Akcioni plan za sprovođenje Strategije reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji za 2009. i 2010. godinu

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE REINTEGRACIJE POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI

ZA 2009. I 2010. GODINU

UVOD

Akcionim planom za sprovođenje Strategije reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji (u daljem tekstu: Akcioni plan) utvrđuju se mere i aktivnosti za sprovođenje Strategije reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji (u daljem tekstu: Strategija), koju je Vlada usvojila 13. februara 2009. godine. Akcioni plan se odnosi na period od 2009. do 2010. godine.

Ovim akcionim planom, na osnovu ciljeva utvrđenih Strategijom, definisane su:

specifične mere i aktivnosti za sprovođenje Strategije;

nadležne institucije u sprovođenju aktivnosti;

rokovi za sprovođenje aktivnosti;

ukupni troškovi sprovođenja aktivnosti i izvori finansiranja.

1) Specifične mere i aktivnosti za sprovođenje Strategije definisane su za svaki od specifičnih ciljeva utvrđenih Strategijom, imajući u vidu potrebu da se organizaciono, kadrovski i materijalno sistemski urede aktivnosti za rešavanje višestrukih problema povratnika, kao i prioritete i principe Strategije. Uspešna realizacija planiranih mera i aktivnosti zahteva puno i aktivno učešće i koordinaciju resornih ministarstava i drugih aktera relevantnih za probleme reintegracije povratnika. Za sve definisane mere i aktivnosti nadležne institucije će razviti detaljne aktivnosti neophodne za sprovođenje.

2) Strategijom je definisan institucionalni okvir za njeno sprovođenje, što predstavlja osnov za definisanje nadležnosti za sprovođenje specifičnih aktivnosti u ovom akcionom planu. Za svaku od aktivnosti definisane su nadležne institucije za sprovođenje. Imajući u vidu složenost definisanih mera i aktivnosti, kao i činjenicu da je problem reintegracije povratnika višedimenzionalan, veoma mali broj aktivnosti može se sprovesti kroz delovanje samo jedne nadležne institucije, tako da je za najveći deo predviđenih mera i aktivnosti predviđeno partnersko delovanje više institucija. U ovom akcionom planu se, kod najvećeg broja aktivnosti, nadležne institucije u sprovođenju smatraju odgovornim institucijama za planiranje, koordinaciju i praćenje sprovođenja specifičnih aktivnosti, tako da će ove aktivnosti uključivati i širi spektar zainteresovanih strana.

3) Za svaku od predviđenih aktivnosti definisani su rokovi za sprovođenje. Neke aktivnosti, koje su deo postojećih akcionih planova nekih institucija, započete su ranijih godina, kako i stoji u Strategiji i Akcionom planu. Takođe, neke aktivnosti su definisane kao kontinuirane, jer će njihovo sprovođenje trajati i nakon perioda za koji je Akcioni plan definisan.

4) Akcionim planom su definisani izvori finansiranja sprovođenja mera i aktivnosti. Kad i gde je to bilo moguće, jasno su naznačeni izvori finansiranja iz republičkog budžeta, budžeta lokalnih samouprava i donatora. Za većinu predviđenih aktivnosti u ovom akcionom planu, odnosno gde god je to bilo moguće izraziti, definisani su godišnji ili ukupni troškovi sprovođenja u dinarima.

Koordinaciju sprovođenja Akcionog plana vršiće Savet za integraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji osnovan pri Vladi, kao i Tim za implementaciju Strategije reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji formiran u okviru Saveta.

Radi realizacije ciljeva utvrđenih Strategijom, data je tabela ciljeva, mera i aktivnosti koja je sastavni deo ovog akcionog plana.

I. CILjEVI I MERE U 2009. I 2010. GODINI

Opšti cilj Akcionog plana je održiva integracija povratnika u zajednicu uz puno poštovanje kulturne i socijalne različitosti.

Opšti cilj će se realizovati ostvarivanjem specifičnih ciljeva: uspostavljanjem institucionalnog okvira i koordiniranjem aktivnostima, razvijanjem i primenom programa prihvata povratnika i programa interventne podrške radi stvaranja mehanizma za njihovu održivu integraciju, kao i stvaranjem funkcionalnih mehanizama uz osnaživanje kapaciteta zajednica i povratnika neophodnih za uspešnu reintegraciju. Mere i aktivnosti za dostizanje specifičnih ciljeva su:

1. U cilju uspostavljanja institucionalnog okvira i koordiniranih aktivnosti je neophodno formirati međuresorna tela, osnažiti strateško partnerstvo institucija sa predstavnicima lokalnih zajednica, domaćih i međunarodnih organizacija, aktivnosti zajednički planirati, koordinirati i implementirati Strategiju u skladu sa međunarodnim standardima.

Ovaj specifičan cilj realizovaće se:

– izgradnjom i institucionalizacijom međuresorne saradnje kroz razvoj mehanizma za implementaciju i praćenje politike u oblasti povratka i integracije. Intenziviraće se rad Saveta za integraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, a u okviru Saveta obrazovati Tim za praćenje implementacije Strategije;

– institucionalnim pozicioniranjem teme kroz uključivanje poslova koji se odnose na predlaganje mera, organizaciju i koordinaciju aktivnosti vezanih za zaključivanje i praćenje ostvarivanja međunarodnih sporazuma u oblasti readmisije, praćenje položaja povratnika, razmenu informacija između institucija u čijoj je nadležnosti pitanje reintegracije povratnika i svih relevantnih aktera, u resorne politike, planiranje potrebnih sredstava za izradu dodatnih programa podrške za integraciju, formiranjem budžetskog fonda za podršku lokalnim samoupravama za stvaranje uslova za integraciju;

– razvojem mreže operativnih tela kroz ministarstva i institucije kao jedinstvene i uvezane organizacione strukture kroz: izgradnju kapaciteta Odeljenja za putne isprave i kao njegovog sastavnog dela, Odseka za sprovođenje sporazuma o readmisiji; formiranjem posebne organizacione jedinice pri Komesarijatu za izbeglice sa zadatkom da koordinira i organizuje primarni prihvat i saradnju sa primajućim zajednicama, stvara uslove za uspešnu reintegraciju ove kategorije stanovništva (prevencija trgovine ljudima, promovisanje principa pozitivne diskriminacije, kao i realizovanje dodatnih aktivnosti od značaja za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva, itd), kao i da rešava pitanja od značaja za sprečavanje sekundarne migracije;

– podizanjem nivoa informisanosti donosioca odluka, kreatora politike, samih povratnika i javnosti, putem razmene informacija sa zemljama iz koje dolaze povratnici, informisanja povratnika, kao i svih subjekata koji svojim aktivnostima mogu da doprinesu uspešnoj reintegraciji u procesu readmisije, o pravima, mogućnostima i obavezama povratnika, kao i o svim pitanjima vezanim za uspešnu integraciju u širu i užu primajuću sredinu;

– podizanjem kapaciteta institucija i svih drugih aktera uključenih u sistem, kroz redovnu obuku svih aktera u cilju razvijanja i pružanja usluga u skladu sa međunarodnim standardima, daljim razvojem zakonskog okvira radi zaštite i ostvarivanja prava migranata i problema ilegalne migracije, a primenom mehanizama zaštite ljudskih prava, kao i njihovo unapređenje i nadzor.

2. Razvijanje i primena programa prihvata povratnika i programa interventne podrške kao integralnog dela mehanizma održive integracije, kroz podršku lokalnim samoupravama, razvojem mehanizma interventne pomoći, osnivanjem najmanje dva tranzitna centra za primarni prihvat i smeštaj povratnika, obezbeđivanjem sredstava za pružanje urgentne jednokratne novčane pomoći;

3. Stvaranje funkcionalnih mehanizama za reintegraciju povratnika uz osnaživanje kapaciteta zajednice i povratnika za uspešnu reintegraciju, kroz pružanje podrške lokalnim samoupravama i razvojem mehanizama interventne pomoći.

II. OČEKIVANI REZULTATI

Ostvarivanje ciljeva, mera i aktivnosti utvrđenih Akcionim planom doprineće potpunoj integraciji povratnika u primajuću sredine, jedinice lokalne samouprave, kroz njihovo aktivno uključenje u sve procese. Kao dominantne očekivane rezultate izdvajamo:

– održiva integracija povratnika uz uvažavanje socijalnog i kulturnog aspekta integracije, kroz stvaranje uslova za prihvat i zbrinjavanje kao i osposobljavanje povratnika za samostalan i ravnopravan život;

– aktivno uključivanje jedinica lokalne samouprave i razvijanje mreže usluga podrške u skladu sa potrebama povratnika, lokalne zajednice i regiona kao doprinos jačanju njihovih resursa za zadovoljavanje socijalno zaštitnih potreba građana i podrška procesu decentralizacije;

– prevencija nastanka novog siromaštva;

– prevencija sekundarnih migracija i kontrola migracija;

– prevencija trgovine ljudima;

– aktivno uključivanje poslovno sposobnih povratnika u svet rada sa ciljem smanjenja stope nezaposlenosti;

– razvoj ruralnih i depopulacionih područja;

– izgradnja poverenja i međuetničke tolerancije.

III. SREDSTVA

Ministarstva koja su učestvovala u izradi Akcionog plana u toku samog procesa predlagala su određene elemente, kao što su: rokovi trajanja predviđenih aktivnosti, potreban broj izvršilaca u procesu realizacije pojedinih aktivnosti, vrste troškova koje pojedina aktivnost zahteva, iz kojih izvora bi svaka aktivnost mogla da se finansira (na primer: budžet Republike Srbije, budžeti jedinica lokalne samouprave ili donatorska sredstva).

Izrada budžeta Akcionog plana izvršena je na osnovu upoznavanja sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj fiskalnoj politici za 2009. godinu, projekcija za 2010. i 2011. godinu i sistematizacije specifičnih ciljeva, mera i aktivnosti, a polazeći od elemenata za izradu finansijskog plana koji su dostavili učesnici u izradi. Takođe je bilo neophodno upoznati se sa ciljevima i aktivnostima iz drugih nacionalnih strategija koje obuhvataju iste ili slične strateške ciljeve kako bi se izbegao dvostruki obračun sredstava po aktivnostima.

Kako su budžeti Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave ograničeni, izvršena je selekcija najprioritetnijih aktivnosti, s tim što se računa da se u narednoj godini da veći prostor za realizaciju predviđenih mera putem obezbeđivanja većeg iznosa finasijskih sredstava.

U okviru budžeta predviđena su i sredstva koja bi nosioci pojedinih aktivnosti trebalo da obezbede preko međunarodnih donatora.

U slučaju da se donatorska sredstva ne obezbede, planirane aktivnosti mogu biti realizovane samo u okviru sredstava koja su već obezbeđena za redovno finansiranje nosilaca aktivnosti, s obzirom na to da za ove namene nije moguće obezbediti dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2009. godinu.

Takođe, računa se i sa činjenicom da privatni sektor (pogotovo za mere i aktivnosti koje su prioritetne na nivou lokalne zajedice), prihvati principe društveno odgovornog poslovanja i aktivnije se uključi u samu realizaciju Akcionog plana.

Ukupni projektovani troškovi za primenu Akcionog plana iznose 188.105.000,00 dinara. Posmatrano po godinama, za realizaciju mera i aktivnosti u 2009. godini potrebno je izdvojiti 69.100.000,00 dinara, a u 2010. godini 119.005.000,00 dinara.

Precizan iznos sredstava za realizaciju aktivnosti za koje su nosioci jedinice lokalne samouprave sačiniće se nakon izrade lokalnih akcionih planova.

IV. NADLEŽNOSTI

Akcioni plan predstavlja skup aktivnosti koje se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Problem integracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji je teško uspešno sagledati bez saradnje različitih aktera u zemlji i van nje. Neophodno je formirati međuresorna tela, osnažiti strateško partnerstvo institucija sa predstavnicima lokalnih zajednica, domaćih i međunarodnih organizacija, u skladu sa međunarodnim standardima.

Postojeći institucionalni okvir obezbeđuje kapacitete na republičkom i lokalnom nivou za koordinaciju procesa realizacije. Zbog međuresornog karaktera Akcionog plana, te složenosti samog procesa sprovođenja predviđenih aktivnosti, neophodno je obezbediti saradnju svih partnera, koordinaciju i protok informacija.

Ministarstvo rada i socijalne politike ima centralnu ulogu u koordinaciji i izveštavanju o realizaciji mera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom.

Savet za integraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji koga čine predstavnici resornih ministarstava i Komesarijata za izbeglice, kao i Tim za praćenje implementacije Strategije, koji je formiran u okviru Saveta, prikupljaju podatke, analiziraju ih a takođe i razvijaju mehanizme i alate za praćenje, izveštavanje i evaluaciju Akcionog plana. Savet za integraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji u skladu sa usvojenim poslovnikom o radu izveštava Vladu o realizovanim aktivnostima.

Komesarijat za izbeglice i posebna organizaciona jedinica formirana u njegovom sastavu sa zadatkom da koordinira i organizuje primarni prihvat i saradnju sa primajućim zajednicama, imaju odlučujuću ulogu u operativnom sprovođenju planiranih aktivnosti na terenu.

Sistem praćenja i evaluacije obuhvata sve faze i nivoe sprovođenja Akcionog plana. Obezbeđivanjem povratnih informacija, ovaj sistem je osnov za unapređenje i redefinisanje pojedinih segmenata.

Osnov za praćenje i evaluaciju je sam Akcioni plan, u okviru koga su utvrđeni indikatori koji su pokazatelji za merenje i procenu ostvarenosti planiranih mera i aktivnosti. Za prikupljanje i analizu podataka nadležno je svako resorno ministarstvo u domenu svoje nadležnosti kao i Tim za praćenje implementacije Strategije. Periodični izveštaji o napretku u sprovođenju podnose se Vladi. Izveštaji će biti javni i dostupni javnosti putem publikovanja i objavljivanja na veb sajtu Ministarstva rada i socijalne politike i Komesarijata za izbeglice.

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji za 2009. i 2010. godinu, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-729/2009-2

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar