Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za period od 2009. do 2010. godine

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA OBRAZOVANJA ODRASLIH

U REPUBLICI SRBIJI, ZA PERIOD 2009-2010. GODINA

1. UVOD

Vlada je, na sednici od 28. januara 2006. godine, usvojila Strategiju razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija).

Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Akcioni plan), utvrđuju se mere i aktivnosti za ostvarivanje prioriteta i ciljeva postavljenih Strategijom i to za period od dve godine: 2009-2010. godina. Takođe, Akcioni plan sadrži i indikatore za praćenje rezultata (faznih i finalnih) i procenu ukupne uspešnosti njegove realizacije.

Kao i prilikom izrade Strategije, tako su i prilikom izrade Akcionog plana, kao jedna od polaznih osnova uvažavana sledeća međunarodna dokumenta u oblasti obrazovanja i učenja odraslih:

– Hamburška deklaracija o učenju odraslih, UNESCO (Fifth International Conference on Adult Education/Confintea V/, „Adult Learning: A Key for the Twenty-First Century”, A UNESCO Conference in Cooperation with International Partner, Hamburg, Germany, 14-18 July 1997;

– Memorandum o doživotnom učenju Evropske komisije (A Memorandum on lifelong learning, Commission of the European Communities, Brussels, 2000;

– Dakarski okvir delovanja – Obrazovanje za sve (Dakar Framework for Action, „Education for All: Meeting our Collective Commitments”, Dakar, 2000);

– Evropski prostor doživotog učenja (Communication from the Commission, Making a Education area of Lifelong learning a Reality, 21 november 2001, ED DG for Employment and Social Affairs, Comm (2001), 678 Final);

– Kopenhagenška deklaracija (Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced European cooperation in vocational education and training „The Copenhagen Declaration”, 2002);

– Dekada obrazovanja za održivi razvoj (UN Decade of Education for Sustainable Development, Resolution of the 65th General Meeting of the German Commission for UNESCO (DUK), Bonn, 7th July 2005.

Sadržajem Akcionog plana uvažavane su mere i aktivnosti koje se odnose na obrazovanje odraslih, a koje su sastavni delovi akcionih planova namenjenih ostvarivanjima drugih strategija koje je, takođe, usvojila Vlada (koje se odnose na zapošljavanje i strategiju privrednog razvoja). Pre svega je reč o sledeća dva akciona plana:

( Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za period 2006-2008. godina;

( Akcioni plan Nacionalne strategije privrednog razvoja Republike Srbije, 2006-2012. godina.

Mere i aktivnosti u Akcionom planu izrađene su i na osnovu određenih statističkih pokazatelja i iskazanih preporuka. Između ostalih, posebna pažnja je posvećena podacima o pismenosti i školskoj spremi stanovništva u Republici Srbiji, na osnovu poslednjeg popisa stanovništva, obavljenog 2002. godine. Na taj način je prilikom planiranja uzimano u obzir da i pored tendencije smanjivanja udela broja nepismenih u ukupnom stanovništvu (od 10 godina i starijih), on iznosi 3,5%. Ovom valja pridodati i podatak da građani stariji od 15 godina, koji imaju nepotpunu osnovnu školu (od prvog do trećeg razreda osnovne škole, zatim od četvrtog do sedmog), kao i potpuno osnovno obrazovanje, čine 45,8% populacije Republike Srbije. Reč je o stanovništvu koje nema zanimanje.

Kada se nivo obrazovanja dovede u vezu sa nezaposlenošću, pored niza drugih podataka nalaze se i oni koji pokazuju da je stopa nezaposlenosti najveća kod osoba sa srednjim nivoom obrazovanja (24,2%), kao i kod onih sa osnovnim obrazovanjem (21,0%).

Rezultati Ankete o životnom standardu iz 2002. godine pokazuju da je 69% siromašnog stanovništva u Republici Srbiji sa završenom osnovnom ili nedovršenom srednjom školom. Među osobama sa visokim obrazovanjem taj procenat je znatno niži i iznosi 2%. Upravo iz ovih podataka autori „Prvog izveštaja o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji” izvode zaključak o značaju obrazovanja za smanjenje siromaštva u našoj zemlji.

Taj zaključak je još više naglašen u „Drugom izveštaju o implementaciji SSS u Srbiji – Prvi nacrt”, u kome se kaže: „Ako bi se ostvarila Strategija razvoja obrazovanja odraslih bila bi jedan od najefikasnijih instrumenata za smanjenje siromaštva u Srbiji, jer su delovi populacije čije obrazovanje je predviđeno tim dokumentom izvor i klasičnog i novog siromaštva.”

Značaj obrazovanja odraslih naglašen je i u drugim brojnim dokumentima i materijalima koji su od strateškog značaja za Republiku Srbiju. Ova činjenica se odrazila i na osnovno opredeljenje prilikom izrade Akcionog plana, da se obrazovanje odraslih posmatra kao instrument i društvenog i ličnog razvoja.

Kao što je Strategija razvoja obrazovanja odraslih kompatibilna sa Strategijom razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji, tako je i ovaj plan tesno povezan sa Akcionom planom za realizaciju Strategije razvoja stručnog obrazovanja.

Pod obrazovanjem odraslih u Akcionom planu se, kao i u Strategiji, podrazumeva društvena delatnost i proces zadovoljavanja obrazovnih potreba odraslih ljudi bez obzira na institucionalnu organizaciju, sadržaj, nivo i korišćene metode. U operativnom i praktičnom smislu obrazovanje odraslih obuhvata „sve formalne i neformalne oblike obrazovanja namenjene starijim od 18 godina koji nemaju status učenika, odnosno studenta”.

Akcionim planom definišu se četiri osnovna prioriteta, koji predstavljaju „optimalni minimum” za uspostavljanje savremenog i efikasnog sistema obrazovanja odraslih. Ti prioriteti su sledeći:

1. dalji razvoj zakonske, konceptualne, strateške, organizacione i institucionalne osnove za uspostavljanje efikasnih načina participacije socijalnih partnera u obrazovanju odraslih;

2. formiranje organizacione i kadrovske osnove za uspostavljanje distribucije nadležnosti i odgovornosti za obrazovanje odraslih među relevatnim ministarstvima;

3. stvaranje osnova za i podsticanje razvoja raznovrsnih programskih opcija, uz unapređivanje dostupnosti obrazovanja odraslih;

4. dalji razvoj finansijske i sistemske osnove za unapređivanje kapaciteta i kvaliteta obrazovanja i obuke odraslih.

Među nosiocima aktivnosti za sprovođenje Akcionog plana naveden je veliki broj aktera, čime je, između ostalog, proklamovano i podržano socijalno partnerstvo u razvoju obrazovanja odraslih u Republici Srbiji.

2. Mere i aktivnosti za sprovođenje Strategije, za period 2009-2010. godina

Prioritet Ciljevi Priprema iogledna realizacija2009. Funkcionisanje2010. 1. Izrada zakonske regulative za osnivanje i uspostavljanje rada Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i otpočinjanje rada tog saveta 9.585 12.780 2. Priprema i usvajanje Strategije razvoja socijalnog partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih 4.1009 3. Izrada zakonske regulative za osnivanje lokalnih saveta za razvoj ljudskih resursa i uspostavljanje lokalnih saveta za razvoj ljudskih resursa (pet plus pet) 7.100 7.500 4. Priprema i donošenje zakona o obrazovanju odraslih i odgovarajućih podzakonskih akata 2.0009 5. Formiranje grupe za obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvete, kao i u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Moguća preraspodela postojećih kadrova (2 grupe x 3 osobe) 6. Izrada modela i strategije finansijskog upravljanja institucijama i programima obrazovanja odraslih (veza IV, 16) 6.637 7. Formiranje standarda za rad institucija i organizacija u oblasti obrazovanja odraslih i uspostavljanje procedure akreditacije institucija i organizacija u oblasti obrazovanja odraslih 5.850 8. Monitoring i konsolidacija standarda za rad institucija i organizacija u oblasti obrazovanja odraslih i procedure akreditacije institucija i organizacija u oblasti obrazovanja odraslih 4.600 9. Formiranje tri nova centra za kontinuirano obrazovanje odraslih i otpočinjanje rada centara 108.49310 15.200 10. Razvijanje planova opismenjavanja i osnovnog obrazovanja odraslih 12.600 11. Sprovođenje planova opismenjavanja i osnovnog obrazovanja odraslih 53.800 12. Razvijanje standarda osnovnog obrazovanja odraslih i testova za proveru njihove ispunjenosti 30.381 13. Razvoj programa pripreme odraslih za dosezanje standarda osnovnog obrazovanja odraslih i ogledna realizacija programa 75.911 43.400 14. Razvoj metodologije za integrisanje programa stručnog obrazovanja u programe osnovnog obrazovanja odraslih (programi funkcionalnog osnovnog obrazovanja) i otpočinjanje njihove realizacije 38.250 103.000 15. Razvoj modularnih programa stručnog obrazovanja odraslih na osnovu istraživanja potreba tržišta rada i njihova kontinuirana realizacija 48.750 61.023 16. Razvijanje sistema finansiranja obrazovanja odraslih i projektovanje procedure uspostavljanja njegovog funkcionisanja 3.600 17. Razvijanje standarda za: programe; nastavnike, instruktore i organizatore obrazovanja i obuka; nastavu; ocenjivanje i evaluaciju, monitoring i konsolidaciju standarda 19.125 13.500 18. Formiranje centra za akreditaciju nosilaca programa i programa 30.80010 50.100 19. Razvijanje metodologije za akreditaciju programa obrazovanja odraslih i procedure za akreditaciju, monitoring i konsolidacija metologije i procedure 7.650 5.400 20. Izrada metodologije za evaluaciju, odnosno formalnu procenu realizacije programskih, institucionalnih, socijalnih i individualnih ciljeva i ishoda programa obrazovanja i obuke 20.400 21. Sistematsko sprovođenje evaluacije, odnosno formalne procene realizacije programskih, institucionalnih, socijalnih i individualnih ciljeva i ishoda programa obrazovanja i obuke 18.300 22. Razvijanje sistema savetovanja i vođenja u oblasti obrazovanja i učenja odraslih i osnivanje centara za savetovanje i vođenje u 5 + 3 centra za kontinuirano obrazovanje odraslih 78.750 93.000 Ukupna procena potrebnih finansijskih sredstava 489.582 502.003

Skraćenice:

MP – Ministarstvo prosvete

MRSP – Ministarstvo rada i socijalne politike

MERR – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

MNTR – Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj

NPS – Nacionalni prosvetni savet

NSSO – Nacionalni savet za stručno obrazovanje i obrazovanje

odraslih (predlog da se osnuje)

MF – Ministarstvo finansija

UP – Unija poslodavaca

PK – Privredna komora

NSZ – Nacionalna služba za zapošljavanje

ZUOV – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

MOS – Ministarstvo omladine i sporta

SES – Socijalno – ekonomski savet Republike Srbije

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji, za period 2009-2010. godina, koji je odštampan uz ovaj zaključak i čini njegov sastavni deo.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 615-1516/2009-2

U Beogradu, 16. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar