKomisija za zaštitu Trajni zadatak 130. Ustanovljavanje obavezne unutrašnje kontrole u javnom sektoru Donošenje propisa u cilju obaveznog formiranja stalne unutrašnje kontrole poslovanja Svi državni organi i organi lokalne samouprave 2007 Smatranje nepotrebnimNedostatak potrebnih kadrovskih resursa Opšta protiv-korupcijska preventiva Smanjenje korupcijskog rizika Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova 132. Jačanje nezavisnosti i profesionalizma specijalizovanih revizorskih institucija i Komisije za računovodstvo i reviziju Permanentna edukacija i usavršavanje revizoraU programe licenciranja revizora i računovođa uključiti teme sa područja etike, morala i sukoba interesaRazvijati međunarodnu saradnju na području revizije i računovodstvaUvođenje novih međunarodnih standarda u rad stručnjaka sa područja revizije i računovodstvaPoštovanje međunarodnih standarda koji obezbeđuju nezavisnost i profesionalizaciju revizora i računovođa Ministarstvo finansijaKomisija za računovodstvo i reviziju Trajni zadatak Nedostatak finansijskih sredstava Opšta anti-korupcijska preventiva Nisu potrebna dodatna sredstva 135. Sprovođenje zabrane pribavljanja poreskih olakšica po osnovu isplate sredstava u nezakonite svrhe Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanjeSprovođenje seminara i ostalih oblika edukacije sa namerom upoznavanja sa finansijskim transferima koja predstavljaju izigravanje pravila i mogućnost korupcije Ministarstvo finansijaVlada Narodna skupština 2007 Nema Opšta anti- korupcijska preventivaSmanjenje korupcijskog rizika na području upravljanja finansijama 136. Donošenje etičkog kodeksa i uspostavljanje mehanizama za njegovu implementaciju Donošenje etičkih kodeksa u privrednim društvima, stručnim udruženjima i u drugim pravnim licima Privredna komora SrbijeNadležni državni organi i strukovna udruženja (Organ nadležan za sprečavanje korupcije) 2007/2008 Nezainteresovanost i otpor privrednih subjekata Podizanje poslovnog morala u privatnom sektoru. Potrebna su sredstva za:- radne grupe 138. Aktivno promovisanje kodeksa dobre poslovne prakse Međunarodne trgovinske komore Donošenje odluke o načinu promovisanja: na seminarima; objave na internet stranicama; izdavanje posebnih brošura i sl. Privredna komora Srbije 2007/Trajni zadatak Smatranje nepotrebnim Opšta anti-korupcijska preventiva Potrebna su sredstva zapromociju 139. Ukidanje odredbi o primanju poklona kao načinu finansiranja agencija sa javnim ovlašćenjima Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje, u smislu mera koje važe za državnu upravuUtvrditi uslove i način primanja donacija i raspolaganje tim sredstvima Ministarstvo privredeVlada Narodna skupština 2007 Opterećenost državnih organa Opšta anti-korupcijska preventiva Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova 140. Poboljšanje korporativnog upravljanja Stimulisanje i promovisanje dobre prakse upravljanjaIzrada uzorka anti-korupcijskih klauzulaStavljanje anti-korupcijskih klauzula u ugovore poslovnih partneraEdukacija odgovornih lica o prednostima, koristima i načinu izrade plana integriteta (seminari, štampano gradivo, okrugli stolovi i sl.) Izrada uzorka sporazuma o integritetu Sklapanje sporazuma o integritetu između poslovnih partnera Privredna komora Srbije(Organ nadležan za sprečavanje korupcije) 2008/Trajni zadatak Otpor „top menagementa“ Stvaranje poslovnog morala i etike na području privrednih subjekata Potrebna su sredstva zapromociju VI. MEDIJI 141. Razgraničenje delatnosti oglašavanja i informativne funkcije unutar medija Organizacija javne rasprave na temu Medijske kućeMinistarstvo kulture 2006 Otpor medija zbog mogućeg gubitka prihodaPritisak potencijalnih oglašavača zbog gubitka mogućnosti uticaja na uređivačku politiku medija Nezavisnost medija u pripremi informativnog programa od oglašivača koji su možda i vlasnici medijske kućeSprečavanje uticaja politike na rad medija preko oglašivačaTransparentnost rada Potrebna su sredstva za organizaciju Okruglog stola 143. Transparentnost finansijskog poslovanja medija Analiza konzistentnosti propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanje Sprečiti uticaj (sukob interesa) između oglašivača, donatora i samostalnog rada medija Analiza načina finansiranja medija i priprema jasnih kriterijuma finansiranja. Posebnu pažnju posvetiti načinu trošenja finansijskih sredstava donatora i uslova pod kojima su sredstva donirana Ministarstvo kultureVladaNarodna skupštinaMedijske kuće 2007/Trajni zadatak Otpor vlasnika medija Finansijska nezavisnost i transparentnost medija Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova 145. Obezbeđivanje uslova za rad, samostalnost i nezavisnost Republičke radio-difuzne agencije i Agencije za telekomunikacije Analiza postojećih propisa o radu Republičke radio-difuzne agencije i Agencije za telekomunikacijeAnaliza postojećih propisa sa stanovišta mogućnosti uticanja na rad agencijaJačanje nezavisnog položaja agencija Ministarstvo kultureMinistarstvo za kapšitalne investicije Realizovano Izgradnja pravnog sistema na medijskom području sa stanovišta protiv korupcijske konzistentnosti. 146. Uvođenje jedinstvenog kodeksa etike novinara, uz obavezno propisivanje zabrane koruptivnog ponašanje i obezbeđivanje njegove delotvornosti Analiza postojećih kodeksa etike rada novinaraOrganizacija javne rasprave na tu temuUsvajanje jedinstvenog etičkog kodeksa novinara na osnovu međunarodnih standarda Udruženja novinara (Organ nadležan za sprečavanje korupcije) 2007 Nezainteresovanost novinara Objektivnost i etika rada novinara Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova 147. Obezbeđivanje nezavisnosti novinara u profesionalnom radu uz dosledno sprovođenje odgovornosti za povrede etičkog kodeksa novinara Jačanje internih pravila u svrhu efikasne i stručne obrade povrede pravnih i etičkih normi od strane novinara Udruženja novinara 2007/Trajni zadatak Otpor novinara Objektivnost i etika rada novinara Nisu potrebna dodatna sredstva 149. Sprečavanje diskriminacije u odnosu državnih organa prema medijima Dosledna primena sankcija u slučaju kršenja zabrane diskriminacije Ministarstvo kultureVladaSvi državni organi i organi lokalne samouprave Trajni zadatak Otpor državnih službenika Objektivnost izveštavanja Pravo na pristup informacijama od javnog značajaJačanje transparentnosti rada državnih organa i organa lokalne samouprave Nisu potrebna dodatna sredstva 151. Stalna edukacija novinara o oblicima neprimerenog uticaja na njihov rad, o oblicima korupcije, o istraživačkom novinarstvu i o njihovoj zaštiti Izrada početnih i dopunskih programa edukacije novinara uključujući teme navedene u meriKao predavače koristiti novinare, kao i stručnjake iz državnih organa Ministarstvo kultureUdruženja novinara(Organ nadležan za sprečavanje korupcije) 2007/Trajni zadatak Nezainteresovanost novinaraNedostatak finansijskih sredstva Opšta anti-korupcijska preventiva Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova VII. UČEŠĆE GRAĐANA I CIVILNOG DRUŠTVA U BORBI PROTIV KORUPCIJE 154. Sprovođenje kontinuirane kampanje podizanja svesti građana o korupciji i načinima borbe protiv nje Odabrati ciljne grupe za sprovođenje kampanjaUpotrebiti metode socijalnog marketinga (audio vizuelne metode, posteri, izrada logotipa, parola, letaka)Objavljivanje anti-korupcijskih tekstovaPriprema i izrada tekstova o korupciji i borbi protiv nje Svi državni organiUdruženja građana(Organ nadležan za sprečavanje korupcije) Trajni zadatak Smatranje nepotrebnim Angažovati građane u borbi protiv korupcije Potrebna su sredstva za:istraživanje u svrhu sprovođenja kampanjaizradu materijala socijalnog marketingaizradu, štampanje i objavljivanje anti-korupcijskih tekstova 155. Uvođenje programa edukacije o korupciji u obrazovne institucije Teme borbe protiv korupcije uvesti u programe osnovnih, srednjih škola i fakultetaIzraditi analizu mogućnosti uključivanja teme korupcije i borbe protiv korupcije u nastavne programe postojećih školskih i fakultetskih predmeta Pripremiti izmene nastavnih programaIzvršiti obuku predavača za predavanje na temu korupcije i borbe protiv korupcije Ministarstvo prosvete i sporta (Organ nadležan za sprečavanje korupcije) 2007-2008/Trajni zadatak Nezainteresovanost nadležnog ministarstva i ostalih tela koja učestvuju u kreiranju programa škola i fakulteta Razvijanje anti-korupcijske kulture mladih Potrebna su sredstva za: – analizu mogućnosti uključivanja teme korupcije i borbe protiv korupcije u nastavne programe postojećih školskih i fakultetskih predmeta – primenu izmena nastavnih programa – obuku predavača i za njihove naknade 156. Informisanje građana o preduzetim anti-korupcijskim merama i njihovim efektima Organizacija javnih tribinaRedovno izveštavanje javnosti putem medija objavljivanjem informacija na internet prezentacijama nadležnih organa i organizacija i informisanjem na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značajaSprovođenje ispitivanja među građanima, korisnicima usluga državnih organa i stručnjacima pre utvrđivanja mera za borbu protiv korupcije, kad god je to primereno; analiza prikupljenih podataka uključivanje korisnih predloga u antikorupcijske programe i mere Svi državni organiUdruženja građanaKomisija za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije(Organ nadležan za sprečavanje korupcije) Početi odmah sa realizacijom/Trajni zadatak Smatranje nepotrebnim Povećanje svesti javnosti o opasnostima koje stvara korupcija Opšta anti-korupcijska preventiva Potrebna su sredstva za:- organizaciju javnih tribina i izveštavanje javnosti putem medija (objavljivanje informacija na internet prezentacijama)- osmišljavanje i sprovođenje ispitivanja, analize prikupljenih podataka, analize predloga, obavljanja konsultacija i pripreme obrazloženja Pravovremeno obraćanje stručnoj javnosti i organizacijama zainteresovanim za sadržaj određenih mera u fazi pripreme, analiza njihovih predloga, obavljanje konsultacija u vezi sa prihvatljivim predlozima, i obrazloženje zbog čega neki predlog nije prihvatljiv 157. Informisanje građana o propisima kojima se reguliše slobodan pristup informacijama od javnog značaja Informisanje izvoditi preko: izrade letakainternetarada medija.Priprema i distribucija letaka i publikacijaPriprema i realizacija emisija o toj temi na javnim RTV servisima i drugim medijima Svi organi vlasti u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama Poverenik za informacije od javnog značaja Nevladine organizacije Početi odmah sa realizacijom/Trajni zadatak Smatranje nepotrebnim Opšta anti-korupcijska preventiva Potrebna su sredstva za:štampanje letakainternetrad medijaisredstva za pripremu i distribuciju letaka i publikaciju i pripremu i realizaciju emisija 158. Obezbeđivanje delotvorne pravne zaštite u slučajevima neosnovanog uskraćivanja informacija Utvrđivanje odgovarajućih mehanizama za sprovođenje konačnih odluka Poverenika po žalbi Vlada Početi odmah sa realizacijom Nezainteresovanost medija i nevladinih organizacija Uključivanje medija i nevladinih organizacija u anti-korupcijsko delovanje Za sada se ne mogu odrediti resursi Analiza odredaba postojećih propisa i prakse postupanja koji otežavaju delotvornost pravne zaštite i izrada predloga akata koji bi te prepreke otklonili Poverenik za informacije od javnog značajaMinistarstvo kultureVladaNarodna skupština Do kraja prve polovine 2007 Sačinjavanje registra organa javne vlastiDostavljanje spiskova organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, organizacija koje su ti organi osnovali ili ih u pretežnom delu finansiraju) Svi državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u saradnji sa organom nadležnim za nadzor nad sprovođenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama (dostavljanje spiskova organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, organizacija koje su ti organi osnovali ili ih u pretežnom delu finansiraju 159. Uvođenje pouzdanih mehanizama za dostavljanje pritužbi građana i obaveze državnih organa da na njih odgovore u zakonskom roku Izrada jasnih kriterijuma / uputstava za pravo na pritužbuRazmatranje potreba za izmenama propisa radi obezbeđivanja pouzdanog mehanizma zadostavljanje ipostupanje popritužbama građana narad državnih organa i drugih institucija koje sprovode Strategiju i promena propisa uskladu sa nalazima tog razmatranjaPostavljanje jasnih i kratkih rokova za postupanje popritužbama građana,kao i za davanjeodgovora građanimaObavezati organe da ispituju i navode iz anonimnih pritužbi ukoliko ima dovoljno elemenata zautvrđivanje činjenicaili dalja ispitivanja Svi državni organi i organizacije na koje se primenjuje Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije Treći kvartal 2007 Opšta anti-korupcijska preventivaAngažovati građane u borbi protiv korupcije Potrebna su sredstva zaanalizu i izmenupropisaPotrebna su sredstva zaizrade formularaPotrebna su sredstva zaperiodične provere Izrada formulara pritužbi koji uključuje i:kovertu sa adresomnadležnog državnog organa, mogućnost slanja poštom ili ostavljanja na određenom mestu u institucijiOmogućiti dostupnost formulara u državnim institucijama Jamčiti anonimnost ako se tražiUvesti obavezu državnim institucijama da podnesu godišnje izveštaje o rešavanju pritužbi građana Organizovanje periodičnih proverafunkcionisanja sistema za prijem i postupanje po pritužbama građana Prvi kvartal 2008 160. Uključivanje udruženja građana u aktivnosti državnih organa u borbi protiv korupcije Obaveštavanje građana o:opasnostima koje uzrokuje korupcija;najširim mogućim merama u borbi protiv korupcije;njihovim mogućnostima u borbi protiv korupcije (organizovanje stručnih diskusija i sl.);mogućnostima korišćenja budžetskih sredstava u antikorupcijskim projektima Svi državni organi(Organ nadležan za sprečvanje korupcije) Trajni zadatak Nezainteresovanost udruženja Nedostatak financijskih sredstvaSmatranje nepotrebnim Opšta anti-korupcijska preventivaAngažovati građane u borbi protiv korupcije Potrebna su sredstva za obaveštavanje udruženja građana Potrebna su sredstva zarazmatranjeinicijativa udruženjagrađanaPotrebna su sredstva zabudžetskepodrške projektimaudruženja građana Upućivanje pozivaudruženjima građana za uključivanje uaktivnosti državnihorgana u borbi protivkorupcije Prikupljanje i razmatranje inicijativa udruženja građana za uključivanje u aktivnosti državnih organa u borbi protiv korupcije Podrška iz budžeta projektima udruženja građana kojima se pomaže ostvarivanje planova i ciljeva državnih organa u borbi protiv korupcijeAdekvatna kontrola kvaliteta realizacije projekata 161. Unapređivanje rada profesionalnih udruženja u borbi protiv korupcije Priprema propisa o saradnji profesionalnih udruženja i udruženja građana sa državnim organimaAnaliza postojećih propisa u okviru mogućnosti prenosa nekih aktivnosti državnih institucija na profesionalna udruženja i udruženja građanaDijalog Vlade i civilnog društva tretirati kao demokratski standardInformisati predstavnika profesionalnih udruženja i udruženja građana o važnim vladinim odlukama i aktivnostima na području borbe protiv korupcijeProfesionalna udruženja i udruženja građana tretirati kao legitimnog inicijatora zakonodavnih promena VladaProfesionalna udruženja – udruženja građana(Organ nadležan za sprečvanje korupcije) Trajni zadatak Nezainteresovanost profesionalnih udruženja i nevladinih organizacija Angažovati profesionalna udruženja za aktivnu ulogu u borbi protiv korupcijeSaradnja Vlade RS sa institucijama civilnog društva Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova 162. Reforma zakonodavstva u oblasti udruživanja građana Usvajanje Zakona o udruženjimaPriprema i usvajanjeizmena poreskihpropisa od značaja zarad udruženja građana Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravuVladaNarodna skupština Vlada je utvrdila Predlog zakona o udruženjima 01.06.2006. godine i dostavila ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje; Predlog zakona je u potpunosti usaglašen sa najvišim međunarodnim standardima (pozitivno ocenjen od strane SE i OEBS-a) i pripremljen u punoj koordinaciji i saradnji sa predstavnicima nevladinog sektora/2007 Donošenje zakona uslovljeno je rokovima određenim u Ustavnom zakonu za sprovođenje Ustava Republike Srbije Opšta anti-korupcijska preventivaTransparentnost rada udruženja građana 163. Dodeljivanje budžetskih sredstava i poreskih olakšica udruženjima građana na osnovu jasnih kriterijuma i u transparentnom postupku Izrada kriterijuma na osnovu kojih udruženja građana mogu dobiti budžetska sredstva i poreske olakšice Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ministarstvo finansijaUdruženja građana Prva polovina2007 Smatranje nepotrebnim Opšta anti-korupcijska preventiva Potrebna su sredstva za:- Radnu grupu 168. Donošenje propisa o privatizaciji sportskih društava Analiza propisa i eventualna priprema izmene propisa i njihovo usvajanjeRazmotriti tretman profesionalnih sportskih klubova po Zakonu o privrednim društvima Ministarstvo prosvete i sportaVladaNarodna skupština 2008 Otpor sportskih lobija Nezainteresovanost za izmene Sprečavanje iskorišćavanja sportskih klubova za protivzakonite delatnosti Stvaranje istih uslova rada i odgovornosti privrednih društava Potrebna su sredstva za:- radne grupe,- ekspertize i – organizaciju okruglih stolova

Ostavite komentar