Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji za period od 2009. do 2015. godine

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE RAZVOJA STRUČNOG OBRAZOVANjA U REPUBLICI SRBIJI, ZA PERIOD 2009-2015. GODINA

1. UVOD

Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Akcioni plan) utvrđuju se mere i aktivnosti koje će se ostvarivati u dva perioda:

– od 2009. do 2010. godine kao period kratkoročenih mera i aktivnosti;

– od 2010. do 2015 kao period srednjoročnih i dugoročnih mera i aktivnosti, koje su u ovom dokumentu date u formi projektovanih i procenjenih mera i aktivnosti.

Ovim akcionim planom planiraju se pripremne aktivnosti za realizaciju Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija) čija realizacija će započeti u 2009. godini.

Akcioni plan definiše osnovne mere i aktivnosti koje treba da omoguće sprovođenje Strategije za period 2009-2015. godina i usaglašen je sa merama i aktivnostima koje predviđa akcioni plan za sprovođenje Strategije za obrazovanje odraslih. Kako su ove dve strategije uzročno-posledično povezane i direktno se naslanjaju jedna na drugu, to ovaj akcioni plan sadrži određene mere i aktivnosti koje se odnose i na oblast obrazovanja odraslih.

U sadržaj Akcionog plana uključene su i mere i aktivnosti koje se odnose na razvoj stručnog obrazovanja, a nalaze se u akcionim planovima za sprovođenje Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2005-2010. godina, Nacionalne strategije privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. do 2012. godine, kao i Nacionale strategije za mlade.

Akcioni plan u Delu prvom, obuhvata mere i aktivnosti koje treba da se realizuju u periodu od 2009. do 2010. godine i sastoji se od sedam poglavlja i jednog priloga:

– Poglavlje prvo donosi osnovne preporuke i predloge mera za dalji razvoj socijalnog partnerstva u stručnom obrazovanju u Republici Srbiji. U ovom poglavlju predstavljen je i koncept daljeg institucionalnog razvoja u stručnom obrazovanju koji treba da omogući realizaciju intersektorskog pristupa daljem razvoju stručnog obrazovanja u Republici Srbiji.

– Poglavljedrugo postavlja strukturu i pravce razvoja nacionalnog okvira kvalifikacija u Republici Srbiji;

– Poglavljetreće posvećeno je daljem razvoju nastavnih programa u stručnom obrazovanju u Republici Srbiji. Na osnovu rezultata i iskustava dosadašnje reforme stručnog obrazovanja predlaže se set mera i aktivnosti daljeg razvoja nastavnih programa zasnovanih na ishodima učenja i kompetencijama;

– Poglavlječetvrto posvećeno je stručnom usavršavanju nastavnika, saradnika i instruktora u stručnom obrazovanju i obuhvata mere i aktivnosti neophodne za dalje usavršavanje ovog sistema;

– Poglavlje peto posvećeno je uspostavljanju i razvoju sistema karijernog vođenja i savetovanja u stručnom obrazovanju u Republici Srbiji;

– Poglavlješesto otvara i predlaže set mera i aktivnosti razvoja preduzetništva u stručnom obrazovanju u Republici Srbiji.

– Poglavljesedmo donosi projekciju finansiranja osnovnih reformskih aktivnosti do 2010. godine za oblast stručnog obrazovanja. Podaci dati u ovom poglavlju projektuju na određenom uzorku visinu potrebnih sredstava za realizaciju osnovnih reformskih aktivnosti. Na osnovu ovih podataka mogu se predvideti potrebna sredstva za realizaciju svake od aktivnosti.

– U prilogu 1 date su mere i aktivnosti za sprovođenje Strategije kroz tabelarni prikaz.

Akcioni plan, u Delu drugom, sadrži projekcije srednjoročnih i dugoročnih mera i aktivnosti za realizaciju i odnosi se na period od 2011. do 2015.godine.

Akcioni plan definiše i grupiše osnovne mere i aktivnosti koje omogućavaju realizaciju Strategije. Na osnovu ovih ponuđenih aktivnosti neophodno je da se za svaku godinu, počevši od 2009. godine, priprema operativni akcioni plan koji razrađuje sve potrebne korake, uslove, sredstva, rokove, izvršioce i nosioce za svaku od predloženih mera i aktivnosti.

2. KONCEPT DALjEG STRATEŠKOG RAZVOJA STRUČNOG OBRAZOVANjA

Proces modernizacije i usavršavanja sistema obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji, koji je započeo 2001. godine ima osnovne pravce ka poboljšanju kvaliteta, transformaciji sistema upravljanja i sistema finansiranja obrazovanja, uključivanja interesnih grupa i socijalnih partnera, kako bi se obezbedio efikasan transfer znanja ali i sticanje veština kod svih učesnika u obrazovnom procesu i puno uvažavanje etničkih, kulturnih i lingvističkih različitosti. Osnovni ciljevi procesa reformisanja sistema obrazovanja obuhvatili su osavremenjavanje sistema obrazovanja radi: njegovog što efikasnijeg doprinosa ekonomskom oporavku zemlje; podrške razvoju demokratije u zemlji i podrške budućoj evropskoj integraciji zemlje.

Uvažavajući osnovne reformske principe obrazovanja u Republici Srbiji i principe razvoja obrazovanja u Evropi za 2010. godinu dalji proces modernizacije i osavremenjavanja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji treba da obuhvati njegovo pozicioniranje među faktore tehničko-tehnološkog, socijalno-ekonomskog i individualnog razvoja. U isto vreme dalji razvoj stručnog obrazovanja i saobražavanje ukupnog obrazovnog sistema društvenim i individualnim potrebama i mogućnostima treba da prati i usklađuje se i sa ciljevima razvoja obrazovanja u Evropi do 2010. i to:

povećanje kvaliteta obrazovanja i osposobljavanja a u skladu sa novim zahtevima društva zasnovanog na znanju i modernizacija nastavnog procesa i procesa učenja;

obezbeđivanje lakše dostupnosti sistemima obrazovanja i osposobljavanja svima u skladu sa principima doživotnog učenja, bržeg zapošljavanja, razvoja karijere i aktivnog građanstva, jednakih šansi i društvene kohezije;

otvaranje obrazovanja i osposobljavanja prema širokom svetu u svetlu bržeg povezivanja rada i društva i odgovora na izazove koji nastaju u procesu globalizacije.

Nacionalna strategija privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. do 2012. godine definisala je da će se budući razvoj Republike Srbije zasnivati na znanju kao osnovnom kapitalu. „Privreda Republike Srbije je u intenzivnoj tranziciji. Pri tome u celini ima veoma nizak i neefikasan inovacioni potencijal što posebno uslovljava i traži dalji razvoj zasnovan na znanju. Tehnološki razvoj ostvarivan je, pre svega, kupovinom stranih tehnologija i opreme. Naučna i razvojna istraživanja u Republici Srbiji, koja se vrše u postojećim naučnim i razvojnim institucijama i na univerzitetima, a koje prevashodno finansira država nisu u najvećem obimu generator znanja koje može biti ozbiljan faktor razvoja nove – globalno konkurentne privredne proizvodnje.

Prema realno procenjenom stanju u globalnom razvojnom tehničko-tehnološkom, proizvodnom i sistemu usluga, kao i u sopstvenom naučno-istraživačkom i inovacionom potencijalu, konkretne ciljeve razvoja zasnovane na znanju i inovacijama, treba usmeriti na:

-razvoj, utemeljen na realnim prednostima, preko valorizacije prirodnog i ljudskog potencijala;

-inovativnu tehnološku revitalizaciju finalne proizvodnje i posebno specijalne proizvodnje visokotehnološkog repromaterijala – materijalnih inputa (konstrukcionalnih i funkcionalnih komponenti, sklopova, delova, sistema, hemijskih i biohemijskih materijala), kao i proizvodnju i preradu hrane;

-razvoj i projektovanje konkurentne proizvodnje sa potpunom integracijom najsavremenijih tehnoloških rešenja za minimizaciju zagađenja;

-organizacionu, tehnološku i kulturološku inovaciju uslužne delatnosti.”

Polazeći od rezultata i iskustava dosadašnjeg procesa reformi stručnog obrazovanja dalji ključni pravci delovanja i razvoja stručnog obrazovanja treba da obuhvate:

zakonodavno usavršavanje, regulisanje i usklađivanje (zakonska i podzakonska akta) sfere stručnog obrazovanja. U tom smislu neophodno je uspostaviti zajednički rad i aktivnost Ministarstva prosvete, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i ključnih socijalnih partnera u oblasti regulisanja svih ključnih pitanja razvoja stručnog obrazovanja;

nastavak dalje modernizacije i usavršavanja stručnog obrazovanja utemeljenog na konceptu doživotnog učenja i uz uvažavanje principa partnerstva, dostupnosti, otvorenosti, decentralizacije i programske raznovrsnosti kao osnovnih principa razvoja stručnog obrazovanja;

dalji institucionalni razvoj u oblasti stručnog obrazovanja a polazeći od intersektorskog pristupa koji promoviše i direktno zastupa Strategija razvoja stručnog obrazovanja. To znači obezbeđivanje potrebnih preduslova za razvoj institucionalnog, programskog i organizacionog pluralizma u realizaciji stručnog obrazovanja i posebno povezivanje formalnog i neformalnog stručnog obrazovanja;

razvijanje sistema obezbeđivanja i vrednovanja kvaliteta u sistemu stručnog obrazovanja;

razvijanje sistema standarda kojima se obezbeđuje postizanje kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti sistema stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih;

razvijanje posebne politike i pristupa mladima posebno u sferi njihovog obrazovanja, zapošljavanja i profesionalnog razvoja i napredovanja;

obezbeđivanje reforme sistema stručnog obrazovanja dece i mladih sa posebnim potrebama;

obezbeđivanje daljeg razvoja stručnog obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina;

modernizacija poslesrednjeg stručnog obrazovanja i njegovo povezivanje sa razvojem visokog obrazovanja u Republici Srbiji, a u skladu sa principima razvoja visokog obrazovanja u okvirima Evropske Unije i Bolonjskog procesa.

Polazeći od ovih ključnih pravaca razvoja stručnog obrazovanja konkretne mere i aktivnosti dalje reforme stručnog obrazovanja u Republici Srbiji obuhvataju:

usavršavanje strukture i sistema stručnog obrazovanja kako bi se obezbedio fleksibilan i horizontalno i vertikalno mobilan sistem stručnog obrazovanja. To znači i uvođenje novih organizacionih modela i novih programa zasnovanih na ishodima učenja i kompetencijama a u dogovoru sa socijalnim partnerima i interesnim grupama;

dalji institucionalni razvoj u oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih;

dalje usavršavanje i inoviranje modularnog modela obrazovnih programa zasnovanih na ishodima učenja i kompetencijama;

razvoj zadovoljavajuće ravnoteže između opšteg i stručnog obrazovanja, teorijskog i praktičnog obrazovanja ;

razvoj sistema standarda koji se odnose na ustanove, nastavnike i obrazovne programe;

razvoj nacionalnog okvira i sistema kvalifikacija i standarda stručnog obrazovanja i obuke;

dalje osavremenjivanje – sadržaja, organizacije i metoda nastavnog procesa, rada nastavnika i škola u celini;

redefinisanje oblika, načina i sadržaja profesionalne prakse u preduzećima ili privrednim društvima, a na osnovama ugovora o partnerstvu i saradnji između škola i socijalno-ekonomskih partnera, modernizacija i razvoj profesionalne prakse i praktične nastave, kako u srednjim školama i obrazovnim institucijama, tako i u preduzećima ili privrednim društvima;

redefinisanje područja rada, obrazovnih profila i definisanje zanimanja, kako bi odgovarali potrebama nove ekonomske realnosti i principima održivog razvoja;

razvoj sistema akreditacije i sertifikacije koji obuhvata:

obrazovne ustanove i organizacije za obuku;

programe, koje treba da obezbede uravnotežen odnos znanja i veština i stiču se u neformalnom obrazovanju;

načine priznavanja u sistemu sertifikacije;

racionalizacija mreže srednjih stručnih škola u skladu sa potrebama privrede, tržišta rada, lokalnih zajednica, zahtevima koji proizlaze iz pravaca društvenog i ekonomskog razvoja i politike zapošljavanja, kao i u skladu sa željama i mogućnostima učenika. Promena postojeće upisne politike a u skladu sa potrebama tržišta rada, željama i interesima pojedinaca i društva;

povećanje kapaciteta trogodišnjih stručnih škola kao direktan odgovor na potrebe privrede;

institucionalizovanje trajnog i aktivnog socijalnog dijaloga u sferama razvoja stručnog obrazovanja i zapošljavanja;

obezbeđivanje kvaliteta stručnog obrazovanja što podrazumeva stalno praćenje i evaluaciju rezultata kako učenika i nastavnika, tako i škola, odnosno institucija za obrazovanje u celini;

razvoj transparentnog, funkcionalnog i pravičnog sistema ocenjivanja i vrednovanja učeničkih postignuća;

stvaranje uslova za kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika i ukupan profesionalni razvoj nastavnika (nova uloga nastavnika, njihov stalni razvoj i usavršavanje), uvođenje novih metoda nastavnog rada (grupni rad, interaktivno učenje, projektni rad, rešavanje problema itd);

inoviranje opreme i nastavnog materijala;

osamostaljivanje i jačanje prava i odgovornosti stručnih škola u novim uslovima, povezivanje sa lokalnom samoupravom, potrebama lokalne privrede, traženje novih načina finansiranja;

usavršavanje direktora i njihove obuke za nove uslove rada;

uspostavljanje i razvoj sistema menadžmenta u stručnom obrazovanju.

Na osnovu ovih konretnih mera i aktivnosti dalje reforme stručnog obrazovanja koji je definisala Strategija razvoja stručnog obrazovanja pripremljen i je Akcioni plan koji sledi.

Deo prvi

1. Socijalno partnerstvo i stručno obrazovanje

Sadašnji sistem stručnog obrazovanja u Republici Srbiji je koncipiran u skladu sa planskom ekonomijom i ostvaruje se prevashodno u stručnoj školi. U tom kontekstu razvoj socijalnog partnerstva u stručnom obrazovanju danas ima nekoliko osnovnih prepreka i to:

zakonom nije utvrđena uloga i odgovornost socijalnih partnera u pogledu sadržaja programa obrazovanja i nivo profesionalnih kvalifikacija;

ne postoji struktura koja bi osigurala zajednički sistem inicijalnog stručnog obrazovanja, daljeg školovanja i prekvalifikacija;

problemi koji su prouzrokovani nedovoljnim razvojem mreže institucija koje pružaju podršku (metodičkih centara, konsultantskih institucija );

nerazvijeni mehanizmi akreditacije i sertifikacije u oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih;

nedovoljna ulaganja u inoviranje stručnog obrazovanja.

Međutim, stručno obrazovanje je veoma važna oblast za poslodavce, za udruženja i privredne komore, te je stoga, neophodno usaglasiti različite interese u okviru socijalnog dijaloga, kako za sferu formalnog stručnog obrazovanja tako i za ukupno područje neformalnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Glavni doprinos poslodavaca u oblasti razvoja stručnog obrazovanja ogleda se u njihovom ravnopravnom učešću u: koncipiranju ukupnog razvoja stručnog obrazovanja, strateškom planiranju zanatskog obrazovanja, definisanju standarda zanimanja, standarda realizacije prakse, učešću u završnim ispitima, stručnoj maturi, pripremi i izradi nastavnih programa; predlaganju programa obuka; itd. Da bi svoj doprinos potpuno realizovali socijalni partneri treba, bez obzira na formalne ugovore i definisanu saradnju, i da preuzmu određenu odgovornost za osiguravanje dostupnosti i jednakosti, uspostavljanju praćenja i usaglašavanja mehanizama socijalnog dijaloga i obezbeđivanju tehničke (finansijske, administrativne, menadžerske itd.) podrške u oblasti stručnog obrazovanja.

To zahteva ostvarivanje nekoliko ključnih preduslova:

uspostaviti sistemsko regulisanje saradnje i povezivanja stručnog obrazovanja sa svim socijalnim partnerima i interesnim grupama (poslodavcima, sindikatima, privrednom komorom, stručnim društvima, nadležnim državnim organima i vladinim telima);

uspostaviti sistemske mehanizme za dalji razvoj stručnog obrazovanja na nacionalnom nivou i obezbediti dalji institucionalni razvoj u sferi uspostavljanja i razvoj socijalnog partnerstva u stručnom obrazovanju i obrazovanju odraslih – osnivanje nacionalnog Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Agencije za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih;

uspostaviti zajedničku odgovornost socijalnih partnera (države, poslodavaca ili reprezentativno udruženje poslodavaca, sindikat i reprezentativni sindikat i komore) za implementaciju, programiranje i ostvarivanje stručnog obrazovanja;

obezbediti uticaj zahteva sa tržišta rada na razvoj i obim stručnog obrazovanja u određenim profesijama, područjima rada i profilima;

uključiti socijalne partnere u procenu potreba i zahteva tržišta rada, u definisanje i strukturiranje obrazovnih profila, u vrednovanje ishoda obrazovnih profila (eksterne komisije u okviru završnih ispita i stručne mature, majstorskih i specijalističkih ispita, sertifikacija, iniciranje i vrednovanje novih obrazovnih profila).

U okviru ovako uspostavljenog i formalizovanog sistema zajedničkog rada svi akteri stručnog obrazovanja uspostavljaju dogovor i saradnju u definisanju jasnih ciljeva obrazovanja i u pripremanju učenika za tržište rada. Ti oblici zajedničkog rada su raznovrsni i obuhvataju dogovore: u sferi definisanja obrazovnih profila i područja rada, u okviru utvrđivanja znanja, veština i kompetencija koje učenici i polaznici treba da dobiju na kraju obrazovanja i osposobljavanja, u oblasti eksternog ocenjivanja na završetku formalnog i neformalnog školovanja, u praćenju i razvoju profesionalne karijere učenika i polaznika, u oblasti ostvarivanja profesionalne i ferijalneprakse.

Sledeći ove preporuke, Akcioni plan izdvaja četiri prioriteta:

dalji razvoj zakonske i konceptualne osnove za učešće socijalnih partnera u procesu razvoja socijalnog partnerstva u stručnom obrazovanju;

dalji razvoj institucionalnih reformi i osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih;

dalji razvoj i usavršavanje stručnog obrazovanja kako bi se odgovorilo na potrebe razvoja tržišta rada i potražnju različitih ciljnih grupa;

uspostavljanje mehanizama za razmenu informacija između dva sistema – sistema obrazovanja i sistema tržišta rada, koji ne rade autonomno, odnosno usko su povezani sa nacionalnom privredom i promenama u toj sferi.

U okviru institucionalnog razvoja u oblasti stručnog obrazovanja Strategijom predlaže se formiranje posebnih tela i institucija kako bi se obezbedila saradnja socijalnih partnera i stručnog obrazovanja. U skladu sa tim, Akcioni plan predviđa da bi dalji institucionalni razvoj u oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih trebalo da obuhvati formiranje tri ključne institucije:

a) Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u Strategiji razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji je naveden pod imenom Savet za stručno obrazovanje i obuku) čija bi uloga bila da projektuje, prati i usaglašava razvoj stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih i da prati i usaglašava interese, potrebe i mogućnosti svih socijalnih partnera. Nadležnost Saveta je da upravlja aktivnostima Akcionog plana.

b) Agencije za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao nezavisne intersektorske institucije koja bi direktno povezivala stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, sferu rada i zapošljavanja, privredu, poslodavce i ostale interesne grupe u sferi socijalnog partnerstva. Takođe Agencije za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih koordinira različite sektorske politike i prioritete u oblasti obrazovanja odraslih koji su od nacionalnog interesa. Transformacijom i izdvajanjem postojećeg Centara za stručno i umetničko obrazovanje iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja formira se Agencija za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Nadležnost Agencije je da obezbeđuje ekspertizu i eksperte za sprovođenje Akcionog plana.

v) U okviru Agencije za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih formira se Odeljenje za kvalifikacije čija bi funkcija bila da razvija nacionalni okvir kvalifikacija.

Na lokalnom nivou uspostavljanje socijalnog partnerstva podrazumeva saradnju i umrežavanje stručnih škola, institucija za obrazovanje odraslih, poslodavaca ili reprezentativno udruženje poslodavaca, preduzeća, službi zapošljavanja i profesionalnih udruženja. Na taj način dalji razvoj stručnog obrazovanja bi imao veću fleksibilnost i efikasnost, posebno u oblasti finansiranja i ko-finansiranja gde se mogu pojaviti različite mogućnosti i opcije.

2. Nacionalni okvir kvalifikacija

Postojeći sistem kvalifikacija u Republici Srbiji, pre svega u oblasti stručnog obrazovanja pre se može nazvati zbirom raznovrsnih situacija u odnosu na određena pitanja nego sistemom kojeg karakteriše uređenost. Ovakva ocena nastaje jer:

ne postoji jasna osnova za poređenje našeg sistema kvalifikacija sa srodnim obeležjima u drugim evropskim zemljama, što nosi rizik statusa i priznavanja kvalifikacija stečenih kod nas;

kvalifikacije nisu uvek relevantne u svetu rada, tako da ne reflektuju postojeću praksu pri zapošljavanju niti uključuju šire kompetencije ili preduzetničke veštine;

socijalni partneri nisu na adekvatan način uključeni u kreiranje i obezbeđivanje kvaliteta kvalifikacija;

stručno znanje i veštine stečene van redovnog sistema školovanja ne vode ka sticanju kvalifikacija, čime se dodatno doprinosi negiranju pristupa doživotnog učenja i obrazovanja odraslih;

ne postoje standardi zanimanja;

postoji nacionalna nomenklatura zanimanja iz 1990. godine koja nije ažurirana i nije usklađena sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja (ISCO 88);

ne postoji sistem obezbeđivanja kvaliteta obrazovanja-osposobljavanja;

ne postoje razrađeni i sveobuhvatni standardi koji se odnose na sistem obrazovanja i osposobljavanja;

ne postoji sistem akreditacije i sertifikacije nastavnih programa i institucija za realizaciju obrazovanja i osposobljavanja;

ne postoji institucija ili telo na nacionalnom nivou u čijoj je nadležnosti koordinacija aktivnosti u oblasti kvalifikacija na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Sve ove karakteristike čine široku i razuđenu oblast koja predstavlja Nacionalni okvir kvalifikacija (NOK). Strateški je interes Republike Srbije da ovu kompleksnu oblast što pre počne da uređuje, da je pretvara u sistem. Situacija je utoliko teža što su mnogi elementi ovog sistema nastali spontano ili kao parcijalna ili privremena rešenja, pa će njihove promene prevođenjem ili usklađivanjem sa sistemom biti bolne. Prema procenama stručnjaka za izgradnju celokupnog NOK-a jednoj zemlji je potrebno bar sedam do deset godina, jer nacionalni okvir kvalifikacija uređuje – obuhvata ne samo sistem kvalifikacija (vrste, nivoi i njihovi deskriptori), već i pitanje sticanja kvalifikacija (programi, načini sticanja), obezbeđivanje kvaliteta (standardi opreme, realizacije i nastavnika, nezavisna provera-ocenjivanje kompetencija kandidata), uređivanje obrazovanja odraslih, uspostavljanje komplementarnog sistema obrazovanja, obučavanja i osposobljavanja, uređivanje formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja, određivanje uloga socijalnih partnera u celokupnom procesu, određivanje nacionalnog tela za kvalifikacije i drugo.

Za Republiku Srbiju, koja će nastaviti da vodi pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji, svakako je važno da uloži dodatne napore radi održavanja kontinuiteta i ubrzavanja aktivnosti na uspostavljanju nacionalnog okvira kvalifikacija, jer će on u budućnosti biti ne samo osnov, nego i uslov za pokretljivost radne snage u evropskim okvirima.

Uspostavljanjem NOK-a u Republici Srbiji trebalo bi da se obezbedi podrška za razvoj modernog, relevantnog i fleksibilnog sistema stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Osnovna svrha NOK-a jeste da:

da obezbedi relevantnost kvalifikacija u kontekstu privrednih i društvenih potreba;

da unapredi pristup, fleksibilnost i prohodnost u stručnom obrazovanju i obrazovanju odraslih;

da unapredi kvalitet formalnog i neformalog sistema obrazovanja;

da stvori uslove za definisanje i stalnu primenu obrazovnih standarda;

da stvori uslove za organizovanje stručnog obrazovanja (u formalnom i neformalnom sektoru) i obrazovanju odraslih zasnovanom na standardima kvaliteta;

da obezbedi međunarodno priznanje kvalifikacija stečenih u Republici Srbiji.

Akcioni plan je definisao tri ključna prioriteta u razvoju NOK-a u Republici Srbiji u periodu 2009-2010. godina. To su:

pripremne aktivnosti za početak rada na izradi NOK-a;

izgradnja sistema NOK-a u Republici Srbiji;

početna faza za funkcionisanje NOK-a u Republici Srbiji.

Svaki od prioriteta ima set posebnih zadataka i na osnovu toga predložene konkretne mere i aktivnosti.

3. Razvoj nastavnog programa u stručnom obrazovanju

Nastavni program u stručnom obrazovanju u Republici Srbiji definiše se kao strukturalna osnova za organizaciju i realizaciju obrazovanja i obuka, kao i za postizanje željenih ishoda učenja. Programom se definišu:

ciljevi, ishodi i sadržaji obrazovanja i obuka;

procesi i aktivnosti njihovog postignuća i realizacije (organizacioni oblici, strategije, modeli i metode, nastave i učenja);

načini i kriterijumi vrednovanja postignuća.

Dalje širenje programa, sadržaja i nastavnih metoda u Republici Srbiji omogućava uvođenje različitih oblika programa u zavisnosti od potreba tržišta rada i potreba lokalne samouprave i same škole.

Na taj način se otvaraju mogućnosti uvođenja novih nastavnih metoda posebno aktivnih oblika nastave i različitih kombinacija teorijske nastave i profesionalne prakse.

U tom procesu širenja programa i sadržaja stručnog obrazovanja i obuka potrebno je obezbediti:

zadovoljavajuću ravnotežu između opšteg i stručnog obrazovanja, stručnog teorijskog obrazovanja i profesionalne prakse i praktične nastave;

redefinisanje i drugačije pozicioniranje i programiranje prakse u nastavnim programima i promena njene realizacije u školama i kod poslodavaca;

vertikalnu i horizontalnu prohodnosti unutar programa u okvirima jednog i više područja rada;

dalje razvijanje i usavršavanje stručnog obrazovanja zasnoovanog na ishodima i kompetencija i modularanog principa učenja;

razvoj sistema osiguranja kvaliteta u stručnom obrazovanju i obrazovanju odraslih;

povezivanje sa višim oblicima obrazovanja i prohodnost ka visokom obrazovanju.

Procesi i aktivnosti obrazovanja i obuka u ovakvoj strateškoj projekciji usmereni su na ostvarivanje ciljeva i ishoda obrazovanja i moraju biti usklađeni, dobro uravnoteženi ali i raznovrsni da bi zadovoljili šire društvene potrebe, konkretne potrebe lokalne samouprave i pojedinaca. U skladi sa ovim principima osnovni zadaci razvoja programa stručnog obrazovanja u Republici Srbiji biće usmereni na pružanje znanja, veština i sposobnosti (kompetencija), kako učenicima tako i odraslima. Program stručnog obrazovanja treba da omogući:

lični razvoj učesnika obrazovnog procesa;

poboljšanje kvaliteta nivoa stručne osposobljenosti pojedinca za obavljanje poslova;

zadovoljavanje zahteva radnog procesa u pogledu stručnih osposobljenosti (stečenih kompetencija);

promovisanje zapošljavanja i doživotnog učenja.

U reformskim dokumentima o razvoju stručnog obrazovanja (iz perioda 2001-2006) u Republici Srbiji predviđeno je da se programi stručnog obrazovanja i obuke realizuju kroz predmete, module, praktičnu nastavu i profesionalnu praksu, sa različitim dužinama trajanja u toku školske godine. Moduli su specifični i posebni segmenti, paketi učenja koji vode do postignuća definisanih ishoda učenja. Moduli mogu biti samostalni ili deo širih programskih, odnosno organizacionih celina. Dizajnirani su na osnovu srodnih i komplementarnih principa, različitih obrazovnih zahteva i definisanih tematskih zadataka. Svojom strukturom moduli obezbeđuju sticanje znanja, veština i sposobnosti (kompetencija) i međudisciplinarno, odnosno međupredmetno povezivanje.

Reforma stručnog obrazovanja počela je 2001. godine utvrđivanjem i analizom postojećeg stanja u stručnom obrazovanju u Republici Srbiji. Već školske 2002/03. započela je primena novih obrazovnih oglednih programa u jednom broju obrazovnih profila u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane. Školske 2008/09. godine u sistemu je aktivno 55 oglednih profila sa novim programima u 13 područja rada i u 155 srednje škole.

Ogledni nastavni programi razvijani su na inicijativu socijalnih partnera i zajednica škola.

Novi programi zasnovani su na:

– ciljevima, ishodima i radnim kompetencijama;

– modulima i temama;

– obaveznom i izbornom delu programa.

Ovakvim pristupom u koncipiranju nastavnih programa obezbeđuje se razvoj socijalnog partnerstva (razvijanje, realizacija, praćenje i vrednovanje programa, kao i promovisanje zapošljavanja); podsticanje preduzetničkog duha kod učenika; kvalitetnija stručna osposobljenost pojedinca; afirmacija principa doživotnog učenja; kao i provera novog koncepta završnog ispita i stručne mature.

Uvažavajući postignute rezultate u ostvarivanju oglednih obrazovnih profila i novih programa, zatim preporuke definisane u Strategiji razvoja stručnog obrazovanja Akcioni plan izdvaja šest ključnih prioriteta u procesu daljeg usavršavanja i razvoja nastavnog programa. To su:

1. Uspostavljanje institucionalnog, programskog i organizacionog pluralizma u realizaciji stručnog obrazovanja i obuke i povezivanje formalnog i neformalnog stručnog obrazovanja što treba da omogući dalje usavršavanje sistema stručnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi se obezbedila fleksibilna horizontalna i vertikalna prohodnost učenika i polaznika;

2. Razvoj sistema standarda u stručnom obrazovanju.Ovaj prioritet obuhvata razvoj standarda zanimanja i razvoj obrazovnih standarda. U okviru ovog prioriteta izdvojeni su i zadaci koji se odnose na promenu statusa, sadržaja i funkcionisanje prakse. Predlaže se:

– modernizacija i razvoj prakse i praktične nastave, kako u srednjim školama i obrazovnim institucijama, tako i u preduzećima i privrednim društvima;

– redefinisanje oblika, načina i sadržaja profesionalne prakse u preduzećima i privrednim društvima, a na osnovama ugovora o partnerstvu i saradnji između škola i socijalno-ekonomskih partnera;

3. Dalje osavremenjavanje sadržaja, organizacije i metoda nastavnog procesa, rada nastavnika i škola u celini što obuhvata dalje usavršavanje i inoviranje modularnog modela obrazovnih programa zasnovanih na ishodima učenja.U okviru ovog prioriteta posebni zadaci definisani su u odnosu na razvoj i usavršavanje programa na jezicima nacionalnih manjina i za učenike sa posebnim potrebama;

4. Uspostavljanje i razvoj sistema osiguranja kvaliteta u stručnom obrazovanju što obuhvata: razvoj sistema akreditacije i sertifikacije u stručnom obrazovanju i obrazovanju odraslih; usavršavanje sistema ispita u stručnom obrazovanju; evaluaciju dosadašnje realizacije oglednih programa i profila u jednom broju područja rada i njihovo prenošenje u redovni sistem stručnog obrazovanja;

5. Racionalizacija i usavršavanje mreže srednjih stručnih škola što obuhvata ostvarivanje sledećeg zadatka – usklađivanje mreže stručnih škola sa tržištem rada i potrebama privrede;

6. Povezivanje stručnih škola i obrazovnih institucija sa lokalnim zajednicama, tržištem rada, regionalnim privrednim komorama, unijom poslodavaca ili reprezentativno udruženje poslodavaca, malim i srednjim preduzećima, i sindikat ili reprezentativni sindikat što posebno obuhvata formiranje lokalnih saveta za stručno obrazovanje.

4. Stručno usavršavanje nastavnika, saradnika i instruktora

Modernizacija sistema stručnog usavršavanja nastavnika zahteva poboljšanje pedagoških sposobnosti i veština nastavnika i saradnika kako bi bili što adekvatnije pripremljeni za primenu novog programa, gradeći istovremeno sistem koji će povezivati inicijalno i permanentno obrazovanje. To vodi ka punoj profesionalizaciji nastavnog osoblja i omogućiće stalno usklađivanje sa globalnim i tehnološkim promenama u svetu rada. U skladu sa tim početna strategija u tom procesu treba da bude orijentisana na:

– obnovu i modernizaciju sistema usavršavanja i obuke pripravnika u nastavi;

– podršku aktuelnoj reformi stručnog obrazovanja i obuke;

– podizanje opšteg nivoa pedagoških sposobnosti i veština nastavnika;

– postavljanje temelja za kontinuirano obrazovanje i doživotno učenje;

– uvođenje koncepta zaštite životne sredine i održivog razvoja u programe usavršavanja i obuke.

Novi koncept stalnog stručnog usavršavanja nastavnika predstavlja deo razvoja ukupne politike i strategije razvoja stručnog obrazovanja i obuke a njegov cilj je da nastavnici steknu funkcionalna znanja i veštine koje će im pomoći ne samo da uspešno primene nove reformisane programe već i da aktivno i kreativno učestvuju u daljem razvoju stručnog obrazovanja i sopstvenom profesionalnom razvoju. Za razliku od tradicionalnog modela, novi koncept promoviše kulturu stalnih promena i sistemski pristup utvrđivanju potreba i ponude mogućnosti za profesionalni razvoj.

Bazični princip novog koncepta uvodi planiranje i definisanje programa i načina usavršavanja shodno identifikovanim potrebama i mogućnostima na nivou škole, lokalne samouprave, profesionalnih organizacija (udruženja nastavnika) ili grupa profesionalno povezanih škola.

Koncept stručnog usavršavanja bazira se na:

– razvoju i usavršavanju na nivou škole;

– savremenim metodima nastave i učenja;

– novim informacionim tehnologijama;

– razvoju profesionalne saradnje i partnerstva.

Imajući u vidu dugoročne perspektive, ishodi stručnog usavršavanja nastavnika treba da budu:

otvorenost ka promenama;

komunikacione veštine i predvodništvo u veštinama nastavničkog procesa;

profesionalna zainteresovanost i potreba za napretkom;

funkcionalna pismenost – profesionalna, socijalna, računarska i medijska;

profesionalno i pedagoško znanje i veštine koji mogu da zadovolje potrebe stručnog obrazovanja;

veštine planiranja i razvijanje inovativnih pristupa u procesu nastave;

veštine korišćenja različitih izvora i lokacija u ostvarivanju programa;

veštine za stvaranje partnerstava, sposobnost za timski rad i utvrđivanje privrednih kao i učeničkih potreba;

sposobnost za preuzimanje odgovornosti i inicijativa za sopstveni profesionalni razvoj i razvoj stručnog obrazovanja;

veštine planiranja, evaluacija i samoevaluacije.

Kako bi se ostvarili ovi ishodi neophodno je razviti detaljnu strategiju za dalji razvoj stručnog usavršavanja nastavnika na nekoliko nivoa:

I nivo – motivacioni: uvođenje u program inovacija, prednosti objašnjenja i demonstracija efikasnijih pristupa;

II nivo – ujednačene osnovne veštine: unapređivanje profesionalnog znanja potrebnog za primenu novih programa i poboljšanje pedagoških veština (organizacija seminara, podela profesionalne literature, radionice);

III nivo – razvoj: usvajanje novog naučnog znanja i unapređenje pedagoških veština.

Prvi i drugi nivo omogućavaju ostvarenje kratkoročnog cilja (implementacija reformisanog programa i unapređenje kvaliteta nastavnog procesa). Treći nivo treba da olakša ostvarenje dugoročnog cilja. Istovremeno on omogućava i vodi ka razvoju funkcionalnog i održivog sistema stručnog usavršavanja nastavnika. Kako bi se to postiglo, osim zakonskog okvira koji već postoji, treba razviti koherentne i sistematske aktivnosti svih učesnika na nacionalnom obrazovnom nivou. To znači da je pre svega neophodno:

– jasno definisati i usvojiti sistematske mere za postizane usvojenog cilja;

– definisati minimalne standarde znanja i veština za učenike na kraju svakog nivoa stručnog obrazovanja;

– definisati standarde za nastavničke kompetencije.

Akcioni plan predviđa realizaciju tri prioriteta u periodu 2009-2010. godine i to:

obnova i modernizacija sistema usavršavanja i osposobljavanja nastavnika, saradnika i zaposlenih u stručnom obrazovanju što obuhvata realizaciju osnovnog zadatka – Razvoj i usavršavanje programa stručnog usavršavanja na nivou škole i obrazovne institucije;

uvođenje savremenih metoda nastave i učenja;

dalje usavršavanje standarda profesionalnih kompetencija nastavnika, direktora škola, inspektora i pedagoških savetnika koji će raditi na vrednovanju profesionalnog rada nastavnika.

5. Karijerno vođenje i savetovanje

Sistem karijernog vođenja i savetovanja u stručnom obrazovanju u Republici Srbiji biće postepeno razvijan, a njegov osnovni zadatak jeste da pruži pomoć učenicima i polaznicima da rade i nastave dalje obrazovanje. Sistem savetovanja treba da obezbedi učenicima i polaznicima orijentaciju o: ekonomskom razvoju i potrebama tržišta rada; demografskim promenama u strukturi stanovništva i uticajima na potrebe; implementaciji koncepta doživotnog učenja koji je u funkciji permanentnog razvoja ljudskog resursa i praćenja razvojnih ekonomskih potreba.

Osnovni zadatak koji definiše Akcioni plan u oblasti karijernog vođenja i savetovanja jeste Uspostavljanje i razvoj sistema karijernog vođenja i savetovanja u stručnom obrazovanju što predviđa da se u periodu 2009-2010. godina izradi Strategija karijernog vođenja i savetovanja u stručnom obrazovanju u Republici Srbiji i da započne proces otvaranja oglednih školskih centara za karijerno vođenje i savetovanje.

6. Preduzetništvo

Koncept preduzetništva u stručnom obrazovanju je nov i još uvek nedovoljno istražen i samim tim zahteva da se u narednom periodu uradi njegova posebna konceptualizacija koja bi se odnosila na različita doba učesnika obrazovanja i obrazovne nivoe.

Osnovne komponente shvatanja preduzetništva u stručnom obrazovanju obuhvataju sledeće segmente:

– dovesti do inovacije;

– pozdraviti i podržati inovaciju;

– preuzeti odgovornost za akcije;

– postaviti ciljeve i ostvariti ih;

– biti motivisan za uspeh.

U skladu sa tim se definišu i osnovni elementi preduzetništva u sferi stručnog obrazovanja. Ti elementi su:

Sticanje znanja

– o dostupnim mogućnostima kako bi se identifikovala ona koja odgovaraju jednoj osobi.

Sticanje veština

– planiranja, oragnizovanja, analize, komunikacije, realizacije, evaluacije;

– sposobnosti za timski rad;

– sposobnosti za identifikovanje ličnih snaga i slabosti;

– sposobnosti za proaktivno delovanje i pozitivno reagovanje na promene;

– sposobnosti za preuzimanje rizika.

Razvoj stavova

– dispozicije za pokazivanje inicijative;

– pozitivnog stava za promenu i inovaciju.

U sferi daljeg razvoja preduzetništva u oblasti stručnog obrazovanja Akcioni plan je pošao od osnovnih stavova Strategije i početnog iskustva realizacije predmeta preduzetništvo u oglednim profilima i programima.

7. Finansiranje reformskih aktivnosti

7.1. Usavršavanje sistema finansiranja

Strategijom razvoja stručnog obrazovanja predviđeno je da dalje usavršavanje sistema finansiranja stručnog obrazovanja i osposobljavanja u Republici Srbiji treba da bude komplementarno i zasnovano na viziji i misiji daljeg razvoja stručnog obrazovanja. Modifikovani sistem finansiranja treba da bude vođen potrebama tržišta rada i da bude sposoban da odgovori na lokalne potrebe. To znači da sistem finansiranja treba da :

podrži stručne škole da sarađuju sa tržištem rada;

obezbedi upis svakom pojedincu i da svaki region ima jednak status u finansiranju u državnom budžetu. (Pojam region ne odnosi se na elemenat teritorijalne organizacije, već označava susedne privredne oblasti)

Jedan od mogućih modela daljeg usavršavanja sistema finansiranja stručnog obrazovanja i osposobljavanja predstavlja „dinamički model” finansiranja koji bi zasnivao na osnovnim elementima postojećeg sistema finansiranja. Novina predloženog modela je u tome što pruža mogućnost stručnim školama da ponude programe koji mogu da odgovore na potrebe tržišta rada i da ostvare dodatne komercijalne aktivnosti. To su dva elementa ovog modela:

Finansiranje bazirano na „izlaznom rezultatu” čija je suština zasnovana na broju i vrsti diploma koje se stiču u školi (diplome za kojima postoji potreba), kao i na broju mladih koji su se zaposlili nakon sticanja diplome;

Proširena delatnost (dodatna delatnost) i kratki fleksibilni programi, koji se ostvaruju u okviru kofinansirajućeg sistema.

Za realizaciju ovog modela postoje nekoliko preduslova, i to:

stručne škole treba da budu slobodne da funkcionišu na komercijalnom tržištu,

da bi se povećala efikasnost njihovih budžeta stručne škole treba da imaju mogućnost da budu štedljive i racionalne u odnosu na sredstva dobijena iz budžeta u okviru „ulaza”;

stručne škole moraju da imaju obavezu da izveštavaju o svojim sredstvima i da daju tromesečne izveštaje.

Proces usavršavanja sistema finansiranja je dug i složen proces koji zahteva učešće svih učesnika stručnog obrazovanja na svim nivoimaod nacionalnog do lokalnog. Uvažavajući takvu složenost procesa promena sistema finansiranja Akcioni plan predlaže da se u prvom periodu realizacije (2009-2010) samo započne proces priprema tako što će se u 2010. godini uraditi prvi predlog promena u sistemu finansiranja a u sklopu prioritetnih mera u sferi socijalnog partnerstva.

7.2. Finansiranje reformskih aktivnosti

U okviru izrade Akcionog plana urađena je procena globalnih troškova predloženih reformskih aktivnosti u periodu do 2010. godine i osnovna projekcija troškova realizacije tih mera posle 2010. godine.

Projekcija je obuhvatila procenu troškova koja se zasniva na sledećim elementima:

period implementacije od tri godine: prva godina , troškovi priprema aktivnosti, druga godina, troškovi „pilotiranja” aktivnosti i treća godina, troškovi implementacije .

na nivou stručnih škola – aktivnost će biti implementirana u prvoj grupi škola (prva godina ), druga grupa škola (druga godina ), itd.

važne stavke za početak implementacije akcionog plana su: organizovanje i funkcionisanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i organizovanje i funkcionisanje Agencije za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih . Savet upravlja aktivnostima akcionog plana, a Agencija obezbeđuje ekspertizu i eksperte.

Procena potrebnih finansijskih sredstava za

realizaciju reformskih aktivnosti koje predviđa Strategija

Uspostavljanje profesionalne infrastrukture institucija 2009 2010 Godišnje2011-2012 Uspostavljanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih 1. Organizovanje i funkcionisanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih € 9.585 € 12.780 € 12.780 Uspostavljanje institucija stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih 2. Organizovanje i funkcionisanje nacionalne Agencije za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih € 134.760 € 202.140 € 269.520 3. Organizovanje i funkcionisanje posebnog tela/centra za akreditaciju € 87.512 € 116.633 Ukupno € 144.345 € 302.432 € 398.933

Izrada propisa 2009 2010 Godišnje2011-2012 Izrada propisa 4. Izrada akta o osnivanju Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih € 5.790 5. Izrada propisa kojima se uređuje oblast stručnog obrazovanja € 11.580 Ukupno € 17.370

Razvoj programa Stručno usavršavanje nastavnika, Obezbeđivanje kvalitetaUvođenje informacionih tehnologijaRazvoj karijernog vođenja 2009 2010 Godišnje2011-2012 Izrada nastavnih programa za redovno stručno obrazovanje 6. Izrada nastavnih programa za redovno stručno obrazovanje € 50.017 € 112.537 € 150.050 Stručno usavršavanje nastavnika, saradnika i zaposlenih u stručnom obrazovanju 7. Usavršavanje direktora, pedagoga, psihologa, inspektora/seminari € 11.450 € 15.250 € 15.250 8. Usavršavanje nastavnika/seminari € 34.125 € 45.500 € 45.500 Razvoj sistema obezbeđivanja kvaliteta stručnog obrazovanja – samoevaluacija stručnih škola 9. Uspostavljanje sistema obezbeđivanja kvaliteta stručnog obrazovanja – samoevaluacija stručnih škola € 25.481 10. Regionalni seminari o NOK-u € 7.250 11. Nacionalna konferencija o stručnom obrazovanju € 5.675 Uvođenje informacionih tehnologija 12. Uvođenje interneta u stručne škole/razvoj informaciono-dokumentacionog sistema za nastavnike € 76.992 € 102.656 € 76.992 Razvoj karijernog vođenja i savetovanja 13. Razvoj sistema karijernog vođenja i savetovanja u stručnom obrazovanju € 94.921 € 126.562 € 168.750 Ukupno € 305.911 € 402.505 € 456.542

Razvoj saradnje između stručnih škola i privrede 2009 2010 Godišnje2011-2012 Uspostavljanje održive saradnje između stručnih škola i poslodavaca (praksa i drugi oblici saradnje) 14. Uspostavljanje održive saradnje između stručnih škola i poslodavaca (realizacija učeničke prakse i drugi oblici saradnje) € 168.750 € 225.000 € 375.000 Razvoj procedura za usaglašavanje potreba i ponude u stručnom obrazovanju 15. Uspostavljanje procedura na lokalnom,regionalnom i republičkom nivou. Razvoj republičkog informacionog sistema € 8.756 € 11.675 € 11.675 Razvoj modela državnog i privatnog partnerstva 16. Partnerstvo između kompanija, stručnih škola i drugih institucija € 9.473 Ukupno € 186.979 € 236.675 € 386.675

Finansiranje stručnog obrazovanja 2009 2010 Godišnje2011-2012 Izrada finansijske strukture srednjeg stručnog obrazovanja 17. Predlog usavršavanja postojećeg sistema finansiranja stručnog obrazovanja € 11.035 € 14.714 18. Jačanje i usavršavanje nosilaca sistema finansiranja stručnog obrazovanja – započinjanje ogleda u novom sistemu finansiranja € 22.921 € 26.710 € 30.526 19. Predlog racionalizacije školskih aktivnosti (početak primene dinamičkog modela finansiranja)- ogled € 40.680 € 47.460 € 54.240 Ukupno € 74.636 € 88.884 € 84.766

PROCENA UKUPNIH TROŠKOVA REFORMSKIH AKTIVNOSTI U STRUČNOM OBRAZOVANjU € 662.241 € 940.996 € 967.816

Prilog 1.

Mere i aktivnosti za sprovođenje Strategije

I. TABELARNI PRIKAZ ZA PERIOD 2009-2010. GODINA

1. SOCIJALNO PARTNERSTVO I STRUČNO OBRAZOVANJE

Prioritet Prioritet I:Dalji razvoj zakonske i konceptualne osnove za učešće socijalnih partnera u procesu razvoja socijalnog partnerstva u stručnom obrazovanju Izrada strateške osnove kojom se definišu odgovornosti svih institucija koje su uključene u stručno obrazovanje Priprema i usvajanje Strategije razvoja socijalnog partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih Usvojena Strategija MP, MERR,NSSO MF, MOS, MRSP, sindikat/reprezentativni sindikatPK, NSZ, UP, SES, NSSO, ASOOO 2009-2010. Izrada propisa kojima se uređuje oblast doživotnog učenja Izrada adekvatne zakonske regulative Usvojeni odgovarajući zakoni Vlada predlagač MP PSOK, NSSO, MERR, MRSP,MF, MOS, UP, sindikat/reprezentativni sindikat PK , NSZ 2009. i trajno Izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Usvojen izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Vlada predlagač MP PSOK,NSSO, MERR, MRSP,MF, MOS, UP, sindikat/reprezentativni sindikat/, PK , NSZ 2009. Obnavljanje rada sektorskih komisija u cilju održivosti i implementacije postignutih rezultata reforme stručnog obrazovanja Uspostavljen rad sektorskih komisija NSSO ASOOO, MP, MERR, NSZ, UP, PK 2009. i trajno Izrada novog modela društveno- privatnog partnerstva između države, institucija obrazovanja, nauke i privrede Izgrađeni mogući modeli društveno-privatnog partnerstva u stručnom obrazovanju ASOOO UP, MP, MERR, NSSO,sindikat i reprezentativni sindikat,PK , NSZ 2010. i trajno Izrada sistema i mehanizama za koordinaciju internih institucija u oblasti stručnog obrazovanja Uspostavljen sistem koordinacije između institucija u okviru stručnog obrazovanja ASOOO, NSSO MP, MERR, NSZ 2010. i trajno Prioritet III:Dalji razvoj i usavršavanjestručnog obrazovanja kako bi se odgovorilo na potrebe razvoja tržišta rada i potražnju različitih ciljnih grupa Razvoj fleksibilnog stručnog obrazovanja a u skladu sa potrebema i zahtevima tržišta rada i poslodavaca Razvoj standarda zanimanja Izrađena metodologija za izradu standarda zanimanjai započet rad na izradi standarda zanimanja ASOOO, NSSO MP, MERR, NSZ, UP, PK 2009. i trajno Uspostavljanje sistema evaluacije i akreditacije u stručnom obrazovanju Postavljen sistem evaluacije ASOOO NSSO, MP, NSZ 2009-2010.i trajno Prioritet IV:Uspostavljanje mehanizama za razmenu informacija između dva sistema – sistema obrazovanja i sistema tržišta rada, koji ne rade autonmno, odn. usko su povezani sa nacionalnom privredom i promenama u toj sferi Razvoj nacionalnog sistema informisanja u oblasti stručnog obrazovanja i zapošljavanja Podrška uspostavljanju početne procedure za komunikaciju i protok informacija između škola i kompanija Usvojene procedure za protok informacija između škola i kompanija ASOOO MP, MERR, UP, PK , NSZ 2009-2010. i trajno Razvoj procedura za uspostavljanje direktnih veza između zahteva za obukama na tržištu rada i sistema stručnog obrazovanja na različitim nivoima – nacionalnom, regionalnom, lokalnom Razvijene procedure ASOOO MP, MERR, MOS,UP, PK , NSZ 2009-2010. i trajno Prioritet V:Uspostavljanje mehanizama za finansijsku podršku i dobro razvijenu investicionu politiku socijalnih partnera i razvijanje njihove svesti o neophodnom porastu kvaliteta radne snage i tržišta rada Razvoj i usavršavanje sistema finansiranja stručnog obrazovanja Razvoj predloga za poboljšanje efikasnosti postojećeg sistema finansiranja stručnog obrazovanja Pripremljen predlog poboljšanog sistema finansiranja stručnog obrazovanja MP ASOOO, NSSO, MF, MERR, MOS,UP, sindikat i reprezentativni sindikat, PK, NSZ 2009-2010. i trajno Razvoj sistema poreskih olakšica za poslodavce koji omogućavaju realizaciju prakse i koji direktno pružaju podršku formalnom obrazovnom sistemu Utvrđen sistem poreskih olakšica za poslodavce koji omogućavaju realizaciju prakse MP, MF ASOOO, NSSO, MERR, UP, PK, sindikat i reprezentativni sindikat, NSZ,NSSO 2009-2010. i trajno

2. NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA

Prioritet Ciljevi Konkretne mere i aktivnosti Inoviranje Jedinstvene nomenklature zanimanja i usklađivanje sa međunardonim standardom ISCO 88 Učešće u inoviranju Jedinstvene nomenklature zanimanja (JNZ) i usklađivanje sa međunarodnim standardom ISCO 88/08 Stepen uključenosti u inoviranje JNZ RZS MERR, NSZ, MP 2009. Izrada protokola o izgradnji NOK u Republici Srbiji i akcionog plana za 2010. godinu Usvojen protokol o izgradnji NOK-a i akcioni plan za 2010. NSSO, ASOOO MP, MOS, NSZ, MERR, UP, PK sindikat ili reprezentativni sindikat 2009. Obrazovanje Odeljenja u okviru Agencije za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (soblje, procedure, saradnja, aktivnosti) Obrazovano Odelenje za kvalifikacijeOdelenje za kvalifikacije počelo sa radom ASOOO NSSO, MP,MERR, NSZ 2009.-2010. Utvrđivanje glavnih elemenata NOK-a (obim, nivoi, opisi deskriptora) u skladu sa EOK Definisani su glavni elementi NOK-a ASOOO, NSSO MP, UP,PK , MERR, NSZ, PSOK 2010. Razvoj procedure akreditacije institucija za obrazovanje i osposobljavanje Usvojena procedura za akreditacije institucija ASOOO, NSSO MP, MERR, NSZ, PSOK, UP, PK 2010. Razvoj procedure akreditacije programa obrazovanja i osposobljavanja Usvojena procedura za akreditacije programa ASOOO, NSSO MP, MERR, NSZ, PSOK, UP, PK 2010.

3. RAZVOJ NASTAVNOG PROGRAMA

Prioritet Ciljevi Konkretne mere i aktivnosti Indikatori uspešnosti i procesni indikatori Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Definisanje modela organizacije nastave u stručnim školama i organizacije školske godine. Usklađivanje organizacije nastave sa modularnim programima Definisani modeli organizacije nastave u stručnim školama u skladu sa modularnim programima ASOOO, NSSO,MP PSOK, UP, PK 2010. trajno Priprema koncepta poslesrednjeg obrazovanja Usvojen koncept poslesrednjeg obrazovanja MP NSSO, ASOOO, MERR, NSZ, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, UP, PK 2010. Prioritet II: Razvoj sistema standarda u stručnom obrazovanju Razvoj standarda zanimanja Razvoj standarda zanimanja Izrađena metodologija za izradu standarda zanimanjai započet rad na izradi standarda zanimanja ZUOV, ZVKO NSSO, ASOOO, MP, MERR, NSZ, UP, PK 2010. trajno Usavršavanje udžbenika, priručnika, nastavnih sredstava ZUOV 2009- 2010. trajno Dalje usavršavanje i inoviranje obrazovnih programa na jezicima nacionalnih manjina zasnovanih na ishodima učenja Dalje usavršavanje modularnog modela programa kroz oglede na jezicima nacionalnih manjina Razvijeni novi modularni programi na jezicima nacionalnih manjina MP, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu ZUOV 2009- 2010. trajno Razvoj udžbenika, priručnika i nastavnih sredstava za obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina Razvijeni novi udžbenici, priručnici i nastavna sredstva za obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina MP,Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu ZUOV 2009- 2010. trajno Dalje usavršavanje i inoviranje obrazovnih programa na za učenike sa posebnim potrebama Dalje usavršavanje modularnog modela programa kroz oglede za učenike sa posebnim potrebama Razvijeni novi modularni programi ZUOV MP, PSOK,MERR, UP, sindikat i reprezentativni sindikat,PK, NSZ 2009-2010. trajno Prioritet IV:Uspostavljanje i razvoj sistema obezbeđivanje i vrednovanje kvaliteta u stručnom obrazovanju Usavršavanje sistema ispita u stručnom obrazovanju Razvoj majstorskog i specijalističkog ispita Razvijen model majstorskog i specijalističkog ispita ASOOO, NSSO MP, PSOK MERR, NSZ, UP, PK 2009. trajno Razvoj završnih ispita Razvijen model završnih ispita ASOOO, NSSO MP, PSOK MERR, NSZ, UP, PK 2009. trajno Stručna matura Razvijen model stručne mature ASOOO, NSSO MP, PSOK MERR, NSZ, UP, PK 2009. trajno Evaluacija realizacije ogladnih programa Praćenje i evaluacije oglednih programa i profila Ogledni programi prevedeni u redovni sistem stručnog obrazovanja MP, NSSO, ASOOO 2009. trajno Prioritet V:Racionalizacija i usavršavanje mreže srednjih stručnih škola Usklađivanje mreže srednjih stručnih škola sa tržištem rada i potrebama privrede Definisanje kriterijuma za utvrđivanje mreže srednjih stručnih škola Definisani kriterijumi za utvrđivanje mreže srednjih stručnih škola MP, NSSO ASOOO, ZUOV, PSOK, UP, PK, MERR, NSZ 2010. Definisanje mreže škola srednjih stručnih škola i upisne politike Izrađena mreža srednjih stručnih škola i razvijena nova upisna politika u srednje stručne škole MP, NSSO ASOOO,ZUOV, PSOK, UP, PK, MERR, NSZ 2010.-2011.

4. STRUČNO USAVRŠAVANjE NASTAVNIKA, SARADNIKA I INSTRUKTORA

Prioritet Ciljevi Konkretne mere i aktivnosti Indikatori uspešnosti i procesni indikatori Nosioci aktivnosti Vremenski okvir 43. Uspostavljanje procedure za akreditaciju programa usavršavanja nastavnika stručnih predmeta Definisana procedura za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika MP PSOK , ZUOV, ASOOOZajednice stručnih škola NSSO, NPS Do 2010. 44. Razvoj informacionog centra i stvaranje baze podataka o profilima i obrazovnim potrebama nastavnika stručnih škola Formiran informacioni centar i baza podataka o profilima i obrazovnim potrebama nastavnika stručnih škola ASOOO, MP, PSOK MP, PSOK, Zajednice stručnih škola, ZUOV 2010. Prioritet II:Dalje usavršavanje standarda profesionalnih kompetencija nastavnika i instruktora,kao i direktora škola, inspektora i pedagoških savetnika koji će raditi na vrednovanju profesionalnog rada nastavnika Dalji razvoj standarda profesionalnih kompetencija direktora škola, inspektora i pedagoških savetnika 45. Dalje usavršavanje procedura i standarda profesionalnih kompetencija direktora, inspektora i pedagoških savetnikaUsavršavanje pravilnika o licenciProgrami profesionalnog usavršavanja za ove kategorije zaposlenih Usavršene procedure i standardi profesionalnih kompetencija direktora, inspektora i pedagoških savetnika ZUOV MP, PSOK, ASOOO, Zajednice stručnih škola 2010. Razvoj nacionalnih standarda za profesionalne kompetencije nastavnika i instruktora u stručnom obrazovanju 46. Izrada i usvajanje standardaDonošenje odluke i usvajanja plana izrade standarda.Rad na izradi standardaProcedura usvajanja standarda Izrađeni i usvojeni standardi MP, ZUOV MP, PSOK, ASOOO, Zajednice stručnih škola 2010.

5. KARIJERNO VOĐENjE I SAVETOVANjE

Prioritet Ciljevi Konkretne mere i aktivnosti Indikatori uspešnosti i procesni indikatori Nosioci aktivnosti Vremenski okvir 48. Otvaranje centara za karijerno vođenje i savetovanje u stručnim školama Otvoreni centri za karijerno vođenje i savetovanje u stručnim školama ASOOO, NSSO MP, PSOK, MERR, MOS NSZ, organizacije koje se bave karijernim vođenjem 2010. i trajno 49. Izrada nacionalnog programa za karijerno vođenje i savetovanje Usvojen nacionalni program NSSO ASOOO, MP, PSOK MERR, MOS NSZ,organizacije koje se bave karijernim vođenjem 2010. 50. Praćenje i evaluacija rada centara za karijerno vođenje i savetovanje Stepen realizacije programa karijernog vođenja i savetovanja realizovan u stručnim školama ASOOO NSSO, MP, MERR, PSOK , MOS, NSZ, organizacije koje se bave karijernim vođenjem 2010-2011.

6. PREDUZETNIŠTVO

Prioritet Ciljevi Konkretne mere i aktivnosti Indikatori uspešnosti i procesni indikatori Nosioci aktivnosti Vremenski okvir 52. Uspostavljanje i razvoj modela stručnog usavršavanja nastavnika koji predaju u srednjim stručnim školama, kao i direktora i sgručnih saradnika Razvijen model stručnog usavršavanja nastavnika koji predaju u srednjim stručnim školama ZUOV, MP 2009-2011. 53. Povezivanje srednjih stručnih škola sa lokalnim zajednicama, poslodavcima i socijalnim partnerima u cilju razvoja i jačanja preduzetničkog duha u srednjim stručnim školama Razvijen model saradnje srednjih stručnih škola sa lokalnim zajednicama, poslodavcima i socijalnim partnerima u cilju razvoja i jačanja preduzetničkog duha u srednjim stručnim školama NSSO MP, PSOK, MERR, MOS 2010-2012. II. TABELARNI PRIKAZ ZA PERIOD 2011-2015. GODINA

1. SOCIJALNO PARTNERSTVO I STRUČNO OBRAZOVANJE

Prioritet Ciljevi Konkretne mere i aktivnosti Nosioci aktivnosti i nadležni organi i organizacije i pravni subjekti sa kojima se ostvaruje saradnja Vremenski okvir Prioritet I:Dalji razvoj institucionalnih reformi i osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje Nastavak institucionalnih reformi i formiranje modernih institucija koje treba da prate i podržavaju dalji razvoj stručnog obrazovanja i razvoj socijalnog partnerstva Izrada novog modela društveno- privatnog partnerstva između države, institucija obrazovanja, nauke i privrede MP, PSOK MF, MERR, UP, sindikat i reprezentativni sindikat,privredna komora, NSZ, NSSO, ASOOO 2011-2015. Uspostavljanje sistema saradnje i zajedničkog rada komisija i saveta socijalnog partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja, zapošljavanja i socijalnog partnerstva MP, PSOK MF, MERR, UP, sindikat i reprezentativni sindikat,privredna komora, NSZ, NSSO, ASOOO 2011-2015. Izrada sistema i mehanizama za koordinaciju internih institucija u oblasti stručnog obrazovanja MP, PSOK NSSO, ASOOO 2011-2015. Izrada politike i aktivnih radnih mehanizama u cilju efikasnosti razvoja socijalnog partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih MP, PSOK MF, MERR, UP, sindikat i reprezentativni sindikat,privredna komora, NS, NSSO, ASOOO 2011-2015. Prioritet II:Dalji razvoj i usavršavanjestručnog obrazovanja kako bi se odgovorilo na potrebe razvoja tržišta rada i potražnju različitih ciljnih grupa Razvoj fleksibilnog stručnog obrazovanja a u skladu sa potrebema i zahtevima tržišta rada i poslodavaca Osavremevanje nastavnih programa u saradnji sa socijalnim partnerima u skladu sa promenama na tržištu rada NSSO, PSOK MP, UP, ZUOV, sindikat i reprezentativni sindikat, privredna komora, ASOOO 2011-2015. Obezbeđivanje mehanizama za usklađivanje odnosa između teorijske i praktične obuke kroz rad u preduzećima i uključivanjem poslodavaca u proces realizacije praktične nastave NSSO, MP, PSOK, UP, privredna komora, ASOOO 2011-2015. Prioritet III:Uspostavljanje mehanizama za razmenu informacija između dva sistema – sistema obrazovanja i sistema tržišta rada, koji ne rade autonomno, odn. usko su povezani sa nacionalnom privredom i promenama u toj sferi Razvoj nacionalnog sistema informisanja u oblasti stručnog obrazovanja i zapošljavanja Sprovođenje sistematskih istraživanja o problemima i trendovima na tržištu rada iz ugla glavnih aktera i širenja informacija kako bi one bile dostupne svim partnerima i učesnicima MP, UP, privredna komora, MERR, NSZ,NSSO, ASOOO 2011-2015. Prioritet IV:Uspostavljanje mehanizama za finansijsku podršku i dobro razvijenu investicionu politiku socijalnih partnera i razvijanje njihove svesti o neophodnom porastu kvaliteta radne snage i tržišta rada Razvoj i usavršavanje sistema finansiranja stručnog obrazovanja Razvoj novih, alternativnih, izvora finansiranja stručnog obrazovanja MP, NSSO, ASOOO, PSOKUP, privredna komora,MERR, sindikat i reprezentativni sindikat 2011-2015. Uspostavljanje mehanizama za razvoj pojedinačnih fondova za stručno obrazovanje na sektorskom, granskom, regionalnom i kompanijskom nivou MP, MF,MERR, UP, sindikat i reprezentativni sindikat,privredna komora, NSZ,NSSO, ASOOO 2011-2015.

2. NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA

Prioritet Ciljevi Konkretne mere i aktivnosti Nosioci aktivnosti i nadležni organi i organizacije i pravni subjekti sa kojima se ostvaruje saradnja Vremenski okvir Prioritet I:Funkcionisanje NOK-a u Republici Srbiji Razvoj fleksibilnog stručnog obrazovanja a u skladu sa potrebema i zahtevima tržišta rada i poslodavaca Potpuno funkcionisanje odeljenja za kvalifikacije u okviru Agencije za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih NSZ, MP, Agencija za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih ,NSSO Trajno Primena procedure akreditacije institucija za obrazovanje i osposobljavanje NSZ, MP, Agencija za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, NSSO, Centar za akreditaciju Trajno Primena procedure akreditacije programa za obrazovanje i osposobljavanje Agencija za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, NSZ, MP,NSSO, Centar za akreditaciju Trajno

3. RAZVOJ NASTAVNOG PROGRAMA

Prioritet Ciljevi Konkretne mere i aktivnosti Nosioci aktivnosti i nadležni organi i organizacije i pravni subjekti sa kojima se ostvaruje saradnja Rok igodina završetka Prioritet I: Razvoj sistema standarda u stručnom obrazovanju Modernizacija i razvoj prakse i praktične nastave kako u srednjim školama i obrazovnim institucijama, tako i u preduzećima i privrednim društvima Formiranje regionalnih centara za praktičnu nastavu MP, PSOK, ASOOO, NSSOMERR, NSZ 2011-2015. Prioritet II:Uspostavljanje i razvoj sistema osiguranja kvaliteta u stručnom obrazovanju Razvoj sistema akreditacije i sertifikacije u stručnom obrazovanju Razvoj sistema sertifikacije NSSO, MP, UP, privredna komora, MERR, NSZ, ASOOO Trajno Usavršavanje sistema ispita u stručnom obrazovanju Razvoj sistema kredita MP, PSOKNSSO, ASOOO 2011-2015 Trajno

4. STRUČNO USAVRŠAVANjE NASTAVNIKA

Prioritet Ciljevi Konkretne mere i aktivnosti Nosioci aktivnosti i nadležni organi i organizacije i pravni subjekti sa kojima se ostvaruje saradnja Vremenski okvir Prioritet I:Obnova i modernizacija sistema usavršavanja i osposobljavanja nastavnika, saradnika i zaposlenih u stručnom obrazovanju Razvoj i usavršavanje programa stručnog usavršavanja na nivou škole i obrazovne institucije Uvođenje obavezne inicijalne pedagoške pripreme svih potencijalnih nastavnika Uvođenje prakse nastavnika praktične nastave i instruktora kod poslodavca radi upoznavanja sa najnovijim tehnologijama i opremom koje se koriste u procesu rada MP,PSOK NSSO, ZUOV, univerziteti 2011-2015. Prioritet II:Razvoj profesionalne saradnje i partnerstva između učesnika i nosilaca stručnog usavršavanja nastavnika, saradnika, isntruktora i zaposlenih u stručnom obrazovanju Organizaciono i institucionalno jačanje u oblasti stručnog usavršavanja nastavnika, saradnika, isntruktora i zaposlenih u stručnom obrazovanju Razvoj modela školskog resursnog centra i modela umrežavanja škola , kao osnove za usavršavanje na nivou škole Snimanje školskih uslova i iskustava u elektronskoj komunikaciji među školama Predlog modela i ritma implementacije Zajednice stručnih školaMP, PSOK ,ASOOO, ZUOV 2011-2015. Uspostavljanje i razvoj centralnog Informaciono-dokumentacionog centra za nastavnike, instruktore i druge zaposlene u obrazovanjuPredlog modela centraFormiranje centraPočetak rada centra Zajednice stručnih školaMP, PSOK NSSO, ASOOO, ZUOV 2011-2015. Umrežavanje i povezivanje školskih centara sa centralnim Informaciono-dokumentacionim centrom MP, PSOK, ASOOO , ZUOV 2012-2015.

Skraćenice:

MP – Ministarstvo prosvete

MERR – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

MRSP – Ministarstvo rada i socijalne politike

NSSO – Nacionalni savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (predlog da se osnuje)

ASOOO – Agencija za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

MF – Ministarstvo finansija

UP – Unija poslodavaca Srbije/reprezentativno udruženje poslodavaca

PK – Privredna komora Srbije

NSZ – Nacionalna služba za zapošljavanje

MOS – Ministarstvo omladine i sporta

ZUOV – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

SES – Socijalno -ekonomski savet Republike Srbije

PSOK – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu

AMSP – Republička agencija za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo

RZS – Republički zavod za statistiku

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji, za period 2009-2015. godina, koji je odštampan uz ovaj zaključak i čini njegov sastavni deo.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 61-1517/2009-2

U Beogradu, 16. marta 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar