80. sednica Vlade Republike Srbije, 9. april 2009. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Kliničkog centra Srbije:

1. dr Simo Vuković, predsednik;

2. Branko Radujko, član;

3. prim. dr Slobodan Mirković, član;

4. dr Živorad Smiljanić, član;

5. doc. dr Goran Milašinović, član;

6. doc. dr Ivan Stefanović, član;

7. Aleksandar Karamarković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2039/2009

U Beogradu, 9. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

U Upravni odbor Kliničkog centra Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Simo Vuković, lekar specijalista ginekologije i akušerstva, narodni poslanik;

2. za članove:

1) Branko Radujko, dipl. pravnik, generalni direktor Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” AD;

2) prim. dr Slobodan Mirković, lekar specijalista opšte hirurgije, predsednik Skupštine grada Šapca;

3) dr Živorad Smiljanić, lekar specijalista ginekologije i akušerstva, predsednik Skupštine opštine Apatin;

4) doc. dr Goran Milašinović, Klinički centar Srbije;

5) doc. dr Ivan Stefanović, Klinički centar Srbije;

6) Aleksandar Karamarković, Klinički centar Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2039/2009-1

U Beogradu, 9. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Bratislav Pejković za direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1796/2009

U Beogradu, 9. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova („Službeni list SRJ”, broj 3/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA OSIGURANjE I FINANSIRANjE SPOLjNOTRGOVINSKIH POSLOVA

I

Razrešava se Milan Krkobabić dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2067/2009

U Beogradu, 9. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova („Službeni list SRJ”, broj 3/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA OSIGURANjE I FINANSIRANjE SPOLjNOTRGOVINSKIH POSLOVA

I

U Upravni odbor Fonda za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova imenuju se za članove:

1. Dragomir Matović, dipl. pravnik, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

2. Dušan Vučković, dipl. pravnik, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2068/2009

U Beogradu, 9. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Postavlja se dr Slobodan Jauković za pomoćnika ministra prosvete – Sektor za visoko i više obrazovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2071/2009

U Beogradu, 9. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Postavlja se Ivan Rasulić na položaj pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za registre, pravne i finansijske poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2066/2009

U Beogradu, 9. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Razrešava se Jagoda Vještica dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za unapređenje i zaštitu prava nacionalnih manjina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2073/2009

U Beogradu, 9. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar