Akcioni plan za sprovođenje Strategije upravljanja migracijama (sa tabelom)

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA UPRAVLjANjE MIGRACIJAMA, ZA PERIOD OD 2011. DO 2012. GODINE

I. UVOD

Strategija za upravljanje migracijama („Službeni glasnik RS”, broj 59/09), predstavlja prvi korak ka uspostavljanju sistema za upravljanje migracijama u Republici Srbiji. Polazeći od osnovnog zadatka Strategije za upravljanje migracijama, da se uspostavi koordinacija unutar sistema upravljanja migracijama u Republici Srbiji i postave osnove mehanizma koji će upravljati migracijama na sveobuhvatan način, u skladu sa evropskom politikom upravljanja migracionim tokovima, ali uz uvažavanje sopstvenih specifičnosti, pripremljen je akcioni plan za njeno sprovođenje.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije za upravljanje migracijama, za period od 2011. do 2012. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) utvrđuje se skup konkretnih aktivnosti kojima se planira realizacija ciljeva predviđenih ovom strategijom koje će se ostvarivati u periodu od 2011. do 2012. godine. On se sastoji od narativnog i tabelarnog dela.

Narativni deo Akcionog plana podeljen je u sledeće glave: I. Uvod; II. Cilj Akcionog plana; III. Praćenje implementacije Akcionog plana i IV. Finansijska sredstva.

Tabelarni deo Akcionog plana sadrži sledeće kolone:

1) aktivnosti koje operacionalizuju mere za sprovođenje strateških i specifičnih ciljeva definisanih u Strategiji za upravljanje migracijama;

2) nosioci aktivnosti;

3) partneri nosiocima aktivnosti;

4) očekivani rezultati;

5) indikatori na osnovu kojih treba pratiti realizaciju planiranih aktivnosti;

6) rok za izvršenje aktivnosti;

7) finansijska sredstva potrebna za sprovođenje aktivnosti i izvori finansiranja.

Akcioni plan je izrađen na osnovu akcionih planova nadležnih organa za aktivnosti predviđene u Strategiji za upravljanje migracijama za koje su ti organi zaduženi, kao i na osnovu iskustava, saznanja i potreba uočenih u periodu od donošenja Strategije za upravljanje migracijama.

U Nacionalnom programu Republike Srbije za integraciju u Evropsku uniju, u delu koji se odnosi na upravljanje migracijama, navedeno je da je Republika Srbija opredeljena da u ovom segmentu bude deo evropske politike i strategije upravljanja migracionim tokovima. Ovaj akcioni plan postavlja okvir za izgradnju sistema upravljanja migracijama koji bi mogao da strateški i operativno bude deo Evropske migracione mreže i kroz koji se sprovode politike EU u oblasti migracija. Značajnu podršku pri izradi ovog akcionog plana Komesarijat za izbeglice je dobio od Delegacije Evropske komisije u Srbiji koja je finansirala misiju „Pomoći Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije u izgradnji kapaciteta u oblasti upravljanja migracijama”.

II. CILj AKCIONOG PLANA

Cilj Akcionog plana je implementacija Strategije za upravljanje migracijama, kroz ispunjavanje njenih ciljeva sprovođenjem predloženih aktivnosti.

Strategijom za upravljanje migracijama predviđen je kao opšti cilj upravljanje migracijama na sveobuhvatan način koji će olakšati ostvarivanje sektorskih ciljeva i prioriteta države u oblasti migracija.

S obzirom na sveobuhvatnost teme Strategija za upravljanje migracijama, predviđa i tri strateška cilja koji su razvijeni specifičnim ciljevima, i to:

1) Uspostavljanje i primena mehanizama za sveobuhvatno i konzistentno praćenje migracionih tokova u Republici Srbiji;

2) Upotpuniti strateški, pravni i institucionalni okvir za jedinstveno upravljanje migracijama;

3) Zaštita prava migranata, stvaranje uslova za integraciju i socijalnu inkluziju uz podizanje svesti o značaju migracija.

Strateški cilj 1 realizovaće se ostvarenjem sledećih specifičnih ciljeva:

– institucionalizovati nadležnost za prikupljanje i analizu podataka o migracionom obimu i tokovima;

definisati migracioni profil Republike Srbije i redovno ga ažurirati.

Strateški cilj 2 realizovaće se ostvarenjem sledećih specifičnih ciljeva:

– ojačati kapacitete Koordinacionog tela za praćenje i upravljanje migracijama i njegov rad učiniti efektivnim i efikasnim;

– obezbediti sprovođenje jasne politike u oblasti upravljanja migracijama;

zaokružiti normativne pretpostavke za sveobuhvatno i efikasno upravljanje migracijama usklađeno sa standardima EU.

Strateški cilj 3 realizovaće se ostvarenjem sledećih specifičnih ciljeva:

– upoznavanje javnosti sa problemima migranata;

– senzibilizacija organa državne uprave i lokalne samouprave koji su nadležni za ostvarivanje prava migranata.

III. PRAĆENjE IMPLEMENTACIJE AKCIONOG PLANA

Praćenje implementacije Akcionog plana vrši se preko indikatora koji su u njemu utvrđeni. Praćenje sprovođenja Akcionog plana će se sprovoditi u cilju uočavanja napretka u realizaciji predviđenih aktivnosti, povećanja njegove efikasnosti i racionalnog korišćenja resursa.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje Akcionog plana nisu opredeljena posebna sredstva u Budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, s obzirom da većina aktivnosti ne zahteva angažovanje dodatnih državnih službenika i predstavlja redovne aktivnosti koje ministarstva i posebne organizacije obavljaju u okviru svoga delokruga. Pored toga, iz predpristupnih sredstava EU finansira se projekat namenjen jačanju kapaciteta institucija koje se bave migracijama i koji je namenjen upravo sprovođenju aktivnosti predviđenih akcionim planom. Manji broj aktivnosti, čiji se početak sprovođenja očekuje u 2012. godini po uspostavljanju organizacionih tehničkih kapaciteta, ministarstva i posebne organizacije će uvrstiti u budžet za narednu godinu. Sagledaće se mogućnost da se troškovi koji nisu predviđeni u okviru redovnih troškova ministarstava i posebnih organizacija finansiraju iz sredstava donacija međunarodnih organizacija.

Skraćenice

AP Autonomna pokrajina

DKP Diplomatsko-konzularno predstavništvo

EU Evropska unija

IPA Pre Accession Instrument – Instrument za predpristupnu pomoć

IRL Interno raseljena lica

KIRS Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

MViD Ministarstvo vera i dijaspore

MERR Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

MŽSRPP Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

MZ Ministarstvo zdravlja

MKiM Ministarstvo za Kosovo i Metohiju

MLjMPDULS Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu

samoupravu

MOM International organization for migration – Međunarodna organizacija za

migracije

MOR International labour migration – Međunarodna organizacija rada

MPiN Ministarstvo prosvete i nauke

MRSP Ministarstvo rada i socijalne politike

MSP Ministarstvo spoljnih poslova

MUP Ministarstvo unutrašnjih poslova

MF Ministarstvo finansija

NIPAK Nacionalni IPA koordinator

NPS Nacionalni prosvetni savet

NSZ Nacionalna služba za zapošljavanje

OEBS Organization for Security and Cooperation in Europe – Organizacija za

evropsku bezbednost i saradnju

PIO Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

RZS Republički zavod za statistiku

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees – Visoki komesarijat

Ujedinjenih nacija za izbeglice

FRONTEKS European Agency for the Management of Operational Cooperation at the

External Borders of the Member States of the European Union – Evropska

agencija za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama EU

Ostavite komentar