Akcioni plan za primenu Strategije policije u zajednici za 2015. i 2016. godinu

[pic]REPUBLIKA SRBIJAVLADA AKCIONI PLANZA PRIMENU STRATEGIJE POLICIJE U ZAJEDNICIza 2015. i 2016. godinuJUL, 2015. SADRŽAJ

UVOD ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

CILJ AKCIONOG PLANA ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

PRAĆENJE I OCENJIVANJE ……………………………………………………………………………………………………………………… 4

FINANSIRANJE ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

STRATEŠKI CILJ 1 – Uspostavljanje savremenih standarda u radu policije …………………………………………… 5

STRATEŠKI CILJ 2 – Jačanje poverenja građana i zajednice u policiju ………………………………………………….. 12

STRATEŠKI CILJ 3 – Uspostavljanje delotvorne bezbednosne prevencije ………………………………………………. 15

STRATEŠKI CILJ 4 – Saradnja i partnerstvo policije sa zajednicom ……………………………………………………. 18

STRATEŠKI CILJ 5 – Problemski orijentisan pristup bezbednosnoj zaštiti ………………………………………. 20

STRATEŠKI CILJ 6 – Posvećenost poštovanju etičkih principa i različitosti ………………………………….. 23

I UVOD Strategijom policije u zajednici („Službeni glasnik RS”, broj 43/13), koju je Vlada usvojila 30. aprila 2013. godine (u daljem tekstu: Strategija), predviđeno je da će se Akcionim planom za sprovođenje Strategije (u daljem tekstu: Akcioni plan) odrediti konkretne aktivnosti koje će ministarstva, odnosno drugi državni organi sprovoditi u svrhu primene ove strategije. U izradi Akcionog plana učestvovali su članovi radne grupe sastavljeni od predstavnika nosilaca Strategije i civilnog društva, uz podršku Misije OEBS-a u Republici Srbiji. Tokom izrade održano je više radionica i sastanaka, u kojima su u ranoj fazi učestvovali samo predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, a u kasnijoj i partneri van Ministarstva, nakon čega je Nacrt dostavljen svim nadležnim nosiocima aktivnosti, radi usaglašavanja teksta. Akcioni plan predstavlja skup konkretnih aktivnosti kojima se planira realizacija osnovnih ciljeva predviđenih Strategijom. Akcioni plan donosi se za 2015. i 2016. godinu, nakon čega će se doneti novi Akcioni plan koji će uzeti u obzir iskustva u primeni ovog dokumenta. U ostvarenju ciljeva Strategije nužno je zajedničko delovanje nadležnih državnih organa, sa podeljenom odgovornošću, imajući u vidu multidisciplinarnost ove problematike. Na nacionalnom nivou potrebno je kontinuirano obezbeđivati finansijske i institucionalne uslove za sprovođenje svih aktivnosti iz Akcionog plana. Pri tome, veoma je važna uloga šire društvene zajednice, gde je potrebno posebno istaći značaj saradnje državnih institucija, lokalne zajednice, civilnog društva i privrednog sektora na sprovođenju aktivnosti u razvoju policije u zajednici. II CILJ AKCIONOG PLANA Cilj Akcionog plana je realizovanje Strategije, sprovođenjem aktivnosti. Cilj Akcionog plana će se ostvariti usklađenim radom državnih organa – subjekata Strategije, uz uključivanje partnera predviđenih Strategijom. Državni organi će, po potrebi, formirati radne grupe za sprovođenje Akcionog plana.III PRAĆENJE I OCENJIVANJEAktivnosti iz ovog akcionog plana sprovodiće, u okviru svoje nadležnosti, državni organi koji su u njemu označeni kao nosioci. Za uspešno sprovođenje aktivnosti odgovoran je postavljeni starešina nadležnog organa, odnosno organizacione jedinice. U slučaju kada je za neku aktivnost nadležno više organa, Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzeće vodeću ulogu i koordinirati rad ostalih partnera.Za potrebe praćenja i ocenjivanja sprovođenja Akcionog plana, Ministarstvo unutrašnjih poslova će formirati posebnu radnu grupu. Organi koji sprovode aktivnosti dužni su da o tome redovno izveštavaju Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i da, na zahtev Ministarstva, daju dodatne informacije od značaja za praćenje. Ministarstvo unutrašnjih poslova će, na osnovu dobijenih informacija, kvartalno izveštavati Vladu o sprovođenju Akcionog plana. Kvartalni izveštaji sastojaće se od narativnog i tabelarnog dela, kojima će biti opisane ostvarene aktivnosti i predstavljeni postignuti rezultati. Ministarstvo unutrašnjih poslova, jednom godišnje organizovaće ocenjivanje sprovođenja Akcionog plana. Po isteku Akcionog plana, ocenjivanjem će biti obuhvaćeni i uticaji koje je sprovođenje Akcionog plana imalo.Nadležni organi će imati obavezu da, u pogledu aktivnosti čije se sprovođenje ne bude odvijalo po planu, Ministarstvu unutrašnjih poslova dostave obrazloženje i predlože mere za prevazilaženje poteškoća. Ove mere mogu uključivati i odgovarajuće korigovanje i prilagođavanje Akcionog plana. IV FINANSIRANJENosilac Akcionog plana za primenu Strategije policije u zajednici je Ministarstvo unutrašnjih poslova i sve aktivnosti finansiraju se sa razdela Ministarstva unutrašnjih poslova i iz donacija koje će dobiti Ministarstvo.Sredstva su obezbeđena u okviru sredstava u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Sl. Glasnik Republike Srbije br. 142/14“), na razdelu 15 Ministarstva unutrašnjih poslova, Glava 15.0 , Program 1401 – Bezbedno društvo, Funkcija 310, Programska aktivnost 1401-0001 Materijalno tehnički kapaciteti, na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijali u iznosu od 1.827.000 dinara, Programska aktivnost 1401-0002 Administracija i upravljanje, na ekonomskoj klasifikaciji 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih u iznosu od 1.683.000 donara i 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 721.500 dinara; Program 1402-0001 Bezbedan grad, Funkcija 310, Programska aktivnost 1402-0001 Organizovanje rada Policijaskih uprava na ekonomskoj klasifikaciji 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih u iznosu od 28.080.500 dinara, ekonomskoj klasifikaciji 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 12.034.500 dinara, ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja u iznosu od 2.840.000 dinara i ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijali u iznosu od 3.188.000 donara. Za 2016. godinu potrebna sredstva će se obezbediti na ekonomskoj klasifikaciji 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih u iznosu od 34.685.000 dinara, ekonomskoj klasifikaciji 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 14.865.000 dinara i sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijali u iznosu od 366.000 dinara i ista će biti obezbeđena u skladu sa limitom za 2016. godinu za razdeo 15 – Ministarstvo unutrašnjih poslova. Dodatna budžetska sredstva za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana za 2015. godinu obezbeđena su preraspodelom sredstava koja su Zakonom o budžetu za 2015. godinu opredeljena na razdelu 15 – Ministarstvo unutrašnjih poslova. Dodatna budžetska sredstva za aktivnosti iz Akcionog plana za 2016. godinu biće obezbeđena u skladu sa limitom za 2016. godinu za razdeo 15 – Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pored ovih sredstava koristiće se mogućnost finansiranja iz bilateralnih donacija i donacija međunarodnih organizacija u skladu sa zakonom. U 2015. godini, planirano je korišćenje sredstava iz TAIEX-a u iznosu od 380.000 dinara. Sredstva od OEBS-a i dr. donacija planirano je da se koriste za finansiranje projekata u 2015. i 2016. godini a vrednost jednog projekta okvirno iznosi 250.000 dinara. Osim za finansiranje projekata, sredstva od OEBS-a planirana su da se koriste i za istraživanje javnog mnjenja u iznosu od 1.000.000 dinara godišnje. Iz donatorskih sredstava planirana je adaptacija prostorija i nabavka računarske opreme u vrednosti od 58.000.000 dinara.

STRATEŠKI CILJ 1 INDIKATOR UTICAJA Uspostavljanje savremenih standarda u radu policije Efikasnije delovanje policije u ostvarivanju bezbednosnih ciljevaPovećan nivo kompetencija policijskih službenika za primenu koncepta policije u zajedniciPovećan nivo uključenosti građana u rešavanje bezbednosnih problema AKTIVNOSTI ZADACI INDIKATORI NOSIOCI ROKOVI RESURSI 1.1. Razvoj upravljanja-menadžmenta u policiji 1.1.1. Izrada Priručnika o radu policije u zajednici za rukovodioce i policijske službenike Donet Priručnik – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Kriminalističko policijska akademija Tri meseca od usvajanja AP 2015. god.505.000 dinaraRedovna budžetska sredstva250.000 dinaraDonatorska sredstva 1.1.2. Izraditi analizu potreba za obukama rukovodilaca za razvoj policije u zajednici – Izrađena analiza sa preporukama – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Kriminalističko policijska akademija Jedan mesec od usavajanja AP 2015. god.120.000 dinaraRedovna budžetska sredstva2.000 dinaraDodatna budžetska sredstva 1.1.3. Doneti Plan i program obuka za rukovodioce -Usvojen Plan i program obuka – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Kriminalističko policijska akademija Jedan mesec od izrade analize 2015. god.160.000 dinaraRedovna budžetska sredstva 1.1.4. Sprovesti obukeza policijske rukovodioce višeg i srednjeg nivoa u Direkciji policije, policijskim upravama i policijskim stanicama, po Planu -Broj realizovanih obuka-Broj obučenih rukovodilaca – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI: – Kriminalističko policijska akademija – Kancelarija za ljudska i manjinska prava 3 meseca od usvajanja Programa obuke 2015. god.165.000 DinaraDodatna budžetska sredstva380.000 dinaraDonatorska sredstva(TAEKS) 1.1.5. Evaluacija uticaja sprovedenih obuka -Kvalitativni i kvantitativni rezultati evaluacija – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Kriminalističko policijska akademija Šest meseci po završetku obuka (u trajanju od jednog meseca) 2015.100.000 dinaraRedovna budžetska sredstva AKTIVNOSTI ZADACI INDIKATORI NOSIOCI ROKOVI RESURSI 1.2. Razvoj policijske obuke 1.2.1. Izraditi analizu potreba za obukama policijskih službenika i polaznika COPO za razvoj policije u zajednici -Izrađena analiza sa preporukama za unapređenje nastavnih planova COPO i godišnjeg programa stručnog usavršavanja policijskih službenika – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Kriminalističko policijska akademija Tri meseca od usavajanja AP 2015. god.120.000 dinaraRedovna budžetska sredstva 1.2.2. Izmeniti Planove i programe u skladu sa rezultatima analize – Usvojene izmene – Ministarstvo unutrašnjih poslova Sa početkom od sledeće godine 2015. god.70.000 dinaraRedovna budžetska sredstva 1.2.3. Sprovesti obuke za policijske službenike po godišnjem Programu stručnog usavršavanja -Broj sprovedenih obuka- Broj obučenih službenika – Ministarstvo unutrašnjih poslova Tokom godine Nema troškova 1.2.4. Evaluacija uticaja sprovedenih obuka -Kvalitativni i kvantitativni rezultati evaluacija – Ministarstvo unutrašnjih poslova U poslednjem kvartalu sprovođenja akcionog plana 2015. god.40.000 dinara2016. god.40.000 dinaraRedovna budžetska sredstva 1.2.5. Izraditi plan i program specijalističke obuke o policiji u zajednici – Donet plan i program – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:-Kriminalističko policijska akademija 3 meseca od usvajanja akcionog plana 2015. god.120.000 dinaraRedovna budžetska sredstva 1.2.6. Sprovođenje specijalističkih obuka o policiji u zajednici (za kontakt policajce, do 1000 policijskih službenika) u skladu sa Planom i ProgramomVeza sa zadatkom 3.1.1. – Broj obučenih policijskih službenika – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Kancelarija za ljudska i manjinska prava- Ministarstvo kulture i informisanja;- Komunalna policija Nakon realizacije zadatka 3.1.1. , a do kraja 2015. 2015. god.2.840.000 dinaraRedovna budžetska sredstva2.645.000 dinara Dodatna budžetska sredstva 1.2.7. Evaluacija uticaja sprovedenih obuka – Kvalitativni i kvantitativni rezultati evaluacija – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Kriminalističko policijska akademija U poslednjem kvartalu sprovođenja akcionog plana 2016. god.195.000 dinaraRedovna budžetska sredstva10.000 dinaraDodatna budžetska sredstva AKTIVNOSTI ZADACI INDIKATORI NOSIOCI ROKOVI RESURSI 1.3. Razvoj bezbednosne kulture građana i zajednica 1.3.1. Podrška radu savetodavnih tela jedinica lokalne samouprave za bezbednost zajedniceVeza sa zadatkom 4.1.1. -Broj inicijativa upućenih telima jedinica lokalne samouprave za bezbednost zajednice-Broj održanih sastanaka tela jedinica lokalne samouprave za bezbednost zajednice- Broj izrađenih godišnjih akcionih planova tela jedinica lokalne samouprave za bezbednost zajednice – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave- Jedinice lokalne samouprave- Stalna konferencija gradova i opština-Pravosudni sektor (tužilaštvo, sud) Kontinuirano po usvajanju AP 2015. god.8.600.000 dinaraRedovna budžetska sredstva2016. god.13.200.000 dinaraRedovna budžetska sredstva 1.3.2. Realizacija informativno participativnih programa bezbednosti za decu i mlade(iz oblasti saobraćaja, prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, vršnjačkog nasilja, nasilja u porodici i ostalih oblasti) – Broj realizovanih informativno participativnih programa – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja- Ministarstvo omladine i sporta- Jedinice lokalne samouprave Kontinuirano po usvajanju AP 2015. god.5.090.000 dinaraRedovna budžetska sredstva250.000 dinara po programuDonatorska sredstva2016. god.5.090.000 dinaraRedovna budžetska sredstva250.000 dinara po programuDonatorska sredstva 1.3.3. Realizacija informativno participativnih programa iz oblasti bezbednosti za osetljive društvene grupe i lokalnu zajednicu – Broj realizovanih informativno participativnih programa – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Kancelarija za ljudska i manjinska prava- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja- Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja- Jedinice lokalne samouprave- Organizacije civilnog društva Kontinuirano po usvajanju AP 2015. god.5.090.000 dinaraRedovna budžetska sredstva250.000 dinara po programuDonatorska sredstva2016. god.5.090.000 dinaraRedovna budžetska sredstva250.000 dinara po programuDonatorska sredstva 1.3.4. Realizacija informativno participativnih programa za građane iz oblasti bezbednosti (iz oblasti saobraćaja, bezbednosne zaštite imovine, prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, nasilja nad ženama i ostalih oblasti) – Broj korisnika obuhvaćenih programima – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja- Agencija za bezbednost saobraćaja- Jedinice lokalne samouprave Kontinuirano po usvajanju AP 2015. god.5.090.000 dinaraRedovna budžetska sredstva250.000 dinara po programuDonatorska sredstva2016. god.5.090.000 dinaraRedovna budžetska sredstva250.000 dinara po programuDonatorska sredstva 1.3.5. Organizovati seminare, forume, okrugle stolove, javne štandove i medijske kampanje radi podizanja svesti građana o značaju bezbednosne kulture – Broj održanih seminara, foruma, okruglih stolova, javnih štandova i medijskih kampanja – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja- Ministarstvo kulture i informisanja;- Ministarstvo omladine i sporta- Agencija za bezbednost saobraćaja- Jedinice lokalne samouprave- Centri za socijalni rad;- Organizacije civilnog društva;- Kancelarija za mlade;- Zdravstvene,sportske i socijalne ustanove Kontinuirano po usvajanju AP 2015. god.5.070.000 dinaraRedovna budžetska sredstva250.000 dinara po programuDonatorska sredstva2016. god.5.070.000 dinaraRedovna budžetska sredstva250.000 dinara po programuDonatorska sredstva STRATEŠKI CILJ 2 INDIKATOR UTICAJA Jačanje poverenja građana i zajednice u policiju Unapređena saradnja i komunikacija zajednica i policije AKTIVNOSTI ZADACI INDIKATORI NOSIOCI ROKOVI RESURSI 2.1.Informisanje zajednice i povećanje poverenja u rad policije 2.1.1. Donošenje smernica za kontakte sa javnošću u skladu sa Strategijom komunikacije MUP-a i njihovo predstavljanje -Usvojene (predstavljene) Smernice – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Ministarstvo kulture i informisanja- Novinarska udruženja; Šest meseci od usvajanja Akcionog plana 2015. god.270.000 dinaraRedovna budžetska sredstva145.000 dinaraDodatna budžetska sredstva 2.1.2. Razvijanje partnerskih odnosa sa medijima radi istinitog, blagovremenog i potpunog informisanja -Broj održanih sastanaka, okruglih stolova, forumasa predstavnicima medija- Broj medijskih sadržaja- Broj podržanih medijskih projekata – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Ministarstvo kulture i informisanja- Udruženja novinara;-Medijske kuće Kontinuirano od usvajanja AP 2015. god.350.000 dinaraRedovna budžetska sredstva328.000 dinaraDodatna budžetska sredstva2016. god.700.000 dinaraRedovna budžetska sredstva356.000 dinaraDodatna budžetska sredstva 2.1.3. Prezentovanje planiranih i preduzetih aktivnosti policije (saopštenja, nastupi portparola,učešće u medijima) -Broj štampanih i video prezentacija- Sadržaji predstavljeni u prezentacijama-Broj nastupa u medijima – Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano od usvajanja AP Nema troškova 2.1.4. Unapređenje zvanične internet strane Ministarstva postavljanjem sadržaja posvećenih policiji u zajednici -Uspostavljena internet stranica Ministarstva sa aktuelnim sadržajima o policiji u zajednici- Broj postavljenih sadržaja- Broj posetilaca strane – Ministarstvo unutrašnjih poslova Šest meseci od usvajanja Akcionog plana 2015. god.25.000 dinaraRedovna budžetska sredstva 2.2.Informisanje policije o činjenicama od značaja za njen rad 2.2.1. Prikupljanje informacija metodom „od vrata do vrata“ – Broj policijskih uprava koje primenjuju ovaj metod – Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano od usvajanja AP 2015. god.750.000 dinaraRedovna budžetska sredstva2016. god.750.000 dinaraRedovna budžetska sredstva 2.2.2. Obezbeđivanje uslova za primenu metode „dani otvorenih vrata“ – savetovalište za građane – Opremljene prostorije u policijskim stanicima za „dane otvorenih vrata“ – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Jedinice lokalne samouprave Kontinuirano od usvajanja AP 2015. god.800.000 dinaraRedovna budžetska sredstva19.750.000 dinaraDonatorska sredstva2016. god.29.750.000 dinaraDonatorska sredstva 2.2.3. Primena metode „dani otvorenih vrata“ – savetovalište za građane – Broj realizovanih aktivnosti – Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano od opremanja prostorija Nema troškova 2.2.4. Uvođenje e-mail adrese preko koje se građani obraćaju policiji sa predlozima, primedbama i zapažanjima -Uvođenje mejl adrese u svim PS – Ministarstvo unutrašnjih poslova Tri meseca od usvajanja AP Nema troškova STRATEŠKI CILJ 3 INDIKATOR UTICAJA Uspostavljanje delotvorne bezbednosne prevencije Nivo razvijenosti kapaciteta za preventivno delavanje AKTIVNOSTI ZADACI INDIKATORI NOSIOCI ROKOVI RESURSI 3.1. Preventivno delovanje 3.1.1. Raspoređivanje policijskih službenika u policijskim stanicama koji će se prioritetno baviti poslovima policije u zajednici – Izmenjen akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova- Broj raspoređenih policijskih službenika na području bezbednosnog sektora – Ministarstvo unutrašnjih poslova Šest meseci od usvajanja AP 2015. god.90.000 dinaraRedovna budžetska sredstva 3.1.2. Preventivno delovanje policijskih službenika na poslovima prevencije i rada u zajedniciVeza sa zadatkom 1.2.7. – Realizovane aktivnosti policijskih službenika za prevenciju i rad policije u zajednici – Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano, nakon raspoređivanja i obuke Nema troškova 3.1.3. Organizovanje proaktivnog rada policijskih stanica u skladu sa bezbednosnim potrebama zajedniceVeza sa zadatkom 1.1.1. – Nivo usklađenosti rasporeda rada sa bezbednosnim potrebama- Nivo usklađenosti konkretnih zadataka sa bezbednosnim potrebama – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:Savetodavna tela jedinica lokalne samouprave za bezbednost Kontinuirano po relaizaciji zadatka 1.1.1. Nema troškova 3.1.4. Izrada planova, programa i projekata preventivnih aktivnosti – Broj donetih lokalnih planova, programa i projekata prevencije- Broj donetih nacionalnih planova, programa i projekata prevencije – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Ministarstvo omladine i sporta- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja- Jedinice lokalne samouprave- Kancelarija za ljudska i manjinska prava- Agencija za bezbednost saobraćaja-Stalna konferencija gradova i opština;-Nacionalni i lokalni mediji;-Organizacije civilnog društva Kontinuirano od usvajanja AP 2015. god.5.950.000 dinaraRedovna budžetska sredstva2016. god.10.550.000 dinaraRedovna budžetska sredstva 3.1.5. Sprovođenje planova, programa i projekata preventivnih aktivnosti – Broj sprovedenih aktivnosti iz lokalnih planova, programa i projekata prevencije- Broj sprovedenih aktivnosti iz nacionalnih planova, programa i projekata prevencije – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Ministarstvo omladine i sporta- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja- Jedinice lokalne samouprave- Kancelarija za ljudska i manjinska prava- Agencija za bezbednost saobraćaja-Stalna konferencija gradova i opština;-Nacionalni i lokalni mediji;-Organizacije civilnog društva Kontinuirano od usvajanja AP 2015. god.300.000 dinara po projektuDonatorska sredstva2016. god.350.000 dinara po projektuDonatorska sredstva 3.1.6. Ocenjivanje planova, programa i projekata preventivnih aktivnosti -Kvalitativni i kvantitativni rezultati evaluacija – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Ministarstvo omladine i sporta- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja- Jedinice lokalne samouprave- Kancelarija za ljudska i manjinska prava- Agencija za bezbednost saobraćaja Po realizaciji planova, programa i projekata 2015. god.30.000 dinaraRedovna budžetska sredstva2016. god.30.000 dinaraRedovna budžetska sredstva STRATEŠKI CILJ 4 INDIKATOR UTICAJA Saradnja i partnerstvo policije sa zajednicom Povećan stepen učešća zajednice u radu policije AKTIVNOSTI ZADACI INDIKATORI NOSIOCI ROKOVI RESURSI 4.1.Uspostavljanje i delovanje partnerstava 4.1.1. Podrška i promovisanje osnivanja savetodavnih tela jedinica lokalne samouprave za bezbednost zajednice – Upućena zajednička preporuka jedinicama lokalne samouprave – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave- Stalna konferencija gradova i opština Jedan mesec po usvajanju AP 2015. god.30.000 dinaraRedovna budžetska sredstva 4.1.2. Aktivno učešće u radu savetodavnih tela jedinica lokalne samouprave za bezbednost zajednice – Broj održanih sastanaka savetodavnih tela jedinice lokalnih samuprava-Broj pokrenutih inicijativa i predloga za rešavanje problema, -Broj preduzetih aktivnosti na rešavanju problema (planovi, programi, projekti i dr.) – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Jedinice lokalne samouprave- Predstavnici organa i organizacija na lokalnom nivou Kontinuirano Nema troškova 4.1.3. Razvoj partnerstava kroz sprovođenje zajedničkih projekata – Broj zajedničkih projekata na nacionalnom nivou za unapređenje bezbednosti- Broj zajedničkih projekata na lokalnom nivou za unapređenje bezbednosti lokalnih zajednice – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:-Jedinice lokalne samouprave- Kancelarija za ljudska i manjinska prava- Drugi državni organi- Organizacije civilnog društva Kontinuirano po osnivanju savetodavnih tela Veza sa zadacima 1.3.2 ,1.3.3. , 1.3.4. ,1.3.5. i 3.1.5. 4.1.4. Razvijanje i unapređenje saradnje sa komunalnom policijom i inspekcijskim službama – Broj održanih sastanaka, podnetih izveštaja, zajedničkih aktivnosti, razmenjenih informacija – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:-Jedinice lokalne samouprave- Komunalna policija-Inspekcijske službe Kontinuirano od usvajanja AP 2015. god.2.000.000 dinaraRedovna budžetska sredstva2016. god.2.600.000 dinaraRedovna budžetska sredstva 4.1.5. Iniciranje i razvijanje saradnje sa privrednim subjektima i organizacijama civilnog društva -Broj pokrenutih i prihvaćenih inicijativa za partnerstvo u cilju razvijanja modela policije u zajednici – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Privredna komora Srbije- Službe fizičko-tehničkog obezbeđenja,- Organizacije civilnog društva Kontinuirano od usvajanja AP 2015. god.1.125.000 dinaraRedovna budžetska sredstva2016. god.1.125.000 dinaraRedovna budžetska sredstva 4.1.6. Informisanje javnosti o saradnji i partnerstvu policije sa zajednicom – Broj medijskih prezentacija i priloga iz oblasti saradnje policije sa zajednicom – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:-Jedinice lokalne samouprave- Lokalni i nacionalni mediji Kontinuirano po osnivanju savetodavnih tela Nema troškova STRATEŠKI CILJ 5 INDIKATOR UTICAJA Problemski orijentisan pristup bezbednosnoj zaštiti Povećana primena problemski orijentisanog pristupa u radu policije AKTIVNOSTI ZADACI INDIKATORI NOSIOCI ROKOVI RESURSI 5.1. Razvijanje metodologije analize stanja bezbednosti (mapiranje delikata) 5.1.1. Formiranje radne grupe za razvoj sistema analize bezbednosnih rizika – Formirana radna grupa za razvoj sistema analize rizika – Ministarstvo unutrašnjih poslova Jedan mesec od usvajanja AP Nema troškova 5.1.2. Kreiranje obrasca matrice izazova, rizika i pretnji -Kreirana matrica i broj prepoznatih izazova, rizika i pretnji – Ministarstvo unutrašnjih poslova Šest meseci od usvajanja AP 2015. god.205.000 dinaraRedovna budžetska sredstva 5.1.3. Izrada ili razvoj softverske aplikacije za praćenje i mapiranje stanja bezbednosti na lokalnom nivou – Uspostavljena funkcionalna softverska aplikacija – Ministarstvo unutrašnjih poslova Godinu dana od usavajanja AP – u zavisnosti od razvoja GIS 2015. god.350.000 dinaraRedovna budžetska sredstva450.000 dinaraDodatna budžetska sredstva2016. god.8.500.000 dinaraDonatorska sredstva 5.1.4. Objavljivanje rezultata analize – Objavljeni rezultati analize – Ministarstvo unutrašnjih poslova Godinu dana od usavajanja AP – u zavisnosti od razvoja GIS Nema troškova 5.2. Rešavanje bezbednosnih problema u zajednici 5.2.1. Izrada metodološkog priručnika za primenu problemski orjentisanog rada – Izrađen metodološki priručnik – Ministarstvo unutrašnjih poslova Godinu dana od usvajanja AP Veza sa zadatkom 1.1.1 5.2.2. Obuke za problemski orijentisanu analizu kao podršku u problemski orijentisanom radu policije u zajednici, u skladu sa Priručnikom -Broj sprovedenih dvodnevnih obuka-do 20 polaznika po obuci- Broj polaznika obuke (rukovodioci srednjeg nivoa u policijskim stanicama i analitičari u policijskim upravama-do 250) – Ministarstvo unutrašnjih poslova Šest meseci od izrade Priručnika 2015. god.1.200.000 dinaraDodatna budžetska sredstva 5.2.3. Primena problemski orijentisanog rada u policijskim stanicama -Broj realizovanih projekata problemski orijentisanog rada u policijskim stanicama – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Jedinice lokalne samouprave- Privredni sektor- Predstavnici organizacija civilnog društva- Predstavnici nacionalnih manjina i osetljivih grupa Kontinuirano nakon izvršenih obuka Nema troškova 5.2.4. Evaluacija primene – Rezultati izveštaja o sprovedenoj evaluaciji Ministarstvo unutrašnjih poslova Godinu dana od početka primene i na kraju perioda važenja Akcionog plana 2015. god.20.000 dinaraRedovna budžetska sredstva2016. god.20.000 dinaraRedovna budžetska sredstva STRATEŠKI CILJ 6 INDIKATOR UTICAJA Posvećenost poštovanju etičkih principa irazličitosti Rad policije u većoj meri prilagođen bezbednosnim potrebama ranjivih grupa i zajednicaSmanjen broj slučajeva diskriminacije od strane policijskih službenika AKTIVNOSTI ZADACI INDIKATORI NOSIOCI ROKOVI RESURSI 6.1. Rad policije uz uvažavanje različitosti 6.1.1. Obuke policijskih službenika o etičkim stavovima i veštinama komunikacije od značaja za uvažavanje i poštovanje različitosti građana/ki i nacionalnih manjina i osetljivih grupa – Broj realizovanih obuka- Broj policijskih službenika koji su pohađali obuke – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Kancelarija za ljudska i manjinska prava;- Poverenik za zaštitu ravnopravnosti; – Organizacije civilnog društva;- Stručna i profesionalna udruženja Kontinuirano Nema troškova 6.1.2. Sprovođenje promotivnih kampanja među nacionalnim manjinama za podsticanje na saradnju sa policijom – Broj sprovedenih kampanja;- Broj održanih sastanaka,tribina, okruglih stolova i drugih zajedničkih aktivnosti; – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Kancelarija za ljudska i manjinska prava- Nacionalni saveti nacionalnih manjina- Poverenik za zaštitu ravnopravnosti- Organizacije civilnog društva- Stručna i profesionalna udruženja Kontinuirano 2015. god.350.000 dinaraRedovna budžetska sredstva80.000 dinaraDodatna budžetska sredstva 6.2. Rad policije koji je prilagođen potrebama građana 6.2.1. Istraživanje stavova javnog mnjenja o bezbednosnim problemima i radu policije Rezultati izveštaja o stavovima javnog mnjenja sa preporukama – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:- Lokalna samouprava- Kancelarija za ljudska i manjinska prava- Agencija za istraživanje javnog mnjenja Jednom godišnje 2015. god.1.000.000 dinaraDonatorska sredstva2016. god.1.000.000 dinaraDonatorska sredstva 6.2.2. Definisanje prioriteta u skladu sa rezultatima istraživanja – Definisani prioriteti u skladu sa rezultatima istraživanja – Ministarstvo unutrašnjih poslova Tri meseca od sprovedenog istraživanja Nema troškova 6.2.3. Organizovanje periodičnih sastanaka u lokalnim zajednicama policijskih službenika na poslovima policije u zajednici sa predstavnicima zajednica, radi razmene iskustava i koordinacije aktivnosti – Broj sastanaka- Broj zajedničkih aktivnosti – Ministarstvo unutrašnjih poslovaUČESNICI:-Predstavnici jedinica lokalne samouprave- Predstavnici mesnih zajednica- Predstavnici nacionalnih manjina i osetljivih grupa Kontinuirano Nema troškova

Ostavite komentar