Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 16. st. 2. i 3. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita:

1. dr Diana Dragutinović,

2. mr Mlađan Dinkić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3873/2011

U Beogradu, 20. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. st. 2. i 3. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA

I

U Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita imenuju se za članove:

1. dr Mirko Cvetković, predsednik Vlade i ministar finansija,

2. Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3874/2011

U Beogradu, 20. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar