69. sednica Vlade Republike Srbije, 13. mart 2009. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08), a u vezi sa članom 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 71/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU

POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Zoranu Đorđeviću prestaje rad na položaju pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za poslove nadzora i međunarodne saradnje, zbog podnošenja pismene ostavke – od 13. marta 2009. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1513/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Razrešava se Svetlana Velimirović dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice – Sektor za prihvat, zbrinjavanje, povratak i integraciju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1417/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Postavlja se Svetlana Velimirović za zamenika komesara Komesarijata za izbeglice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1418/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Postavlja se Ivan Gerginov za pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice – Sektor za prihvat, zbrinjavanje, povratak i integraciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1416/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Razrešava se Vladana Jović dužnosti pomoćnika ministra prosvete – Sektor za normativne i pravne poslove i harmonizaciju propisa, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1415/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA

DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Vladana Jović za pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za državnu upravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1319/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 39. stav 4. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE U KOMISIJU ZA IZBOR MIRITELjA I ARBITARA

I

Razrešavaju se dužnosti člana – predstavnika Vlade u Komisiji za izbor miritelja i arbitara:

1. Stanojla Mandić;

2. Vesna Macura.

II

U Komisiju za izbor miritelja i arbitara imenuju se za članove – predstavnike Vlade:

1. Snežana Lakićević Stojačić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike;

2. Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1448/2009-1

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 104. st. 1. i 6. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon i 116/08-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJA I STAREŠINE OPŠTINSKIH

ORGANA ZA PREKRŠAJE I SUDIJE VEĆA ZA PREKRŠAJE

I

Za sudije i starešinu opštinskih organa za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Beogradu imenuje se:

Branka Ninković, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda,

– za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu imenuje se:

Tatjana Nikolić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Vršcu,

– za područje Veća za prekršaje u Smederevu imenuje se:

Nevenka Stanojlović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Smederevu.

II

Za sudiju Veća za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Kragujevcu imenuje se:

Snežana Milenković, za sudiju Veća za prekršaje u Kragujevcu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1449/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U PROKUPLjU

I

Razrešava se Lidija Đorđević dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1455/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U PROKUPLjU

I

Imenuje se Miroslav Milovanović za direktora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1456/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 71/08), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Saša Marković za pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za planiranje, nadzor i koordinaciju politika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1513/2009-1

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06, 106/06, 42/07, 110/07, 56/08 i 9/09), a u vezi sa čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U DP „BEOGRADSKI SAJAM” IZ BEOGRADA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u DP „Beogradski sajam” iz Beograda („Službeni glasnik RS”, br. 68/02, 54/04, 58/04, 77/05 i 120/08).

II

Razrešava se Dušan Đaković dužnosti člana Odbora DP „Beogradski sajam” iz Beograda, na lični zahtev.

III

Lice iz tačke II razrešava se dužnosti narednog dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV

Rešenje dostaviti licu iz tačke II ovog rešenja.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

VI

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1495/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti zaštite nacionalnih manjina („Službeni list SCG” – Međunarodni ugovori, broj 14/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE SA RUMUNIJOM

I

Imenuje se Milorad Đurić za predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije sa Rumunijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1522/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. Sporazuma između Srbije i Crne Gor3e i Republike Hrvatske o zaštiti prava srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori („Službeni list SCG” – Međunarodni ugovori, broj 3/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEĐUVLADINOG MEŠOVITOG ODBORA SA REPUBLIKOM HRVATSKOM

I

Imenuje se Janko Veselinović za predsednika srpskog dela međuvladinog Mešovitog odbora sa Republikom Hrvatskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1523/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada, postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije U. 1172/08 od 17. septembra 2008. godine, donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U NIŠU

I

Razrešava se Radosav Radenković dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu − sa 13. aprilom 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1525/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima („Službeni glasnik RS”, broj 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE”

I

Razrešava se Branimir Vuletić dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, iz reda zaposlenih.

II

Imenuje se Nenad Grubić, inž. građevine, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1543/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

I

Imenuje se Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja, za člana Odbora za privredu i finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1554/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar